24.09.2015

HTK: Työntekijän perehdyttäminen

Perehdyttämisen tavoitteena on antaa kokonaiskuva tiedekunnasta, sen tavoitteista ja toiminnasta sekä asemasta yliopisto-organisaatiossa ja työntekijän omasta osuudesta tässä kokonaisuudessa. Humanistisessa tiedekunnassa käytannön asioiden perehdyttämisestä vastaa palvelukeskus alkuperehdytyksessä, sisällöllisestä ja syvällisemmästä perehdyttämisestä vastaa sijoitusyksikkö (laitos tai palvelukeskus).

HTK - Työntekijän perehdyttäminen

Perehdytyksen järjestäminen

Kun työsopimus on allekirjoitettu, työntekijä ohjataan palvelukeskuksen käytännön perehdyttäjän luokse. Apurahatutkijat allekirjoittavat asiakirjan, jossa määritellään oikeudet yliopiston tiloihin ja välineisiin.

Perehdyttäjät

Tiedekunnan palvelukeskuksen ensiperehdytyksessä huolehditaan, että työntekijällä on työsuhteen ensimmäisestä päivästä lähtien tarvittavat oikeudet, tunnukset ja välineet.  Ulkomaalaisten työntekijöiden työ- ja oleskeluluvat, sosiaaliturvaan ja -vakuuttamiseen liittyvät asiat hoitaa keskitetysti palvelukeskuksessa osastosihteeri Ulla Mustonen ja amanuenssi Marja Nyberg.   Perehdytys edellyttää usein sopimista työnjaosta perehdyttäjien kesken. Lähin työyhteisö huolehtii perehdytyksen sisällöllisestä osuudesta.  Ennen työsuhteen alkua ja työntekijän vastaanottamisen yhteydessä huolehditaan myös seuraavista asioista:

 • Työhönottohaastattelussa hakijalle kerrotaan varsinaisten työtehtävien lisäksi palvelussuhteen ehdoista sekä tiedekunnan toiminnasta ja tavoitteista.
 • Ennen työn aloittamista uudelle työntekijälle annetaan tiedekuntaa, laitosta ja yliopistoa käsittelevää tietoa.
 • Työtovereille kerrotaan etukäteen uuden työntekijän saapumisesta ja sovitaan yhdessä eri henkilöiden osuuksista perehdyttämisen toteuttamisessa.
 • Työntekijän vastaanottamisen yhteydessä  esitellään työtoverit,  työyksikkö ja -ympäristö.

Työsuhteinen henkilökunta

Ensiperehdytyksen tiedekunnan palvelukeskuksessa etukäteisvalmisteluineen hoitaa osastosihteeri Marja-Leena Mäkinen.  Tämä käytännön asioiden osuus pitää sisällään:

 • Pääsy yliopiston Ad/Jynet-verkkoon (käyttäjätunnukset, kopiointi ja tulostus) sekä  sähköpostin käyttöönotto
 • Työtila  ja - välineet sekä kulkuoikeudet ja avaimet, pysäköintikortin tilaaminen
 • Puhelimen hankinta, yhteyshakutietojen päivittäminen
 • Palvelussuhteen keskeisten asioiden  asioista esittely: työaika (kulunvalvonta ja työajan kohdentaminen), lomat ja muut poissaolot sekä työterveys- ja hyvinvointi.

Lähityöyksikössä (laitos, palvelukeskus) huolehditaan sisällöllisestä perehdytyksestä, yliopiston verkko-ohjelmien käyttämisestä, postituslistoille pääsystä, työpaikan omien käytänteiden tutuksi tekemisestä.

 

Apurahalla työskentely, vierailijat

Tehtyään asiakirjan yliopiston tiloissa työskentelystä, apurahatutkija ohjataan tiedekunnan palvelukeskukseen osastosihteeri Marja-Leena Mäkisen luokse, joka järjestää tarvittavat välineet ja oikeudet apurahakauden tai muun sovitun kauden ajaksi.  Samoin toimitaan vierailijoiden kanssa.

Perehdytttäjien muistilistat 'Perehdyttäjän muistilista PAKE 2013.docx' ja 'Perehdyttäjän muistilista LAITOS 2013.docx' sekä 'Orientation 2013' sijaitsevat S-asemalla kansiossa HTK-PEREHDYTTÄMINEN

 

Ohessa on tärkeitä linkkejä itsenäistä tutustumista varten:

Käytännön asioita palvelusuhteen alussa http://www.jyu.fi/henkilosto/uusi/kaytannonasioita

Henkilöstöpalvelut/työsuhdeasiat: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv/tyosuhdeasiat

Henkilöstöasioihin liittyviä sisäisiä asiakirjoja ja kirjeitä: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv/asiakirjat

Henkilöstön kehittäminen ja koulutus  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv/henkilostokoulutus

Luottamusmiestoiminta https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv/luottamusmiestoiminta

 

 

 

IT-ASIAT

Tietohallinto-asiat, tietokoneiden ym. laitteiden hallinta ja varaus, verkko-ohjelmat. It-asioista vastaa yliopiston IT-palvelut, ks. linkit    https://www.jyu.fi.itp https://www.jyu.fi/itp/ohjeet

