01.12.2014

Etnologian maisteriopinnot

(kiintiö enintään 3)

Etnologian maisteriopintoihin valituksi voi tulla hakija, joka on suorittanut kandidaatintutkinnon soveltuvalla tieteenalalla. Sellaisia ovat muun muassa folkloristiikka, kansatiede, kulttuuri- ja sosiaaliantropologia, perinteentutkimus tai uskontotiede. Hakea voi, jos jokin mainituista oppiaineista on suoritetun kandidaatintutkinnon pääaine tai jos suoritettuun tutkintoon kuuluu tai jos sen lisäksi on suoritettu vähintään aineopintojen laajuinen kokonaisuus jossain em. oppiaineista. Myös ulkomailla suoritetut etnologian tai yllä mainittujen lähitieteenalojen alemmat korkeakoulututkinnot otetaan huomioon.

Hakulomakkeen lisäksi hakijat lähettävät erillisen motivaatiokirjeen ja suunnitelman, josta käy ilmi mitä aikovat maisteritutkintoon sisällyttää sekä suunniteltu opintojen suorittamisen järjestys ja aikataulu. Motivaatiokirjeessä hakijan tulee esittää soveltuvuutensa alalle, uratoiveensa, mahdollisuutensa osallistua kontaktiopetukseen sekä muut valintaan mahdollisesti vaikuttavat tekijät. Maisteriopintoihin valitut opiskelijat eivät suorita etnologiassa täydentäviä opintoja vaan aloittavat suoraan syventävät opinnot.

Etnologian opiskeluun voit tutustua historian ja etnologian laitoksen verkkosivuilla.