23.05.2013

Työntekijän perehdyttäminen

Perehdyttämisen tavoitteena on antaa kokonaiskuva tiedekunnasta, sen tavoitteista ja toiminnasta sekä asemasta yliopisto-organisaatiossa ja työntekijän omasta osuudesta tässä kokonaisuudessa.

.

Kuka perehdyttää
Perehdyttämisessä lähin työyhteisö huolehtii siitä, että uusi työtoveri tutustuu työympäristöön ja oman työyhteisönsä tavoitteisiin, toimintaan ja tapoihin.

Kuka vastaa
Tiedekunnan palvelukeskuksen henkilöstö vastaa perehdyttämisen järjestämisestä.

Perehdyttäjä
Perehdyttäjä on tukihenkilö (yleensä lähin esimies tai muu työtoveri), joka huolehtii uuden työntekijän opastuksesta työtehtäviin.

Perehdyttämisen järjestäminen

 • Työhönottohaastattelussa hakijalle kerrotaan varsinaisten työtehtävien lisäksi palvelussuhteen ehdoista sekä tiedekunnan toiminnasta ja tavoitteista.
 • Ennen työn aloittamista uudelle työntekijälle annetaan tiedekuntaa, laitosta ja yliopistoa käsittelevää tietoa.
 • Työtila varataan ja varustetaan valmiiksi, jotta uusi työntekijä tuntee itsensä tervetulleeksi ensimmäisenä työpäivänään.
 • Työtovereille kerrotaan etukäteen uuden työntekijän saapumisesta ja sovitaan yhdessä eri henkilöiden osuuksista perehdyttämisen toteuttamisessa.

Perehdyttäjän / perehdyttäjien muistilista (pdf) (docx)

https://www.jyu.fi/hum/en/forms/Orientation_service%20center2011.pdf (in English)

Työntekijän vastaanottaminen

 • Työtovereiden esittely
 • Työyksikön, Jyväskylän yliopiston ja humanistisen tiedekunnan esittely
 • Työympäristön esittely

Käytännön asioita palvelusuhteen alussa http://www.jyu.fi/henkilosto/uusi/kaytannonasioita

 

ASIAT AAKKOSISSA

Ainejärjestöt
http://www.jyu.fi/yhteydet/aine

Alumnit
Humanistisen tiedekunnan alumneja ovat kaikki tiedekunnasta valmistuneet ja siellä työskennelleet.
http://www.jyu.fi/hallinto/alumni/
https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/alumnitoiminta

Arkisto

Tiedekunnan arkisto sijaitsee A-rakennuksen 2. kerroksessa. Yliopiston arkisto/kirjaamo sijaitsee B-rakennuksessa.

Avaimet/ovet

 • Vahtimestarit luovuttavat sinulle avaimet, kun olet toimittanut heille esimiehen allekirjoittaman lomakkeen. Kulkuoikeuslomakkeen avaimia varten saa verkosta.
 • Lukitse kaikkien tilojen ovet aina lähtiessäsi!
 • Mikäli työskentelet iltaisin tai viikonloppuisin, huolehdi lähtiessäsi ulko-ovien sulkeutumisesta.
 • Palauta molemmat avaimet työsuhteen päättyessä henkilökohtaiseti vahtimestareille.

Eläkeasiat
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/elaketurva

Esimies

 • Jokaisella työntekijällä on esimies. Selvitä heti ensimmäisenä päivänä kuka on lähin esimiehesi.
 • Yliopistossa jaetaan vuosittain hyvä esimies palkinto perusteena, että esimies mm:
  • Perehtyy asioihin, perustelee, toimii vuorovaikutteisesti, ymmärtää huumorin.
  • Suhtautuu henkilökuntaan luottamuksellisesti, kannustavasti, arvostavasti ja tasapuolisesti.
  • Johtaa yliopiston tavoitteisiin perustuen yksikön hallintoa, taloutta ja ulkopuolista yhteistyötä avoimesti, asianmukaisesti, varsinaista toimintaa edistävästi sekä vastuuta kantaen ja sitä jakaen.
  • Auttaa kehittämään henkilökunnan asiantuntemusta ja yksikön toimintaa hyödyntämällä tieteen- / toimialan uutta tietoa ja henkilökunnan aikaisempaa osaamista.
  • Edistää henkilökunnan työhyvinvointia ja tasa-arvoa sekä tukee henkilöstöä vaikeissa tilanteissa.

