22.05.2012

Opetussuunnitelmien laadintaohjeet

Opetussuunnitelmien valmistelun ohjeita, suosituksia ja aikatauluja.
OPETUSSUUNNITELMIEN VALMISTELU KAUDELLE 2012-2015

Laitoksia pyydetään valmistelemaan pää- ja sivuaineidensa opetussuunnitelmat kolmen lukuvuoden jaksolle 2012-2015 sekä toimittamaan ne tiedekuntaneuvoston käsittelyä varten paperi- ja Word-muodossa opintoasiainpäällikölle viimeistään 30.3.2012.

Opetussuunnitelmia laadittaessa on tärkeää, että osaamistavoitteita kehitetään ja että opinto-ohjauksella, kansainvälistymisellä, työharjoittelulla ja yleensäkin työelämävalmiuksilla on ops:ssa paikkansa. Laitoksen itse toteuttamat jaksot voivat sijaita sen omassa opetussuunnitelmassa omilla koodeillaan, taikka tarvittaessa tiedekunnan yhteisissä opinnoissa HTK-koodilla.

Työharjoittelun suosituslaajuus on 10 opintopistettä. Valinnainen harjoittelu tai ylimääräistä harjoittelua voi vaihtoehtoisesti sisältyä myös tiedekunnan valinnaisiin opintoihin. Kandidaatin tutkielmaa edeltävä seminaari on nimeltään kandidaattiseminaari ja syventävien opintojen vastaava maisteriseminaari.

Osaamistavoitteet kirjataan kokonaisuuksille, opintojaksoille tai useamman jakson muodostamalle modulille eli temaattiselle kokonaisuudelle (JY TS 13§). Osaamista kuvataan 3:n eli hyvän tasolla. Osaamistavoitteet kuvataan sellaisilla käsitteillä, että ne mahdollistavat kurssiarvioinnin. Suunnitelmia laadittaessa tulee myös ottaa huomioon esteettömyysnäkökohdat niin, että osaamistavoitteet eivät liiaksi sido suoritustapaa tai kurssijärjestelyjä.

Huomattakoon, että vuonna 2014 toteutettavassa laatuarvioinnissa painottuvat mm. ops:t, osaamistavoitteet, arviointimenetelmät, elinikäinen oppiminen ja työelämärelevanssi (Auditointikäsikirja 2011-2017 s. 37).

 

OPINTOJAKSOKUVAUKSET 

Jaksokuvauksissa sovelletaan seuraavaa jaottelua:

  • Koodi, Jakson nimi, Laajuus
  • Osaamistavoite 
  • Opiskelutapa
  • Suositus ajoituksesta (ellei mainittu esim. ops:n alussa)

Lisäotsikoita voi tarvittaessa olla, esim. Kirjallisuus (pidemmät kirjaluettelot voi jättää tiedekunnalle tulevasta suunnitelmasta pois),  Arviointi (onko kertauskuulustelu, tentti tms., arvosteluasteikko ellei 1-5).

Kandidaatin tutkielma (suosituslaajuus 8 tai 10 op) muodostaa oman jakson, jota ei voi vaatia sivuaineopiskelijalta (Tutkintoas 9§).

Arvosteluasteikko on 1-5. Hyväksytty-hylätty -asteikko on mahdollinen, jos siihen on erityistä syytä. Kokonaisuuksien on kuitenkaan pääosin koostuttava 1-5 arvostelluista jaksoista. Loppuarvosana lasketaan pistemäärillä painotettuna keskiarvona (JY TS 32§). Ns. kynnysarviointeja (esim. että tietyn kurssin 2:lla ei voi saada kokonaisarvosanaa 3, vaikka keskiarvo siihen oikeuttaisi) tai muita arviointien kytköksiä eri kurssien välillä ei voi olla.

KOODEISTA

Tietyllä koodilla merkitty kurssi käy vain yhteen paikkaan ops:ssa (JY TS 12§).

Jatkokoulutuksen kirjaintunnuksena on J. Laitosten järjestämän tutkimusseminaarin koodit alkavat numerosta 100 (esim. YHIJ100) ja muut oman pääaineen/alan jatko-opinnot numerosta 200 (esim. YHIJ201). Jos laitos/oppiaine kirjaa Oman tutkimusalan jatko-opinnot kokonaisuutena, niin numero 200 kannattaa varata siihen tarkoitukseen. Yksittäisille kursseille voi käyttää alanumeroita 201, 202 jne.

HOPSEISTA

Suositeltavaa on, että hops:it laadittaisiin pääaineiden tutkintovaatimuksiin sisältyvien kurssien yhteydessä. Tutor-raporteista hyvitetään 4 op (toimitetaan Salla Kujalalle), mutta ne voidaan myös hyvittää oppiaineen/laitoksen omassa ops:ssa.