11.12.2009

HELAn laitosneuvoston päätöksiä 1/07 alkaen


Kokous 3/2009

5. Katsaus laitoksen toimintaan

Historian ja etnologian laitoksen johtaja, professori Jari Ojala suoritti katsauksen laitoksen tulevaisuuteen (esitys pöytäkirjan liitteenä).

6. Laitosneuvoston lakkauttaminen

Todettiin laitosneuvosto lakanneeksi.

7. Muut mahdolliset asiat

Puheenjohtaja, professori Seppo Zetterberg kiitti kaikkia laitosneuvoston toimintaan osallistuneita.

 

Kokous 2/2009

5. Historian ja etnologian laitoksen toimintasuunnitelma vuosille 2010–2012

Hyväksyttiin historian ja etnologian toimintasuunnitelma vuosille 2010–2012 pienin täsmennyksin.

6. Henkilökunnan työsuunnitelmat

(Fingerroos, Halmesvirta, Ihalainen, Karonen, Korkiakangas, Kukkonen, Lamberg, Markkola, Nummela, Ojala, Sarkamo, Snellman, Stark, Vesterinen, Vilkuna, Zetterberg)

Laitosneuvosto hyväksyi työsuunnitelmat esitettyään niihin tarkennuksia.

7. ”Reilu Hela”

Keskustelun jälkeen asia päätettiin jättää uudelleen pöydälle.

8. Muut mahdolliset asiat

Keskusteltiin siitä tulisiko laitoksen arvoja käsitellä tarkemmin laitosneuvostossa. Todettiin, että opiskelijat voivat ottaa laitoksen arvokeskusteluun osaa ottamalla suoraan yhteyttä professori Taneli Kukkoseen.

Keskusteltiin johtamisen avoimuudesta ja päätöksenteon läpinäkyvyydestä erityisesti opiskelijoiden ja tohtorikoulutettavien näkökulmasta sekä siitä kuinka saada kaikki laitosyhteisön jäsenet sitoutumaan laitoksen arvoihin ja toimintatapoihin. Todettiin, että asiasta tulee keskustella laajasti syksyn laitoskokouksessa.

 

Kokous 1/2009

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin ja samalla opiskelijajäsenten esityksestä esityslistalle lisättiin 7. kohdaksi uusi pykälä ns. ”Reilu Hela”.

5. Historian ja etnologian laitoksen opetussuunnitelmat vuosille 2009 – 2011

Hyväksyttiin historian ja etnologian opetussuunnitelmat vuosille 2009 – 2011 pienin korjauksin.

6. Historian professorin viran perustaminen ja virantäytön vireillepano

Laitosneuvosto päätti esittää Jyväskylän yliopiston humanistiselle tiedekunnalle historian professorin viran perustamista ja virantäyttöprosessin panemista vireille. Opiskelijajäsen Sini-Mari Lepistö jätti asiasta eriävän kantansa pöytäkirjaan.

7. ”Reilu Hela”

Laitosneuvoston opiskelijajäsenet esittivät Tosine- ja Nefa-ainejärjestöjen puolesta, että historian ja etnologian laitos sitoutuisi jatkossa käyttämään reilun kaupan tuotteita. Vilkkaan keskustelun päätteeksi asia jätettiin pöydälle.

 

Kokous 5/2008 29.10.2008

5. Laitosneuvoston sihteerin valinta
Laitosneuvosto valitsi pysyväksi sihteerikseen tutkija Heli Valtosen. Kokouksen sihteerinä toimi Elina Salminen.

6. Historian ja etnologian oppiaineiden osallistuminen Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaan
Päätettiin, että historian ja etnologian oppiaineet osallistuvat Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelmaan.

7. Historian ja etnologian oppiaineiden osallistuminen Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan
Päätettiin, että historian ja etnologian oppiaineet osallistuvat Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmaan.

8. Tiedekunnan laatukäsikirja ja liitteet
Laitoksen johtaja Jari Ojala sekä laatuvastaava, varajohtaja Tuulikki Tuomainen esittelivät Jyväskylän yliopiston Humanistisen tiedekunnan laatukäsikirjaa. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin Humanistisen tiedekunnan laatukäsikirja Historian ja etnologian laitoksen laatukäsikirjaksi.