Esmikko - työajanseurantajärjestelmä
Esmikko (tai mittari) on työajanseurantalaite, jota käyttää säännöllistä työaikaa tekevä hallintohenkilöstö (ei kokonaistyöajassa olevat). Esmikko-laitteet sijaitsevat yleensä yliopiston rakennuksien ulko-ovien läheisyydessä.
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/esmikko

ESS-ohjeet, ks. vuosiloma-asiat
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/essvuosilomat

Exchange, ks. Tietohallinto-asiat
https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/phc_topic_area?topic=Sähköposti

FAX 
Lähin fax-laite sijaitsee kirjaston (B) kirjaamossa. Fax-numero on (014) 260 1021.

Henkilökunta
Tiedekunnan palvelukeskuksen henkilökunta
http://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/kanslia

Henkilökuntakokoukset
Tiedekunnan palvelukeskus järjestää henkilökuntakokouksia ja kehittämispäiviä, joissa keskustellaan palvelukeskuksen toiminnasta ja sen kehittämisestä. Kehittämispäivät järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksen tiimien henkilöstö kokoontuu yhteiseen palaveriin kerran kuussa, pääsääntöisesti kuukauden ensimmäisenä? maanantaina klo 9.00.

Henkilöstöasiat ks. Palkkaus/palkanmaksu

 • Sairauspoissaolot käsittelee palvelukeskuksessa hallintopäällikkö, laitoksilla laitosten johtajat. Yliopistopalveluissa sairauspoissaoloja koordinoi henkilöstösihteeri Anja Kortelainen.
 • Vuosiloma-asiat hoitaa palvelukeskuksen henkilöstötiimi. Yliopistopalveluissa loma-asioita koordinoi Pia Löppönen.
 • Työtodistukset ja työsuhteen hoitoon liittyvät todistukset (esim. työvoimaviranomaisia varten) kirjoittaa oma esimies/laitoksen johtaja.
 • Ammattijärjestöt ja niiden yhdyshenkilöt (luottamusmiehet) http://www.jyu.fi/henkilosto/uusi/perehdytys/menettely
 • Tiedekunnan yt-henkilöt
  https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/ythenkilot
 • Työterveyspalvelut hoitaa Terveystalo 
  https://www.jyu.fi/henkilosto/vapaa/hyvin

Henkilöstökoulutus, henkilöstöpoliittinen ohjelma
http://www.jyu.fi/henkilosto/henkilostokoulutus
https://www.jyu.fi/hallinto/strategia/ohjelmat

Henkilöstöliikunta ja kulttuuritoiminta
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/koulutuspalvelut/yliopistoliikunta/lajiryhmat/henkilostoliikunta/henkilostoliikunta/
http://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/kulttuuritoimikunta

Humanistinen tiedekunta
http://www.jyu.fi/hum/
Tiedekunnassa ovat edustettuina paitsi taiteita ja kulttuuria, myös kieliä ja viestintää, musiikkia ja historiaa tutkivat alat.

 

Hätätilanne
Tutustu oman yksikösi kahvihuoneessa säilytettäviin pelastustoimintamappeihin. Mapit on laatinut kutakin yliopiston rakennusta varten Keski-Suomen Pelastusalan Liitto ry.

 • Pelastussuunnitelma
 • Toimintaohjeet

Ilmoitustaulut
Henkilökunnan ilmoitustaulu on sijoitettu palvelukeskuksen toimistoon ja opiskelijoita varten tarkoitetut ilmoitustaulut toimiston läheisyyteen toiseen kerrokseen ja porraskäytävään.

Internet-sivut, ks. Tietohallinto-asiat

Johtoryhmä
https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/johtoryhma

Jore -opintorekisteri, ks. Tietohallinto-asiat

Jätehuolto, siivous ja siisteys
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/lajitteluohjeet

 • Paperi- ym. jätteiden lajittelu ja keräys
 • Tietosuoja-sulo on sijoitettu porraskäytävään.

Hyvät käytännöt

 • Yleinen siisteys on jokaisen vastuulla niin työhuoneissa kuin yhteisissä tiloissakin.
 • Sammuta valot ja sulje ovet; sammuta kahvinkeitin.
 • Lajittele jätteet, älä tuhlaa paperia.