Henkilökunta kuuluu yliopiston AD-verkkoon. Työsuhteessa yliopistoon olevat henkilöt saavat käyttäjätunnukset (ns. JYUNET-tunnus), joilla voi käyttää yliopiston verkko-ohjelmia ja sähköpostia. Tunnukset haetaan yliopiston IT-palvelupisteistä (A308 tai MaD 134) mikäli niitä ei ole saatu alkuperehdytyksen yhteydessä.  Käyttölupahakemus löytyy täältä: https://www.jyu.fi/thk/lomakkeet/kayttolupahak/view.    IT-tuen tavoittaa sähköpostilla osoitteesta <pcsupport-sem@jyu.fi> mm. järjestelmien tunnusasioissa ja muissa ongelmatilanteissa (tietokoneet, ohjelmistot ja verkko).

 

Verkkoasema (U:) on tarkoitettu omaksi työtilaksi, johon muilla ei ole oikeuksia.

Verkkoasema (S:) on tarkoitettu tiedekunnan tai laitoksen omaksi työtilaksi.

 

Näihin ohjelmiin pääset verkkotunnuksilla:

 • ESS (Personec F Ess), vuosiloma-asiat
 • Exchange, yliopiston käyttämä sähköpostiohjelma. Jokaisella on sähköpostiosoite ja se tulee vahvistaa osoitteessa  www.salasana.fi
 • Koppa, Kurssi- ja oppimateriaaliplone Koppa on julkaisupaikka opetus- ja kurssimateriaalille
 • Korppi, monipuolinen opintotietojärjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opiskelijoille ja opettajille, myös salivaraukset tehdään Korpissa. Laitoksilla on omat korppi-sihteerinsä (usein amanuenssi), jotka avustavat Korpin käytössä.
 • Moodle, verkko-oppimisympäristö
 • Optima, kursseille suunniteltu oppimisympäristö.
 • SAP Portaali  (SAP HR),  henkilöstötietojärjestelmä, jossa työntekijän työpöydällä hoidetaan matkat, poissaolot ja työstävapautukset, irtisanoutuminen, palkkaukseen liittyvät kehityskeskustelut ja YPJ (tehtävän vaativuuden arviointi ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi) sekä hallitaan omia tietoja. SAP Portaalista on myös linkki vuosiloma-järjestelmään Personec ESS.
 • SAP Travel, matkanhallintajärjestelmä SAP Portaalissa, ks. Matkustaminen Talousasioissa
 • SoleTM, työajan kohdentaminen kustannuspaikalle kunkin kuukauden lopussa. Laitosten Sole-sihteerit avustavat ongelma-tilanteissa (ks. tiedekunnan taloustiimin sivusto).

Näihin tarvitset erilliset tunnukset:

 • Jore, opintorekisteri, jonne kirjataan opiskelijoiden opintosuoritukset (tulevat näkyviin myös Korppiin).
 • Tutka, Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä. Henkilökunnan tulee kirjata tutkaan tutkimukselliset ansionsa kuten julkaisut, esitelmät, rahoitukset sekä ohjaustehtävänsä ja muun tieteellisen toiminnan. Tutka-tunnuksen ja salasanan saa yksikön Tutka-pääkäyttäjältä.

Kopiointi ja tulostus, Print-it -palvelu (monitoimilaite)

Jyväskylän yliopiston kopiointi- ja tulostuslaitteet ovat Yliopistopainon hallinnoimia ja kuuluvat kokonaisvaltaiseen palvelukonseptiin. Tämä Print it -palvelu sisältää laitteiden hankinnat, peruspaperit, värit, niitit, huollon sekä palveluhenkilöiden avun ongelmatilanteissa.

 • Jokainen saa halutessaan kopioavaimen, mutta laite toimii myös AD-käyttäjätunnuksilla
 • Kopioavain toimii kaikissa yliopiston monitoimilaitteissa, joten voit käyttää monitoimilaitetta eri puolella yliopistoa
 • Selvitä laitteen ongelma heti sen havaittuasi, tukipyynnöt printmaster@jyu.fi,  Palvelunumero: p. 050 441 4030 (ma-pe 8.00 - 16.00).
 • Verkkotulostus

Puhelin, puhelinasiat

Tiedekunnan puhelinyhteyshenkilö on osastosihteeri Marja-Leena Mäkinen. Puhelinpalveluiden ohjesivusto löytyy IT-palveluista https://www.jyu.fi/itp/puhelinpalvelut

 

 

 

HENKILÖSTÖASIAT

Henkilöstöasioita hoitaa palvelukeskuksen henkilöstötiimi, jonka esimies on hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero. Tiimi palvelee ja tukee tiedekunnan laitoksia henkilöstöhallintoon liittyvissä asioissa. Tiimin henkilöstön tavoittaa Athenaeum-rakennuksesta. Henkilöstöasioihin kuuluu mm. seuraavia asiakokonaisuuksia: työsopimusasiat, palkkaus ja palkanmaksu, lomat ja muut poissaolot, työterveys ja työhyvinvointi, henkilöstön kehittäminen ja koulutus, perehdyttäminen, luottamusmiestoiminta, yhteistoimintamenettelyt. Henkilöstötiimin sähköpostiosoite on htk-heha(a)jyu.fi. Monipuoliset  ohjesivustot ovat yliopistopalveluiden sivustolla https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv/tyosuhdeasiat

Certia

Yliopistojen palvelukeskus, jonka asiakkaana Jyväskylän yliopisto on.

