01.12.2014

Englannin kielen maisteriopinnot

(kiintiö enintään 5)

Englannin maisteriopintoihin valituksi voi tulla hakija, joka on suorittanut koti- tai ulkomaisessa yliopistossa kandidaatin tai vastaavan tutkinnon (vähintään 180 ECTS-pistettä) pääaineenaan englannin kieli tai muu soveltuva lähiaine (esim. soveltava kielitiede, TESOL/TESL/TEFL). Hakea voivat myös muilta aloilta valmistuneet alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet opiskelijat, jos tutkintoon kuuluu sivuaineena tai jos sen lisäksi on suoritettu vähintään aineopintojen laajuinen kokonaisuus tai niitä vastaavat opinnot (vähintään n. 60 op) englannin kielestä arvosanalla hyvä (3).

Hakijat lähettävät motivaatiokirjeen joko osana hakulomaketta tai erillisenä dokumenttina. Motivaatiokirjeessä hakijan tulee perustella soveltuvuutensa alalle, tutkimusintressinsä, uratoiveensa sekä muut valintaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Hakijoilta ei vaadita kielitestiä, vaan kielitaidon riittävyys arvioidaan aiempien englannin opintojen laajuuden ja opintomenestyksen perusteella. Tarvittaessa voidaan järjestää haastattelu kielitaidon ja motivaation arvioimiseksi.

Mikäli aiemmat englannin opinnot poikkeavat sisällöltään Jyväskylän yliopiston kielten laitoksen opetussuunnitelmasta, maisteriopintoihin valittavilta opiskelijoilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista englannin aineopinnoista. Täydentävät opinnot sisältyvät maisterin tutkintoon, ja niiden tarve arvioidaan aiempien opintojen perusteella.

Englannin kielen opiskeluun voit tutustua kielten laitoksen verkkosivuilla.