22.08.2011

Aineopinnot 2009-2012

Etnologian aineopinnot painottuvat etnologisen tutkimuksen metodeihin, tieteenteoriaan, käsitteisiin sekä esimerkkeihin keskeisistä tutkimuksen suuntauksista. Suoritettuaan aineopinnot opiskelija

 • tunnistaa tieteellisen tekstin ja osaa tuottaa sitä
 • osaa luokitella, vertailla, analysoida, arvioida ja suhteuttaa tietoa
 • osaa haastatella ja havainnoida
 • hallitsee kulttuurianalyyttisen menetelmän perusteet
 • osaa arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien, lähestymistapojen ja tulkinnan linssien vaikutusta tutkimuksessa ja valita tutkimusaiheeseen soveltuvan menetelmän
 • valitsee oman paikkansa etnologian tieteenalan kentässä
 • osaa käyttää tieteellisiä käsitteitä ja määritellä ne sekä etsiä tietoa tutkimusaiheesta niiden avulla

 

ETNA100-ETNA103 Etnologinen tutkimus

Opiskelija

 • osaa käyttää etnologian tutkimusmenetelmiä sekä valita niistä tutkimusaiheeseen soveltuvat menetelmät
 • hahmottaa etnologisen tutkimuksen erityispiirteet ja tutkimusprosessin ja osaa vertailla sitä muihin tieteenaloihin
 • tietää mitä tarkoitetaan muistiorganisaatiolla (arkistot, kirjastot, museot)
 • osaa etsiä tieteellistä tietoa annetusta aiheesta
 • osaa analysoida keräämäänsä tietoa: vertailee, osoittaa ristiriitoja, luokittelee, arvioi, tulkitsee, perustelee sekä analyysin pohjalta luo uutta tietoa: muuttaa, laajentaa, yleistää, keksii, ehdottaa
 • hallitsee aineistonkeruumenetelmät, itsenäisen aineiston keruun eettisesti kestävällä tavalla sekä aineiston arkistoinnin.

 

Kandidaatinseminaarin ja tutkielman jälkeen opiskelija

 • osaa tehdä itsenäisen etnologisen tutkimustyön
 • osaa arvioida oman tutkimusaiheensa tutkimuseettisiä lähtökohtia ja ongelmia
 • osaa keskustella tieteellisesti, argumentoida ja puolustaa näkemystään
 • osaa vertaisarvioida opiskelijakollegansa työtä kiinnittäen huomiota työn rakenteeseen, käsitteisiin, tutkimuskysymyksiin, aineistonkeruuseen, aineiston soveltuvuuteen, aineiston analysointiin, tutkimuskirjallisuuden käyttöön sekä esittämisen tapaan.

 

ETNA100 Etnologinen tutkimusprosessi 3 op

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen luentokurssin luennoille ja oheiskirjallisuuteen perehtyminen kurssin opettajan ohjeiden mukaan

Ajoitus: 1. lukuvuoden kevät
Arviointi: numeerinen arviointi

Oheiskirjallisuus (luetaan kurssin opettajan ohjeistuksessa):

Fingerroos, Outi – Kurki, Tuulikki (toim.): Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta (2008)

Korkiakangas, Pirjo et al. (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin (2005)

Kurki, Tuulikki (toim.): Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat (2004)

 

ETNA101 Kenttätyö 4 op

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitukset: haastattelun suunnittelu ja tekeminen, haastatteluaineiston litterointi ja arkistointi, havainnointiharjoitus

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Ajoitus: 1. lukuvuosi, kevät

 

ETNA102 Arkistolähteet 2 op

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoitukset, arkistokäynnit ja arkistomatka

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Ajoitus: 1. lukuvuosi, kevät

 

ETNA103 Sähköiset aineistot 2 op

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoitukset sekä ohjattu tutustuminen Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ”Tutkimusetiikkaa ja lakipykäliä” -sivuihin osoitteessa http://www.fsd.uta.fi/laki_ja_etiikka/etiikka_lait.html

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Ajoitus: 1. lukuvuosi, kevät

 

ETNA104 Kandidaatinseminaari 4 op ja ETNA105 Tutkielma 10 op

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi, aktiivinen tieteellinen keskustelu, hops-keskustelu kandidaatinseminaarin ohjaajan, tulevan pro gradu –tutkielman ohjaajan ja amanuenssin kanssa. Pääaineopiskelijoiden tutkielma hyväksytään kandidaatintutkielmana.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105: numeerinen arviointi

Ajoitus: 2. tai 3. lukuvuosi, alkaa syksyisin

 

ETNY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti 1 op
Pääaineopiskelijoille tarkoitettu kypsyysnäyte kuuluu kaikille pakollisiin yleisopintoihin, ja se suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä sen jälkeen kun kandidaatintutkielma on hyväksytty kandidaatinseminaarissa.
Arviointi: hyväksytty / hylätty

ETNA106 Tieteenteoria etnologiassa 4 op
Opiskelija osaa

 • määritellä mitä tieteenteorialla ja -filosofialla tarkoitetaan
 • tunnistaa etnologian kannalta keskeisiä tieteenfilosofisia ja -teoreettisia suuntauksia ja traditioita
 • eritellä tieteellisen tiedon luonnetta ja yhdistää tieteenfilosofisia traditioita etnologisen tutkimuksen kysymyksiin
 • vertailla ’teorian’ käsitteen eri määritelmiä ja suhteuttaa ne etnologian tieteenalaan

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen luennoille ja essee, joka liittyy opiskelijan omiin tutkimusintresseihin.

Arviointi: numeerinen arviointi

Ajoitus: 2.-3. lukuvuosi, suoritetaan samana opiskeluvuotena kuin kandidaatinseminaari

Oheiskirjallisuus:

Frykman, Jonas & Gilje, Nils (eds.): Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture (2003)
Geertz, Clifford: Interpretation of Cultures (useita painoksia)

Raatikainen, Panu: Ihmistieteet ja filosofia (2004), saatavana myös elektronisena aineistona


ETNA107 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjinä 4 op

Opiskelija osaa

 • jäsentää ympäröivää esinemaailmaa etnologisesti painottaen esineiden merkityksiä ja ihmisten niistä tekemiä tulkintoja
 • sijoittaa aineellisen kulttuurin tutkimuksen etnologian tieteenalan kenttään
 • nimetä aineelliseen kulttuuriin liittyviä keskeisiä etnologisia tutkimuksia ja sovelluksia

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa. Soveltuu kesäopinnoiksi.

Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Arviointi: numeerinen arviointi
Kirjallisuus:
Appadurai, Arjun (ed.): The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective (1988), 2 op

Attfield, Judy.: Wild Things: The Material Culture of Everyday Life (2000), 2 op
Baudrillard, Jean: The System of Objects (1997 [1968]), 2 op
Edwards, Elizabeth et al. (eds.): Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture (2006), 2 op

Glassie, Henry: Material culture (1999), 2 op

Knuuttila, Maarit: Kansanomainen keittämisen taito (2006), 2 op
Korkiakangas, Pirjo et al.: Touching Things – Ethnological Aspects of Modern Material Culture (2008), 2 op

Lönnqvist, Bo: Vaatteiden valtapeli. Näkymättömän kulttuurianatomiaa (2008), 2 op

Miller, Daniel: Home Possessions: Material Culture behind Closed Doors (2001), 2 op

Snellman, Hanna: The road taken – narratives from Lapland (2005) JA Snellman, Hanna: Khants’ Time (2001), yhteensä 2 op

Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri (1. painoksen jälkeiset painokset), 2 op

Knuuttila, Seppo – Piela, Ulla (toim.): Kansanestetiikka (2008), 2 op

 

ETNA108 Suullinen perinne ja kerronta, 4 op

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa omin sanoin suulliseen perinteen ja kerronnan tutkimuksen teoreettisista lähtökohdista
 • hallitsee suullisen perinteen perinnelajit
 • tuntee suullisen perinteen ja narratiivisen tutkimuksen traditiot ja osaa esittää esimerkkejä tutkimuksista
 • osaa arvioida suullisen perinteen merkityksen osana inhimillistä kulttuuria

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa. Soveltuu kesäopinnoiksi.

Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Arviointi: numeerinen arviointi
Kirjallisuus:

Abbott, H. Porter: The Cambridge Introduction to Narrative (2002), 2 op
Bauman, Richard: Story, Performance, and Event: Contextual Studies of Oral Narrative (1986), 2 op
Dundes, Alan (ed.): International Folkloristics (1999), 2 op

Foley, John Miles: Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic (1991), 2 op

Hovi, Tuija: Usko ja kerronta: arkitodellisuuden narratiivinen rakentuminen uskonliikkeessä (2007), 2 op

Lawless, Elaine: Women Escaping Violence: Empowerment through Narrative (2001), 2 op
Stahl, Sandra Dolby: Literary Folkloristics and the Personal Narrative (1989), 2 op
Tarkka, Lotte: Rajarahvaan laulu. Tutkimus Vuokkiniemen kalevalamittaisesta runokulttuurista 1821-1921 (2005), 2 op
Timonen, Senni: Minä, tila, tunne: näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan (2004), 2 op

