01.12.2014

Yhteisöviestinnän maisteriopinnot

(kiintiö 10)

Yhteisöviestintä tutkii viestintää yhteisöissä sekä erilaisten organisaatioiden ja niiden sidosryhmien välillä. Yhteisöviestinnässä opiskellaan sekä suomeksi että englanniksi viestinnän strategista merkitystä yritysten ja yhteisöjen toiminnassa. Miten viestinnän keinoin voidaan vaikuttaa esimerkiksi yrityksen maineeseen tai innovatiivisuuteen? Miten viestiä kriisitilanteessa? Miten suhteita sidosryhmiin hoidetaan? Miten sitoutetaan työntekijät organisaatioon? Mitä medioita organisaation tulisi käyttää viestintäänsä? Entä mitä mahdollisuuksia sosiaalinen media avaa organisaatioille ja brändeille?

Yhteisöviestijöiden työmahdollisuudet ovat teknologian kehittyessä yhä laajenemassa, ja pääasiassa yhteisöviestinnästä valmistuvat työllistyvät viestinnän suunnittelu- ja johtotehtäviin. Opiskelu antaa erinomaiset mahdollisuudet työskentelyyn viestinnän tehtävissä myös ulkomailla. Yhteisöviestinnästä valmistuneet toimivat viestinnän ammattilaisina yrityksissä, julkisella sektorilla, järjestöissä, tutkimusyhteisöissä tai viestintätoimistoissa. Ammattinimikkeitä ovat muun muassa tiedottaja, viestinnän suunnittelija, viestintäpäällikkö, viestintäjohtaja, viestinnän tutkija, viestintäkonsultti.

Yhteisöviestintää pääaineenaan opiskeleva voi valita sivuaineita tutkintoonsa kaikista Jyväskylän yliopiston seitsemästä tiedekunnasta. Yhteisöviestinnän opiskelijoilla on myös monipuoliset mahdollisuudet oman alansa opiskelijavaihtoon ulkomailla.

Hyvät vuorovaikutus- ja ilmaisutaidot ovat hyödyksi kaikille viestijöille. Strategisiin asiantuntijatehtäviin tähtäävälle analyyttinen ajattelu, kokonaisuuksien ja asiayhteyksien hahmottaminen sekä neuvottelutaidot ovat tärkeitä ominaisuuksia. Hyvä pelisilmä niin ihmisten kuin liike-elämän ja yhteiskunnallisten haasteiden suhteen on viestinnän asiantuntijan ehdoton valttikortti.

Valintamenettely

Haku yhteisöviestinnän maisteriopintoihin on tarkoitettu yhteisöviestinnän, viestinnän, median tai muun soveltuvan alan alemman korkeakoulututkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon Suomessa tai ulkomailla suorittaneille. Muuksi soveltuvaksi alaksi voidaan katsoa esimerkiksi kauppatieteet, johtaminen, yhteiskuntatieteet, sosiologia ja hallintotieteet. Soveltuva ala arvioidaan tapauskohtaisesti, ja hakijan on osoitettava aiempien opintojensa viestinnällinen orientaatio. Yhteisöviestinnän maisteriopintoihin voi myös hakea, mikäli on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään viestinnän ja median, yhteisöviestinnän tai niitä vastaavan oppiaineen perusopinnot.

Yhteisöviestinnän maisteriopintojen valintakokeeseen kutsutaan noin 20 hakijaa aiempien opintojen soveltuvuuden, aiemman opintomenestyksen ja hakemuksen perusteluiden perusteella. Kutsut valintakokeeseen lähetetään sähköpostitse toukokuun lopulla. Kutsu lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka hakija on ilmoittanut hakulomakkeella. Kun kutsut on lähetetty, ilmoitetaan tästä viestintätieteiden laitoksen verkkosivulla.

Valintakoe järjestetään perjantaina 5.6.2015 alkaen klo 8.30 Jyväskylän yliopistossa myöhemmin ilmoitettavassa paikassa. Valintakoe koostuu suullisesti esitettävästä ennakkotehtävästä ja haastattelusta, josta osa on englanniksi. Ennakkotehtävän tarkemmat ohjeet lähetetään valintakoekutsun mukana. Ennakkotehtävässä tarkastellaan ja analysoidaan yhteisöviestinnän ilmiöitä. Ennakkotehtävän valmistaminen edellyttää itsenäistä tiedon hankintaa ja omaksumista. Ennakkotehtävän perusteella arvioidaan hakijan tietämystä yhteisöviestinnästä sekä kykyä soveltaa alan tutkimustietoa annetussa tehtävässä. Haastattelussa arvioidaan motivoituneisuutta yliopisto-opintoihin ja soveltuvuutta alalle. Lopullinen valinta tapahtuu valintakokeen perusteella.

Valituksi tulleelta opiskelijalta, joka ei ole suorittanut yhteisöviestinnän aineopintoja, edellytetään täydentävien opintojaksojen suorittamista yhteisöviestinnän aineopinnoista. Täydentävät opinnot sisältyvät maisterin tutkintoon, ja niiden määrä arvioidaan aiempien opintojen perusteella.

Tutustu yhteisöviestinnän opetussuunnitelmaan ja opiskeluun yhteisöviestintä-oppiaineen verkkosivulla.

Lisätietoja yhteisöviestinnän valinnoista voit tiedustella sähköpostitse osoitteesta vie-valintainfo(at)campus.jyu.fi.