01.12.2014

Soveltavan kielitieteen maisteriopinnot

(kiintiö enintään 5)

Soveltavan kielitieteen maisteriopintoihin voivat hakea koti- tai ulkomaisessa yliopistossa kandidaatin tai vastaavan tutkinnon (vähintään 180 ECTS-pistettä) suorittaneet.

Valintaperusteena on kandidaatintutkintoon kuuluvan jonkun kieliaineen tai soveltavan kielitieteen opintosuoritusten määrä ja arvosanat sekä tarkoitus erikoistua maisteriopinnoissa ja maisterintutkielmassaan kielten oppimista ja opettamista tai diskurssintutkimusta käsittelevään tematiikkaan. Opintosuunnitelma perusteluineen liitetään hakemukseen.

Suomen kielen taito on eduksi maisteriopintojen menestyksekkäälle suorittamiselle.

Soveltavan kielitieteen opiskeluun voit tutustua kielten laitoksen verkkosivuilla.