12.11.2014

Koulutuksen sisältö

Kandidaatintutkinnossa historian opinnot koostuvat perusopinnoista (25 op) ja aineopinnoista (55 op).

Perusopinnoissa tavoitteena on historiantutkimuksen keskeisten periaatteiden ja historiallisen tiedon luonteen ymmärtäminen. Perehdyt kulttuurien, aatteiden, yhteiskuntien, talouden ja politiikan yleiseen historialliseen kehitykseen. Opintojaksot ovat kaikille pääaineopiskelijoille samat. Perusopinnot sisältävät sekä läsnäoloa vaativia että itsenäisesti opiskeltavia osuuksia.

Aineopinnoissa perehdyt historiantutkimuksen eri osa-alueisiin, mikä valmistaa sinua tulevan maisterivaiheen pääaineen valintaan. Opit soveltamaan historiatieteen keskeisiä teoreettisia viitekehyksiä sekä käyttämään erilaisia tutkimusmenetelmiä ja lähdeaineistoja. Opintojaksot ovat osin kaikille opiskelijoille samat, mutta valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden perehtyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Yhteisten jaksojen opinnot vaativat läsnäoloa kursseilla, mutta erikoistumisopintoja voi suorittaa joustavasti ja itsenäisesti.

Maisterintutkinnossa historian opinnot koostuvat pro gradu -tutkielmasta (40 op) ja muista pääaineen syventävistä opinnoista (40 op).

Pro gradu -tutkielma on maisterintutkinnon opinnäyte, johon liittyy maisteriseminaari. Lisäksi perehdyt kaikille yhteisissä opintojaksoissa historiantutkimuksen menetelmiin, historiankirjoituksen historiaan sekä historianfilosofiaan. Valinnaiset opintojaksot antavat mahdollisuuden keskittyä juuri sinua kiinnostaviin teemoihin. Näiden erikoistumisopintojen valinnassa kannattaa huomioida työllistymistavoitteet, pro gradu -tutkielman aihe sekä omat kiinnostuksen kohteet. Laitos tarjoaa useita vuosittain vaihtuvia valinnaisia kursseja aiheista, jotka kytkeytyvät laitoksella tehtävään tutkimukseen ja projektityöskentelyyn. Maisteriseminaari edellyttää läsnäoloa, mutta muut opintojaksot voit halutessasi suorittaa myös itsenäisesti.