Kansainväliset palvelut
Humanistinen tiedekunta tekee kansainvälistä yhteistyötä niin opetuksen kuin tutkimuksenkin alueella. Henkilökuntaamme kuuluu ulkomaalaisia tutkijoita ja opettajia ja tiedekunnassamme hyödynnetään aktiivisesti ulkomaisten yhteistyöyliopistojemme kanssa solmittuja opiskelija-, opettaja- ja henkilöstövaihtosopimuksia.
http://www.jyu.fi/hallinto/intl

Kehityskeskustelut, ks. YPJ

Kirjastot
http://kirjasto.jyu.fi/
Kaikki kirjallisuus leimataan ja luetteloidaan pääkirjastossa. Opettajien ja tutkijoiden työhuoneisiin hankittu aineisto luetteloidaan siinä vaiheessa, kun se siirretään yleiseen käyttöön.

Korppi, ks. Tietohallinto-asiat
Korppi on tietojärjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opettajille, opiskelijoille ja sihteereille. Järjestelmän osoite on https://korppi.jyu.fi/

 • Järjestelmästä voi tehdä salivarauksia.
 • Kursseille ilmoittaudutaan pääsääntöisesti Korpin kautta.

Koulutus, ks. Henkilöstökoulutus

Käyttäjätunnukset ja sähköposti

 • Jotta voit käyttää yliopiston IT-palveluja, tarvitset käyttöluvan. Toimita käyttölupahakemus mielellään etukäteen tietohallintokeskuksen palvelupisteeseen esimiehen allekirjoittamana.
 • Sähköpostia voit käyttää joko Webmailin tai Exchangen kautta. Tutustu sähköpostin käytön sääntöihin. https://www.jyu.fi/thk/ohjeet/phc_topic_area?topic=Sähköposti

Laatukäsikirja
Voit tutustua yliopiston ja tiedekunnan laatukäsikirjoihin www-sivustoilla
http://www.jyu.fi/hallinto/laatu/laatukasikirja
https://www.jyu.fi/hum/esittely/laatukaesikirja

Laadunvarmistus
http://www.jyu.fi/hallintokeskus/laatu

Lainattavat laitteet ks. Tietohallinto-asiat

Lomakkeet

Lukuvuosi
http://www.jyu.fi/opiskelu/opinnoista/lukukaudet
Yliopiston lukuvuosi jakautuu neljään periodiin ja kesälukukauteen.

Luottamusmiestoiminta, ks. Henkilöstöasiat
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/henkpalv/luottamusmiestoiminta

Matkustaminen
http://www.jyu.fi/hallinto/talouspalvelut/matka_asiat
https://www.jyu.fi/hum/pake/pikaohjeet/matkustamiseen-liittyviae-ohjeita

 • Matkapyyntö ja matkalasku tehdään SAP-Travel -ohjelmassa. Hyväksytty matkapyyntö on edellytys työmatkan alkamiselle ja työmatkan ajalta maksettavien korvausten maksamiselle
 • Tiedekunnan matkustusasioista vastaa pääasiassa taloustiimin osastosihteeri Anja Nevala.

Monitoimilaite / tulostin

 • Monitoimilaite / tulostin on jokaisessa yksikössä.
 • Kaikilla on oma käyttöavain, joka toimii kaikissa yliopiston monitoimilaitteissa.
 • Selvitä laitteen ongelma heti ottamalla yhteyttä koneen yhteydessä olevaan puhelinnumeroon.

Nimikirja

 • Uuden yliopistolain voimaantulon myötä nimikirjalaki ei koske enää yliopistoja. Jyväskylän yliopisto luopui nimikirjatietojen ylläpidosta ja niiden päivityksistä 1.1.2010 alkaen.

Opetus/tiedekunnan järjestämä

Opetusohjelmat ja opetussuunnitelmat

 • Opetussuunnitelmissa määritellään kunkin oppiaineen sisällöt ja oppimistavoitteet yleensä perus-, aine- syventävien ja jatko-opintojen tasolla.
 • Opetussuunnitelmat päivitetään ja hyväksytään kahden vuoden välein.
 • Opetusohjelma on vuotuinen oppiaineen, laitoksen tai muun yksikön järjestämä opetuskokonaisuus, joka pohjautuu opetussuunnitelmiin ja toisaalta opetushenkilökunnan työsuunnitelmiin.

