11.10.2010

Etnologian opetussuunnitelma 2007-2009

Etnologian opetussuunnitelma on rakennettu siten, että se sisältää sekä pakollisia että valinnaisia opintojaksoja. Nämä on merkitty erikseen. Opintojaksot arvioidaan numeerisesti arviointi 0-5, mikäli ei toisin ilmoiteta opintojakson kohdalla.

Opintojaksot suoritetaan tässä suunnitelmassa annetussa järjestyksessä henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti siten, että niiden ja kaikkien muiden opintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä täsmää sen opintokokonaisuuden pistemäärän kanssa, johon jaksot liittyvät. Aine- ja syventävien opintojen teemoittain jäsennetyissä opintojaksoissa opiskelija voi vapaasti valita kuhunkin kohtaan kirjallisuuden annetuista vaihtoehdoista suorittamansa pistemäärän mukaisesti (vähintään 4 op).

 

PAKOLLISET YLEISOPINNOT

ETNY001 Opintojen suunnittelu 2 op

Perehtyminen oman tiedealan opetussuunnitelmaan, mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin, jonka perusteella oman opintopolun suunnitteleminen ja valitseminen. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisen harjoitteleminen sekä työskentely heikkouksien voittamiseksi.
Suoritustapa: henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ensimmäisenä opintovuotena ja sen täydentäminen vuosittain. Opintosuunnitelman esittäminen ensimmäisenä vuotena nimetylle opinto-ohjaajalle ja siitä keskusteleminen (tarvittaessa) vuosittain saman henkilön kanssa. Pakollinen pääaineopiskelijoille, sijoitetaan muihin opintoihin.
Arviointi: hyväksytty / hylätty.
Vastuuopettaja: oppiaineen amanuenssi

 

PERUSOPINNOT 25 opintopistettä (1. lukuvuosi)

ETNP001 Johdatus etnologiaan 5 op
Perehtyminen alustavasti etnologian peruskäsitteisiin, etnologisen tutkimuksen pääperiaatteisiin, tutkimusotteeseen sekä tutkimusmenetelmiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen perusperiaatteiden omaksuminen sekä oppiaineen oppihistoriaan tutustuminen.
Suoritustapa: pakollinen luentokurssi sekä mahdollinen kirjallisuus, joka ilmoitetaan luennoilla Ajoitus: 1. lukuvuoden syksy
Arviointi: numeerinen arviointi siten, että opintojakso suoritettava hyvin tiedoin (vähintään 3), jotta perusopintojen jatkaminen mahdollista.
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNP002 Mitä kulttuuri on? 5 op
Tutustuminen etnologian tapaan käsitteellistää ja jäsentää kulttuuria sekä tutkia erilaisia kulttuurisia ilmiöitä ihmisen jokapäiväisen elämän konteksteissa.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Eriksen, Thomas Hylland: Toista maata? Johdatus antropologiaan (2004), 2 op
Lönnqvist, Bo et al (toim.): Kulttuurin muuttuvat kasvot (1999), 2 op
Mauss, Marcel: Lahja: vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa (1999); also in English: The Gift: Forms and Functions of Exchange in Archaic Societies (1967), 1 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNP003 Etnisyys ja identiteetti 5 op
Etnologiassa keskeisten etnisyyden ja identiteetin käsitteiden tarkastelu sekä tutustuminen tiedealan perusteisiin näiden käsitteiden kautta.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Anttonen, Marjut: Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteetin politisoituminen 1990-luvulla (1999), 2 op
Eriksen, Thomas Hylland: Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (2002), 2 op
Laitila, Teuvo – Saarinen, Tuija (toim): Uskonto ja identiteetti: suomalais-ugrilaisten kokemuksia ja vaiheita Venäjällä ja Neuvostoliitossa (1999), 1 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNP004 Aineellinen kulttuuri 5 op
Aineellisen kulttuurin keskeisten ilmiöiden hahmottaminen osana oppihistoriaa sekä perehtyminen aineellista kulttuuria problematisoivasti ja erilaisissa konteksteissa tarkastelevaan tutkimukseen.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri (3. tarkennettu ja täydennetty painos) 1990, 2 op
Vesterinen, Ilmari - Lönnqvist, Bo (toim.): Pandoran lipas. Virvatulia esineiden maailmasta (2001), 2 op
Lehtinen, Ildikó: Marien mekot: volgansuomalaisten kansanpukujen muutoksista (1999), 1 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNP005 Suullinen kulttuuri ja sen välittyminen 5 op
Tutustuminen suomenkieliseen suulliseen perinteeseen sekä siinä ilmeneviin puhunnan lajeihin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Finnegan, Ruth: Oral Traditions and the Verbal Arts: A Guide to Research Practices (1992), 3 op
Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne (1988), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

