01.12.2014

Puheviestinnän maisteriopinnot

(kiintiö 5)

Puheviestintä tarkastelee ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää puhe- ja viestintäkäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa niin kasvokkais- kuin verkkoviestinnässäkin. Tarkastelun kohteina ovat vuorovaikutussuhteet, ryhmät, tiimit ja verkostot, työyhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymykset, vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin yhteydet, vaikuttamisen ja argumentoinnin keinot sekä viestinnän eettiset kysymykset. Keskiössä ovat vuorovaikutusosaaminen ja viestintäkoulutus, työelämän vuorovaikutussuhteet sekä teknologiavälitteinen vuorovaikutus.

Puheviestinnässä voit opiskella laaja-alaiseksi viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijaksi. Valmistuttuasi voit työskennellä yrityselämän, koulutuksen, viestintäteknologian, median, politiikan, kulttuurin tai hallinnon alalla. Puheviestinnän maisterit ovat sijoittuneet esimerkiksi yrityksen, järjestön tai muun organisaation johtoon, työyhteisön ja henkilöstön rekrytointi- ja kehittämistehtäviin, viestintäkouluttajiksi ja -valmentajiksi, tiedottamisen ja viestintäsuunnittelun alalle sekä kansainvälisten yritysten ja järjestöjen asiantuntijatehtäviin. Yhteistyön ja vaikuttamisen asiantuntemusta tarvitaan kaikkialla yhteiskunnassa ja kansainvälisissä yhteyksissä.

Puheviestintää pääaineenaan opiskeleva voi valita sivuaineita tutkintoonsa kaikista Jyväskylän yliopiston seitsemästä tiedekunnasta. Puheviestinnän opiskelijoilla on myös monipuoliset mahdollisuudet oman alansa opiskelijavaihtoon ulkomailla.

Puheviestintään voivat hakea kaikki

  • viestinnän ja vuorovaikutuksen ilmiöistä kiinnostuneet ja niitä analyyttisesti ja kriittisesti havainnoivat
  • ryhmien, tiimien ja yhteisöjen kehittämisestä ja tutkimisesta motivoituneet
  • viestintäteknologiaan ennakkoluulottomasti suhtautuvat
  • viestinnän yhteiskunnallista ja kulttuurista merkitystä arvostavat
  • puheviestinnän tietojaan ja taitojaan innokkaasti kehittävät.

Valintamenettely

Haku puheviestinnän maisteriopintoihin on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot. Tutkintoon tulee kuulua tai tutkinnon lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuina vähintään perusopinnot tai vastaavan laajuiset opinnot (25 op) joltakin seuraavista aloista:

  • puheviestintä tai puheoppi
  • jokin muu viestintäaine (esim. viestintä, tiedotusoppi, yhteisöviestintä, mediatutkimus, journalistiikka)
  • jokin muu soveltuva ala (esim. johtaminen, kasvatustiede, kauppatieteet, kielitieteet, organisaatiopsykologia, psykologia, sosiaalipsykologia, sosiologia).

Soveltuva ala arvioidaan tapauskohtaisesti, ja hakijan on osoitettava aiempien opintojensa viestinnällinen orientaatio. Jos hakija tulee valituksi opiskelemaan puheviestinnän maisteriopintoihin eikä hänellä ole suoritettuna puheviestinnän aineopintoja, tulee valituksi tulleen suorittaa täydentäviä opintoja ennen puheviestinnän syventävien opintojen aloittamista. Täydentävät opinnot sisältyvät maisterin tutkintoon, ja niiden tarve arvioidaan aiempien opintojen perusteella.

Hakulomakkeen ajoissa lähettäneitä, vaatimukset täyttäviä hakijoita kutsutaan valintakokeeseen opintomenestyksen sekä hakemuksessa esitettyjen tietojen perusteella. Valinnassa otetaan huomioon aiempien opintojen soveltuvuus puheviestinnän asiantuntemusta edellyttäviin tehtäviin. Kutsut valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse toukokuun lopulla. Kutsu lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeella. Kun kutsut on lähetetty, ilmoitetaan tästä viestintätieteiden laitoksen verkkosivulla.

Valintakoe järjestetään perjantaina 5.6.2015 alkaen klo 8.15 Jyväskylän yliopistossa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Valintakoe koostuu ennakkotehtävästä ja haastattelusta. Ennakkotehtävän ohjeet lähetetään valintakoekutsun mukana. Ennakkotehtävässä voidaan pyytää esimerkiksi tarkkailemaan ja analysoimaan jotain vuorovaikutusilmiötä tai etsimään puheviestintää käsittelevä tietoa sekä valmistamaan puheenvuoro päätelmien pohjalta. Ennakkotehtävän valmistaminen edellyttää uuden tiedon hankintaa ja omaksumista. Ennakkotehtävässä arvioidaan hakijan tietoja puheviestinnästä sekä kykyä havainnoida ja analysoida viestinnällisiä ilmiöitä. Haastattelussa arvioidaan vuorovaikutustaitoja (kuten puheenvuoron sisällön rakentamisen ja jäsentämisen, kuuntelemisen, kohdentamisen ja kontaktin luomisen sekä perustelemisen taitoja) sekä tavoitteellisuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta puheviestinnän opintoihin. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeen perusteella.

Tutustu puheviestinnän opetussuunnitelmaan ja opiskeluun puheviestintä-oppiaineen verkkosivuilla.

Kaikki tiedustelut valintakokeesta pyydetään lähettämään sähköpostiosoitteeseen vie-valintainfo(at)campus.jyu.fi.