9. Historian ja etnologian laitoksen koulutuskäsikirja
Laitoksen johtaja Jari Ojala ja pedagoginen johtaja Tuulikki Tuomainen esittelivät Outi Fingerroosin, Marko Lambergin, Satu Matikaisen, Jari Ojalan ja laatutyöryhmän valmistamaa koulutuskäsikirjaa. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin koulutuskäsikirja laitoksen koulutuskäsikirjaksi korjauksin.

10. Tutkimusstrategiatyön käynnistäminen: lähetekeskustelu
Laitoksen johtaja Jari Ojala avasi keskustelun tutkimusstrategian uudistamiseen tähtäävästä työstä. Oppiaineiden pääedustajat jatkavat keskustelua yhdessä laitoksen johdon kanssa.

11. Kokouskutsujen lähettäminen
Päätettiin, että kokouskutsut voidaan lähettää sähköisesti kolme arkipäivää ennen laitosneuvoston kokousta. Kokousajoista sovitaan hyvissä ajoin, ja laitosneuvoston opiskelijajäsenet saavat noutaa liitteet kopioituina laitoksesta etukäteen.

 

Kokous 3/2008 20.8.2008

5. Laitosneuvoston sihteerin valinta
Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen. Kokouksen sihteeriksi valittiin amanuenssi Elina Salminen.

6. Historian ja etnologian toimintasuunnitelma vuoksiksi 2009-1212
Laitoksen johtaja Jari Ojala esitteli toimintasuunnitelman, josta keskusteltiin. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin korjauksin. (korjattu toimintasuunnitelma saatavissa laitosneuvoston sihteeriltä) Yt-neuvottelu pidetty 20.8.2008 klo 9.00.

7. Henkilökunnan työsuunnitelmat (Eilola, Einonen, Fingerroos, Korkiakangas, Lamberg, Ojala, Roiko-Jokela, Vilkuna)
Hyväksyttiin työsuunnitelmat korjauksin. Lehtori Roiko-Jokela toimittaa työsuunnitelmansa myöhemmin.

8. Muut asiat
Päätettiin alkaa täydentää laitoksen yleiskuvausta, joka sisältää toiminta-ajatuksen ja arvot.

 

Kokous 2/2008 4.6.2008

6. Laitosneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Laitosneuvoston puheenjohtajaksi valittiin professori Seppo Zetterberg ja varapuheenjohtajaksi professori Ilkka Nummela.

7. Laitoksen johtajan ja varajohtajan valinta
Laitoksen johtajaksi valittiin professori Jari Ojala ja varajohtajaksi amanuenssi Tuulikki Tuomainen, jotka ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

 

Kokous 1/2008 8.5.2008

5. Opiskelu ja opintojen suorittaminen HELAssa
Hyväksyttiin keskustelun jälkeen Historian ja etnologian laitoksen laatutyöryhmän esitys koskien opiskelua ja opintojen suorittamista HELAssa.

6. Muut mahdolliset asiat
Sovittiin uuden laitosneuvoston järjestäytymiskokouksen ajankohdaksi 4.6.2008 klo 9.00 (H 105).

 

Kokous 5/07 27.9.2007

5. Opiskelijavalinnat 2008 sekä etnologiatieteiden valintayksikön nimen muuttaminen
Valintaperusteet hyväksyttiin muutoksin.
Etnologiatieteiden valintayksikön nimi muutettiin etnologian valintayksiköksi.
Etnologian maisterivalinnan valintakiintiöksi määriteltiin enintään 8 opiskelijaa.
Laitosneuvosto esittää, että historian ja etnologian valintakoe järjestetään ti 3.6.2007 klo 12-16.

6. Hungarologian opetussuunnitelman historian ja etnologian osuus hyväksyttiin.

7. Laitosneuvosto esittää tiedekunnalle tiedoksi professorikiintiössä tapahtuneet uudelleenjärjestelyt jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Kokous 4/07 23.8.2007

5. Valittiin professori Seppo Zetterberg laitosneuvoston puheenjohtajaksi ja hänen tilalleen varapuheenjohtajaksi professori Ilkka Nummela.

6. Laitoksen johtaja Petri Karonen esitteli HELAn toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2009-2012, josta keskusteltiin. TTS hyväksyttiin korjauksin.
Yt-neuvottelu pidetty 23.8.2007 klo 8.15.