 

AINEOPINNOT 55 opintopistettä (1.-3. lukuvuosi)

Etnologian aineopinnot jakautuvat pakollisiin ja valinnaisiin opintojaksoihin. Tentittävä kirjallisuus suositellaan valittavaksi monipuolisesti ja siitä ohjaajan kanssa keskustellen. Sivuaineopiskelijat eivät suorita kandidaatinseminaaria ja -tutkielmaa vaan niiden sijaan valitsemiaan opintojaksoja siten, että vaadittu 55 opintopistettä täyttyy.

A) Pakolliset opintojaksot:

ETNA001 Etnologinen tutkimus 10 op
Etnologisen tutkimuksen erityispiirteiden hahmottaminen sekä tutkimusprosessin ymmärtäminen. Etnologian metodien ja aineistonkeruumenetelmien hallinta. Opintojakso jakautuu kolmeen eri osaan, jotka suoritetaan mainitussa järjestyksessä. Opintopistemäärä myönnetään kokonaissuorituksesta, eikä sitä voida jakaa osiin.

a) Etnologinen tutkimusprosessi
Perehtyminen etnologisen tutkimuksen luonteeseen ja etnografisen tutkimusprosessin etenemiseen.
Suoritustapa: luentokurssi + kirjallisuus:
Eskola, Jari - Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen (useita eri painoksia, joista mikä tahansa sopii)
Korkiakangas, Pirjo et al (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin (2005)
Arviointi: numeerinen arviointi.
Vastuuopettaja: oppiaineen professorit

b) Kenttätyö
Kenttätyömenetelmiin tutustuminen käytännön harjoitusten avulla sekä kerätyn aineiston työstäminen ja tallentaminen.
Suoritustapa: luennot ja harjoitukset sekä kerätyn aineiston arkistointi Keski-Suomen Muistiarkistoon
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: yliassistentti

c) Arkistolähteet tutkimusaineistona
Tutustuminen perinne/kulttuuriarkistojen aineistonkeruuseen, tutkimusaineiston muodostamiseen, käyttöön sekä tulkintaan.
Arviointi: hyväksytty / hylätty.
Suoritustapa: luennot, harjoitukset, vierailut arkistoissa
Vastuuopettaja: oppiaineen professorit

ETNA002 Kandidaatinseminaari ja -tutkielma 14 op, josta  seminaarin osuus 4 op ja tutkielman osuus 10 op (seminaarin yhteydessä suoritetaan myös 3 op viestintäopintoja yliopiston Kielikeskuksen koordinoimana).
Valmiuksien hankkiminen tieteellisen tutkielman laatimiseen ja perehtyminen systemaattisen tiedonhaun menetelmiin, lähteiden käyttöön, lähdekritiikkiin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen. Seminaari kehittää keskustelu- ja väittelytaitoja sekä kommunikointitaitoja ja johtaa kandidaatintutkielmaan. Vain pääaineopiskelijoille. Seminaari jakautuu tarvittaessa ryhmiin tutkielman aiheiden perusteella.
Suoritustapa: kaksi lukukautta kestävä seminaari, jossa osallistuminen tieteelliseen keskusteluun, tutkimussuunnitelman laatiminen, tutkimusaineiston kerääminen, kandidaatintutkielman aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen tutustuminen, tutkimusaineiston järjestäminen ja analysoiminen, kandidaatintutkielman valmistaminen ja sen esittäminen seminaarissa sekä toisen osallistujan tutkielman opponoiminen analysoimalla ja kommentoimalla sitä. Seminaari pitää sisällään äidinkielen viestintäluentoja osana seminaarityöskentelyä.
Arviointi: numeerinen arviointi.
Ajoitus: 2. lukuvuosi (sl ja kl)
Vastuuhenkilö: oppiaineen professorit

ETNY096 Kypsyysnäyte eli maturiteetti 1 op (sijoitetaan kieli- ja viestintäopintoihin)
Maturiteettikokeeseen ilmoittaudutaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä siinä vaiheessa, kun kandidaatintutkielma on esitetty kandidaatinseminaarissa ja hyväksytty siellä. Pakollinen pääaineopiskelijoille.
Suoritustapa: tutkielman pohjalta suoritettava kirjallinen koe, jossa äidinkielen taitojen ja valittuun erityisalaan perehtyneisyyden osoittaminen. Tarkat ohjeet maturiteetista ja sen suorittamisesta Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan www-sivuilta.
Arviointi: hyväksytty / hylätty sekä oppiaineen että kielen puolesta.
Ajoitus: suoritetaan kandidaatintutkielman valmistuttua.
Vastuuopettaja: oppiaineen professorit ja kielentarkastaja

ETNA003 Kulttuuritieteiden teoriat 6 op
Perehtyminen kulttuurin tulkinnan problematiikkaan, tulkitsijan rooliin sekä tulkinnan kontekstuaalisuuteen ja intertekstuaalisuuteen
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opiskelija voi itse valita mainituista kirjoista itselleen sopivat siten, että niiden yhteenlaskettu opintomäärä on 6. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
De Certeau, Michel: The Practice of Everyday Life (1984), 2 op LOPPUUNMYYTY
Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: ritualistisen rajanvedon analyysi (2000); also in English: Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1st edition 1966), 2 op
Frykman, Jonas - Gilje, Nils (eds): Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture (2003), 2 op
Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973), 2 op
Layton, Robert: An Introduction to Theory in Anthropology (1997), 2 op
Tarasti, Eero: Johdatusta semiotiikkaan (1990), 2 op LOPPUUNMYYTY
Turner, Victor: Rituaali. Rakenne ja communitas. (2007), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNA004 Muisti 6 op
Perehtyminen muistin ja muistelun tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin, peruskäsitteistöön sekä muisteluaineistojen analyysiin ja tulkintaan.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opiskelija voi itse valita mainituista kirjoista itselleen sopivat siten, että niiden yhteenlaskettu opintomäärä on 6. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Bergqvist, Magnus – Svensson, Birgitta (reds.): Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner (1999), 2 op
Connerton, Paul: How Societies Remember (1991), 2 op
Fingerroos, Outi et al (toim.): Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä (2006), 2 op
Korkiakangas, Pirjo: Muistoista rakentuva lapsuus. Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa (1996), 2 op
Peltonen, Ulla-Maija: Punakapinan muistot. Tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen (1996), 2 op
Welzer, Harald: Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung (2002), 2 op
Wertsch, James V.: Voices of collective remembering (2002), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNA005 Mentaliteetti 6 op
Perehtyminen mentaliteetin käsitteeseen ja tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opiskelija voi itse valita mainituista kirjoista itselleen sopivat siten, että niiden yhteenlaskettu opintomäärä on 6. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Apo, Satu: Viinan voima. Näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja –kulttuuriin (2001), 2 op
Daun, Åke: Svensk mentalitet (1989, 1996); also in English: Swedish Mentality (1996), 2 op
Lüdtke, Alf (ed.): The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life (1995), 2 op
Ollila, Anne: Aika ja elämä. Aikakäsitys 1800-luvun lopussa (2000), 1 op
Peltonen, Matti: Matala katse: kirjoituksia mentaliteettien historiasta (1992), 2 op
Stark, Laura: The Magical Self (2006), 2 op
Siikala, Anna-Leena: Suomalainen samanismi: mielikuvien historiaa (1992), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori


B) Valinnaiset opintojaksot 13 op, suoritetaan vähintään 4 opintopisteen laajuisina kokonaisuuksina:

ETNA006 Kulttuurimuutokset 1: Modernin tulo  4-8 op
Agraariympäristöjen, kaupunkien ja teollisuusyhteisöjen elämäntavan ja sen muutosten hahmottaminen etnologian nykytutkimukseen perehtyen. Luonnon, fyysisen ympäristön ja ihmisen vuorovaikutuksen hahmottaminen sekä perehtyminen teknologian, ympäristön ja kulttuurin suhteisiin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista (1980), 2 op
Hannerz, Ulf: Exploring the City: Inquiries toward an Urban Anthropology (1980), 2 op
Helsti, Hilkka et. al. (toim.): Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960 (2006). 2 op
Holmila, Marja: Kylä kaupungistuvassa yhteiskunnassa. Yhteisöelämän muutos ja jatkuvuus (2001), 1 op
Laine, Leena - Markkola, Pirjo (toim.): Tuntematon työläisnainen (1989), 2 op
Liedman, Sven-Erik: I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria (1997), 2 op
Lyon, David: Postmodernity (1991), 2 op
Ruotsala, Helena: Muuttuvat palkiset: elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930-1995 (2002), 2 op
Åström, Anna-Maria et al (eds.): Memories of My Town: The Identities of Town Dwellers and Their Places in Three Finnish Towns (2004), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNA007 Kulttuurimuutokset 2: Globalisaatio 4-8 op
Perehtyminen globalisaatioon kulttuurisena ilmiönä, sen eri muotoihin, syihin ja seurauksiin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs. 13 000 viime vuoden lyhyt historia jokaiselle (2003), 2 op
Inda, Jonathan Xavier - Rosaldo, Renato: The Anthropology of Globalization (2002), 2 op
Tomlinson, John: Globalization and Culture (1999), 2 op
Castells, M.: The information age: economy, society and culture (Vol. I: The rise of the network society) (2000), 2 op
Bauman, Z. Globalization: the human consequences (1998), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4-8 op
Perehtyminen kulttuuritieteiden sukupuolitutkimukseen kiinnittämällä huomiota kehoon liittyviin merkityksiin sekä naisen ja miehen kulttuuriseen rooliin historiallisessa perspektiivissä.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Abu-Lughod, Lila: Writing Women’s Worlds (1993), 2 op
Apo, Satu: Naisen väki: tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta (1995), 2 op
Bordo, Susan: Unbearable Weight: Feminism, Western Culture and the Body (1993), 2 op
Helsti, Hilkka: Kotisynnytysten aikaan: etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista (2000), 2 op
Jokinen, Arto: Mies ja muutos (1999), 2 op
Kinnunen, Taina: Pyhät bodarit: yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa (2001), 2 op
Lundgren, Britta et al (reds.): Åtskilja och förena – etnologisk forskning om betydelser av kön (1996), 2 op
Löfström, Jan: Sukupuoliero agraarikulttuurissa: “Se nyt vaan on semmonen” (1999), 2 op
Nenola, Aili - Timonen, Senni (toim.): Louhen Sanat: kirjoituksia kansanperinteen naisista (1990), 2 op
Swantz, Marja.-Liisa: Blood, Milk and Death: Body Symbols and the Power of Regeneration among the Zaramo of Tanzania (1995), 2 op
Verdier, Yvonne: Tvätterskan, sömmerskan, kokerskan: livet i en fransk by genom tre kvinnoyrken (1981), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNA009 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4-8 op
Perehtyminen uskonnolliseen kulttuurin ja uskomusjärjestelmiin erityisesti kansanomaisen uskonnollisuuden kautta.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Anttonen, Veikko: Ihmisen ja maan rajat: “Pyhä” kulttuurisena kategoriana (1996), 2 op
Dundes, Alan (ed.): Sacred Narrative: Readings in the theory of Myth (1984), 2 op
Evans-Pritchard, E.E.: Theories of Primitive Religion (1965, useita painoksia), 2 op
Haavio, Martti: Suomalainen mytologia (1967), 3 op
Heikkinen, Kaija: Metsänpelko ja tietäjänaiset. Vepsäläisnaisten uskonto Venäjällä (2006), 2 op
Hyry, Katja - Pentikäinen, Juha (toim.): Uskonnot maailmassa (5., uudistettu painos 2004), 3 op
Tiilikainen, Marja: Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa (2003), 2 op
Waardenburg, Jacques: Usko ja uskonnot: systemaattinen johdatus uskontotieteeseen (1986), 2 op
Vilkuna, Janne: Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut (1992), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNA010 Media ja tulkinta 4-8 op
Perehtyminen mediakulttuurin ilmiöihin. Kuvan ja äänen tulkintaan kulttuurissa painottuva opintojakso, joka järjestetään mahdollisuuksien mukaan luentokurssina.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Berger, Arthur Asa: Narratives in Popular Culture, Media and Everyday Life (1997), 2 op
Collins, Jim: Uncommon Cultures: Popular Culture and Post-Modernism (1989), 2 op
Fiske, John: Understanding Popular Culture (1989), 2 op
Hietala, Veijo: Kuvien todellisuus: johdatus kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen ja tulkintaan (1993), 2 op
Hockings, Paul: Principles of Visual Anthropology (1995), 2 op
Kinnunen, Eeva-Liisa & al. (toim.): Vitsistä videoon: uusia kirjoituksia nykyperinteestä (1996), 2 op
Koistinen, Tero et al (toim.): Musta lammas: kirjoituksia populaari- ja massakulttuurista, (1995), 1 op
Tuomisto, Anja – Uusikylä, Heli (toim.): Kuva, teksti ja kulttuurinen näkeminen (1995), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNA011 Kansainväliset opinnot (alle 20 opintopistettä; yli 20 opintopisteen kokonaisuuksista muodostetaan erillinen kansainvälisten opintojen sivuainekokonaisuus)
Vaihto-opiskelun aikana ulkomaisessa yliopistossa suoritettavia pääaineen opintoja, jotka  ohjaava professori hyväksyy kotiyliopistossa.
Suoritustapa: vaihto-opiskelu ulkomailla, jota edeltää professorin kanssa tehty sopimus opintojen suorittamisesta kohdeyliopistossa sekä suoritusten / opintorekisteriotteen toimittaminen professorille opintojen hyväksymistä varten.
Arviointi: hyväksytty / hylätty TAI sovittaessa ulkomaisessa yliopistossa suoritettu opintojaksojen arviointi
Ajoitus: 2.-3. lukuvuosi
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNA012 Työharjoittelu 6 op
Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Laitos suosittelee työharjoittelun suorittamista vasta maisteriopintojen aikana, mutta se voidaan sijoittaa alempaan (kandidaatin) tutkintoon silloin, jos opiskelija ei aio suorittaa ylempää tutkintoa. Harjoittelupaikat, joihin oppiaine tai yksikkö etsii harjoittelijaa hakumenettelyllä, ovat ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joiden opintoihin ei sisälly opintorakenteensa puolesta harjoittelua tai jotka eivät ole vielä tehneet työharjoittelua. Lisätiedot: www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki/tyoelama/harjoittelemaan
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 3. lukuvuosi
Vastuuopettaja: oppiaineen amanuenssi

