09.10.2015

Tiedekunnan ja laitosten työnjako väitöskirjaprosessissa

Väitöskirjaprosessi, tiedekunnan palvelukeskuksen ja laitosten työnjako

Laitos: esitys väitöskirjan ennakkotarkastajista

 • ennen esitarkastusprosessia opiskelija lähettää tutkimuksensa käsikirjoituksen plagiaatintunnistusohjelmaan (Urkund) pääohjaajaltaan saamaansa sähköpostiosoitteeseen sähköpostin liitetiedostona. Pääohjaaja vastaa Urkundin antaman raportin käsittelystä ja siitä, että esitarkastajat saavat halutessaan raportin käytettäväkseen apuna työn arvioinnissa. Ohjeita Urkund-plagiaatintunnistusohjelmasta Ohjeita Urkund-plagiaatintunnistusohjelmasta.
 • siinä vaiheessa kun pääohjaaja on varmistanut, että tutkimus on valmis tarkastukseen, tekee oppiaineen pääedustaja esityksen väitöskirjan ennakkotarkastajista.
 • esitys tehdään tiedekunnan lomakkeella "Esitys opinnäytetyön tarkastajista"
 • esityksen tulee aina sisältää myös tarkastajien yhteystiedot.
 • opiskelijan pääaine- ja ilmoittautumistiedot tarkistetaan opiskelijarekisteristä.
 • esityslomakkeelle on merkittävä tieto opiskelijan pääohjaajasta.
 • tutkimuksen ohjaajat eivät voi toimia tutkimuksen tarkastajana.
 • huom: väitöskirjatyön loppuvaiheessa ohjaajat arvioivat yhdessä mahdollisten toisesta tiedekunnasta tai muusta yksiköstä olevien ohjaajien suhteellisen osuuden ohjauksesta. Lue lisää: https://www.jyu.fi/hum/pake/tutorial/jatko-opiskelu-ohjeita/tiedekuntien-valinen-tohtorintutkinto

Tiedekuntaneuvosto: väittelylupa-anomuksen käsittely

 • tiedekuntaneuvosto määrää esitarkastajat. Kokousten ajankohdat ja aineiston määräajat käyvät ilmi tiedekuntaneuvoston kokousaikataulusta.
 • tiedekunnan kanslia tiedottaa kokouksen jälkeen tiedekuntaneuvoston päätöksestä väittelijälle, tarkastajille ja pääohjaajalle.
 • tämän jälkeen jatko-opiskelija toimittaa työn sähköisenä, tai vaihtoehtoisesti 2 paperikappaletta, tiedekunnan kansliaan amanuenssi Salla Kujalalle välitettäväksi tarkastajille.
 • tarkastajille lähetetään tutkimuksen ja päätöksen mukana
  - väitöskirjan tarkastusta koskevat ohjeet sekä
  - maksatustietolomake.

Tiedekuntaneuvosto: väittelyluvan myöntäminen

 • kun esitarkastajien lausunnot ovat saapuneet tiedekuntaan, tekee tiedekuntaneuvosto päätöksen väittelyluvan myöntämisestä.
 • tiedekunnan kanslia tiedottaa neuvoston päätöksestä jatko-opiskelijalle, esitarkastajille ja pääohjaajalle.
 • tiedekunta vastaa esitarkastuksen asiantuntijapalkkioista ja palvelukeskus huolehtii niiden maksatuksesta.

Laitos: esitys tarkastustilaisuudesta

 • oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle tarkastustilaisuutta koskevan esityksen.
 • esityksestä tulee käydä ilmi:
  • väittelijän ja työn nimi
  • väitöstilaisuuden ajankohta, päivämäärä, kellonaika ja sali
  • vastaväittäjä/jät (myös yhteystiedot, mikäli eri henkilö kuin ennakkotarkastajat) sekä kustos
  • arviointilautakunnan jäsenet (arviointilautakunnasta tarkemmin, katso Jatko-opiskelijan opas, Väitöskirjan arvostelu)

Tiedekuntaneuvosto: päätös tarkastustilaisuudesta

Tarkastustilaisuus

 • laitos huolehtii yhdessä väittelijän kanssa väitöstilaisuuden käytännön järjestelyistä ja vastaväittäjän matkajärjestelyistä.
 • tiedekunta maksaa vastaväittäjän palkkion ja matkakustannukset (matkat, päivärahat ja kaksi hotelliyötä. Mikäli vastaväittäjä tulee erittäin kaukaa tai hankalien kulkuyhteyksien takaa, tiedekunta voi korvata yhteensä kolmen yön yöpymisen. Asiaa voi tiedustella tilannekohtaisesti hallintopäällikkö Raija Oikarilta.)
 • laitos tai väittelijä maksaa väitöskahvit
 • kustos toimittaa tarkastustilaisuuden jälkeen tiedekuntaan lausuntonsa tilaisuudesta.
 • oppiaineen pääedustaja tekee tiedekuntaneuvostolle esityksen väitöskirjan arvolauseesta.

Väittelijä

 • väittelijä huolehtii työn painatuksesta ja asianmukaisesta jakelusta.
 • työ toimitetaan tiedekuntaan 10 ennen väitöstilaisuutta sähköpostin liitetiedostona, os. salla.kujala(at)jyu.fi, sekä kahtena paperiversiona (tiedekunnan arkistokappaleet).
 • toimittaa tiedekuntaan tarkastustilaisuuden jälkeen tutkintoanomuksen.
 • ellei väittelijällä jo ole lisensiaatintutkintoa, tulee jatko-opintojen opetussuunnitelman mukaiset opinnot olla suoritettu ja kirjattu rekisteriin.

Tiedekuntaneuvosto: väitöskirjan hyväksyminen ja tohtorin tutkinnon myöntäminen

 • tiedekuntaneuvosto hyväksyy väitöskirjan ja myöntää tohtorin tutkinnon.
 • päätöksen tekemiseen tarvitaan seuraavat dokumentit:
  - vastaväittäjän allekirjoittama lausunto,
  - arviointilautakunnan esitys arvolauseeksi
  - kustoksen lausunto ja
  - tutkintoanomus.
 • tiedekunnan kanslia lähettää tutkintotodistuksen ja tiedon päätöksestä väittelijälle sekä tiedottaa hyväksymisestä vastaväittäjälle, kustokselle ja oppiaineen pääedustajalle.
 • tiedekunta tai muu tohtorikoulutusta antava yksikkö, joka on jatko-opinto-oikeuden myöntäneen tiedekunnan ohella osallistunut tohtoriopiskelijan ohjaukseen ja haluaa kompensaation väitöskirjatyöhön ohjauspanoksestaan, ilmoittaa siitä tutkinnonhakuvaiheessa tutkinnon myöntävälle tiedekunnalle Selvitys kahden tai useamman tiedekunnan välisen tohtorintutkinnon ohjauksesta -lomaketta käyttäen. Lisätietoa: https://www.jyu.fi/hum/pake/tutorial/jatko-opiskelu-ohjeita/tiedekuntien-valinen-tohtorintutkinto