23.01.2017

Saksan kieli ja kulttuuri

Deutsche Sprache und Kultur

Saksan kielen ja kulttuurin valintakoe koostuu kahdesta osiosta: kielitieteellisestä osiosta ja kielitaito-osiosta.

Die Aufnahmeprüfung für das Fach Deutsche Sprache und Kultur beinhaltet zwei Teile: einen sprachwissenschaftlichen Teil und einen Teil zum Testen der Sprachkenntnisse.

 

Kielitieteellinen osio – Sprachwissenschaftlicher Teil (max. 20 Punkte)

Osio mittaa hakijan kykyä ymmärtää kielitieteellistä tekstiä ja soveltaa sitä annetun tehtävän mukaisesti. Tässä osiossa hakija voi valita joko suomen- tai saksankielisen tekstin ja valinnastaan riippumatta myös vastata joko suomeksi tai saksaksi.

In dem sprachwissenschaftlichen Teil der Aufnahmeprüfung soll der Bewerber bzw. die Bewerberin zeigen, dass er/sie einen sprachwissenschaftlichen Text verstehen und verarbeiten kann. Der Bewerber bzw. die Bewerberin kann sowohl die Sprache des Textes als auch die Sprache der Antworten selber wählen, also entweder Finnisch oder Deutsch. Im Folgenden sind Anleitungen zur Vorbereitung auf Finnisch und auf Deutsch

Ohjeita saksan kielen ja kulttuurin valintakokeen kielitieteelliseen osioon valmistautumiselle

Tutustu tekstiin ”Alles nur Pillepalle? Sananmuodostuksesta sanaston laajenemisen keinona” tai sen saksankieliseen versioon ”Alles nur Pillepalle? Wortbildung als Mittel der Wortschatzerweiterung“. Tekstin pohjalta kokeessa on analyysitehtävät, joihin vastataan.saksaksi tai suomeksi. Kielen valinnalla ei ole vaikutusta kokeen arviointiin.

Esimerkkitehtävä

Analysoi seuraavan lauseen lihavoidut sanat.

Vor drei Wochen verteilte ein Unbekannter vergifteten Glühwein auf den Weihnachtsmärkten.

Vastaa kunkin sanan kohdalla seuraaviin kysymyksiin ja tehtäviin:

 1. Onko kyse perussanasta vai kompleksisesta sanasta? Perustele vastauksesi.
 2. Jos kyse on kompleksisesta sanasta: Jaa sana morfeemeihin. Mistä morfeemityypeistä on kyse?
 3. Jos on kyse kompleksisesta sanasta: Onko se
  a. yhdyssana?
  b. johdos?
  c. konversion tulos?
 4. Jos kyse on yhdyssanasta: Analysoi yhdyssanan merkitystä ja yhdyssanan osien funktiot. Anna esimerkki vastaavantyyppisestä suomenkielisestä yhdyssanasta.
 5. Jos kyse on johdoksesta: Kuvaa, miten se on johdettu (mikä on kantasana, mikä johdin?). Mihin sanaluokkaan kantasana kuuluu? Entä johdos?
 6. Jos kyse on konversion tuloksesta: Mitä sanaluokkaa edustaa sanakanta? Entä lauseessa esiintyvä lihavoitu sana?

Anweisungen für die Vorbereitung auf den sprachwissenschaftlichen Teil der Aufnahmeprüfung für das Fach Deutsche Sprache und Kultur

Machen Sie sich mit dem Text "Alles nur Pillepalle? Wortbildung als Mittel der Wortschatzerweiterung" oder seiner finnischsprachigen Version "Alles nur Pillepalle? Sananmuodostuksesta sanaston laajenemisen keinona" bekannt. In der Prüfung bearbeiten Sie Analyseaufgaben mithilfe der Information aus dem gelesenen Text. Die Prüfungsantworten können auf  Deutsch oder auf Finnisch geschrieben werden. Die Wahl der Sprache hat keinen Einfluss auf die Bewertung der Prüfung.

Beispielaufgabe

Analysieren Sie die fettgedruckten Wörter aus dem folgenden Satz:

Vor drei Wochen verteilte ein Unbekannter vergifteten Glühwein auf den Weihnachtsmärkten.

Bearbeiten Sie für jedes der drei Wörter folgende Aufgaben:

 1. Handelt es sich um ein Basiswort oder um ein komplexes Wort? Begründen Sie Ihre Antwort
 2. Wenn es sich um ein komplexes Wort handelt: Teilen Sie das Wort nach Morphemen ein. Um welchen Morphemtyp handelt es sich?
 3. Wenn es sich um ein komplexes Wort handelt: Ist es
  a.
  ein Kompositum?
  b.
  eine Ableitung?
  c.
  das Ergebnis einer Konversion?
 4. Wenn es sich um ein Kompositum handelt: Analysieren Sie die Bedeutung des Kompositums und die Funktion seiner Einzelteile. Geben Sie ein Beispiel eines entsprechend gebildeten Kompositums in einer anderen Sprache.
 5. Wenn es sich um eine Ableitung handelt: Beschreiben Sie, wie die Ableitung gebildet ist (was ist der Wortstamm, was sind die Ableitungsmorpheme?). Zu welcher Wortart gehört der Wortstamm? Und die Ableitung?
 6. Wenn es sich um das Ergebnis einer Konversion handelt: Zu welcher Wortart gehört das Grundwort der Konversion? Zu welcher Wortart gehört das kursiv gedruckte Wort in den Beispielsatz?

 

Kielitaito-osio – Sprachkenntnis-Teil (max. 50 Punkte)

Saksan kielen valintakokeessa edellytetään lukion B3-kielen oppimäärän tai vastaavien tietojen hyvää hallintaa. Kokeen pääpaino on kielitaitokokeella, joka koostuu rakenteiden ja sanaston hallintaa sekä tekstinymmärtämistä mittaavista monivalinta- ja aukkotehtävistä.

Rakenteiden hallintaa testataan monivalinta- ja produktiivisella aukkokokeella. Molemmissa kokeissa tehtäväkohdat on sijoitettu yhtenäiseen tekstiin, joten niiden ratkaisussa on huomioitava oikeakielisyyden lisäksi tekstiyhteyden edellyttämät sisältö-, sanasto- ja tyylivaatimukset. Produktiivissa aukkotehtävissä edellytetään myös kieliopillisten peruskäsitteiden hallintaa sikäli, että kysytty ilmaisu pitää osata muodostaa vihjeinä annettujen kielioppitermien pohjalta. Kielioppitermit annetaan saksaksi ja suomeksi, muuten rakennekoe on täysin saksankielinen. Vääristä vastauksista ei anneta miinuspisteitä.

Das Schwergewicht der Aufnahmeprüfung liegt auf dem Prüfen der Sprachkenntnisse, d.h. auf grammatischen Strukturen, Wortschatz und Textverstehen. Die grammatischen Begriffe werden sowohl auf Finnisch als auch auf Deutsch gegeben. Der Grammatikteil besteht aus 20 Multiple-Choice-Items (ins. 10 Punkte) und 15 Lückenaufgaben (ins. 15 Punkte); der Wortschatz- und Textverständnisteil beinhaltet 25 Multiple-Choice-Items. Es gibt keine Minuspunkte für falsche Antworten.