12.11.2014

Opintojen rakenne

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (180 op) rakentuu seuraavasti:

Pääaineen opinnot

Sivuaine- ja muut opinnot

  • perusopinnot
  • aineopinnot
  • vähintään yksi perusopintokokonaisuus
  • muita sivuaine- ja/tai valinnaisia opintoja

Viestintä- ja kieliopinnot

  • äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja maturiteetti
  • mahdolliset valinnaiset kieliopinnot

Filosofian maisterin tutkintoon (120 op) sisältyvät seuraavat opinnot:

Pääaineen syventävät opinnot 80 op

Sivuaineen opinnot ja/tai muut opinnot 40 op

  • pro gradu -tutkielma 40 op
  • muut syventävät opinnot 40 op
  • esim. sivuaineopintoja ja/tai valinnaisia opintoja