01.12.2014

Kulttuuriympäristön maisterikoulutus (KUOMA)

(kiintiö 25)

Laadukas kulttuuriympäristö on hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen voimavara, korvaamaton kansallinen omaisuus ja ihmiselle mielekäs elin- ja toimintaympäristö.

Maisterikoulutus kouluttaa kulttuuriympäristöalan asiantuntijoita, jotka kykenevät työskentelemään kriittisesti, analyyttisesti ja laaja-alaisesti kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä. Maisterikoulutuksesta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin valtion, maakuntien, kaupunkien ja kuntien hallinnossa sekä yksityisellä sektorilla. Yritystoiminnassa maisterit työllistyvät kulttuuriperintöalan digitaalisten sisältöjen ja palveluiden tuottajina ja kehittäjinä sekä kulttuuriympäristöalan tutkimus- ja suunnittelutehtävissä. Tutkinto antaa valmiudet tieteellisiin jatko-opintoihin.

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus johtaa filosofian maisterin tutkintoon (120 opintopistettä). Pääainevaihtoehtoina ovat museologia, nykykulttuurin tutkimus, taidehistoria ja taidekasvatus.

Maisterikoulutukseen voivat hakea sellaiset, jotka ovat tehneet

  • soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon
  • muun vastaavantasoisen tutkinnon
  • vastaavantasoiset opinnot kotimaassa
  • vastaavantasoiset opinnot ulkomailla.

Pääsääntöisesti maisteriopintoihin valitaan opiskelijoita, jotka jo aiemmin ovat tehneet maisteriohjelman pääainevaihtoehdosta tai jostain sen lähiaineesta aineopintotasoiset opinnot suomalaisessa yliopistossa, avoimessa yliopistossa tai muussa korkeakoulussa joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelemaan valitut tekevät tarvittaessa pääaineen täydentäviä opintoja henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti.

Valinta tapahtuu hakemuksen ja mahdollisen haastattelun perusteella. Hakemuksessa hakijan tulee osoittaa motivaationsa, koulutustaustansa, koulutustavoitteensa ja mahdollinen työkokemuksensa kulttuuriympäristöalalla sekä liittää hakemukseen todistus-, rekisteriote- ja muut tarvittavat liitteet. Hakemukseen merkitään hakijan toivoma pääaine. Valinnassa katsotaan eduksi vähintään puolen vuoden mittainen kulttuuriympäristöalan työkokemus.

Lisätietoa kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksesta