18.02.2015

Kolmen vaiheen polku työelämään

Kolmen vaiheen polku työelämään oli humanistisen tiedekunnan kehittämishanke (2012–2014), jonka tarkoituksena oli

 • lisätä humanistisen koulutuksen työelämärelevanssia takaamalla kaikille valmistuville työelämätietouteen ja -valmiuksiin keskittyvää koulutusta
 • kehittää opintojen ohjausta ja siten lisätä koulutuksen tavoiteajassa läpäisseiden osuutta

Kehittämishankkeessa luotiin ohjaus- ja opintopolku OPS-työskentelyn sekä opetuksen ja ohjauksen tueksi:

Kolmen vaiheen polku työelämään hahmottuu osana perustutkintoa

urapolku_FM.png

1. vaihe: Lähtötilanteen kartoitus

Ensimmäinen vaihe sijoittuu välittömästi yliopisto-opintojen alkuun, jolloin opiskelija tutustuu yliopisto-opiskelun käytäntöihin ja luo opinnoistaan tavoitteellisen suunnitelman (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, HOPS). HOPS-keskustelun pohjana on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen (AHOT) ja sen hyödyntäminen osana opintoja. HOPS-ohjauksessa tuetaan onnistuneiden sivuainevalintojen ja kansainvälistymisen suunnittelua ja luodaan katse työelämään. Samalla opiskelijaa ohjataan kehittämään suunnitelmaansa jatkossa.

2. vaihe: Oman osaamisen tunnistaminen ja työelämätavoitteiden selkeyttäminen

Kandidaatin tutkinnon loppuun sijoittuvassa toisessa vaiheessa opiskelija jäsentää jo hankkimaansa osaamista ja tarkistaa suunnitelmiaan opintojen ja työllistymisen suhteen. Henkilökohtaisissa ja/tai ryhmä-HOPS-keskusteluissa opiskelija pohtii maisterin opintoihinsa liittyviä valintoja, kuten työelämävalmiuksia ja kansainvälistymistä.

3. piste: Toinen jalka työelämässä

Kolmannessa vaiheessa opiskelija hahmottaa selkeästi oman osaamisensa ja siihen pohjautuvan asiantuntijuuden. Oman osaamisen kiteyttävä HOPS-keskustelu käydään toisen vaiheen tavoin ryhmässä ja/tai henkilökohtaisesti ohjaajan kanssa. Opiskelija ohjataan vahvistamaan työelämäyhteyksiään ja pohtimaan elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia.

 

Kolmen vaiheen polku työelämään: toteutus

Tiedekunnan eri laitokset ja oppiaineet toteuttavat polun eri vaiheita erilaisin tavoin. Käytössä ovat esimerkiksi työelämäpäivät ja alumnivierailijoiden luennot, portfoliotyöskentely sekä opiskelijoiden vertaiskeskustelut ja ryhmätehtävät. Lisäksi tiedekunta ja laitokset yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa tarjoavat työelämään suuntaamisen tueksi oman osaamisen tunnistamista, työelämätuntemusta ja työelämä- ja työllistymistaitoja käsittelevää koulutusta. Toisen ja kolmannen vaiheen toteutus kytketään usein kandidaatti- ja maisteriseminaareihin.

Yhdenmukaisen lähtötason takaamiseksi tavoitteena on, että kaikki muualta suoraan maisterin tutkintoa suorittamaan tulevat opiskelijat käynnistävät opintonsa HOPS-keskustelulla, jossa AHOTn pohjalta tehdään suunnitelma maisterin tutkinnon suorittamisesta (vastaa 1. vaihetta). Lisäksi opiskelija ohjataan tarvittaessa työelämätuntemusta ja -taitoja käsittelevään koulutukseen (vastaa 2. vaihetta).

