06.10.2015

Opetusperiodit ja tentit

Opetusperiodit ja tenttipäivät, tentinvalvontavuorot, ohjeita tentinvalvontaan, tenttien koontilomake

 

Tenttivalvojien yleisohje sekä tässä vielä yksityiskohtaisempia ohjeita

 

Tenttivalvojien yleisohje

Ensimmäisen valvontavuoron ensimmäinen valvoja noutaa kyseisen salin tenttikysymykset viimeistään klo 11.50 rakennuksen virastomestarilta. Myös muiden ensimmäisen vuoron valvojien pitää olla silloin paikalla, koska tenttijöiden sisäänotossa tarvitaan kaikki valvojat.

Kuulusteluaika alkaa siitä hetkestä, jolloin kuulusteltavat näkevät kysymykset. Valvojien tulee huolehtia siitä, että kaikki kuulusteltavat näkevät tehtävät samanaikaisesti. Myöhässä saapuneen opiskelijan voi antaa osallistua tenttiin, mikäli siitä ei aiheudu merkittävää haittaa tai vilpin mahdollisuutta. Salista ei saa poistua ennen kuin puoli tuntia on kulunut kuulustelun alkamisesta.

Järjestyksen ja työrauhan säilyminen salissa on valvojien vastuulla. Valvojien tulee esiintyä rauhallisesti ja välttää tarpeetonta keskustelua keskenään. Häiriötä aiheuttavan opiskelijan tentin voi keskeyttää, jos häirintä aiheuttaa haittaa muille opiskelijoille. On kuitenkin harkittava, mikä toimenpide muiden tenttijöiden kannalta on järkevin. Vaikeissa tilanteissa pyydetään virastomestari apuun. Jos tenttijöiden työskentely on häiriintynyt, pidennetään tenttiaikaa vastaavalla ajalla.

Kuulusteluun osallistuvat sijoitetaan saliin niin, että jokaisella on työrauha eikä kuulusteltavilla ole mahdollisuutta vilppiin. Yhden valvojan on hyvä aika ajoin kierrellä salissa tai istua takaosassa. Opiskelijan, joka tentissä syyllistyy vilppiin, voi valvoja välittömästi poistaa tenttitilaisuudesta. Opintosuoritus hylätään myös silloin, kun vilppi havaitaan vasta tenttitilaisuuden jälkeen.

Kaikista tenttitilaisuuksissa tapahtuneista vilpeistä, häiriöistä ja mahdollisista valvontavuorojen laiminlyönneistä ilmoitetaan opintoasiainpäällikölle.

Valvontalistan viimeisinä olevat valvojat kokoavat tentin päätyttyä vastaukset salkkuihin ja toimittavat salkut rakennuksen virastomestarille. Tenttijöiden henkilöllisyys todetaan pistokokein heidän poistuessaan salista (varmistetaan, että todistuksessa ja tenttipaperissa on sama nimi). Mikäli tenttivastaukset haetaan tenttisalista suoraan laitokselle, hakija kuittaa haetut tenttipaperit oman laitoksen tentaattorilistaan.

Mikäli valvoja ei pysty hoitamaan valvontavuoroaan, on hänen itse hankittava sijainen ja ilmoitettava muutoksesta tiedekunnan kansliaan (humtdk@jyu.fi, puh. 7200). Vaihdot kirjataan verkossa olevaan valvontavuorolistaan. Valvojien tulee olla työ- tai virkasuhteessa yliopistoon. Valvojat kuittaavat läsnäolonsa tenttisalissa olevaan listaan.

Koko yleisten tenttien järjestelmä vaarantuu, jos valvojat eivät hoida tehtäväänsä tunnollisesti. Valvontavelvollisuus perustuu voimassa oleviin yliopiston säädöksiin. Valvontavuoroltaan pois jääneille määrää dekaani ylimääräisen valvontavuoron seuraavalle kaudelle.

Yksityiskohtaisemmat ohjeet

Tenttikuoret, -salkut ja muu tenttimateriaali ovat pakattuina saleittain laatikoihin. Laatikot toimitetaan hyvissä ajoin ennen tenttiä rakennuksen vahtimestarille, jolta kunkin salin tenttivalvojien tulee noutaa oman salinsa laatikko ennen tentin alkua.

Tentin alussa on hyvä kertoa tenttijöille, että

  • puhelimet tulee sulkea ennen tenttiä
  • laukkuja ei viedä mukana penkkiin, vaan ne jätetään esimerkiksi salin etuosaan.
  • laukuilla ei saa käydä ilman valvojan läsnäoloa.
  • tentissä saa käyttää vain salissa jaettavia papereita (valvojat huolehtivat lisäpapereiden jakamisesta).
  • tenttikysymyksiä ei saa viedä mukana salista poistuttaessa.

Tentti voi alkaa ja tenttikuoret voi avata, kun tenttijät ovat paikoillaan. Kuulusteluaika luetaan alkavaksi siitä hetkestä, kun tenttijät näkevät kysymykset.

Tentistä saa poistua, kun tentin alkamisesta on kulunut puoli tuntia. Myöhässä saapuneita tenttijöitä voi ottaa saliin, mikäli kukaan tenttitilaisuuteen osallistuva ei ole vielä poistunut salista ja mikäli tästä ei aiheudu huomattavaa häiriötä muille tenttijöille.

Kun tenttijä palauttaa vastaukset, varmistetaan, että hän palauttaa vastauskuoren mukana myös tenttikysymykset. Henkilöllisyyden voi halutessaan tarkistaa kaikilta tenttijöiltä, mutta jokaisessa kuulustelussa on tarkistettava ainakin muutaman tenttijän henkilöllisyys. Jos tenttijällä ei ole mukanaan henkilöllisyystodistusta, sovitaan että hän käy myöhemmin oppiaineen toimistossa varmentamassa henkilöllisyytensä ja tästä laitetaan tieto tenttisalkun mukana oppiaineeseen. Tenttivastaukset kootaan tenttisalkkuihin laitoksittain ja oppiaineittain. Erityistä huomiota pyydetään kiinnittämään siihen, että tenttikuoret tulevat oikeisiin salkkuihin. Jos tentaattori tai joku muu oppiaineen henkilökuntaan kuuluva noutaa tentit ja tai osan tenteistä suoraan tenttitilaisuudesta, pyydetään tästä kuittaus oppiaineen tentaattorilistaan.

Muille kuin humanistisen tiedekunnan aineille (muiden tiedekuntien tai yliopistojen tentit) on yleensä varattuna erillinen kirjekuori tai -pussi postittamista varten. Kuoreen tai pussiin on valmiiksi merkitty palautusosoite (joko suoraan kyseiselle tentaattorille yliopiston sisällä, humanistisen tiedekunnan kansliaan tai täydellinen postiosoite). Tällaisen kuoren voi jättää päärakennuksen vahtimestarille ja pyytää laittamaan postiin. Jos palautuksen suhteen on epäselvyyttä, on varminta palauttaa tenttivastaukset humanistisen tiedekunnan kansliaan.

Tentin loputtua salkut toimitetaan päärakennuksen vahtimestarille. Vahtimestarit lähettävät salkut suoraan laitoksille. Tenttiohjeet palautetaan sisäisessä postissa humanistisen tiedekunnan kansliaan.