Eläkeasiat
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/elaketurva

Esimies, lähiesimies

Jokaisella työntekijällä on esimies, lisäksi työntekijällä voi olla lähiesimies.

Esmikko (kulunvalvonta)
Esmikko on työajanseurantalaite, jota käyttää säännöllistä työaikaa tekevä hallintohenkilöstö (ei kokonaistyöajassa olevat). Esmikko-laitteet sijaitsevat yleensä yliopiston rakennuksien ulko-ovien läheisyydessä. Yliopistolla on käytössä liukuva työaika, katso tarkemmin https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/tyoaika. Katso ohjeet Esmikon käyttöön: https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/esmikko

Henkilökunta
Hakutiedoista (Uno-henkilöstöportaalin pääsivu) voit tehdä hakuja henkilötietoihin,  myös laitoksittain. Henkilöhaun sivustolta löytyy myös yhteystietojen muutoslomake https://www.jyu.fi/uno/person-search

Henkilökuntakokoukset
Laitoksilla voi olla erilaisia käytänteitä henkilökuntakokousten järjestämisestä, kysy kokouksista omalta laitokseltasi. Tiedekunnan palvelukeskus järjestää henkilökuntakokouksia ja kehittämispäiviä, joissa keskustellaan palvelukeskuksen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kehittämispäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen tiimien henkilöstö kokoontuu yhteiseen palaveriin kerran kuussa, pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 9.00.

Henkilöstöasiat,  ks. myös Palkkaus / palkanmaksu / verokortti

 Irtisanoutuminen, tehdään SAP Portaalissa.

Johtoryhmä Humanistisen tiedekunnan johtoryhmä:   https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/johtoryhma.  Laitoksilla on, tai voi olla, omat johtoryhmänsä.

Kansainväliset palvelut
Humanistinen tiedekunta tekee kansainvälistä yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin alueella. Henkilökuntaamme kuuluu ulkomaalaisia tutkijoita ja opettajia ja tiedekunnassamme hyödynnetään aktiivisesti ulkomaisten yhteistyöyliopistojemme kanssa solmittuja opiskelija-, opettaja- ja henkilöstövaihtosopimuksia.  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/intl

Kehityskeskustelut, ks. kohdasta Henkilöstöasiat ja Palkkaus

Palkkaus / Palkanmaksu / Verokortti
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/palkkausjarjestelma

 

  • Työsopimukset tekee pääsääntöisesti henkilöstösihteeri Ritva Puikkonen (A212). Ritvan varahenkilö on Riitta Liimatainen (A216).
  • Palkkoihin ja veroihin liittyvissä asioissa (verokortin toimittaminen, veroprosentin nostaminen) yhteydenotto henkilöstösihteeri Ritva Puikkoseen.
  • Palkkalaskelma lähetetään postitse kotiosoitteeseesi tai sähköisesti verkkopankkiisi. Voit valita joko paperisen tai sähköisen palkkalaskelman, et molempia.
  • Palkanmaksupäivät ovat kuukauden 15. päivä (toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet) ja viimeinen päivä (määräaikaiset työsuhteet).

  • Työtodistukset kirjoittaa laitoksen johtaja tai esimies  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/tyotodistus

  • Palkkatodistukset kirjoittaa Certia https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/palkkatodistus

  • YPJ on yliopiston palkkausjärjestelmä. Käydyt  kehityskeskustelut ja YPJ-arvioinnit kirjataan SAP järjestelmään.

 

Palvelussuhde https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/palvelussuhde

Poissaolot, työstä vapautukset – SAP Portaalissa

   • Kaikista poissaoloista tehdään työstä vapautus SAP-järjestelmään. Lyhytaikaisesta (1-3 päivän) sairauspoissaolosta ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta. Vähintään 4 päivän poissaolosta (huom. viikonloppu) on toimitettava lääkärintodistus laitoksen johtajalle, joka todistuksen nähtyään lähettää sen palvelukeskukseen Ritva Puikkoselle.  Henkilöstöpalvelujen työsuhdeasiat -sivustolla on kattavat ohjeet poissaoloista osoitteessa:

https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv/tyosuhdeasiat/tyosuhdeasiat#---poissa-ty-pisteelt--ja-poissaolot

Siviilipalvelusasiat
Humanistinen tiedekunta tai sen laitokset eivät ota palvelukseen siviilipalvelusmiehiä.

Sivutyö, sivutoimilupa- ja ilmoitusmenettely  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/sivutyo

Sole TM, ks. Työaika

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toimintakertomus https://www.jyu.fi/hum/esittely/Toimintakertomus

  • Tiedekunta laatii tiedekunnan ja laitosten yhteisen toimintakertomuksen tammikuussa edellisen vuoden toiminnasta.

