17.08.2009

Strategiset käytänteet: Sukupuolen kätketyt historiat Suomessa 1880-2005

 

Strategiset käytänteet: Sukupuolen kätketyt historiat Suomessa 1880-2005 on monitieteinen tutkimusprojekti, joka työllistää 3 historioitsijaa ja 3 etnologia. Projektia johtaa professori Laura Stark. Tutkimus ajoittuu vuosiin 2006-2010 ja se tehdään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen sekä Helsingin yliopiston historian laitoksen välillä.

Projektin tarkoitus on muodostaa monitieteinen tutkimusryhmä, joka tarkastelee sukupuolen ja vallan monimutkaisia teoreettisia kysymyksiä. 1990-luvulla teoreettista ja empiiristä gendertutkimusta on sekä sosiologian että historian aloilla hallinnut käsite sukupuolijärjestelmä. Poststrukturalistien postmoderni kritiikki on jo osoittanut  suljetun ja deterministisen mallin puutteet. Se on käsitteellisyydessään liian rajoittunut mahdollistaakseen sukupuolten välisen dynamiikan ymmärtämisen eikä huomioi ihmisten toimijuuden osuutta sen muotumisessa.  

Käyttäen hyväksyttyjä kvalitatiivisia menetelmiä ja laajoja empiirisiä aineistoja projekti Strategic Practices luo uuden teoreettisen mallin, joka sovittaa historiallisen ymmärtämyksen sukupuolen ja vallan tutkimukseen. Malli mahdollistaa sukupuolidynamiikan paikallisten ja arkisten ilmenemismuotojen hahmottamisen ja uudenlaisen tuoreen empiirisen tutkimuksen. Projekti toimii keskustelevana yhteistyöryhmänä, joka ohjaa neljä jatko-opiskelijaa kirjoittamaan väitöskirjansa ja jossa työskentelee kolme tutkijatohtoria. Edistääkseen laajaa keskustelua aiheesta jäsenet kutsuvat koolle sukupuolta ja valtaa käsittelevän seminaarin vuonna 2009 sekä tuottavat artikkelikokoelman aiheesta. Tutkimustulokset ovat sovellettavissa sekä yhteiskuntatieteelliseen että humanistiseen gender-tutkimukseen.