ETNA013 Valinnaiset luentokurssit (korkeintaan 4 op)
Valinnaisia luentokursseja sisältävä opintojakso, johon sijoitetaan ne luentokurssit, joilla ei ole opetussuunnitelman mukaista koodia. Käytetään vain erikoistapauksessa (esimerkiksi silloin, jos toisen oppiaineen luentokurssi opiskelijan ja ohjaavan professorin mielestä sopii osaksi opiskelijan pääaineopintoja).
Suoritustapa: luentokurssien suorittaminen hyväksyttävästi ja niistä muodostuvan kokonaisuuden hyväksyttäminen ohjaavalla professorilla.
Vastuuopettaja: kurssien opettajat ja ohjaava oppiaineen professoriSYVENTÄVÄT OPINNOT 40 + 40 opintopistettä (maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi)

Etnologian syventävät opinnot jakautuvat kaikille yhteisiin sekä valinnaisiin opintojaksoihin. Kaikille yhteiset opintojaksot suoritetaan ehdottomasti siinä järjestyksessä, jossa ne on mainittu. Valinnaisia opintojaksoja opiskelija voi valita kiinnostuksensa mukaan sen verran, että vaadittu opintopistemäärä täyttyy. Neuvoja valintaan voi kysyä amanuenssilta tai pro gradu –työn ohjaajalta. Työharjoittelun (valinnainen opintojakso) voi liittää syventäviin opintoihin halutessaan.

