04.09.2012

Arkistonhallinnan maisteriohjelman opetussuunnitelma 2011-2013

Maisteriohjelman esittely

Maailma muuttuu – mitä meistä jää jäljelle? Kenen tehtävä on tulevaisuudessa hallita sähköisten arkistoaineistojen käyttöä ja hakujärjestelmiä? Arkistonhallinnan maisteriohjelma on uudenlainen maisterintutkintoon johtava ohjelma, joka yhdistää teoreettisen yliopistokoulutuksen alakohtaiseen, teknisesti innovatiiviseen asiantuntijakoulutukseen. Maisteriohjelmasta valmistuvat työllistyvät johto- ja asiantuntijatehtäviin muun muassa arkistolaitoksessa, museoissa, valtionhallinnon sekä kaupunkien ja kuntien arkistotoimessa, maanmittauslaitoksessa tai yksityisellä sektorilla.
Monitieteinen maisteriohjelma toteutetaan Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksen (HELA), Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen (TAIKU) sekä Tampereen yliopiston informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median (INFIM) yhteistyönä. Pääainevaihtoehtoina ovat historia, etnologia, museologia, taidehistoria, kirjallisuus (JY) tai informaatiotutkimus ja interaktiivinen media (TaY).

Arkistonhallinnan maisteriohjelma johtaa filosofian maisterin tutkintoon, jonka laajuus on vähintään 120 opintopistettä. Siihen valittavalta opiskelijalta edellytetään alempaa korkeakoulututkintoa tai vastaavaa soveltuvaa koulutusta, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu perus- ja aineopinnot tai vastaavat opinnot haettavassa pääaineessa. Valinta tapahtuu ilman valintakoetta ensisijaisesti hakemusten perusteella. Tarvittaessa hakijat haastatellaan. Valittavilta voidaan edellyttää täydentävien opintojen suorittamista maisterikoulutuksessa vaadittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Maisteriohjelman opintojen suorittaminen edellyttää henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimista opintojen alkuvaiheessa.

Maisteritutkinnon osaamistavoitteet:

Maisteriohjelman suorittanut tuntee aineistojen hallintaa, hakua ja käytettävyyttä edistävät tiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät mukaan lukien digitaalisten aineistojen säilyvyys ja käytettävyys. Hänellä on johto- ja asiantuntijatehtäviin tarvittava teoreettinen ja ammatillinen tietopohja samoin kuin ongelmanratkaisutaidot. Hän tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa johtaa asiantuntijaorganisaatiota tunnistaen johtamiseen liittyvät prosessit.

Arkistonhallinnan maisteriohjelmasta valmistunut tuntee asiakirjahallinnan juridiset ja eettiset perusteet ja osaa tehdä päätöksiä näihin liittyen. Hän kykenee hakemaan tietoa, asettamaan tutkimusongelmia, analysoimaan aineistoa ja tuottamaan uutta tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti. Hän osallistuu aktiivisesti asiakirjahallintaa koskevaan keskusteluun kommentoiden, vertaillen, yleistäen ja uusia näkökulmia kehittäen. Hän hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa käytännön työtehtävissä.

Arkistonhallinnan maisteriohjelman syventävät opinnot 80 op (lisäksi suoritettava 40 op muita opintoja)

AHAS001, 5 op Asiakirjahallinnan perusteet
AHAS002, 3 op Asiakirjahallinnan normivaatimukset
AHAS003, 6 op Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät
AHAS004, 6 op Aineistojen arvonmääritys ja seulonta
AHAS005, 6 op Täsmennetyt lähde- ja metodiopinnot
AHAS006, 2 op Erikoisalojen opintojaksot
AHAS007, 10 op Tutkimusseminaari
AHAS008, 6 op Työharjoittelu
AHAS009, 6 op Projektit ja johtaminen
AHAS010, 40 op Pro gradu -tutkielma
Kohtaan AHAS006 voidaan suorittaa vapaaehtoisesti ylimääräisiä Ahmo -opintoja.

