03.06.2009

Opetussuunnitelma 2008-2009

 

Maisteriohjelman esittely


Arkistonhallinnan maisteriohjelma yhdistää tieteenaloittain erikoistuvan teoreettisen yliopistokoulutuksen ja teknisesti innovatiivisen asiantuntijakoulutuksen käytännön harjoitteluun. Koulutuksessa yhdistyy osittain jo olemassa oleva Jyväskylän yliopiston Historian ja etnologian laitoksen (HELA), Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen (TAIKU) ja Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitoksen (INFIM) sekä arkistolaitoksen kurssitarjonta. Monitieteisen osaamisen yhdistyminen uudenlaiseksi kokonaisuudeksi laajentaa merkittävästi mukana olevien alojen opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja mahdollistaa jatko-opiskelun.

Maisteriohjelman koulutustarjonta tähtää aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävään tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmien tuntemukseen, mukaan lukien digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys. Teoreettisen ja ammatillisen tietopohjan rakentamisessa tutkimukselliset yliopiston antamat syventävät lähde- ja metodiopinnot ovat olennaiset.

Tutkimusperusteisen yliopisto-opetuksen ohella maisteriohjelma sisältää arkistoharjoittelua, mikä ohjaa erityisesti humanististen alojen opiskelijoita heti kandidaattiopintojen jälkeen työllistymistä edistäviin valintoihin.

Maisteriohjelmassa pätevöidytään asiakirjahallinnan ja arkistoalan monipuolisiin työtehtäviin sekä saadaan valmiuksia johto- ja asiantuntijatehtäviin mm. arkistolaitoksessa, erilaisissa museoissa, kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa sekä yksityisellä sektorilla.

Arkistonhallinnan maisteriohjelma johtaa filosofian maisterin tutkintoon, jonka laajuus on vähintään 120 op. Koulutusohjelma on Jyväskylän yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteinen. Maisteriohjelman pääainevaihtoehtoina ovat Jyväskylän yliopistossa historia, etnologia, museologia, taidehistoria tai kirjallisuus ja Tampereen yliopistossa informaatiotutkimus. Arkistonhallinnan maisteriohjelma edellyttää pohjaopintoina soveltuvaa korkeakoulututkintoa, johon sisältyy tai jonka lisäksi on tehty perus- ja aine- tai vastaavat opinnot jossain edellä mainituista pääainevaihtoehdoista sekä tarvittaessa täydentäviä opintoja.

Maisteriohjelman opintojen tarkka suunnittelu edellyttää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista opintojen alkuvaiheessa.


Arkistonhallinnan maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op


AHAS001 ASIAKIRJAHALLINNAN PERUSTEET (verkkokurssi) 3 op
Tavoitteet: Perehdyttää asiakirjahallinnan käsitteisiin, periaatteisiin, prosesseihin ja hallintavälineisiin. Antaa yleiskäsitys organisaation tieto- ja asiakirjahallinnosta, sen tavoitteista, tehtävistä, vastuurakenteista ja normiympäristöstä. Perehdyttää asiakirjahallinnan jatkumomalliin, joka integroi arkistotoimen osaksi elinkaarihallinnan kokonaisuutta. Osoittaa asiakirjahallinnan sekä pitkään ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen suunnitelmallisen käsittelyn ja säilyttämisen merkitys ja hyödyllisyys organisaation toiminnan rationaalisuuden ja asiakirjallisen kulttuuriperinnön näkökulmasta.
Sisältö: Keskeiset käsitteet, asiakirjahallinnan periaatteet ja prosessit, tieto- ja asiakirjahallinnan tehtävät, asiakirjatiedon elinkaarihallinnan suunnittelu, säilyvyyden ja käytettävyyden kehittäminen.
Annettava opetus: verkkokurssi, harjoitukset
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen verkkokurssille ja harjoituksiin 
Arviointiasteikko: hyväksytty /hylätty 
Edeltävät opinnot:
Vastuulaitos: INFIM

 

AHAS002 ASIAKIRJAHALLLINNAN NORMIVAATIMUKSET 3 op
Tavoitteet: Perehdyttää asiakirjatietoa ja sen hallintaa koskeviin normeihin, niiden merkitykseen aineiston elinkaaren eri vaiheissa sekä vaikutukseen asiakirjahallinnan toteuttamisessa. Tutustuttaa kansalliseen arkistolainsäädäntöön, julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntöön, hallinnonalakohtaisiin erityislakeihin sekä alan keskeisiin suosituksiin ja standardeihin.
Sisältö: Arkistolainsäädäntö, julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö, tekijänoikeuslaki, hallinto- ja kielilaki, julkishallinnon määräykset, ohjeet ja suositukset, kansainväliset ja kansalliset standardit.
Annettava opetus: luento
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luennoille ja kirjallisuustentti
Arviointiasteikko: numeerinen 1 – 5
Edeltävät opinnot: asiakirjahallinnan perusteet -kurssi
Vastuulaitos: Jyväskylän maakunta-arkisto (JYMA)