7. Hyväksyttiin Outi Fingerroosin, Taneli Kukkosen, Heikki Roiko-Jokelan sekä Tiina Vastamäen työsuunnitelmat korjauksin.

 

Kokous 3/07 3.5.2007

5) Henkilökunnan työsuunnitelmat ja tuntiopetuskoosteet
Päätös: hyväksyttiin henkilökunnan työsuunnitelmat ja tuntiopetuskoosteet muutoksin.

6) Arkistonhallinnan maisteriohjelman opetussuunnitelma
Päätös: hyväksyttiin arkistonhallinnan maisteriohjelman opetussuunnitelma  vuosille 2007-2009.

7) Muut mahdolliset asiat:
Laitoksen johtaja kertoi, että etnologian professorin viran täyttöprosessi etenee sekä kiitti professori Toivo Nygårdia pitkäaikaisesta työstä laitoksen hyväksi hänen jäädessään eläkkeelle 1.8.2007.

 

Kokous 2/07 22.3.2007

5) Etnologiatieteiden oppiaineen nimen muuttaminen etnologiaksi
Päätös: muutettiin etnologiatieteiden oppiaineen nimi etnologiaksi.

6) Opetussuunnitelmat 2007-2009 ja siirtymäajat
Päätös: Hyväksyttiin historian ja etnologian opetussuunnitelmat 2007-2009 sekä Finnish History, basic studies -opintokokonaisuus korjauksin. Siirtymäajoiksi määriteltiin historian osalta puoli vuotta eli vuoden 2007 loppuun ja etnologian osalta 31.7.2008 siten, että asiaa tarkastellaan tarvittaessa keväällä 2008 uudelleen. Opiskelijoita pyydetään käymään henkilökohtaisessa ohjauskeskustelussa amanuenssin (Elina Salminen) luona, jotta tilanne voidaan kartoittaa.

7) Etnologian yliassistentuurin avoimeksi julistaminen
Päätös: Laitosneuvosto esittää Jyväskylän yliopiston humanistiselle tiedekunnalle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin etnologian yliassistentin viran täyttöprosessin edistämiseksi.

 

Kokous 1/07 22.2.2007:

4) 1.1.2008 avoimiksi tulevien Suomen historian ja yleisen historian yliassistentin virkojen alojen muuttaminen ja avoimeksi julistaminen.
Esitys: muutetaan 1.1.2008 avoimeksi tulevat Suomen historian ja yleisen historian yliassistentin virat historian yliassistentin viroiksi laitoksen toiminta- ja taloussuunnitelman, virkasuunnitelman, tutkimusstrategian sekä rakenteellisen kehittämisen suunnitelman periaatteellisten esitysten mukaisesti. Esitetään Humanistiselle tiedekunnalle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin virkojen täyttöprosessien edistämiseksi.
Päätös: muutetaan 1.1.2008 avoimeksi tulevat Suomen historian ja yleisen historian yliassistentin virat historian yliassistentin viroiksi. Laitosneuvosto esittää Humanistiselle tiedekunnalle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin virkojen täyttöprosessien edistämiseksi.

5) 1.7.2007 avoimeksi tulevan yleisen historian lehtorin viran alan muuttaminen ja avoimeksi julistaminen
Esitys: muutetaan yleisen historian lehtorin virka historian lehtorin viraksi kohdassa 5 esitettyjen yleisten perusteiden, laitoksen toiminnan kehittämisen sekä tutkinnonuudistuksen myötä syntyneen, historia-aineiden yhtenäisyyttä korostavan opetussuunnitelman perusteella. Esitetään Humanistiselle tiedekunnalle, että se ryhtyisi välittömästi toimenpiteisiin viran täyttöprosessin edistämiseksi
Päätös: äänin 5 – 5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa asian muutetaan yleisen historian lehtorin virka historian lehtorin viraksi. Laitosneuvosto esittää Humanistiselle tiedekunnalle, että se ryhtyisi toimenpiteisiin viran täyttöprosessin edistämiseksi.

7) Muut mahdolliset asiat
Päätettiin pitää seuraava laitosneuvoston kokous 22.3.2007.