03.07.2015

Apurahamenettely

Apurahapäätösten toteuttamisesta humanistisessa tiedekunnassa sovittu menettely, matka-apurahat - travel grants

Apurahamenettely 1.1.2011 alkaen (Rehtorin kirje 12.1.2011)

Tiedotustilaisuus: Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012

Apurahapäätösten toteuttamisesta humanistisessa tiedekunnassa on sovittu seuraava menettely.

Dekaani hyväksyy sekä tiedekunnan että laitosten varoista maksettavat jatkokoulutusapurahat sekä ne jatkokoulutusapurahat, jotka maksetaan yhteisesti sekä laitoksen että tiedekunnan varoista.

Laitoksen apuraha-asioita hoitava osastosihteeri valmistelee apurahaesityksen dekaanin päätöstä varten. Hän myös vastaa päätöksen jakelusta.

Esitykset laaditaan lomakepohjille, jotka löytyvät henkilöstöpalvelujen sivulta apurahan maksaminen ja apurahapäätös.

Matka-apurahat

Tiedekunnan laitoksilla on haettavana apurahalla tai ilman muuta rahoitusta työskenteleville tohtorikoulutettaville matka-apurahoja. Myönnettävät apurahat ovat tohtorikoulutettavaa kohti vähintään 500 euroa, eikä mainittua summaa pienempiä apurahoja myönnetä.

Matka-apurahoja haetaan kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä ja apuraha on käytettävä kuluvan vuoden aikana. Laitokset ilmoittavat täsmällisen hakuajan kotisivullaan, minkä lisäksi tiedot löytyvät myös humanistisen tiedekunnan kotisivulta.

Apurahaa haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon on merkittävä, että kyseessä on matka-apuraha. Hakemukseen liitetään tiivis suunnitelma, josta käy ilmi, mitä matkaa tai matkoja apurahalla on tarkoitus kustantaa (ml. matkan/matkojen ajankohta), miten matkat liittyvät hakijan väitöskirjatyön edistymiseen sekä realistinen ja tarkka kustannusarvio.

Matka-apurahojen myöntöperusteina ovat toiminnan liittyminen väitöskirjatyöhön, realistinen kustannusarvio sekä edistyminen tohtoriopinnoissa. Ehdottomana edellytyksenä on allekirjoitettu ohjausasiakirja.

Rahoitusta myönnetään laitosjohtajan arvioimaan osuuteen matkan kustannuksista.

Apurahapäätöksen saajan tulee viimeistään kahden viikon kuluessa päätöksen saatuaan ilmoittaa, ottaako hän apurahan vastaan.

Apurahan saanut toimittaa viimeistään kuukauden kuluttua kunkin matkan päättymisestä vapaamuotoisen matkakertomuksen laitoksen johtajalle.

Palvelussuhteessa olevat tohtorikoulutettavat eivät voi hakea laitoksen matka-apurahoja; heidän matkansa korvataan normaalin työmatkaohjeistuksen mukaisesti.

Apurahamenettelyssä noudatetaan Jyväskylän yliopiston ohjeistusta (12.1.2011).

Travel Grants

Travel grants (Department) can be applied for by Doctoral students working on scholarships or by those who have no additional funding. The minimum grant per student is 500 euros.

Travel grants may be applied for twice a year, in spring and in autumn, and the grant must be used by the end of the year. The Departments will announce the application periods on their home pages and the information can also be found on the Faculty of Humanities home page.

Applicants are requested to provide the following information: an informal application including a brief plan specifying the project/activity the grant should cover (dates, how the planned project/activity is associated with the applicant’s dissertation work as well as a realistic and exact cost estimate).

The conditions for awarding a travel grant are that the planned project/activity is associated with the applicant’s dissertation work, progress in doctoral studies and a realistic cost estimate. A signed postgraduate supervision form is an unconditional prerequisite.

The grant will cover a portion of the travel expenses as determined by the Head of the Department.

If the application is successful the applicant must, within two weeks after notification, confirm acceptance of the grant.

The grant holder must submit an informal written report of the project/activity to the Head of the Department at the latest within one month after the project end date.

Doctoral students who are University employees are not eligible for Department travel grants; they are subject to normal University travel regulations.

Grants/scholarships policy adheres to University of Jyväskylä regulations (January 12th, 2011).