Tervetuloa, uusi yliopistolainen https://www.jyu.fi/henkilosto/uusi

 

Työaika  -  ks. myös kohdat SoleTM, Esmikko https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/tyoaika

Työaika riippuu työsopimuksen nimikkeestä.

 

Työterveys ja työhyvinvointi

  • Työterveyshuolto

  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/oppaat/tyoterveys

  Yliopiston työsuojelupäällikkönä toimii turvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Laakso, työsuojeluvaltuutettu on Pirjo Rieskjärvi

  Työsuunnitelma

  Opetus- ja tutkimushenkilöstöä, joka työskentelee kokonaistyöajassa, tekee työsuunnitelman.  https://www.jyu.fi/hum/pake/tutorial/ohjeita-henkiloestoeasiat/tyoesuunnitelmat

  Verokortti, ks. Palkkaus / Palkanmaksu / Verokortti

  Vuosiloma-asiat. https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/phc_topic_area?topic=Poissa+ty%C3%B6pisteelt%C3%A4+ja+poissaolot

   • Vuosiloman pituus riippuu työsuhteen kestosta (lomakertymä kuukautta kohden joko 2, 2½ tai 3 pv).
   • Säännöllisessä työajassa työskentelevä ilmoittaa ja hyväksyttää lomansa ESS-järjestelmässä.  Kokonaistyöajassa oleva henkilöstö ei merkitse lomiaan ESS-järjestelmään eikä  niitä erikseen hyväksytä.

  Yhteystiedot, hakupalvelut

  Yhteistoimintamenettely,  ks. henkilöstöasiat

  YPJ, yliopiston palkkausjärjestelmä, ks. Henkilöstöasiat,  kehityskeskustelut

   

   

  OPINTOASIAT

  "Opintotiimin tehtävänä on koordinoida tiedekunnan opiskelijavalintaa, kansainvälisiä opintoasioita ja opetussuunnitelmien kehittämistä. Tiimi pyrkii löytämään ja levittämään hyviä käytänteitä sekä tukemaan opettajia opintohallintoon kuuluvissa tehtävissä ja tietotekniikan hyödyntämisessä. Tiimillä on johtoryhmä sekä alatiimejä." Tiimin jäsenet työskentelevät tiedekunnan palvelukeskuksessa Athenaum-rakennuksessa tai lähitukena laitoksilla (amanuenssit). Tiimiä johtaa opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen.

  Ainejärjestöt
  http://www.jyu.fi/yhteydet/aine

  Alumnit
  Humanistisen tiedekunnan alumneja ovat kaikki tiedekunnasta valmistuneet ja siellä työskennelleet.
  http://www.jyu.fi/hallinto/alumni/
  https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/alumnitoiminta

  Harek, valtakunnallinen hakijarekisteri

  Humanistinen tiedekunta
  http://www.jyu.fi/hum/
  Tiedekunnassa ovat edustettuina paitsi taiteita ja kulttuuria, myös kieliä ja viestintää, musiikkia ja historiaa tutkivat alat. Tiedekunnan kuusi laitosta ovat Historian ja etnologian laitos, Kielten laitos, Musiikin laitos, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos ja Viestintätieteiden laitos.

  HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma

  Jore, opintorekisteri, jonne kirjataan opiskelijoiden opintosuoritukset (tulevat näkyviin myös Korppiin). Joreen opintosuorituksia kirjaavat amanuenssit, kun taas opettajat voivat kirjata kurssiensa opintosuorituksia Korpin kautta. Tähän ohjelmaan tarvittavat tunnukset saa erikoistutkija  Jukka Hartikaiselta IT-palveluista.

  Kansainväliset palvelut
  Humanistinen tiedekunta tekee kansainvälistä yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin alueella. Henkilökuntaamme kuuluu ulkomaalaisia tutkijoita ja opettajia ja tiedekunnassamme hyödynnetään aktiivisesti ulkomaisten yhteistyöyliopistojemme kanssa solmittuja opiskelija-, opettaja- ja henkilöstövaihtosopimuksia.  Jokaisella laitoksella on kv-vastaava. https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/opintopalvelut/intl

  Kirjastot
  http://kirjasto.jyu.fi/

  Koppa, Kurssi- ja oppimateriaaliplone Koppa on julkaisupaikka opetus- ja kurssimateriaalille

  Korppi
  Korppi on monipuolinen tietojärjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opettajille ja opiskelijoille. Korpissa on tiedot kursseista ja opiskelijat ilmoittautuvat tiedekunnan yleisiin tentteihin Korpissa. Lisäksi järjestelmässä  voi luoda kyselyjä tai ryhmiä.  Lisätietoja saa oman laitoksen amanuenssilta. Järjestelmän osoite on https://korppi.jyu.fi/

  Lukuvuosi
  http://www.jyu.fi/opiskelu/opinnoista/lukukaudet
  Yliopiston lukuvuosi jakautuu neljään periodiin ja kesälukukauteen.

