07.03.2014

Opetusnäyte

Ohjeita opetusnäytteen antamiseen Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO                
Humanistinen tiedekunta
10.2.2014

 

Ohjeita opetusnäytteen antamiseen humanistisessa tiedekunnassa

 

Opetusnäyte on opetustapahtuma, joka voisi kuulua haettavan tehtävän työnkuvaan. Opetusnäyte on tavallisimmin luentotyyppinen.

Opetusnäyte tulee laatia siten kuin kuulijoina olisivat asianomaisen alan opiskelijat. Opetusnäytteen ei ole tarkoitus olla kuvaus tieteellisestä tutkimustyöstä eikä asiantuntijoille tarkoitettu esitelmä, vaan näyte opiskelijoille tarkoitetusta opetuksesta.

Opetusnäytteen antaja ilmoittaa ennen opetusnäytteen aloittamista (max. 5 min):

 • minkä tasoisesta kurssista on kysymys;
 • mihin kurssiin näyte luennosta kuuluu;
 • luennon aiheen;
 • onko opiskelijoilla käytettävissään oppikirja tai luentomoniste.

Opetusnäytteen kesto on 20 minuuttia. Jos hakija alittaa tai ylittää 20 minuuttia useilla minuuteilla, sitä pidetään hänelle kielteisenä. Hakijan itsensä velvollisuus on tarkkailla ajan kulumista. Mikäli aika ylitetään, esitys voidaan keskeyttää. Hakija voi käyttää apunaan muistiinpanoja, mutta esitys tulee pitää vapaasti lukematta sitä paperista.

Hakija voi jakaa tilaisuudessa opetusmonisteita sekä käyttää av-välineitä. Hakijan tulee itse monistaa jaettava materiaali. Tarvittavista laitteista tulee ilmoittaa asianomaiselle laitokselle.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta saapua antamaan opetusnäytettä annettuna ajankohtana, hän voi videoida opetusnäytteensä etukäteen ja toimittaa taltioinnin (linkkinä www-sivulle, cd:nä tai muistitikulla) hyvissä ajoin arviointilautakunnan puheenjohtajalle. Taltioinnin mukana tulee toimittaa opetusnäytteen videoinnin ajan läsnä olleen henkilön vakuutus siitä, että videota ei ole editoitu samoin kuin mahdollinen läsnäolijoille jaettava materiaali.

Opetusnäytteen julkisuus

Opetusnäytetilaisuus on julkinen siten, että tilaisuudessa voi olla läsnä asianomaisen alan opettajia ja opiskelijoita. Kilpahakijoiden läsnäoloa ei sallita. Julkisuus koskee ainoastaan opetusnäytteen antamista, ei sen arvostelutilannetta.

Opetusnäytteen arviointi

Yliopistonlehtorilta, yliopistotutkijalta, yliopistonopettajalta, tutkijatohtorilta ja dosentilta edellytettävän opetusnäytteen ja opetuksessa vaadittavan kielitaidon arvioi dekaani kuultuaan laitoksen johtajan asettamaa opetusnäytteen arviointilautakuntaa. Dekaani päättää opetusnäytteen aiheen ja myöntää vapautuksen opetusnäytteen antamisesta. Opetusnäytetilaisuus on julkinen.

Opetusnäytteestä vapautus

Dekaani voi myöntää vapautuksen opetusnäytteen antamisesta seuraavissa tilanteissa:

 • hakija on antanut vastaavan näytteen Jyväskylän yliopiston humanistisessa tiedekunnassa noin kahden vuoden sisällä;
 • hakija on antanut muissa yliopistoissa opetusnäytteitä vastaavia tehtäviä varten, ja ne on arvioitu vähintään arvosanalla hyvä;
 • opetustaito voidaan luotettavasti varmistaa muulla tavalla (esimerkiksi pitkä kokemus vastaavantyyppisen tehtävän hoidosta, riittävän täsmällinen opetusportfolio palautteineen).

Vapautus harkitaan aina tapauskohtaisesti, ja siinä otetaan huomioon täytettävänä olevan tehtävän luonne, esimerkiksi tehtävän lyhyt kesto tai tehtävän painottuminen muuhun kuin opetukseen.

Opetusnäytteen arviointi ja arvolause

Opetusnäytteen arvioinnissa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin seikkoihin:

 • sisältö ja sen liittyminen haettavan tehtävän opetusalaan;
 • soveltuvuus kohderyhmälle;
 • asian hallinta, ajantasaisen tutkimustiedon hyödyntäminen;
 • kontakti kuulijoihin, mielenkiinnon herättäminen ja ylläpito;
 • näkökulman valinta, argumentointi;
 • jäsentäminen, ajankäyttö;
 • havainnollistaminen, opetusmateriaali, av-välineiden käyttö.

Opetusnäytteestä annetaan arvolause asteikolla erinomainen, kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty.  Arvolauseesta ilmoitetaan opetusnäytetilaisuuden jälkeen lähetettävällä pöytäkirjanotteella. Annettu arvolause on julkinen.