Opetusperiodit, ks. Lukuvuosi

Opinnäytteet

 • Kandidaatintutkielmat (proseminaariesitelmät)
  Oppiaineiden tutkielmat säilytetään yksiköissä.
 • Gradut
  Oppiaineiden gradut arkistoidaan sähköisesti. Ennen syksyä 2009 tehdyt gradut säilytetään yksiköissä ja Aallon kirjastossa.
 • Maturiteetit säilytetään oppiaineissa ja laitoksilla.
 • Lisensiaatintutkielmat säilytetään oppiaineissa ja laitoksilla.
 • Väitöskirjat säilytetään tiedekunnassa.

Opinto-ohjaus
https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet

Opiskelijat, ks. Ainejärjestöt

Oppiaineiden pääedustajat ja vastuut
https://www.jyu.fi/hum/esittely/tyoryhmat/paaedustajat

Optima, ks. Tietohallinto-asiat

Ostaminen / hankinta

 • Tarviketilauspäätökset tekee hallintopäällikkö. Tiedekunnan hankintayhdyshenkilö on osastosihteeri Marja-Leena Mäkinen.
 • Paperimuodossa tulevat laskut pyydetään lähettämään osoitteella: Jyväskylän yliopisto / Humanistinen tiedekunta, PL 7237, 01051 LASKUT.
 • Hankintamenettelyn ohjeistus: http://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/laitoksille/oppaat/hankintamenettelyt. Kaikkiin laskuihin on pyydettävä merkitsemään tiedekunnan sekä tilauksen tehneen henkilön nimi.

Palkkaus / Palkanmaksu / Verokortti
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/palkkausjarjestelma

Palvelussuhde
http://www.jyu.fi/hallinto/henkpalv/palvelussuhde_yliopistoon

 • Työsuhde
 • Sivutoiminen tuntiopetus
 • Apurahalla työskentely
 • Palvelussuhteen alkaminen
 • Palvelussuhteen päättyminen
 • Säädökset

Verokortti, palkanmaksu

 • Verokortti toimitetaan henkilöstösihteeri Ritva Puikkoselle (A 212).
 • Palkanmaksu: toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen otettujen palkat maksetaan joka kuukauden 15. päivä ja määräaikaiseen työsuhteeseen otettujen palkat kuukauden viimeinen päivä.
 • YPJ - yliopiston palkkausjärjestelmä.

Pelastustoiminta, ks. Hätätilanne

Personec Travel, ks. Matkustaminen ja Tietohallinto-asiat

Poissaolot, työstä vapautukset – SAP

 • Kaikista poissaoloista tehdään työstä vapautus (sähköinen lomake) SAP-järjestelmään. Lyhytaikaisesta (1-3 päivän) sairauspoissaolosta ei tarvitse toimittaa lääkärintodistusta. Vähintään 4 päivän poissaolosta (huom. viikonloppu) on toimitettava lääkärintodistus laitoksen johtajalle, joka todistuksen nähtyään lähettää sen palvelukeskukseen Ritva Puikkoselle.  
 • Lisätietoja osoitteesta http://www.jyu.fi/henkilosto/uusi/perehdytys/palvelussuhdeasiat
 • Ohjelmoi poissaolotietosi myös matkapuhelimeesi.https://www.jyu.fi/hallintokeskus/tilapalvelut/puhelinpalvelut/ohjeet
 • Ilmoita poissaolostasi ainakin lähiesimiehellesi. Muulle työyhteisölle ilmoittaminen kuuluu hyviin tapoihin.

Posti

 • Vahtimestarit tuovat saapuvan postin tiedekunnan toimistoon (A 201) ja samalla noutavat lähtevän postin aamupäivisin klo 9-10 välillä ja iltapäivisin klo 14-15 välillä.
 • Laitoksilla työskentelevien postikäytännöt selviävät ao. laitokselta.
 • Pikakirje-, paketti- ja kuriiripalveluissa auttaa kirjaamo
  https://www.jyu.fi/hallintokeskus/kirjaamo/

Puhelin
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/tilapalvelut/puhelinpalvelut
Pääsääntöisesti jokaisella työntekijällä on käytössään matkapuhelin.

Matkapuhelimien ja liittymäkorttien hankinta sekä liitäntään liittyvät asiat.
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/faq/matkapuhelimen_hankinta

Pysäköinti / Pysäköintiluvat

https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/pysakointisaannot

 • Yliopiston henkilökunnan pysäköintilupa voidaan myöntää henkilölle, jolla on yliopiston henkilökuntakortti.
 • Pysäköintilupa on henkilökohtainen (auton rekisterinumero). Luvat tilataan tilapalveluista.