Kuvaukset opintojaksoista:


AHAS001 Asiakirjahallinnan perusteet 5 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee asiakirjahallinnan periaatteet, prosessit, hallintavälineet sekä keskeiset käsitteet ja osaa käyttää niitä. Hän omaa yleiskäsityksen organisaation tieto- ja asiakirjahallinnosta, sen tavoitteista, tehtävistä, vastuurakenteista ja normiympäristöstä. Hän tuntee asiakirjahallinnan jatkumomallin, joka integroi arkistotoimen osaksi elinkaarihallinnan kokonaisuutta sekä osaa määritellä asiakirjahallinnan ja pitkään/pysyvästi säilytettävien asiakirjojen suunnitelmallisen käsittelyn ja säilyttämisen merkityksen ja hyödyllisyyden organisaation toiminnan rationaalisuuden ja asiakirjallisen kulttuuriperinnön näkökulmasta. Hän hallitsee käytännössä sähköisiä asianhallintajärjestelmiä sekä digitointia.
Sisältö: Kurssi rakentuu verkkokurssista (3 op) ja kontaktiopetuksesta (2 op). Verkkokurssissa käsitellään keskeiset käsitteet, asiakirjahallinnan periaatteet ja prosessit, tieto- ja asiakirjahallinnan tehtävät, asiakirjatiedon elinkaarihallinnan suunnittelu, säilyvyyden ja käytettävyyden kehittäminen.
Annettava opetus: verkkokurssi, harjoitukset, kontaktiopetus
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen verkkokurssille ja harjoituksiin
Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Vastuulaitos: INFIM, HELA, Maanmittauslaitoksen arkistokeskus

AHAS002 Asiakirjahallinnan normivaatimukset 3 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee asiakirjatietoa ja sen hallintaa koskevat normit ja niiden merkityksen aineiston elinkaaren eri vaiheissa sekä vaikutuksen asiakirjahallinnan toteuttamisessa ja hallitsee kansallisen arkistolainsäädännön, julkisuus- ja tietosuojalainsäädännön, hallinnonalakohtaiset erityislait sekä alan keskeiset suositukset ja standardit.
Sisältö: Arkistolainsäädäntö, julkisuus- ja tietosuojalainsäädäntö, tekijänoikeuslaki, hallinto- ja kielilaki, julkishallinnon määräykset, ohjeet ja suositukset, kansainväliset ja kansalliset standardit.
Annettava opetus: luennot
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luennoille ja kirjallisuustentti. Kurssi on mahdollista korvata tarvittaessa Tampereen yliopiston verkkokurssilla ITIS37 (5 op).
Arviointiasteikko: numeerinen 1 – 5
Edeltävät opinnot: asiakirjahallinnan perusteet -kurssin verkkokurssiosuus
Vastuulaitos: Jyväskylän maakunta-arkisto (JyMA)

AHAS003 Asiakirjatiedon organisointi- ja kuvailumenetelmät 6 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella asiakirjahallintaa, tuntee arkistonmuodostuksen periaatteet sekä osaa järjestää, luetteloida ja kuvailla arkistoaineistoja.
Sisältö: asiakirjahallinnan suunnittelu ja elinkaarivaiheet, tehtäväluokittelu, arkistonmuodostuksen periaatteet, rekisteröinti ja metatiedon tuottaminen, arkistointiperusteet, asiakirjasarjat, asiakirja-aineiston kuvailu, kuvailuperiaatteet ja -käytännöt.
Annettava opetus: verkkokurssi, harjoitukset
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen verkkokurssille ja harjoituksiin
Arviointiasteikko: numeerinen 1 – 5
Edeltävät opinnot: asiakirjahallinnan perusteet -kurssi
Vastuulaitos: INFIM

AHAS004 Aineistojen arvonmääritys ja seulonta 6 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa määrittää asiakirjatiedon arvon, soveltaa seulonnan teorioita ja periaatteita historiallisessa ja kansainvälisessä kontekstissa sekä luoda uutta tietoa niiden pohjalta, määritellä seulontatoiminnan roolin asiakirjallisen kulttuuriperinnön muokkaajana sekä kuvailla, arvioida ja suhteuttaa arkistoaineistojen säilytysaikasuunnitteluun ja säilyttämiseen liittyviä kysymyksiä.
Sisältö: Arvonmääritys, seulonta, säilyttäminen. Arvonmääritysteoriat. Säilytystarpeiden arviointi toiminnan, oikeusturvan ja tutkimuksen näkökulmasta. Asiakirjallinen kulttuuriperintö. Arkisto muistina. Sähköisen aineiston säilyttäminen ja seulonta. Seulontatoiminta ja tutkimus.
Annettava opetus: luennot, seminaari ja seminaarityö
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaariin, seminaarityön laatiminen ja esittäminen
Arviointiasteikko: numeerinen 1 – 5
Edeltävät opinnot:
Vastuuhenkilö: INFIM