Sivuaineopiskelijat voivat valita suorittavatko pakolliset opintojaksot ja tekevät sivulaudaturtyön vai keskittyvätkö teemoittain jäsennettyihin valinnaisiin opintojaksoihin.


A) Pakolliset opintojaksot 26 op + 40 op:

ETNS001 Pro gradu -praktikum 5 op
Pro gradu -tutkielman aiheen valitseminen, tutkimussuunnitelman esittäminen sekä aiheen tematiikkaan, käsitteisiin, metodologiaan sekä kirjallisuuteen syventyminen. Tieteellisen kirjoittamisen perusteiden, tiedonhankinnan ja lähteiden käytön kertaaminen. Suoritetaan ennen ETNS002 ja ETNS003 -opintojaksoja.
Suoritustapa: ohjattu työskentely seminaarissa, joka kestää yhden lukukauden verran.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 1. lukuvuoden syksy
Vastuuopettaja: oppiaineen edustaja

ETNS002 Syventävä kenttätyö 5 op
Pro gradu -tutkielman aineiston kerääminen tutkimussuunnitelman mukaisesti sekä sen käsittelyyn sekä analysoimiseen liittyvien kysymysten pohtiminen. Suoritetaan pro gradu –praktikumin (ETNS001) jälkeen ja ennen maisteriseminaaria (ETNS003).
Suoritustapa: luennot ja ohjaajan opastuksella tapahtuva kenttätyö sekä kenttätyön raportointi.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 1. lukuvuoden kevät
Vastuuopettajat: oppiaineen edustaja

ETNS003 Maisteriseminaari 5 op
Tieteelliseen ajatteluun sekä tieteellisen tekstin tuottamiseen perehtyminen. Seminaarin aikana tuotetaan lukuja pro gradu -tutkielmasta ja esitetään ne sekä opponoidaan toisen opiskelijan tuottamia tekstejä.
Suoritustapa: yhden lukukauden kestävä seminaari, jonka aikana kirjoitetaan ja esitetään vähintään ohjaavan professorin määrittelemä osuus pro gradu -työstä.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 2. lukuvuoden syksy
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS004 Tieteenteoria etnologiassa 5 op
Etnologian tieteenfilosofisten lähtökohtien syvällinen käsittely, eurooppalaisen ihmiskuvan hahmottaminen sekä “oman” ja “vieraan” tematiikan tarkastelu kriittisesti.
Suoritustapa: pakollinen luentokurssi tehtävineen tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Suoritetaan yhtä aikaa maisteriseminaarin kanssa.
Ajoitus: 1. lukuvuoden kevät
Oheiskirjallisuus:
Raatikainen, Panu: Ihmistieteet ja filosofia (2004)
Sintonen, Teppo: Etninen identiteetti ja narratiivisuus: Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina (1999)
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS005 Etnologian käsitteiden historia 6 op
Syventävä perehtyminen etnologian oppihistorian keskeisiin ideoihin, teorioihin ja lähestymistapoihin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Anttila, Veikko (ed.): Trends in Finnish Ethnology (1985), 2 op
Anttonen, Pertti J.: Tradition through Modernity (2005), 2 op
Bendix, Regina:  In Search of Authenticity. The Formation of Folklore Studies (1997), 2 op
Eriksen, Thomas Hylland - Nielsen, Finn Sivert: A History of Anthropology (2001), 2 op
Foley, John Miles: The Theory of Oral Composition: History and Methodology (1988), 2 op
Honko, Lauri - Laaksonen, Pekka (toim.): Trends in Nordic Tradition Research (1983), 2 op
Köstlin, Kondrad et al (Hrsg.): Die Wende als Wende? Orienterung Europäischer Ethnologie nach 1989 (2002), 2 op
Lehtonen, Juhani U.E.: U.T. Sirelius ja kansatiede (1972), 2 op
Lett, James: The Human Enterprise: A Critical Introduction to Anthropological Theory (1987), 2 op
Räsänen, Matti (ed.): Pioneers: The History of Finnish Ethnology (1992), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS050 Pro gradu -tutkielma 40 op
Itsenäisen tieteellisen tutkielman valmistaminen ohjatusti sovitusta aiheesta.
Arviointi: humanistisen tiedekunnan vahvistaman pro gradu -tutkielmien arviointiasteikon mukaisesti (lisätiedot humanistisen tiedekunnan sivuilta).
Vastuuopettaja: oppiaineen professorit