 

AHAS003 ASIAKIRJATIEDON ORGANISOINTI- JA KUVAILUMENETELMÄT 6 op
Tavoitteet: Perehdyttää asiakirjahallinnan suunnitteluun, arkistonmuodostukseen, arkistojen järjestämiseen, luettelointiin ja kuvailuun.
Sisältö: asiakirjahallinnan suunnittelu ja elinkaarivaiheet, tehtäväluokittelu, arkistonmuodostuksen periaatteet, rekisteröinti ja metatiedon tuottaminen, arkistointiperusteet, asiakirjasarjat, asiakirja-aineiston kuvailu, kuvailuperiaatteet ja -käytännöt.
Annettava opetus: verkkokurssi, harjoitukset
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen verkkokurssille ja harjoituksiin
Arviointiasteikko: numeerinen 1 – 5
Edeltävät opinnot: asiakirjahallinnan perusteet -kurssi
Vastuulaitos: INFIM

 

AHAS004 AINEISTOJEN ARVONMÄÄRITYS JA SEULONTA 6 op
Tavoitteet: Perehdyttää asiakirjatiedon arvonmääritykseen ja seulonnan teorioihin ja periaatteisin historiallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa, seulontatoiminnan rooliin asiakirjallisen kulttuuriperinnön muokkaajana sekä säilytysaikasuunnittelun ja säilyttämisen problematiikkaan.
Sisältö: Arvonmääritys, seulonta, säilyttäminen. Arvonmääritysteoriat. Säilytystarpeiden arviointi toiminnan, oikeusturvan ja tutkimuksen näkökulmasta. Asiakirjallinen kulttuuriperintö. Arkisto muistina. Sähköisen aineiston säilyttäminen ja seulonta. Seulontatoiminta ja tutkimus.
Annettava opetus: luennot, seminaari ja seminaarityö
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaariin, seminaarityön laatiminen ja esittäminen
Arviointiasteikko: numeerinen 1 – 5
Edeltävät opinnot:
Vastuuhenkilö: INFIM

 

AHAS005 TÄSMENNETYT LÄHDE- JA METODIOPINNOT 6 op
Tavoitteet: Perehdyttää arkistonhallinnan kannalta keskeisiin historiantutkimuksen metodeihin, historiallisen tiedon merkitykseen ja sen muutoksiin sekä lähdeaineistoihin päämääränä opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen arkistoaineistoon pohjautuvan ja arkistonhallintaa osoittavan itsenäisen tutkielman laatimiseen.
Sisältö: Syventäviä menetelmäopintoja, esimerkiksi vanhat käsialat ja lähdeaineistot, lähdekritiikki, vanha ruotsi, kartta-aineistot.
Annettava opetus: seminaarit ja työryhmät, kirjallisuus
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja työryhmiin
Arviointiasteikko: numeerinen 1 – 5
Edeltävät opinnot:
Vastuulaitos: HELA

 

AHAS006 ERIKOISALOJEN OPINTOJAKSOT 6 - 8 op
Tavoitteet: Perehtyminen asiakirja- ja arkistonhallinnan erikoisaloihin tai - toimintoihin ja niihin liittyvä 2 - 4 kk:n harjoittelu.
Sisältö: Erikoistumisaloja ovat mm. valtionhallinnon, kuntien, kirkon, yritys- tai yksityisorganisaatioiden arkistot, taide- ja kuvakokoelmat, äänitearkistot, kartta-arkistot, perinnearkistot, digitaalinen arkistointi.
Annettava opetus: seminaarit ja työryhmät, ohjattu harjoittelu
Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Edeltävät opinnot:
Vastuulaitos: INFIM, HELA, TAIKU, Maanmittauslaitoksen arkisto, harjoittelun osalta kyseeseen tulevat arkistot

 

AHAS007 TUTKIMUSSEMINAARI 10 op
Tavoitteet: Antaa valmiudet pro gradu -tutkielman laatimiseen.
Sisältö: Tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän laatiminen, tutkielmaan liittyviä muita menetelmäopintoja
Annettava opetus: lukuvuoden kestävä seminaari
Arviointiasteikko: numeerinen 1 - 5
Edeltävät opinnot:
Vastuulaitos: pääainelaitos

 

AHAS010PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op
Tavoitteet: Kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä tutkimusongelmaa sekä laatia menettelytapojen hallintaa osoittava itsenäinen tutkielma.
Sisältö: Tutkielman laatiminen pääaineesta soveltuvasta teemasta.
Annettava opetus: yksilöllinen ohjaus
Arviointiasteikko: asianomaisen tiedekunnan arviointiperusteiden mukainen
Edeltävät opinnot: tutkimusseminaari
Vastuuhenkilö: pääaineen professori