08.12.2017

Elämäkertamuistelu omaishoidon työn tukena

Pilottihanke yhteistyössä Toivakan omaishoitajien ja Jyvässeudun Omaishoitajat ry:n kanssa.

Pilottihankkeen tavoitteena oli käyttää elämäkertamuistelua omaishoitajien työn ja jaksamisen tukemisessa. Hanke toteutettiin kahdessa osassa, joista ensimmäinen oli muisteluttaminen. Toinen vaihe koostui muistitiedon ja omaishoitajien kotialbumeiden yhdistämisestä henkilökohtaisiin muistojen kirjasiin. Historian ja etnologian laitokselta hankkeeseen osallistuivat yliopistotutkija Jorma Wilmi, FM Taru Paavolainen, FM Vilma Linnanen, HuK Heikki Kämäräinen sekä opiskelijat Tytti Leiwo ja Reetta Puukangas.

– Kirjaset luovutettiin muistelutukseen osallistuneille omaishoitajille marraskuussa 2017. Näin muistelemisesta jäi konkreettinen tuotos, joita on mahdollista hyödyntää jatkossa, kertoo FM Taru Paavolainen.

Yliopistotutkija Jorma Wilmi toteaa, että omaishoitajat tekevät sitouttavaa työtä, jonka tarkoituksena on turvata arvokas ikääntyminen. Samalla tehdään mahdolliseksi se, että hoivaa tarvitseva voi asua kotonaan tai ainakin kodinomaisessa ympäristössä.

– Omaishoitajat ovat äärimmäisen tunnollisia oman jaksamisensa rajoille saakka. Tarvittaessa venytään inhimillisten voimavarojen ylikin, Wilmi jatkaa.

Omaishoitajien oletetaan tekevän työtään velvollisuudesta. Wilmin mukaan, on tilanteita, jolloin jaksamisensa kanssa kamppaileva omaishoitaja joutuu pohtimaan, miksi aikoinaan ryhtyi tehtävään. Ikääntymisen myötä suhteet ja kokemukset saavat uusia merkityksiä. Omaishoitaja on usein yksin ja kaipaisi keskustelijaa tai vähintään kuuntelijaa.

– Omaishoitajat–hoidettavat-asetelmassa jälkimmäiset ovat olleet tukitoimien keskiössä. Omaishoitajat ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Tämä on puute, sillä omaishoitajien työn ja jaksamisen tukeminen hyödyttää myös hoidettavaa, Wilmi huomauttaa.

Pilottivaiheessa muisteluttaminen tehtiin kohdehenkilöiden kotona. Haastatteluprosessin jälkeen saatu palaute osoittaa, että kohdehenkilöt kokivat virkistyneensä ja elämänsä hahmottamisen helpottuneen. Yksittäisten elämänkertahaastattelujen jälkeen toteutettu ryhmäkokoontuminen koettiin onnistuneeksi. Kokoontumiseen tuotu muistojen salkku sisälsi esineitä, kuvia ja hajusteita, joista kumpusi voimakkaita muistoja ja mielleyhtymiä.

Pilotin avulla saatiin arvokkaita kokemuksia muisteluttamismetodin käytöstä. Seuraava vaihe on toteuttaa laajempi maakunnallinen hanke.

 

Teksti ja kuvat: Anu Keinänen