Ruokailu
http://www.sonaatti.fi
http://www.ilokivi.fi

Salivaraukset, ks. Tilojen varaus

Schildt-instituutti
http://www.jyu.fi/hum/laitokset/schildt/
Wolmar Schildt -instituutti on perustettu jatko-opiskelijoita varten.

Siviilipalvelusasiat
Humanistinen tiedekunta tai sen laitokset eivät ota palvelukseen siviilipalvelusmiehiä.

Sivutyö
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/sivutyo
Sivutoimilupa- ja ilmoitusmenettely.

Siivous
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/siivouspalvelut
Tiedekunnan siivouspalvelujen yhdyshenkilö on osastosihteeri Marja-Leena Mäkinen. Laitosten siivousyhdyshenkilöt!

Sole TM, työajan kohdentaminen
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/oppaat/sole-ohje

Tiedekuntaneuvosto
https://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/tiedekuntaneuvosto

Tenttikäytänteet
https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/pikaohjeet/opetus-tentit

 • Tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tentitään kirjatenttejä ja maturiteetti.
  • Opiskelijat ilmoittautuvat joko korpissa tai joillakin laitoksilla  jättämällä yksityiskohtaisesti täytetyn tenttikuoren yksiköissä ilmoitettuihin tenttikuorilaatikoihin viikkoa ennen tenttipäivää.
  • Tentaattori jättää tenttikuoret kysymyksineen yksiköiden vastuuhenkilöille viimeistään tenttipäivää edeltävänä keskiviikkona toimitettavaksi tiedekunnan kansliaan.
  • Tentaattori kirjaa suoritukset Korppiin kahden viikon kuluessa tenttipäivästä.
  • Keskiryhmän opetushenkilökunta määrätään puolivuosittain tiedekuntatenttien tentinvalvojiksi lähetetyn lukujärjestyksen mukaisesti.
 • Luentojen kuulustelujärjestelyistä huolehtii luennoitsija itse.

Tervetuloa, uusi yliopistolainen
http://www.jyu.fi/henkilosto/uusi

Tiedotus

 • Tiedekunnassa, laitoksilla ja oppiaineissa sisäisiä tiedotuslistoja sähköpostiviesteille
 • Sähköjyvä, ilmestyy torstaisin
 • Tiedonjyvä, yliopiston painettu tiedotuslehti
 • Yliopiston, tiedekuntien, laitosten ja oppiaineiden internet -sivustot

Tietohallinto-asiat, tietokoneiden ym. laitteiden hallinta ja varaus, verkko-ohjelmat
Tiedekunnan henkilökunta kuuluu yliopiston AD-verkkoon.

 • Voidaksesi käyttää yliopiston verkko-ohjelmia ja sähköpostia, tarvitset käyttäjätunnukset
  https://www.jyu.fi/thk/ohjeet
  • Exchange, sähköpostiohjelma
  • Jore, opintorekisteri, jonne kirjataan opiskelijoiden opintosuoritukset (tulevat näkyviin myös Korppiin).
  • Korppi, monipuolinen opintotietojärjestelmä, joka tarjoaa tietoa ja työvälineitä opiskelijoille ja opettajille. Tiedekunnan Korppi-sihteeri on hallintoamanuenssi Juha Teppo.
  • Optima, kursseille suunniteltu oppimisympäristö. Optiman tunnukset tilataan Tietohallintokeskuksesta.
  • Personec F ESS, vuosiloma-asiat
  • Personec HR -sähköistä järjestelmää käytetään YPJ-arvioinneissa (tehtävän vaativuuden arviointi ja henkilökohtaisen suoriutumisen arviointi)
  • SAP HR,
  • SAP Travel, matkanhallintajärjestelmä, ks. Matkustaminen
  • SoleTM, työajan kohdentaminen kunkin kuukauden lopussa. Sole-sihteerit!
  • Tietohallintokeskuksen osoite on https://www.jyu.fi/thk.
  • Tutka, Jyväskylän yliopiston tutkimus- ja julkaisutietojärjestelmä. Henkilökunta päivittää Tutkaa henkilökohtaisten ja oppiainekohtaisten rekisteritietojen osalta. Tutkan käyttäjätunnukset saa amanuenssi Tellervo Heliniltä.
  • Verkkoasema (U:) on tarkoitettu omaksi työtilaksi, johon muilla ei ole oikeuksia.
  • Verkkoasema (S:) on tarkoitettu tiedekunnan tai laitoksen omaksi työtilaksi.
 • IT-tuen tavoittaa sähköpostilla osoitteesta <pcsupport-sem@jyu.fi>  mm. järjestelmien tunnusasioissa ja muissa ongelmatilanteissa (tietokoneet, ohjelmistot ja verkko)
 • Käyttäjätunnukset yliopiston tietoverkkoon haetaan yliopiston tietohallintokeskuksen palvelupisteestä (MaD 134) ja lupahakemus löytyy pdf-muotoisena osoitteesta: https://www.jyu.fi/thk/lomakkeet/kayttolupahak/view.
 • Verkkotulostus
 • Laitehankinnat
 • Verkkosivut / www-sivut / internet -sivut