 

Kolmen vaiheen polku työelämään: hankkeen tuloksia

Hanke käynnistyi humanistisen tiedekunnan opetussuunnitelmatyön yhteydessä lukuvuonna 2011–2012:

 • HuK-, FM- ja FT-tutkintojen osaamistavoitteet määriteltiin (hyväksytty tiedekuntaneuvostossa: FT 14.2.2012, HuK ja FM 13.3.2012). Tutkintojen osaamistavoitteissa kiinnitettiin erityisesti huomiota työelämätaitojen näkyväksi tekemiseen.
 • Kolmen vaiheen polku kirjattiin osaksi tiedekunnan opetussuunnitelmia (tiedekuntaneuvosto 17.4.2012)
 • tutkintoon on mahdollista kirjata työelämä ja viestintäteknologia -opintokokonaisuus (mikäli em. opintoja on suoritettu vähintään 18 op)

Syksystä 2011 lähtien on järjestetty myös opetukseen ja opintojen ohjaukseen liittyvää koulutusta henkilökunnalle:

 • HOPS-koulutustilaisuudet yhteistyössä Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella (OHTY) -hankkeen kanssa syksyllä 2011 (kaksi tapaamista)
 • HOPS-koulutukset yhteistyössä Yliopistosta työelämään -hankkeen kanssa keväällä 2012 (neljä tapaamista)
 • Portfolio opetuksessa -tilaisuus 29.5.2012
 • HOPSaajien jouluglögit 4.12.2012
 • Miten työelämään opetetaan? Humanistisen tiedekunnan koulutuksen kehittämispäivä 23.8.2012

Tiedekunta järjesti kolmen vaiheen polkuun liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia opiskelijoille lukuvuonna 2012–2013 seuraavasti:

 • ensimmäiseen vaiheeseen seitsemän tilaisuutta (á 2 h) syksyllä 2012, mm. tutkintosääntöinfo, tiedekunnan oma työllistymisinfo, opiskelutaidot 1 ja 2 sekä kieliopinto- ja kansainvälistymisinfo
 • toiseen vaiheeseen Osaaminen ja työelämätietous -tilaisuudet: neljä tilaisuutta syksyllä 2012 (mm. Miten humanisti työllistyy?, Oman osaamisen tunnistaminen) ja kolme tilaisuutta keväällä 2013 (mm. Miten työpaikkailmoituksia tulkitaan? ja CV-työpaja)
 • työelämävalmiuksia ja -tietoutta edistäviä tapahtumia sekä opiskelijoille että henkilökunnalle: Moniosaajana työelämään - Mitä työelämä odottaa humanistilta? -tilaisuus 3.5.2012, Verkostoituen työelämään – taitava verkostoituja työllistyy aina -tilaisuus 9.11.2012
 • työelämävalmiuksia ja -tietoutta edistäviä kursseja opiskelijoille: Oman osaamisen tunnistaminen ja tuotteistaminen -kurssi keväällä 2012, Tapahtuman järjestäminen -kurssi keväällä 2013, Yrittäjyystarinoita -kurssi keväällä 2013 (yhteistyössä työelämäpalveluiden kanssa)

Hankkeen toimintaa on esitelty niin tiedekunnan sisällä eri laitosten tilaisuuksissa kuin kansallisella tasolla (hankkeen esittely Peda-Forum päivillä 23.–24.8.2011 Kuopiossa, työryhmä Peda-Forum-päivillä 21.–22.8.2012 Aalto-yliopistossa).

Hankkeen tarkoituksena on jatkaa toimintaansa - tiedekunta sitoutuu seuraavaan:

 • järjestetään vuosittain ensimmäisen vaiheen tilaisuuksia uusille opiskelijoille
 • järjestetään vuosittain tilaisuuksia toiseen vaiheeseen sen perusteella, mitä tarpeita laitoksilla ja oppiaineilla on
 • järjestetään työelämävalmiuksia ja -tietoutta edistäviä tapahtumia ja kursseja laitosten tarpeiden mukaan (esim. Yrittäjyystarinoita-kurssi yhteistyössä työelämäpalveluiden kanssa, Tapahtuman järjestäminen -kurssi)
 • järjestetään vuosittain koulutuksen kehittämispäivä humanistisen tiedekunnan opettavalle henkilökunnalle

Kysy lisää Kolmen vaiheen polusta! Kysymyksiin vastaavat opintoasiainpäällikkö Maija Pöyhönen, yliopistonopettaja Tanja Välisalo ja amanuenssi Heli Niskanen.