  Opetus/tiedekunnan järjestämä

  Opetusohjelmat ja opetussuunnitelmat

    • Opetussuunnitelmissa määritellään kunkin oppiaineen sisällöt ja oppimistavoitteet yleensä perus-, aine- syventävien ja jatko-opintojen tasolla.
    • Opetussuunnitelmat päivitetään ja hyväksytään kolmen vuoden välein.
    • Opetusohjelma on vuotuinen oppiaineen, laitoksen tai muun yksikön järjestämä opetuskokonaisuus, joka pohjautuu opetussuunnitelmiin ja toisaalta opetushenkilökunnan työsuunnitelmiin.

  Opetusperiodit, ks. Lukuvuosi

  Opinnäytteet

    • Kandidaatintutkielmat (proseminaariesitelmät)
     Oppiaineiden tutkielmat säilytetään yksiköissä.
    • Gradut
     Oppiaineiden gradut arkistoidaan sähköisesti. Ennen syksyä 2009 tehdyt gradut säilytetään yksiköissä ja Aallon kirjastossa.
    • Maturiteetit säilytetään oppiaineissa ja laitoksilla.
    • Lisensiaatintutkielmat säilytetään oppiaineissa ja laitoksilla.
    • Väitöskirjat säilytetään tiedekunnassa.

  Opinto-ohjaus
  https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet

  Opiskelijat, ks. Ainejärjestöt

  Oppiaineiden pääedustajat ja vastuut
  https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/paaedustajat

  Optima, kursseille suunniteltu oppimisympäristö. Optiman tunnukset tilataan Tietohallintokeskuksesta

  Tiedekuntaneuvosto
  https://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/tiedekuntaneuvosto

  Tenttikäytänteet
  https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/opetus-tentit

    • Tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tentitään kirjatenttejä ja maturiteetti.
    • Opiskelijat ilmoittautuvat joko korpissa tai joillakin laitoksilla jättämällä yksityiskohtaisesti täytetyn tenttikuoren yksiköissä ilmoitettuihin tenttikuorilaatikoihin viikkoa ennen tenttipäivää.
    • Tentaattori jättää tenttikuoret kysymyksineen yksiköiden vastuuhenkilöille viimeistään tenttipäivää edeltävänä keskiviikkona toimitettavaksi tiedekunnan kansliaan.
    • Tentaattori kirjaa suoritukset Korppiin kahden viikon kuluessa tenttipäivästä.
    • Keskiryhmän opetushenkilökunta määrätään puolivuosittain tiedekuntatenttien tentinvalvojiksi lähetetyn lukujärjestyksen mukaisesti.
    • Luentojen kuulustelujärjestelyistä huolehtii luennoitsija itse.
    • eTentti

  Tutka, Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä. Henkilökunnan tulee kirjata Tutkaan tutkimukselliset ansionsa kuten julkaisut, esitelmät, rahoitukset sekä ohjaustehtävänsä ja muun tieteellisen toiminnan. Tutka-tunnuksen ja salasanan saa yksikön Tutka-pääkäyttäjältä.

  Tutkintorekisteri (TUTTI)

  Valinnat

  Wolmar Schildt-instituutti
  http://www.jyu.fi/hum/laitokset/schildt/
  Instituutin tehtävänä on tukea tutkimusta tiedekunnan keskeisillä tutkimusalueilla, kehittää tutkimusedellytyksiä, koordinoida monitieteistä tutkimusta, luoda uusia yhteyksiä yliopiston sisällä ja ulkopuolella sekä toimia yliopistollisin keinoin humanistisen sivistyksen ja kulttuurin hyväksi. Lisäksi instituutti toimii tiedekunnan tohtorikoulutuksen johtoryhmänä.

   

   

  TALOUSASIAT

  Taloustiimi vastaa  tiedekunnan matka-, talous- ja hankehallinnosta. Tiimin henkilöstön tavoittaa Athenaeum-rakennuksen palvelukeskuksesta, mutta lähituki työskentelee laitoksilla johdon tukena. Taloustiimin esimies on hallintoamanuenssi Helen Niskanen. Tarkemmin taloustiimiin voi tutustua osoitteessa: https://www.jyu.fi/hum/pake/pikaohjeet/taloustiimin-tehtaevaet-ja-henkiloestoe

  Kuluveloitus, SAP Travel

    • Jos olet hankkinut omalla kustannuksellasi tarvikkeita tai palveluja yliopistolle, voit tehdä niistä kuluveloituksen SAP portaalissa Travel-ohjelmassa.  SAP Travelin käyttöä opastavat matkasihteerit.

