20.01.2017

Oppiaineiden pääedustajat ja pääedustajan tehtävät

Maisteri- ja jatkotutkintoaineiden pääedustajat sekä pääedustajan tehtävät

Oppiaineen pääedustajan tehtävät

Yleiset

 1. toimia asiantuntijana oppiainetta koskevissa asioissa ja keskustella niistä laitoksen johtajan ja varajohtajien kanssa
 2. osallistua keskusteluun ja laitoksen asioiden valmisteluun (tutkimus, opetus, suunnittelu ja hallinto) yhteisillä foorumeilla
 3. toimia oppiaineen ryhmän vetäjänä ja pitää huolta, että oppiaineessa järjestetään tarpeelliset kokoukset ja että kokouksissa keskustellaan ja sovitaan yhteisistä asioista
 4. huolehtia, että oppiaineessa järjestetään riittävästi opiskelijatapaamisia
 5. osallistua laitoksen budjetin suunnitteluun ja seurantaan oppiaineen osalta
 6. kehittää oppiaineen tutkimustoimintaa tutkimusstrategian mukaisesti
 7. opastaa uudet työntekijät oppiaineen toimintaan.

Peruskoulutus

 1. huolehtia opetussuunnitelmatyöstä ja siihen liittyvästä työnjaosta
 2. esittää varadekaanille erillisopintoihin sekä muut kuin päävalinnan kautta tutkinto-opiskelijoiksi valittavat, neuvoteltuaan ensin laitoksen johtajan kanssa hyväksyttävien määrästä
 3. esittää laitoksen johtajalle hyväksyttäväksi oppiaineeseen valittavat sivuaine- ja vierailevat opiskelijat laitosneuvoston tai laitoksen johtajan antamien yleisohjeiden mukaisesti
 4. valvoa pro gradujen ohjausta ja määrätä niiden tarkastajat.

Jatkokoulutus

 1. huolehtia niistä tehtävistä, jotka on kuvattu jatko-opinto-ohjeissa (mm. säännöllinen tutkimusseminaarin järjestäminen)
 2. toimia jatko-opintojen tentaattorina sekä perus-, aine- ja syventävien opintojen tentaattorina, ellei tehtäviä ole oppiaineessa jaettu toisin
 3. esittää tiedekunnan hyväksyttäväksi lisensiaatintutkimuksen tarkastajat, väitöskirjan ennakkotarkastajat, vastaväittäjä(t), väitöstilaisuuden aika ja paikka sekä kustos
 4. esittää tiedekunnalle lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvolause. Myös lisensiaatintutkimuksen tarkastajia ja väitöskirjan vastaväittäjiä pyydetään lausunnoissaan antamaan arvolause-ehdotus tiedekunnan viisiportaisella asteikolla (välttävä - tyydyttävä – hyvä – kiitettävä - erinomainen). Pääedustajan tulee ottaa huomioon lausunnonantajien ehdotukset ja olla tietoinen mahdollisista erimielisyyksistä, mutta oman esityksensä hän tekee itsenäisesti tiedekunnan hyväksymien kriteerien pohjalta sekä huomioon ottaen yleisvelvoitteen seurata opetuksen ja tutkimuksen tasoa oppiaineen osalta.