10.10.2018

Erillisten opintojen haku

Tutkinnon täydentäminen valmistumisen jälkeen, erilliset opinnot ja JOO-opinnot

Tutkinnon täydentäminen (Jyväskylän yliopistosta valmistuneet opiskelijat)

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (TS 13 §) mukaan opiskelija voi tutkinnon suoritettuaan suorittaa opintoja valmistumista seuraavan lukuvuoden loppuun saakka niiden oikeuksien mukaisesti, jotka hänellä tutkintoaan suorittaessaan oli.

Suoritettuaan tutkinto-oikeutensa mukaisen tutkinnon opiskelija voi siis täydentää tutkintoaan seuraavan lukuvuoden loppuun. Hän voi

  • opiskella vapaita opintokokonaisuuksia
  • jatkaa niitä opintokokonaisuuksia, joihin hänellä on ollut opinto-oikeus tutkinnon valmistuessa.

Jatkaakseen opintojaan kuluvana tai seuraavana lukuvuonna valmistumisen jälkeen, opiskelijan tulee ilmoittautua opiskelijapalveluihin joko sähköpostitse tai puhelimitse, erillistä hakulomaketta ei tarvita.

Jatkaakseen opintojaan myöhemmin kuin valmistumista seuraavana lukuvuonna, opiskelijan tulee hakea erillistä opiskeluoikeutta opintojen täydentämistä varten samalla tavoin kuin muualta valmistuneet opiskelijat.

Opintoja voi täydentää myös Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Erilliset opinnot (yleensä maksullisia)

Jyväskylän yliopiston tutkintosäännön (27 §) mukaan tiedekunta voi myöntää erillisiä opiskeluoikeuksia  sellaisiin opintokokonaisuuksiin, jotka eivät ole tarjolla Jyväskylän yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena. Erillisten opintojen opiskeluoikeus voidaan myöntää yhden tai korkeintaan kahden oppiaineen erikseen määriteltyihin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin.

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa erillisiä opiskeluoikeuksia voidaan myöntää seuraavasti:

  • perusopintoihin voidaan myöntää erillinen opiskeluoikeus silloin kun opinnot eivät ole tarjolla avoimessa yliopistossa ja laitoksella on resursseja ottaa ylimääräisiä opiskelijoita
  • aineopintoihin voidaan myöntää erillinen opiskeluoikeus silloin kun opinnot eivät ole tarjolla avoimessa yliopistossa ja laitoksella on resursseja ottaa ylimääräisiä opiskelijoita. Opiskelijalla tulee olla perusopinnot suoritettuna.
  • syventäviin opintoihin voidaan myöntää opiskeluoikeus silloin kun laitoksella on resursseja ottaa ylimääräisiä opiskelijoita. Opiskelijalla tulee olla perus- ja aineopinnot suoritettuina.

Erillinen opiskeluoikeus voidaan tarvittaessa myöntää perus- ja aineopintoihin samaan aikaan.

Hakiessaan erillistä opiskeluoikeutta espanjan kieleen, italian kieleen, ruotsin kieleen, romaaniseen filologiaan, saksan kieleen ja kulttuuriin, venäjän kieleen ja kulttuuriin tai musiikkikasvatukseen hakijan on osallistuttava valintakokeeseen ja tällöin valinta tehdään valintakoemenestyksen perusteella.

Haettaessa perusopintoihin muissa oppiaineissa valinta perustuu laitoksen resursseihin, hakijan perusteluihin sekä hakijan aiempaan opintotaustaan.

Haettaessa aineopintoihin tai syventäviin opintoihin valinta perustuu hakijan oppiaineen aiempien opintojen määrään ja arvosanoihin, laitoksen resursseihin sekä hakijan perusteluihin.

Hakuaika erillisten opiskeluoikeuksien saamiseksi on kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä yhteishaun kanssa samassa aikataulussa.

