12.11.2014

Opinnäytetyö

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon opinnäytetyön nimi on kandidaatintutkielma. Sen laajuus on 10 opintopistettä, mikä vastaa noin seitsemää työviikkoa. Tutkielma kirjoitetaan suomen kielellä.

Maisterin tutkielma on nimeltään pro gradu. Se on laaja, itsenäisesti laadittava tieteellinen tutkielma, joka osoittaa kykysi tehdä itsenäistä tutkimusta. Tutkielman laajuus on 40 opintopistettä eli se vastaa noin 28 työviikkoa. Tutkielma kirjoitetaan yleensä suomen tai englannin kielellä.

Saat yleensä valita tutkielmiesi aiheet itse. Tutkielmiin liittyvät seminaarit (kandidaattiseminaari ja maisteriseminaari), joissa esittelet omaa tutkielmaasi ja annat rakentavaa palautetta muiden teksteistä. Tutkielmaa varten laadit myös tutkimussuunnitelman, jonka perusteella toteutat työn. Ohjaaja eli opettaja on tukenasi tutkielman tekemisen eri vaiheissa.

Tutkielmaa laadittaessa keräät tutkimusaineiston, jota analysoit ja josta teet tulkintoja kotimaista sekä ulkomaista tutkimuskirjallisuutta kriittisesti hyödyntäen. Työn laatimisen yhteydessä tutustut erilaisiin tutkimusmenetelmiin sekä teoreettisiin ja empiirisiin välineisiin, joita hyödynnät työssä. Tutkielman tekemisen myötä saavutat työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia, kuten itsenäisen työskentelyn, tiedonhankinnan, kirjallisen viestinnän ja projektihallinnan taitoja.

Voit tutustua historia-aineiden maisterin tutkielmiin osoitteissa