12.11.2014

Opinnäytetyö

Humanististen tieteiden kandidaatintutkinnon opinnäytetyön nimi on kandidaatintutkielma. Sen laajuus on 10 opintopistettä, mikä vastaa noin 270 tunnin työmäärää. Tutkielman aiheesta neuvottelet opettajan kanssa. Tutkielma on kirjallinen työ ja se kirjoitetaan suomen kielellä.

Maisterintutkielman eli pro gradun laajuus on 40 opintopistettä. Voit jatkaa kandidaatintutkielmasi aiheen parissa maisterintutkielmassa. Tutkielma kirjoitetaan suomen tai englannin kielellä.

Molempiin tutkielmiin liittyy seminaari, joka tukee tutkielman tekemistä. Seminaarissa esittelet omaa tutkimussuunnitelmaasi ja tutkielmasi lukuja sekä annat rakentavaa palautetta muiden tutkimuksesta ja tutkimussuunnitelmista. Ohjaaja on tutkielman tekemisen tukena sen eri vaiheissa.

Maisterintutkielman tehtyäsi olet saavuttanut työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia kuten

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taito
  • ongelmanratkaisutaito
  • kirjallisen viestinnän taito
  • projektinhallinnan taito
  • itsenäisen työskentelyn ja itsensä johtamisen taito sekä
  • keskeneräisyyden sietokyky.

Voit tutustua tehtyihin pro gradu -tutkielmiin osoitteessa https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/8039.