   

  Matkustaminen, SAP Travel matkajärjestelmä

  https://www.jyu.fi/hum/pake/pikaohjeet/taloustiimin-tehtaevaet-ja-henkiloestoe

  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/phc_topic_area?topic=Poissa+ty%C3%B6pisteelt%C3%A4+ja+poissaolot

    • Matkapyyntö ja matkalasku tehdään SAP portaalin työpöydällä Travel -ohjelmassa. Hyväksytty matkapyyntö on edellytys työmatkalle ja työmatkan ajalta kertyneiden kulujen korvaamiselle
    • Matkustusasioista vastaavat  palvelukeskuksen taloustiimin matkasihteerit, joilta saat neuvoja matkoihin ja Traveliin liittyvissä ongelmatilanteissa.
    • Taloustiimin sähköpostiosoite on htk-taha@jyu.fi

  Ostaminen / hankinta

  Tilauspäätökset tekee kunkin yksikön johtaja, tarvittaessa yhdessä tiedekunnan hallintopäällikön tai kaluston hankinnassa yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Tiedekunnan hankintayhdyshenkilö on osastosihteeri Sari Laapotti.

  Toiminta- ja taloussuunnitelma
  https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-taloussuunnitelma
  Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan vuosittain kolmeksi vuodeksi kerrallaan elo-syyskuussa (seuraavaa lukuvuotta ja kahta sen jälkeistä vuotta koskevana).

  Toimintakertomus
  https://www.jyu.fi/hum/esittely/Toimintakertomus/toiminta
  Tiedekunta laatii tiedekunnan ja laitosten yhteisen toimintakertomuksen tammikuussa edellisen vuoden toiminnasta.

  Toimistotarvikkeet

   

   

  MUITA ASIOITA AAKKOSISSA

  Ainejärjestöt
  http://www.jyu.fi/yhteydet/aine

  Alumnit
  Humanistisen tiedekunnan alumneja ovat kaikki tiedekunnasta valmistuneet ja siellä työskennelleet.
  http://www.jyu.fi/hallinto/alumni/
  https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/alumnitoiminta

  Arkisto

  Yliopiston arkisto/kirjaamo sijaitsee B-rakennuksessa. Tiedekunnan arkisto sijaitsee A-rakennuksessa.

  Avaimet/ovet

    • Vahtimestarit luovuttavat sinulle avaimet, kun olet toimittanut heille esimiehen allekirjoittamankulkuoikeuslomakkeen, minkä löydät tästä linkistä:  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/kulkuoikeushakemus/kulkuoikeus.pdf
    • Lukitse kaikkien tilojen ovet aina lähtiessäsi!
    • Mikäli työskentelet iltaisin tai viikonloppuisin, huolehdi lähtiessäsi ulko-ovien sulkeutumisesta.
    • Palauta molemmat avaimet työsuhteen päättyessä henkilökohtaisesti vahtimestareille.

  Certia, Yliopistojen palvelukeskus, jonka asiakas Jyväskylän yliopisto on.

  Eläkeasiat
  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/elaketurva

  Esimies Jokaisella työntekijällä on esimies, lisäksi työntekijällä voi olla lähiesimies.

  Esmikko - työajanseurantajärjestelmä, ks. Henkilöstöasiat, työaika
  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/tyoaika
  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/esmikko

  ESS-ohjeet, vuosiloma-asiat, ks. Henkilöstöasiat
  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/vuosilomat

  Exchange, ks. IT-palvelut https://www.jyu.fi/itp/ohjeet/how-to-nain-tehdaan/saehkoepostin-kaeyttoeoenotto

  Facility Info

    • Tähän järjestelmään ilmoitetaan kiinteistöihin ja siivoukseen liittyvistä pyynnöistä;

  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/laitoksille/how-to/palvelupyynnoet

  FAX kirjaamo, (014) 260 1021.

  Henkilökunta, ks. Henkilöstöasiat

  Henkilökuntakokoukset, ks. Henkilöstöasiat

  Henkilöstökoulutus, henkilöstöpoliittinen ohjelma
  http://www.jyu.fi/henkilosto/henkilostokoulutus
  https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/ohjelmat

  Henkilöstöliikunta ja kulttuuritoiminta
  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/yliopistoliikunta/lajiryhmat/henkilostoliikunta/henkilostoliikunta/
  http://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/kulttuuritoimikunta

  Hätätilanne
  Tutustu oman yksikkösi pelastussuunnitelmaan. Mapit on laatinut kutakin yliopiston rakennusta varten Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry.

    • Pelastussuunnitelma
    • Toimintaohjeet

  IT-palvelut https://www.jyu.fi/itp

  Johtoryhmä, humanistisen tiedekunnan
  https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/johtoryhma

  Jore, ks. Opintoasiat

  Jätehuolto, siivous ja siisteys
  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/lajitteluohjeet

    • Paperi- ym. jätteiden lajittelu ja keräys
    • Huolehdi, ettei kenenkään henkilötietoja  joudu muihin kuin niille tarkoitettuihin keräysastioihin.
    • Palvelukeskuksen GreenOffice -yhdyshenkilö on amanuenssi Salla Kujala.

  Hyvät käytännöt

    • Yleinen siisteys on jokaisen vastuulla niin työhuoneissa kuin yhteisissä tiloissakin.
    • Sammuta valot ja sulje ovet; sammuta kahvinkeitin.
    • Lajittele jätteet, älä tuhlaa paperia.

  Kansainväliset palvelut, ks.  opintoasiat.  