AHAS005 Täsmennetyt lähde- ja metodiopinnot 6 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa selittää historiallisen tiedon merkityksen ja sen muutokset ja käyttää lähdeaineistoja arkistoaineistoon pohjautuvan ja arkistonhallintaa osoittavan itsenäisen tutkielman laatimisessa.
Sisältö: Menetelmäopintoja.
Annettava opetus: seminaarit ja työryhmät, kirjallisuus
Vaadittavat opintosuoritukset: aktiivinen osallistuminen seminaareihin ja työryhmiin
Arviointiasteikko: numeerinen 1 – 5
Edeltävät opinnot:
Vastuulaitos: HELA

AHAS006 Erikoisalojen opintojaksot 2 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa käyttää erikoisalaan liittyviä käsitteitä, metodeja sekä teorioita sekä suhteuttaa asiakirjahallinnan ja arkistolaitoksen perusteisiin liittyvät toiminnot erityiskysymyksiin.
Sisältö: Arkistolaitoksen, yliopistojen tai muiden vastaavien organisaatioiden järjestämät seminaarit, luennot, työryhmät tai kontaktiopetuskurssit.
Annettava opetus: Seminaarit, esitelmät, työryhmät, luentokurssit.
Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Edeltävät opinnot:
Vastuulaitos: INFIM, HELA, TAIKU

AHAS007 Maisteriseminaari 10 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa arvioida oman tutkimusaiheensa tutkimuseettisiä lähtökohtia ja ongelmia, keskustella tieteellisesti, argumentoida sekä puolustaa näkemystään. Hän arvioi kriittisesti muiden tekstejä ja esittää kritiikkiä julkisesti ja rakentavasti kiinnittäen huomiota työn rakenteeseen, käsitteisiin, tutkimuskysymyksiin, aineiston analysointiin, tutkimuskirjallisuuden käyttöön sekä esittämisen tapaan.
Sisältö: Tutkimussuunnitelman ja seminaariesitelmän laatiminen, opiskelijakollegan työn arvioiminen, tutkielmaan liittyviä muita menetelmäopintoja
Annettava opetus: lukuvuoden kestävä seminaari
Arviointiasteikko: numeerinen 1 - 5
Edeltävät opinnot:
Vastuulaitos: INFIM, HELA, TAIKU (pääaineen mukaisesti)

AHAS008 Työharjoittelu 6 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija tunnistaa konkreettisesti opintojen aikana oppimansa tiedot ja taidot, jotka hyödyttävät häntä käytännön työelämässä sekä osaa soveltaa oppimaansa työelämässä. Hän osaa kertoa omaksumistaan tiedoista ja taidoista mahdolliselle työnantajalle sekä kirjoittaa itsenäisesti työhakemuksen. Hän osaa kirjoittaa harjoitteluraportin ja kertoa tekemästään työstä suhteessa koulutuksen antamiin valmiuksiin.
Sisältö: harjoittelupaikan hakeminen, harjoittelu työpaikassa sekä harjoittelusuunnitelman ja –raportin kirjoittaminen.
Annettava opetus: ohjattu harjoittelu
Arviointiasteikko: hyväksytty / hylätty
Edeltävät opinnot:
Vastuulaitos: INFIM, HELA, TAIKU, valtionhallinnon, kuntien, kirkon, yritys- tai yksityisorganisaatioiden arkistot, taide- ja kuvakokoelmat, äänitearkistot, kuva-arkistot, perinnearkistot, digitaalinen arkistointi

AHAS009 Projektit ja johtaminen 6 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimusprojektin. Hän tunnistaa oman asiantuntijuutensa ja osaa johtaa asiantuntijaorganisaatiota tunnistaen johtamiseen liittyvät prosessit.

AHAS010 Pro gradu -tutkielma 40 op
Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa soveltaa tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteita itsenäisessä tutkimustyössä. Hän kirjoittaa sujuvasti tieteellistä tekstiä, toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimusprojektin ja tuottaa uutta, eettisesti kestävää tietoa.
Sisältö: Tutkielman laatiminen pääaineesta soveltuvasta teemasta
Annettava opetus: yksilöllinen ohjaus
Arviointiasteikko: asianomaisen tiedekunnan arviointiperusteiden mukainen
Edeltävät opinnot: tutkimusseminaari
Vastuulaitos: INFIM, HELA, TAIKU (pääaineen mukaisesti)
Vastuuhenkilö: pääaineen professori