Erilliset opinnot ovat maksullisia lukuun ottamatta aineenopettajan kelpoisuuteen kuuluvia opintoja (valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista 1082/2009). Opinnoista peritään seuraavat maksut:

  • opintokokonaisuuksista 10 € / opintopiste
  • erillisistä opintojaksoista 15 € / opintopiste

Maksu peritään myönnettyä opiskeluoikeutta kohden ja lasku lähetetään opiskeluoikeuden myöntämisen yhteydessä.

Erillisinä opintoina suoritettavat aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot ovat hakijalle maksuttomat silloin kun hänellä on suoritettuna ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan pedagogiset opinnot tai hänellä on ylempi korkeakoulututkinto ja hän on suorittamassa opettajan pedagogisia opintoja.

Kevään haussa myönnetty opiskeluoikeus astuu voimaan hakuajan jälkeen 1.8. Syksyn haussa myönnetty opiskeluoikeus astuu voimaan 1.1. Opiskeluoikeus on voimassa kaksi vuotta.

Hakulomake ja hakuaika

Erillisten opintojen opiskeluoikeutta ei voida myöntää henkilöille, joilla on tutkinnon suoritusoikeus Jyväskylän yliopistossa.

JOO-opinnot (muiden yliopistojen opiskelijat)

Sopimus Joustavasta Opinto-Oikeudesta (JOO) kaikkien Suomen yliopistojen kesken astui voimaan 1.8.2004.  Sopimusyliopistojen opiskelijat voivat hakea erillistä opinto-oikeutta toisen yliopiston tietyn oppiaineen johonkin kokonaisuuteen tai yksittäiseen kurssiin. Opinto-oikeutta on aina haettava ja niitä myönnettäessä ovat etusijalla ne, joilla haettu kokonaisuus liittyy läheisesti hakijan toisessa yliopistossa käynnissä oleviin opintoihin.

Opiskelijan oma yliopisto vastaa opintojen kustannuksista silloin, kun opinnot liitetään oman yliopiston tutkintoon. Valtakunnallisen JOO-verkkopalvelun kautta saa tietoa muiden yliopistojen hakukohteista. Joissain yliopistoissa toisen yliopiston opiskelijan on mahdollista opiskella sivuaineita myös omalla kustannuksellaan eli maksamalla itse erillisopintojen maksu.

Jyväskylän yliopisto ei ole mukana sähköisessä JOOPAS-palvelussa, vaan sekä Jyväskylän yliopiston opiskelijat että Jyväskylän yliopistoon hakevat käyttävät JOO-opinto-oikeuksien hakemisessa paperista lomakketta. Lomakkeen voi tulostaa JOOPAS-verkkopalvelusta  tai osoitteesta https://confluence.csc.fi/display/JOO/Paperinen+hakulomake

Hakulomake lähetetään tiedekunnan yhteyshenkilölle: Tiina Rinne, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta (OPK), PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto.

Jos hakijan oma yliopisto puoltaa hakemusta ja opinto-oikeus myönnetään, lähettävä yliopisto maksaa kurssimaksut.

Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden JOO-haku muihin yliopistoihin, ks. Ohjeita opiskelijalle.

Hakeminen JOO-opintoihin Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan

Muiden yliopistojen opiskelijat, joilla ei ole tutkinto-oikeutta Jyväskylän yliopistossa, voivat hakea erillistä opinto-oikeutta tietyn oppiaineen johonkin kokonaisuuteen tai yksittäiseen kurssiin.

Haku on jatkuva. Hakemukseen on ennen sen lähettämistä hankittava kotiyliopiston puolto. Opinto-oikeutta voi hakea lähes kaikkiin tiedekunnan perusopintoihin.

Valinta tehdään hakemusten perusteella. Lisäksi ao. laitos voi myös kutsua hakijan valintakokeeseen. Kokeita järjestetään yleensä keväällä ja kesällä, ja koe on sama kuin Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden sivuainehaussa, ks. sivuaineportaali https://www.jyu.fi/sivuaineet/.

Hakijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti valinnan tuloksista. Opinto-oikeus on voimassa kaksi vuotta. Mikäli joustavaa opinto-oikeutta ei myönnetä, hakija voi silti joissain tapauksissa hakea erillistä maksullista opinto-oikeutta.