  Kehityskeskustelut, ks. Henkilöstöasiat, YPJ

  Kirjastot
  http://kirjasto.jyu.fi/

  Kopiointi, ks. IT-asiat Kopiointi ja tulostus

  Korppi, ks. Opintoasiat

  Koulutus, ks. henkilöstökoulutus

  Käyttäjätunnukset ja sähköposti

    • Jotta voit käyttää yliopiston IT-palveluja, tarvitset käyttöluvan. Tunnukset saa IT-palveluiden palvelupisteistä A308, MaD 134 hyväksyttyä käyttölupahakemusta vastaan.
    • Yliopisto käyttää Exchange-sähköpostijärjestelmää. Tutustu sähköpostin käytön sääntöihin.

  https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/phc_topic_area?topic=Sähköposti

  Laadunhallinnan käsikirja
  Voit tutustua yliopiston laadunhallin käsikirjoihin www-sivustoilla
  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/laadunhallinta

  Laadunvarmistus
  http://www.jyu.fi/hallintokeskus/laatu

  Lomakkeet, kartat

  Lukuvuosi, ks. Opintoasiat

  Luottamusmiestoiminta, ks. Henkilöstöasiat

  Matkustaminen, ks. Talousasiat
  http://www.jyu.fi/hallinto/talouspalvelut/matka_asiat
  https://www.jyu.fi/hum/pake/pikaohjeet/matkustamiseen-liittyviae-ohjeita

  Monitoimilaite  (verkkotulostin / Xerox-kopiokone), ks. IT-asiat, kopiointi ja tulostus

  Nimikirja

    • Uuden yliopistolain voimaantulon myötä nimikirjalaki ei koske enää yliopistoja. Jyväskylän yliopisto luopui nimikirjatietojen ylläpidosta ja niiden päivityksistä 1.1.2010 alkaen.

  Opetus/tiedekunnan järjestämä, ks. opintoasiat

  Opetusohjelmat ja opetussuunnitelmat

    • Opetussuunnitelmissa määritellään kunkin oppiaineen sisällöt ja oppimistavoitteet yleensä perus-, aine- syventävien ja jatko-opintojen tasolla.
    • Opetussuunnitelmat päivitetään ja hyväksytään kahden vuoden välein.
    • Opetusohjelma on vuotuinen oppiaineen, laitoksen tai muun yksikön järjestämä opetuskokonaisuus, joka pohjautuu opetussuunnitelmiin ja toisaalta opetushenkilökunnan työsuunnitelmiin.

  Opetusperiodit, ks. Lukuvuosi

  Opinnäytteet, ks. opintoasiat

  Opinto-ohjaus
  https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet

  Oppiaineiden pääedustajat ja vastuut
  https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/paaedustajat

  Optima, ks. IT-palvelut

  Palkkaus / Palkanmaksu / Verokortti, ks. Henkilöstöasiat

  Palkkausjärjestelmä (YPJ), ks. Henkilöstöasiat, Kehityskeskustelut

  Pelastustoiminta, ks. Hätätilanne

  Personec Travel, ks. Matkustaminen

  Poissaolot, työstä vapautukset – SAP Portaali, ks. henkilöstöasiat, työaika

    • Kaikista poissaoloista tehdään työstä vapautus (sähköinen lomake) SAP-järjestelmään. Lyhytaikaisesta (1-3 päivän) sairauspoissaolosta ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta. Vähintään 4 päivän poissaolosta (huom. viikonloppu) on toimitettava lääkärintodistus laitoksen johtajalle, joka todistuksen nähtyään lähettää sen palvelukeskukseen Ritva Puikkoselle.
    • Lisätietoja osoitteesta http://www.jyu.fi/henkilosto/uusi/perehdytys/palvelussuhdeasiat
    • Ohjelmoi poissaolotietosi myös matkapuhelimeesi.https://www.jyu.fi/hallintokeskus/tilapalvelut/puhelinpalvelut/ohjeet
    • Ilmoita poissaolostasi ainakin lähiesimiehellesi. Muulle työyhteisölle ilmoittaminen kuuluu hyviin tapoihin.

  Posti

    • Sisäisen postin toiminnasta vastaavat vahtimestarit. Ks. aikataulusta ja reiteistä täältä:

  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/sisainen-posti

  Print-it -palvelu, ks. IT-palvelut (kopiointi ja tulostus)

  Puhelin
  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/tilapalvelut/puhelinpalvelut
  Pääsääntöisesti jokaisella työntekijällä on käytössään matkapuhelin. Puhelin palautetaan tiedekunnan puhelinyhdyshenkilö Marja-Leena Mäkiselle työsuhteen päätyttyä. Puhelin- ja muita yhteystietoja voi etsiä UNO-portaalin henkilöhakupalvelusta.