Tiimit ja työryhmät

Tilojen varaus

 • Salivaraukset tehdään Korpissa. Kiinteistösihteeri Marita Heittola on yliopiston pääsalivaraaja. Tiedekunnan salivaraaja ja kokoushuoneen A 215 varaukset hoitaa hallintoamanuenssi Anna-Helena Mero.

Toiminta- ja taloussuunnitelma
https://www.jyu.fi/hum/esittely/toiminta-ja-taloussuunnitelma
Tiedekunnan toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan vuosittain kolmeksi vuodeksi kerrallaan elo-syyskuussa (seuraavaa lukuvuotta ja kahta sen jälkeistä vuotta koskevana).

Toimintakertomus
https://www.jyu.fi/hum/esittely/Toimintakertomus/toiminta
Tiedekunta laatii tiedekunnan ja laitosten yhteisen toimintakertomuksen tammikuussa edellisen vuoden toiminnasta.

Toimistotarvikkeet / työtarvikkeet

Tutka, ks. Tietohallinto-asiat

Työaika / työajan seuranta - SoleTM
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/tyoaika

 • Työaika riippuu työsopimuksen nimikkeestä.
 • Opetus- ja tutkimushenkilökunta noudattaa kokonaistyöaikaa (1600 tuntia vuodessa).
 • Muun henkilökunnan työaika on 7,25 tuntia/päivä ja 36,25 tuntia/viikko. Liukuvan työajan järjestelmät lisäävät joustoa.
 • Osa-aikaista työviikkoa tekevät (mm. osa-aikaeläkkeellä olevat) sopivat järjestelyistä erikseen.

Työhyvinvointi
Työterveys ja työhyvinvointi

Työsuunnitelmat
https://www.jyu.fi/hum/tiedekunta/henkilosto/tyosuunnitelmat

 • Opetus- ja tutkimushenkilökunnan vuosittainen työsuunnitelma vuoden kokonaistyöajasta on 1600 tuntia.
 • Työsuunnitelmien excel-työsuunnitelmapohja on osoitteessa S:\Hum\HTK-TYOSUUN.

Vahtimestarit

Valintakokeet

Verkkopohjaiset ohjelmat ks. Tietohallinto-asiat

Verkkosivut, ks. Tietohallinto-asiat

Viestintäpalvelut

Työmatkat, ks. Matkustaminen

Vuosiloma-asiat
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/phc_topic_area?topic=Poissa+ty%C3%B6pisteelt%C3%A4+ja+poissaolot#vuosilomat

 • Vuosiloman pituus riippuu työsuhteen kestosta.
 • Lukukaudet ja viralliset lomapäivät.

Yhteystiedot

 • Ilmoita yhteystietosi puhelinvaihteeseen, vaihde@jyu.fi, ja kirjaamoon esim. sisäisen postin kautta (nimi, nimike, tutkimus/opetusala, laitos, rakennus ja sen huone, puhelinnumero, matkapuhelimen numero halutessasi, sähköpostiosoitteesi, lähin fax-numero, katuosoite).

Yhteistoiminta, luottamusmiestoiminta, ammattijärjestöt, ks. henkilöstöasiat

https://www.jyu.fi/hallintokeskus/henkpalv/yhteistoimintamenettely/yhteistoimintamenettely

Yliopistopaino
http://www.jyu.fi/palvelut/yopaino

 • vastaa monitoimilaitteista
 • suuremmat painotyöt

YPJ, Yliopiston palkkausjärjestelmä
https://www.jyu.fi/hallintokeskus/intra/henkilostolle/how-to/palkkausjarjestelma