08.12.2017

Koneen Säätiöltä laajasti tukea humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkimukselle

Koneen Säätiön vuosittaisen apurahahaun päätökset julkistettiin perjantaina 8.12. Humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan myönnettiin apurahoja yhteensä yli 1,8 miljoonaa euroa.

Suurimman apurahan sai yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen FT, dosentti ja yliopistonlehtori Joona Taipale työryhmineen. Hankkeelle Vuorovaikutus ja rajankäynti: Minän ja toisen kokemuksellinen rajautuminen myönnettiin 525 000 €:n apuraha.

Monitieteinen hanke tutkii minän ja toisen kokemuksellista rajautumista filosofis-teoreettisin, empiirisin ja taiteellisin menetelmin. Tuloksena syntyy uudenlainen tutkimusparadigma minän ja toisen välisen suhteen ymmärtämiseksi. Hanke haastaa vallitsevan tutkimusparadigman ja osoittaa, että affektiivinen eli esimerkiksi ruumiillisuuteen, haluihin, toiveisiin ja kuvitelmiin kytkeytyvä kokemuksellinen rajanmuodostus on ensisijainen tietopainotteiseen nähden. Hankkeessa tuotetaan myös konkreettisia ehdotuksia sen osalta, miten ihmisten välistä kommunikaatiota, dialogia ja yhteisymmärrystä voi parantaa.

Muut apurahan saaneet ovat:

FT, professori Petri Karonen ja työryhmä 195 000 € (Historian ja etnologian laitos): Yhteinen menneisyys, erilaiset tulkinnat. Bibliometrinen ja kvalitatiivinen analyysi varhaismodernista Ruotsin valtakunnasta Ruotsin ja Suomen historiografiassa 1860–2020. Hankkeessa yhdistetään vakiintuneet historiantutkimuksen laadulliset metodit, humanistisissa tieteissä vähän käytetyt bibliometriset menetelmät sekä kattavat digitaaliset tietokannat täysin uudella tavalla. Hanke tuottaa uutta tietoa Itämeren piirin historiankirjoituksesta sekä mittavan Open Access -aineiston.

Yliopistotutkija Erika Ruonakoski 120 000 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Epätoivo ja aika. Tutkimus lähestyy epätoivoa tulevaisuussuuntautuneisuuden kriisinä, joka koetaan yksilöllisesti mutta joka syntyy suhteessa yhteiskunnallisiin olosuhteisiin.

YTM, toimittaja Henna Vainio 115 200 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Tragedian mahdollisuus myöhäismodernissa teatterissa Friedrich Hölderlinin ajattelun pohjalta. Tutkimus kartoittaa teoreettista katvealuetta Friedrich Hölderlinin ajattelun, tragedian filosofian ja myöhäismodernin teatterin dramaturgian risteyskohdassa. Onko tragedia yhä mahdollinen tänä päivänä?

YTT Hannele Harjunen 115 000 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Suomalainen lihavuus: sukupuoli, luokka ja syrjintäkokemukset. Tutkimus käsittelee suomalaisten naisten ja miesten lihavuus- ja painokokemuksia. Poikkeuksellisen laajasta empiirisestä aineistosta on tarkoitus työstää kattava perusteos lihavuuden sosiaalisista seurauksista ja merkityksestä.

Jatko-opiskelija Janne Säynäjäkangas 108 000 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Maailmojen rajat: yhteisresurssien politiikan teoriaa. Tutkimus rikkoo rajoja poliittisen teorian ja teoreettisen filosofian sekä yhteiskunnan ja ympäristön empiirisen tutkimuksen välillä.

YTM Ari-Elmeri Hyvönen 105 000 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Faktantarkistuksen rajat faktojen jälkeisellä aikakaudella. Tutkimushankkeen tavoitteena on haastaa vallalla olevaa käsitystä faktantarkistussivustojen toiminnasta sekä analysoida mitä uutta ns. ”faktojen jälkeisessä politiikassa" on. Se tarkastelee erilaisia keinoja puolustaa tosiasioita demokraattisen keskustelun ja mielipiteenmuodostuksen perustana.

FM Sanna Nordlund 104 000 € (Kieli- ja viestintätieteiden laitos): Passiivi, tilankäyttö ja referentiaalisuus suomalaisessa viittomakielessä – oletuksia ja todellisuutta. Tutkimus asettaa vastakkain oletukset ja todellisuuden: siinä kyseenalaistetaan eräitä suomalaisen viittomakielen rakennetta koskevia oletuksia ja tutkitaan laajaan, monipuoliseen korpusaineistoon perustuen, miten kieltä todellisuudessa käytetään.

Jatko-opiskelija Katri Talaskivi 86 400 € (Kieli- ja viestintätieteiden laitos): Kieli ja ammattikirjailijuus 2010-luvun Suomessa.

FM Kai Ylinen 60 600 € (Musiikin, taiteen ja kulttuurintutkimuksen laitos): Northern Graffiti as Cultural Heritage.

VTM Sini Pentikäinen 59 000 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Erôksen välimuotoisuus Platonin rakkauden filosofiassa.

FT, dosentti, yliopistonlehtori Martina Reuter ja työryhmä 43 000 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Kokoomateos Feminismin varhaisajattelijoita.

Yliopistonopettaja Tatiana Romashko 38 000 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Finnish-Russian Cross-Border Neighbourship: Political Perspectives and Cultural Resilience.

Tohtorikoulutettava Sonya Sahradyan 33 400 € (Soveltavan kielentutkimuksen keskus): Migrant NGO practitioners in Finland: Discourses on language, integration and employment.

FT Antti Malinen ja työryhmä 29 000 € (Historian ja etnologian laitos): Tietokirja Ystävien kesken. Lasten välinen ystävyys 1900-luvun Suomessa.

Professori Minna-Riitta Luukka ja työryhmä 28 800 € (Kieli- ja viestintätieteiden laitos): Menneisyyden tulkintojen äärellä – tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista (jatkohakemus).

Tohtorikoulutettava Roman Kushnir 28 800 € (Kieli- ja viestintätieteiden laitos): Construction of Transcultural Identities in a Selection of Finnish-American Migrant Fiction.

Tohtorikoulutettava Md. Sher -E- Khoda 17 000 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Delivering micro finance in Bangladesh: The capacity building of third sector organizations and poverty reduction.

FM Julius Telivuo 14 400 € (Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos): Väitöskirjatutkimus intensiivisyyden käsitteestä.

Koneen Säätiön tiedote myönnetyistä apurahoista.