  Pysäköinti ja pysäköintikortti https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/pysakointisaannot

    • Pysäköintilupa voidaan myöntää henkilölle, jolla on yliopiston henkilökuntakortti. Pysäköintilupa on henkilökohtainen (auton rekisterinumero) ja sen voi tilata tilapalvelujen verkko-sivustolla osoitteessa:

  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/pysaekoeintiluvat

   

  Ruokailu
  http://www.sonaatti.fi
  http://www.ilokivi.fi

  Salivaraukset, ks. Tilojen varaus

  Siviilipalvelusasiat, ks. Henkilöstöasiat

  Sivutyö - Sivutoimilupa- ja ilmoitusmenettely
  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/sivutyo

  Siivous
  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/topic/Ty%C3%B6ymp%C3%A4rist%C3%B6#jätehuolto-ja-siivous

  https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/henkilostolle/how-to/siivouspalvelut

  Sole TM, työajan kohdentaminen, ks. Henkilöstöasiat

  Tiedekuntaneuvosto
  https://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/tiedekuntaneuvosto

  Tenttikäytänteet, ks. Opintoasiat
  https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/opetus-tentit

  Tervetuloa, uusi yliopistolainen
  http://www.jyu.fi/henkilosto/uusi

  Tiedotus, ks.  Yliopistopalvelut / Viestintä

    • Tiedekunnassa, laitoksilla ja oppiaineissa on sisäisiä tiedotuslistoja sähköpostiviesteille
    • Viestintäpalvelut lähettää viikoittain sähköpostia: Sähköjyvä, Henkilöstökoulutusta ja -liikuntaa sekä muita ajankohtaisviestejä
    • Tiedonjyvä, yliopiston painettu tiedotuslehti
    • Yliopiston, tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden internet -sivustot

  Tiimit

  Tiedekunnan palvelukeskuksen tiimit ovat Henkilöstö-, Opinto- ja Taloustiimi

  Tilojen varaus, salivaraus, ks. IT-asiat, Korppi

  Toimijoita ja työryhmiä https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/

  Toiminta- ja taloussuunnitelma
  https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-taloussuunnitelma
  Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan vuosittain kolmeksi vuodeksi kerrallaan elo-syyskuussa (seuraavaa lukuvuotta ja kahta sen jälkeistä vuotta koskevana).

  Toimintakertomus
  https://www.jyu.fi/hum/esittely/Toimintakertomus/toiminta
  Tiedekunta laatii tiedekunnan ja laitosten yhteisen toimintakertomuksen tammikuussa edellisen vuoden toiminnasta.

  Toimistotarvikkeet / työtarvikkeet

    • Toimistotarvikevarastot on sijoitettu Athenaeum-rakennukseen ja Opinkiveen.
    • Varastoissa on puutelista; palvelua hoitavat vahtimestarit.

  Tutka, ks. Opintoasiat

  Henkilökunnan tulee kirjata Tutkaan tutkimukselliset ansionsa kuten julkaisut, esitelmät, rahoitukset sekä ohjaustehtävänsä ja muun tieteellisen toiminnan. Tutka-tunnuksen ja salasanan saa yksikön Tutka-pääkäyttäjältä.

  Tulostus, ks. IT-palvelut, Print-it -palvelu

  Työaika, ks. Henkilöstöasiat

  Työhyvinvointi, - terveys,  ks. Henkilöstöasiat

  Työmatkat, ks. Talousasiat, Matkustaminen

  Työsuunnitelmat, ks. Henkilöstöasiat
  https://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/henkilosto/tyosuunnitelmat

     • Opetus- ja tutkimushenkilökunnan vuosittainen työsuunnitelma vuoden kokonaistyöajasta on 1600 tuntia.

   

  Vahtimestarit

  Valinnat

     • Valintakokeet järjestetään vuosittain yliopiston päävalinnan yhteydessä.
     • Laitosten sivuainevalinnat järjestetään pääosin keväällä ja syksyllä.
      https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/sivuaineet

  Verkkopohjaiset ohjelmat ks. IT-palvelut

  Verkkosivut, ks. IT-palvelut

  Verkkotulostus, ks. IT-palvelut, Print-it -palvelu

  Verokortti, ks. Henkilöstöasiat, palkkaus / palkanmaksu /verokortti

     • Verokortti toimitetaan henkilöstösihteeri Ritva Puikkoselle (A 212).

  Viestintäpalvelut

  Vuosiloma-asiat, ks. Henkilöstöasiat

  Wolmar Schildt-instituutti
  http://www.jyu.fi/hum/laitokset/schildt/
  Instituutin tehtävänä on tukea tutkimusta tiedekunnan keskeisillä tutkimusalueilla, kehittää tutkimusedellytyksiä, koordinoida monitieteistä tutkimusta, luoda uusia yhteyksiä yliopiston sisällä ja ulkopuolella sekä toimia yliopistollisin keinoin humanistisen sivistyksen ja kulttuurin hyväksi. Lisäksi instituutti toimii tiedekunnan tohtorikoulutuksen johtoryhmänä.

  Yhteystiedot

  Yhteistoiminta, luottamusmiestoiminta, ammattijärjestöt, ks. henkilöstöasiat

  Yliopistopaino
  http://www.jyu.fi/palvelut/yopaino

    • vastaa monitoimilaitteista (kopiokoneet, verkkotulostus)
    • suuremmat painotyöt

  YPJ, Yliopiston palkkausjärjestelmä
  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/palkkausjarjestelma