25.03.2015

Työsuunnitelmat

Humanistinen tiedekunta, työsuunnitelmaohjeet

24.3.2015
Lukuvuoden 2015–2016 työsuunnitelmat

1.    Työsuunnitelmat lukuvuodeksi 2015 - 2016
Humanistisen tiedekunnan työsuunnitelmat tehdään ensimmäistä kertaa SoleTM -järjestelmässä. Yksityiskohtainen ohjeistus on tämän kirjeen liitteenä. Järjestelmässä on valmiina palvelussuhdetiedot, ja niin ollen myös tuntimäärät, joiden osalta työsuunnitelma laaditaan.

SoleTM -työsuunnitelmaohje:
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/henkpalv/asiakirjat/intra/tyosuunnitelmat-soletm-sovelluksessa

Työehtosopimuksen mukaan opetushenkilöstön vuosittainen kokonaistyöaika on 1600 tuntia, joka jakautuu seuraavasti: syyslukukaudella kohdennetaan keskimäärin 750 tuntia ja kevätlukukaudella 850 tuntia.

Jyväskylän yliopiston johtosäännön 34 § mukaan opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluvan tulee tehtäväkuvansa rajoissa ja työsuunnitelman mukaisesti harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimusta, seurata tieteen kehitystä alallaan, tarkastaa opinnäytetöitä, opettaa, edistää opetusta, osallistua opetuksen kehittämistyöhön, ohjata opiskelijoiden opintoja, toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut, osallistua opiskelijavalintojen hoitamiseen sekä hoitaa yliopiston hallintoelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai annetut tehtävät. Tämän lisäksi hänen tulee antaa tarpeelliset selvitykset opetuksestaan, ohjauksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä toiminnastaan ja toimittamistaan kuulusteluista.

Yliopistolain 33 § mukaan professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa siihen perustuvaa opetusta ja seurata tieteen tai taiteen kehitystä sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Tiedekunnan kokonaistoiminnan tasapainoinen kehittäminen on tärkeää. Näin ollen kaikkiin neljään osioon (opetus, tutkimus, yhteiskunnalliset palvelutehtävät ja sisäiset tukipalvelut) on mahdollisuuksien mukaan kirjattava toimintaa.

Työsuunnitelma:
•    Laaditaan lähtökohtaisesti vuodeksi, kuitenkin korkeintaan työsopimuksella sovitun työsuhteen keston ajaksi.
•    Laaditaan etukäteen tai viimeistään kuukauden kuluttua työsuhteen alkamisesta.
•    Laaditaan yhteistyössä laitoksen ja oppiaineen henkilökunnan kesken niin, että tehtävät jakautuvat oikeudenmukaisesti ja yksikön yhteisesti vastattavat asiat tulevat katetuiksi.
•    Laaditaan aina itse, eikä koskaan toisen puolesta.
•    Laitoksen johtaja hyväksyy työsuunnitelman.

Työsuunnitelman toteutuminen:
•    Työntekijä ja laitosjohtaja seuraavat työsuunnitelman toteutumista.
•    Työntekijän ilmoittaessa laitosjohtajalle oleellisista työsuunnitelmamuutoksista (yli yhden henkilötyökuukauden tai kokonaisen kurssin peruuntuminen: esim. opetusryhmän koon muutos, opetuksen peruuntuminen), voidaan käynnistää työsuunnitelman muutoksen valmistelu. Pienemmistä poikkeamista kuten kurssien tuntimäärien muutoksista tai opinnäytteiden tarkastustehtävistä sovitaan suullisesti laitosjohtajan kanssa.
•    Työsuunnitelman tarkoituksenmukaisuutta ja toteutumista seurataan laitoksessa mm. arviointi- ja kehityskeskusteluissa.

Tutustu LIITTEESSÄ olevaan yksityiskohtaiseen ohjeeseen ennen työsuunnitelman laatimista.

2.    Aikataulu
Laitoksen johtajan ja varajohtajan/varajohtajien tulee huolehtia siitä, että koko opetus- ja tutkimushenkilöstö tutustuu tähän kirjeeseen ja sen liitteeseen.

Lomake työsuunnitelmat laatimista varten avautuu SoleTM -järjestelmässä 30.3.2015.

Työsuunnitelmien on oltava SoleTM -järjestelmässä 15.5.2015 mennessä.

Dekaani Minna-Riitta Luukka
Hallintopäällikkö Raija Oikari