B) Valinnaiset opintojaksot 14 op:

ETNS006 Kenttätyö ja etnografian haasteet 4-8 op
Perehtyminen tutkijoiden kenttätyökokemuksiin ja -metodeihin, refleksiivisyyteen ja kenttätyön eettisiin kysymyksiin sekä näiden syvällinen ymmärtäminen.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Clifford, James & Marcus, George E (eds.): Writing Culture: The Poetics and Politics of Ethnography, 2 op
Ehn, Billy - Löfgren, Orvar: Kulturanalys. Ett etnologiskt perspektiv (1982), 2 op
Hastrup, Kirsten: A Passage to Anthropology: Between Experience and Theory (1995), 2 op
Hammersley, Martin - Atkinson, Paul: Ethnography: Principles in Practice (1995/2003), 2 op
Söderholm, Stig: Liskokuninkaan mytologia: rituaali ja rocksankarin kuolema: Jim Morrison -kultin etnografinen tulkinta (1990), 1 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4-8 op
Etnografisen tutkimuksen prosessiluonteen omaksuminen sekä siihen perehtyminen etnografisten tutkimusten avulla. Kirjallisuus sovitaan yhdessä ohjaavan professorin kanssa vastaanotolla.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS008 Kulttuuri, historia ja politiikka 4-8 op
Perehtyminen kulttuuriperinteiden tallentamisen ja esillepanon yhteiskunnallisiin merkityksiin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Anttonen, Pertti J. et al (eds.): Folklore, Heritage Politics and Ethnic Diversity (2000), 2 op
Bennett, Tony: The Birth of the Museum: history, theory, politics (1995), 2 op
Clifford, James: The Predicament of Culture (1988), 2 op
Hobsbawm, Eric (ed.): The Invention of Tradition (1983), 2 op
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara: Destination Culture (1998) 2 op
Korhonen, Teppo et al (eds.): Making and Breaking of Borders. Ethnological Interpretations, Presentations, Representations (2003), 2 op
Kurki, Tuulikki: Heikki Meriläinen ja keskusteluja kansanperinteestä (2002), 2 op
Siikala, Anna-Leena et al (eds.): Creating Diversities: Folklore, Religion and the Politics of Heritage (2004), 2 op
Wilson, William: Kalevala ja kansallisuusaate (1985). Also in English: Wilson, William A.: Folklore and Nationalism in Modern Finland (1976), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS009 Eurooppalainen sivilisaatio 4-8 op
Syventävä perehtyminen tapojen historiaan eri kulttuuri-ilmiöiden tutkimuksen kautta sekä sivilisaation ja modernin vaikutukseen kulttuurissa. Erilaisten teoreettisten ajatusten sovellusmahdollisuuksien pohtiminen suhteessa etnologiatieteellisiin aineistoihin sekä aihepiiriin liittyvien käsitteiden syvällinen ymmärrys.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Elias, Norbert: History of Manners (1982), 2 op
Foucault, Michel: Seksuaalisuuden historia, osa Tiedontahto (1998), 1 op
Ginzburg, Carlo: Johtolankoja: kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista (1996), 2 op
Hoppu, Petri: Symbolien ja sanattomuuden tanssi. Menuetti Suomessa 1700-
luvulta nykyaikaan (1999), 2 op
Koselleck, Reinhart: Futures past: on the semantics of historical time (1985), 2 op
Le Goff, Jacques: History and Memory (1992), 2 op
Lönnqvist, Bo (toim.): Arjen säikeet: aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin (2000), 2 op
Lotman, Juri - Uspenskij, B.A.: The Semiotics of Russian Culture (1984), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS010 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjinä 4-8 op
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Attfield, Judy: Wild Things: The Material Culture of Everyday Life (2000), 2 op
Baudrillard, Jean: The System of Objects (1997), 2 op
Davis, Fred: Fashion, Culture and Identity (1992), 2 op
Gronow, Jukka: Caviar with Champagne: common luxury and the ideals of the good life in Stalin's Russia (2003), 2 op. Elektronisena aineistona.
Knuuttila, Maarit: Kansanomainen keittämisen taito (2006), 2 op
