12.11.2014

Opintojen rakenne

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto rakentuu pääaineen ympärille:

Pääaineen opinnot:

Sivuaine- ja muut opinnot

  • perusopinnot
  • aineopinnot
  • vähintään yksi perusopintokokonaisuus
  • muita sivuaine- ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot

  • äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja maturiteetti
  • mahdolliset valinnaiset kieliopinnot

Tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä, joka vastaa kolmen vuoden työmäärää. Sivuaineita tai muita opintoja suoritetaan sen verran, että 180 opintopistettä täyttyy.

Kandidaatintutkintoon kuuluu pääaineen lisäksi viestintä- ja kieliopintoja sekä vähintään yksi sivuaine.

Etnologiaa opiskelevien suosittuja sivuaineita ovat olleet muun muassa museologia, historia, yhteiskuntatieteet, viestintätieteet ja vieraat kielet. Jyväskylän yliopistossa on laaja sivuainetarjonta.

 

Filosofian maisterin tutkintoon (120 op) sisältyvät seuraavat opinnot:

Pääaineen syventävät opinnot 80 op

Sivuaineen opinnot ja/tai muut opinnot 40 op

  • pro gradu -tutkielma 40 op
  • muut syventävät opinnot 40 op
  • sivuaineopintoja ja/tai muita valinnaisia opintoja