03.11.2011

Opetus- ja kielitaidon arviointi

Humanistinen tiedekunta

20.10.2011

1. Yliopiston ohjeet

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 57 §:n mukaan professorilta edellytetään kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Yliopistonlehtorilta edellytetään 58 §:n mukaan kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä ja yliopistonopettajalta johtosäännön 60 §:n mukaan tehtävässä tarvittava opetustaito. Johtosäännön 59 §:n mukaan myös tutkijatohtorin kelpoisuusvaatimuksena on tehtävissä tarvittava opetustaito. Yliopistolain (558/2009) 89 §:n mukaan dosentilta vaaditaan hyvä opetustaito.

Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon opetus- ja ohjauskokemus ja pedagoginen koulutus, tuotetut oppimateriaalit, muut opetustoimessa saavutetut ansiot sekä tarvittaessa opetusnäyttein osoitettu opetuskyky.

Rehtorin delegointipäätöstä koskevissa menettelyohjeissa (8.2.2011) todetaan, että opetus- ja tutkimustehtävässä tarvittava opetuskyky ja -taito osoitetaan opetusnäytteellä, joka annetaan julkisesti. Opetusnäyte annetaan tiedekuntaneuvoston kokouksen yhteydessä tai muussa dekaanin/johtajan määräämässä tilaisuudessa, johon tiedekuntaneuvoston jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Asian ratkaisija tai esityksen tekijä voi vapauttaa opetusnäytteen antamisesta perustellusti ainakin tilanteissa, joissa henkilö on aikaisemmin antanut vastaavan näytteen, taikka opetustaidosta ja -kyvystä voidaan varmistua muulla tavalla täytettävänä olevan tehtävän asettamat edellytykset huomioon ottaen.

Opetustehtävissä tarvittava kielitaito (suomen, ruotsin, muun kielen taito) arvioidaan tarvittaessa opetusnäytteen yhteydessä ottaen huomioon, mitä muualla kielitaidon osoittamisesta on määrätty. Dekaani voi perustellusta syystä (esim. kielitaito osoitettu aiemmin) vapauttaa kielitaidon osoittamisesta.

2.  Opetusnäytteen ja kielitaidon arviointi

2.1 Professorin tehtävät

Professorin tehtävää täytettäessä opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arvioi dekaanin asettama valmisteluryhmä. Opetusnäytteen aiheesta, tasosta ja ajankohdasta päättää valmisteluryhmä. Opetusnäyte on julkinen.

2.2 Muut opetustehtävät ja dosentit

Yliopistonlehtorilta, yliopistotutkijalta, yliopistonopettajalta, tutkijatohtorilta ja dosentilta edellytettävän opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arvioi dekaani kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. Opetusnäyte on julkinen. Laitoksen johtaja päättää opetusnäytteen aiheesta, tasosta ja ajankohdasta ja tiedottaa niistä julkisesti.

Dekaani voi myöntää vapautuksen opetusnäytteen antamisesta seuraavissa tilanteissa:

  • hakija on antanut vastaavan näytteen Jyväskylän yliopistossa noin kahden vuoden sisällä;
  • hakijalla on vastaava tehtävä (esimerkiksi professuuri) toisessa yliopistossa;
  • opetustaidosta ja -kyvystä voidaan varmistua muulla tavalla täytettävänä olevan tehtävän asettamat edellytykset huomioon ottaen (esimerkiksi tehtävän lyhyt kesto tai tehtävien painottuminen muuhun kuin opetukseen).

3. Opetusnäytteen arviointi

Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

  • sisältö ja sen liittyminen haettavan tehtävän opetusalaan
  • soveltuvuus kohderyhmälle
  • asian hallinta, ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntäminen
  • kontakti kuulijoihin, mielenkiinnon herättäminen ja ylläpito
  • näkökulman valinta, argumentointi
  • jäsentäminen, ajankäyttö
  • havainnollistaminen, opetusmateriaali, av-välineiden käyttö.

Opetusnäytteestä annetaan arvolause asteikolla erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty. Arvolauseesta ilmoitetaan opetusnäytetilaisuuden jälkeen lähetettävällä pöytäkirjalla.