05.08.2009

Kandidaatin- ja maisterintutkinnon yleiset osaamistavoitteet

Etnologia tutkii kulttuuria sen eri muodoissa, erityisesti kulttuurin kansanomaisia ilmauksia (etnos = 'kansa').

Etnologit toimivat sellaisilla yhteiskunnallisen toiminnan alueilla, joissa tarvitaan käytännön osaamista kulttuuri-identiteettien, kollektiivisten mentaliteettien, kulttuurihistorian, kulttuuriperintökysymysten, kulttuuristen muutosten, sosiaalisen muistin, muistitiedon tallentamisen tai kulttuurin teoreettisen ymmärtämisen alalla. Etnologin työpaikka voi olla esimerkiksi museoalalla, tutkimuksen parissa, kansainvälisissä tehtävissä (kehitysyhteistyö, maahanmuuttotyö, vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen liittyvät tehtävät yrityksissä ja järjestöissä), koulutussektorilla, toimittajana, erilaisissa projektitehtävissä tai matkailualalla.

Kunkin opintojakson vastuuopettaja ilmoitetaan Historian ja etnologian laitoksen verkkosivustolla erillisessä listauksessa, jollei asiaa opintojakson kohdalla erikseen mainita.

Etnologiasta valmistuvan kandidaatin osaamistavoitteet:

 

tieteellinen ammatillinen sosiaalinen eettinen
tiedot Kandidaatti tuntee etnologian peruskäsitteet, metodit ja teoreettisen viitekehyksen sekä omaa valmiudet syventää osaamistaan maisterivaiheessa. Kandidaatti tunnistaa ne tiedot, joita tarvitsee tutkimuskentällä ja työelämässä. Kandidaatti on tietoinen sosiaalisen kanssakäymisen merkityksestä kulttuurissa ja ymmärtää etnologisen tutkimuksen sosiaaliset yhteydet. Kandidaatti tuntee ihmistutkimuksen eettiset periaatteet.
taidot Kandidaatti osaa hankkia, käyttää, analysoida ja soveltaa tietoa sekä kykenee lähdekriittiseen ajatteluun. Kandidaatti osaa lukea etnologisia tieteellisiä tekstejä sekä keskustella niistä.   Kandidaatti osaa hahmottaa yhteiskunnallisia ja kulttuurisia rakenteita.   Kandidaatti tuntee ja osaa käyttää kvalitatiivisia, valintansa mukaan myös kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä   Kandidaatti osaa tuottaa tieteellistä tietoa ja viestiä sen muille sekä kirjallisesti että suullisesti.   Kandidaatti tunnistaa projektityön vaiheet ja osaa toteuttaa projektin. Kandidaatti osaa toimia ryhmässä. Kandidaatti noudattaa tutkimuksessa hyvän tieteellisen etiikan periaatteita.
asenteet Kandidaatti on kiinnostunut etnologian kysymyksistä ja haluaa kehittää osaamistaan edelleen. Kandidaatti osaa hankkia uutta tietoa ja haluaa kehittää osaamistaan. Kandidaatti on yhteistyökykyinen ja halukas soveltamaan oppimaansa opiskelu- ja työyhteisöissä. Kandidaatti toimii eettisesti vastuullisesti kerätessään, analysoidessaan ja tuottaessaan tietoa etnologisin menetelmin.

 

 

 
Kandidaatintutkinnon osaamistavoitteiden lisäksi etnologiasta maisteriksi valmistunut:

  • tuntee kulttuurin käsitettä koskevan teoreettisen keskustelun perusulottuvuudet ja osaa hyödyntää keskustelua käytännön toiminnan jäsentämisessä ja tulkitsemisessa sekä tarvittaessa välittämään tietoa muille
  • erottaa tieteellisen ajattelun arkiajattelusta ja kykenee tarvittaessa itsenäisesti tuottamaan uutta tieteellistä tietoa
  • kykenee osallistumaan kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaan keskusteluun kommentoiden, vertaillen, yleistäen ja uusia näkökulmia kehittäen
  • tuntee kulttuuriteoreettisen ja –analyyttisen tutkimuksen ja kykenee hyödyntämään sitä niin käytännön päätöksenteossa kuin tutkimuksessakin
  • osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisen projektin hyödyntäen oppimiaan tutkimustaitoja
  • hallitsee tutkimuseettiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä mihin tahansa käytännön työ- tai tutkimustilanteeseen.