Ukkonen, Taina: Menneisyyden tulkinta kertomalla: muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina (2000), 2 op

ETNA109 Vieraana kulttuurissa 6 op

Opiskelija osaa:

 • käyttää käsitteitä emic, etic, toiseus, monikulttuurisuus etnologisessa puheessa ja tekstissä kuvaten kulttuurin syvätasoja
 • havaita ja eritellä kulttuurisia rakenteita, eroja ja samankaltaisuuksia
 • kertoa mitä kulttuurirelativismilla tarkoitetaan
 • tehdä itsereflektiivisiä arvioita sekä erottaa mielipiteet tiedosta
 • analysoida etnografisen kenttätyön ongelmakohtia ja tutkimuseettisiä näkökulmia

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa. Soveltuu kesäopinnoiksi.

Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Arviointi: numeerinen arviointi
Kirjallisuus:

Abu-Lughod, Lila: Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Bedouin Society (1998), 2 op

Bell, Diane – Caplan, Pat – Karim, Wazir Jahan: Gendered Fields: Women, Men and Ethnography (1993), 2 op

Clifford, James & Marcus, George E (eds.): Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, 2 op
Hastrup, Kirsten: Passage to Anthropology: Between Experience and Theory (1995), 2 op
Hammersley, Martin - Atkinson, Paul: Ethnography: Principles in Practice (1995/2007), 2 op

Valinnaiset opintojaksot, 12 op

Valinnaiset opintojaksot sopivat hyvin kesäopinnoiksi, jolloin ne suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai erillisen, tentaattorin kanssa etukäteen tehdyn sopimuksen mukaisesti esseinä. Kirjatentteihin kirjat valitaan siten, että Suoritettuaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa soveltuvat valinnaiset opintojaksot opiskelija:

 • osaa antaa esimerkkejä eri etnologian osa-alueiden tutkimuksesta (tutkimuskohteet, -menetelmät, teoreettiset viitekehykset)
 • osaa hyödyntää valinnaisten opintojaksojen kirjallisuutta tutkielmassaan
 • on valinnut etnologiassa häntä eniten kiinnostavan osa-alueen ja osaa perustella valintansa
 • osaa tuottaa uutta tietoa lukemansa kirjallisuuden perusteella

 

ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4-8 op
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.

Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Arviointi: numeerinen arviointi

Kirjallisuus:
Anttonen, Pertti: Tradition through Modernity: Postmodernism and the Nation-State in Folklore Scholarship (2005), 2 op

Bauman, Zygmunt: Globalization: The Human Consequences (1998), 2 op

De Certeau, Michel: The Practice of Everyday Life (1994), 2 op

Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs: ihmisen yhteiskuntien kohtalot (2003), 2 op

Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista (useita painoksia), 2 op

Giddens, Anthony: Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age (1991), 2 op

Helsti, Hilkka et al. (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960 (2006), 2 op

Inda, Jonathan Xavier – Rosaldo, Renato: The Anthropology of Globalization (2002), 2 op (saatavana elektronisena aineistona)
Tomlinson, John 1999: Globalization and Culture (1999), 2 op

Wolf, Eric: Europe and the People Without History (1982), 2 op


ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4-8 op

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.

Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Arviointi: numeerinen arviointi
Kirjallisuus:

Abu-Lughod, Lila: Writing Women’s Worlds (1993), 2 op
Apo, Satu: Naisen väki: tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta (1995), 2 op
Bordo, S.: Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body (1993/2003), 2 op

Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: ritualistisen rajanvedon analyysi (2000), 2 op
Helsti, Hilkka: Kotisynnytysten aikaan: etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista (2000), 2 op
Jokinen, Arto (toim.): Mies ja muutos: kriittisen miestutkimuksen teemoja (1999), 2 op
Kinnunen, Taina: Lihaan leikattu kauneus: kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset (2008), 2 op

ETNA111 Etnisyys, identiteetti ja vähemmistöt 4-8 op

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.

Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Arviointi: numeerinen arviointi

Kirjallisuus:

Anttonen, Marjut: Etnopolitiikkaa Ruijassa: suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla (1999), 2 op

Appadurai, Arjun: Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization (1996), 2 op

Brettell, Caroline: Anthropology and Migration: Essays on Transnationalism, Ethnicity, and Identity (2003), 2 op

Cohen, Robin: Global Diasporas: An Introduction (1997), 2 op

Hylland Eriksen, Thomas: Globalisation – Studies in Anthropology: Methodological Issues (Anthropology, Culture and Society) (2003), 2 op

Hylland Eriksen, Thomas: Rötter och Fötter: Identitet i en föränderlig tid (2004), 2 op

Hall, Stuart: Identiteetti (1999), 2 op

Lehtola, Veli-Pekka: Saamelaiset: historia, yhteiskunta, taide (1997), 2 op

Lähteenmäki, Maria & Snellman, Hanna (eds): Passages Westward (2006), 2 op

Martikainen, Tuomas (toim.): Ylirajainen kulttuuri: Etnisyys Suomessa 2000-luvulla (2006), 2 op

Pulma, Panu: Suljetut ovet: Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan (2006), 2 op

 

ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4-8 op

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.

Ajoitus: 1.-3. lukuvuosi opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti

Arviointi: numeerinen arviointi
Kirjallisuus:

Latvala, Pauliina: Katse menneisyyteen: folkloristinen tutkimus suvun muistitiedosta (2005), 2 op

Paaskoski, Leena: Herrana metsässä: Kansatieteellinen tutkimus metsänhoitajuudesta (2008), 2 op

Purhonen, Semi – Hoikkala, Tommi (toim.): Kenen sukupolveen kuulut: suurten ikäluokkien tarina (2008), 2 op

Miller, Robert Lee: Researching Life Stories and Family Histories (2000), 2 op

Snellman, Hanna 2003: Sallan suurin kylä – Göteborg (2003), 2 op

Tuomi-Nikula, Outi: Saksansuomalaiset: tutkimus syntyperäisten suomalaisten akkulturaatiosta Saksan liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä (1989), 2 op

Tervo, Katja: Metsän hiljaiset. Metsätyön rakennemurrosten kolme sukupolvea (2008), 2 op

Ågren, Marja: ”Är du finsk, eller…?” En etnologisk studie o matt växa upp och leva med finsk bakgrund i Sverige (2006), 2 op

 

ETNA013 Valinnaiset luentokurssit (korkeintaan 4 op)

Valinnaisia luentokursseja sisältävä opintojakso, johon sijoitetaan ne luentokurssit, joilla ei ole opetussuunnitelman mukaista koodia. Käytetään vain erikoistapauksessa (esimerkiksi silloin, jos toisen oppiaineen luentokurssi opiskelijan ja ohjaavan professorin mielestä sopii osaksi opiskelijan pääaineopintoja).
Suoritustapa: luentokurssien suorittaminen hyväksyttävästi ja niistä muodostuvan kokonaisuuden hyväksyttäminen ohjaavalla professorilla.
Arviointi: keskiarvo suoritettujen luentokurssien arvosanoista tai suoritetun yhden luentokurssin arvosana

Ajoitus: kandidaatinopintojen 1.-3. vuosi opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti

 

ETNA011 Kansainväliset opinnot (alle 18 opintopistettä; yli 18 opintopisteen kokonaisuuksista muodostetaan erillinen kansainvälisten opintojen sivuainekokonaisuus)

Opiskelija osaa

 • verkostoitua ja solmia kontakteja oman alansa edustajiin vaihtokohteessa
 • suunnitella ja suorittaa opintoja vaihtoyliopistossa
 • vertailla oppiaineensa opetussuunnitelmia ja opintojaksoja omassa yliopistossaan ja kohdeyliopistossa
 • käyttää vierasta kieltä etnologisessa suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa

Suoritustapa: vaihto-opiskelu ulkomailla, jota edeltää professorin kanssa tehty sopimus opintojen suorittamisesta kohdeyliopistossa sekä suoritusten / opintorekisteriotteen toimittaminen amanuenssille opintojen hyväksymistä varten.
Arviointi: hyväksytty / hylätty TAI sovittaessa ulkomaisessa yliopistossa suoritettu opintojaksojen arviointi
Ajoitus: 2.-3. lukuvuosi

ETNA012 Työharjoittelu 6 op

Opiskelija

 • tunnistaa konkreettisesti opintojen aikana oppimansa tiedot ja taidot, jotka hyödyttävät häntä käytännön työelämässä sekä osaa soveltaa oppimaansa työelämässä
 • osaa kertoa omaksumistaan tiedoista ja taidoista mahdolliselle työnantajalle sekä kirjoittaa itsenäisesti työhakemuksen
 • osaa kirjoittaa harjoitteluraportin

Laitos suosittelee työharjoittelun suorittamista vasta maisteriopintojen aikana, mutta se voidaan sijoittaa alempaan (kandidaatin) tutkintoon silloin, jos opiskelija ei aio suorittaa ylempää tutkintoa.
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen itsenäisesti ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 3. lukuvuosi