17.08.2009

Etnologian opetussuunnitelma 2009-2012

(Opintojaksokuvaukset ja osaamistavoitteet otsikoiden linkeistä)

Kandidaatin- ja maisteritutkinnon osaamistavoitteet, pääaineena etnologia

 

PAKOLLISET YLEISOPINNOT

ETNY001 Opintojen suunnittelu 2 op

 

PERUSOPINNOT 25 opintopistettä (1. lukuvuosi)

ETNP101 Johdatus etnologiaan I 6 op
ETNP102 Etnologian teoriat 4 op

ETNP103 Etnologian perintö 4 op

ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op

ETNP105 Etnologian kentät 6 op

 

AINEOPINNOT 55 opintopistettä (1.-3. lukuvuosi)

ETNA100 Etnologinen tutkimusprosessi 3 op

ETNA101 Kenttätyö 4 op

ETNA102 Arkistolähteet 2 op

ETNA103 Sähköiset aineistot 2 op

ETNA104 Kandidaatinseminaari 4 op

ETNA105 Tutkielma 10 op

ETNA106 Tieteenteoria etnologiassa 4 op

ETNA107 Aineellinen kulttuuri kulttuuristen merkitysten välittäjänä 4 op

ETNA108 Suullinen perinne ja kerronta 4 op

ETNA109 Vieraana kulttuurissa 6 op

 

Valinnaiset opintojaksot, 12 op

ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4-8 op
ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4-8 op

ETNA111 Etnisyys, identiteetti ja vähemmistöt 4-8 op

ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4-8 op

ETNA013 Valinnaiset luentokurssit (korkeintaan 4 op)

ETNA011 Kansainväliset opinnot (alle 18 opintopistettä; yli 18 opintopisteen kokonaisuuksista muodostetaan erillinen kansainvälisten opintojen sivuainekokonaisuus)

ETNA012 Työharjoittelu 6 op

SYVENTÄVÄT OPINNOT 40 + 40 opintopistettä (maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi)

ETNS101 Syventävä kenttätyö 4 op

ETNS102 Maisteriseminaari 10 op

ETNS050 Pro gradu -tutkielma 40 op

ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op

ETNS104 Muisti 4 op

ETNS105 Mentaliteetti 4 op

Valinnaiset opintojaksot 14 op:

ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4-8 op

ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4-8 op

ETNS008 Kulttuuri, historia ja politiikka 4-8 op

ETNS107 Arki ja uuden kansanelämän tutkimus 4-8 op

ETNS014 Työharjoittelu 6 op

ETNS015 Työelämäpedagogiikka 6 op

ETNS016 Projektit ja johtaminen 6 op

ETNS017 Asiakirjahallinta 6 op