Sarantola-Weiss, Minna: Sohvaryhmän läpimurto. Kulutuskulttuurin tulo suomalaisiin olohuoneisiin 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa (2003), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS011 Etniset ryhmät etnologian tutkimuskohteena 4-8 op
Syvällinen perehtyminen eurooppalaisten etnisten ryhmien kulttuureihin ja niiden tutkimukseen. Etnisyyden ja identiteetin käsitteiden soveltaminen tutkimukseen.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Hakamies, Pekka (toim.): Ison Karhun jälkeläiset (1998), 2 op
Hall, Stuart: Identiteetti (1999), 2 op
Kirveennummi, Anna et al (toim.): Everyday life and ethnicity. Urban families in Loviisa and Võru 1988-1991 (1994), 1 op
Korhonen, Teppo (ed.): Encountering Ethnicities: ethnological aspects on ethnicity, identity and migration (1995), 2 op
Lehtola, Veli-Pekka: The Sámi People: Traditions in Transition (2002), 2 op
Markkanen, Aili: Luonnollisesti. Etnografinen tutkimus romaninaisten elämänkulusta (2003), 2 op
Åström, Anna-Maria et al: Gränfolkets barn: finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytisk perspektiv (2001), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS012 Suullisen perinteen ja elämäkertojen tutkimus 4-8 op
Syvällinen perehtyminen suullisen kulttuurin tutkimukseen kertomusanalyysin ja kansanrunoudentutkimuksen kautta sekä (oma)elämäkertatutkimuksen tutkimustraditioiden ja sen erityispiirteiden ymmärtäminen.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Abbot, H. Porter.: The Cambridge Introduction to Narrative (2002), 2 op
Aro, Laura: Minä kylässä. Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena (1996), 2 op
Bauman, Richard: Story, Performance, and Event. Contextual Studies of Oral Narrative (1986), 2 op
Gullestad, Marianne: Everyday Life Philosophers. Modernity, Morality and Autobiography in Norway (1996), 2 op
Kirss, Tina et al (eds.): She Who Remembers Survives: Interpreting Estonian Women’s Post-Soviet Life Stories (2004), 2 op
Kuusi, Matti (toim.): Suomen kirjallisuus I (1963), 3 op
Lawless, Elaine J.: Women Escaping Violence. Empowerment through Narrative (2001. (248) 2 op
Siikala, Anna-Leena: Tarina ja tulkinta: tutkimus kansankertojista (1984), 2 op
Stahl, Sandra Dolby: Literary Folkloristics and the Personal Narrative (1989), 2 op
Tarkka, Lotte: Rajarahvaan laulu. Tutkimus Vuokkiniemen kalevalamittaisesta runokulttuurista 1821-1921 (2005), 2 op
Timonen, Senni: Minä, tila, tunne: näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan (2004), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS013 Kulttuuri ja turismi 4-8 op
Perehtyminen matkailun erityispiirteisiin ja niiden kulttuuriseen kokemiseen sekä turismin merkitykseen yksilön, yhteisön ja ympäristön kannalta.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.
Kirjallisuus:
Kostiainen, Auvo et al (toim.): Matkailijan ihmeellinen maailma (2004), 2 op
Länsman, Anni-Siiri: Väärtisuhteet Lapin matkailussa: kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta (2004), 2 op
MacCannell, Dean: The Tourist: A New Theory of the Leisure Class (1999), 2 op
Petrisalo, Katriina: Menneisyys matkakohteena: kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa (2001), 1 op
Urry, John: The Tourist Gaze (2. painos 2002), 2 op
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETNS014 Työharjoittelu 6 op
Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Harjoittelupaikat, joihin oppiaine tai yksikkö etsii harjoittelijaa hakumenettelyllä, ovat ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joiden opintoihin ei sisälly opintorakenteensa puolesta harjoittelua tai jotka eivät ole vielä tehneet työharjoittelua. Lisätiedot www.jyu.fi/hum/opiskelu/tuki/tyoelama/harjoittelemaan
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Vastuuopettaja: oppiaineen amanuenssi