06.07.2010

Sanasto opiskelua varten

Alumni = jo valmistunut opiskelija. Alumnitoiminnan tavoitteena voi olla esimerkiksi yhteyden säilyttäminen oppilaitoksen ja sen entisten oppilaiden välillä tai yhteyksien luominen alumnien välille.

Ainejärjestö = saman oppiaineen opiskelijoista koottu opiskelijajärjestö, joka järjestää opiskelijatoimintaa ja huolehtii siitä, että opiskelijan ääni saadaan laitoksella kuuluviin. Laitoksessa toimivat ainejärjestöt Nefa (etnologian opiskelijoiden ainejärjestö) ja Tosine (historian opiskelijoiden ainejärjestö)

Amanuenssi = henkilö, joka huolehtii opiskelijoiden opintoasioista asioista, esim. opintokokonaisuuksien kokoamisesta. HELA:n amanuenssit ovat Tuulikki Tuomainen (historia) ja Elina Salminen (etnologia)

Arkistonhallinnan (asiakirjahallinnan) maisteriohjelma = soveltuvan kandidaatintutkinnon (alempi korkeakoulututkinto, 180 op) jälkeen mahdollisesti suoritettava maisterintutkintoon johtava koulutus, joka valmistaa erityisesti digitaaliseen asiakirjahallintaan suuntautuneita arkistoalan ammattilaisia

Dekaani = jokaista tiedekuntaa johtaa dekaani, joka valitaan tiedekunnassa työskentelevien professorien joukosta.

E-tentti = kirjaston tenttiakvaariossa tietokoneella suoritettava tentti, johon ilmoittaudutaan Korpissa. Voidaan suorittaa minä päivänä tahansa Kirjavitriinin aukioloaikoina.

Etnologia = helan oppiaine, joka tutkii kulttuuria sen eri muodoissa, erityisesti sen kansanomaisia ilmauksia.

Fuksiaiset = toisen vuosikurssin järjestämät bileet, jossa uusi vuosikurssi toivotetaan tervetulleeksi yliopistomaailmaan. Järjestetään alkusyksystä.

H320 = Historican kolmannessa kerroksessa oleva suuri luentosali, jossa historian
isot luentosarjat yleensä pidetään.

HELA = Historian ja etnologian laitos, lyhenne

historia = helan oppiaine, joka tutkii menneisyyttä ja sen ilmiöitä.

Historica = H-rakennus Seminaarinmäellä, jossa HELAn opetus- ja hallintohenkilöstö työskentelevät, H-alkuiset opetustilat myös Historicassa!

ISA = yliopiston pääsivuila löytyvä opiskelijaportaali, josta löytyvät opiskelijalle tärkeimmät sovellukset, mm. webmail, Korppi, Optima ja Koppa.

JYY = Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, joka on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö. Jokainen yliopiston tutkinto-opiskelija liittyy JYY:n jäseneksi maksamalla vuosittaisen ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Ylioppilaskunnan edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa ja päivittäisestä toiminnasta vastaa ylioppilaskunnan hallitus.

Kandidaatti = alemman korkeakoulututkinnon, kandidaatin opinnot (min. 180 op) suorittanut henkilö. Kandidaatin tutkintoon kuuluu humanistisessa tiedekunnassa pääaineesta perus- ja aineopinnot, vähintään yhdet perusopinnot sivuaineesta sekä pakolliset kieli- ja viestintäopinnot.

Kivijalka = etnologien ainejärjestötila, joka sijaitsee Villa Ranan kivijalassa.

Koppa = kurssimateriaalien jakoon soveltuva verkkoalusta.

Korppi = yliopiston verkossa toimiva kurssinhallintajärjestelmä, jossa ilmoittaudutaan kursseille, tentteihin ja josta näkee opintosuoritusotteensa.

Laitos = yliopiston kolmiportaisen järjestelmän alin ja opiskelijoiden kannalta olennaisin yksikkö, meillä HELA = Historian ja etnologian laitos.

Maisteri = ylempi korkeakoulututkinto, 120 opintopistettä. Suoritetaan kandidaatintutkinnon jälkeen.

Museologia = museoita ja kulttuuriperintöprosesseja tarkasteleva oppiaine. Jyväskylän yliopiston museologialla on ainoana Suomessa pääainestatus ja professuuri.

NEFA = etnologian opiskelijoiden ainejärjestö

Opetusohjelma = vuosittain vaihtuva opetuksen sisältö, sisältää kurssit ja seminaarit, joita laitos tarjoaa kunkin lukuvuoden aikana

Opetussuunnitelma = säännöllisesti tarkistettava suunnitelma, jossa kerrottu kaikki se, jonka opiskelija opintojensa aikana opiskelee ja oppii. Sisältää osaamistavoitteet ja tentittävän kirjallisuuden sekä opintojaksojen suoritustavat.

Opintopiste = opintojaksoista saatava pistemäärä, yleensä kahdesta opintopisteestä ylöspäin. Tutkielmista ja gradusta opintopistemäärä on huomattavasti suurempi (10-40 opintopistettä).

Opintotuki = Kelan myöntämä kuukausittainen raha, jolla opiskelija (voi yrittää) elää. Koostuu opintorahasta ja asumislisästä, joka riippuu asunnon vuokrasta. Muista hakea ajoissa!

Optima = oppimisalusta, jota käytetään kursseilla. Soveltuu materiaalien jakoon ja kurssien keskustelualustaksi.

Perusopinnot = ne jokaisen oppiaineen opinnot, joista opiskelu aloitetaan ja joita seuraavat aine- ja syventävät opinnot. Perusopintojen laajuus on yleensä 25-30 opintopistettä.

Professori = oppiaineiden ylimmät opetusta antavat ja tutkimusta tekevät henkilöt. Heillä on takana lukuisia vuosia yliopistomaailmassa, ks. esim. Hanna Snellman.

Sivuaine = aineet, joita opiskellaan pääaineen ohella. Sivuainevalinnat laajentavat oppimista ja vaikuttavat työllistymiseen. Valitaan itsenäisesti osana opintojen suunnitteluprosessia, ohjausta ja opastusta saa amanuensseilta ja nimetyiltä hops-ohjaajilta.

Tentaattori = se henkilö, joka ottaa vastaan kirjatentin suorituksen (tenttivastaukset)

Tenttikuori = Katoavaa kansanperinnettä! Ruskea kuori, jolla aiemmin ilmoittauduttiin tiedekuntatentteihin. Satunnaisesti käytössä ehkä edelleen jossain, humanistisessa tiedekunnassa siirrytään tenteissä Korppi-ilmoittautumiseen 1.9.2010. Kuoreen tulevat omat tiedot, tentaattori eli se kenelle tentti suoritetaan sekä tentittävien kirjojen tiedot.

Tiedekunta = Jyväskylän yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa, joiden alle laitokset ja oppiaineet sijoittuvat. HELA kuuluu humanistiseen tiedekuntaa muiden humanististen aineiden kanssa. Humanistista tiedekuntaa johtaa dekaani, prof. Petri Karonen.

TOSINE = historian opiskelijoiden ainejärjestö.

T-rakennus = yliopiston hallintorakennus, jossa sijaitsevat talous- ja henkilöstöhallinnon lisäksi opiskelijapalvelut, opintotuki ja kansainväliset palvelut.

Villa Rana = Keltainen rakennus Seminaarimäellä. Villa Ranassa sijaitsevat Paulaharjun ja Blomstedtin salit. Nimi tulee sammakoista (lat. rana), joita löytyy rakennuksen yläosista. Villa Ranassa työskentelevät helan tutkijat ja tohtorikoulutettavat.

Yleinen tenttipäivä = noin kerran kuukaudessa järjestettävä päivä, jolloin voi tehdä kirjatenttejä. Luentokursseille järjestetään omat luentotentit, joita ei yleensä tentitä yleisenä tenttipäivänä.

Yliopiston rakenne = Yliopiston johdossa on rehtori, rehtorin alla on keskushallinto sekä
tiedekunnat, joiden johdossa dekaanit. Tiedekunnat muodostuvat tiedekuntatason hallinnon lisäksi laitoksista, joita johtavat laitoksen johtaja, varajohtaja(t) sekä pedagoginen johtaja. Humanistisen tiedekunnan johdossa on dekaani Petri Karonen (Suomen historian professori), ja historian ja etnologian laitoksen johtajana toimii Jari Ojala. Helan varajohtaja ja pedagoginen johtaja on Tuulikki Tuomainen.