23.08.2011

Etnologiatieteiden opetussuunnitelma 2005-2007

Tämän opintosuunnitelman mukaisia opintoja voi suorittaa 1.8.2005 lähtien.


ETNOLOGIATIETEET (suuntautumisvaihtoehdot etnologia, kulttuuriantropologia, folkloristiikka)

Etnologiatieteet jakautuu kolmeen eri suuntautumisvaihtoehtoon, joista valitaan yksi aineopintojen vaiheessa. Perusopinnot sekä osa aine- ja syventävistä opinnoista ovat kaikille yhteiset. Opiskelijan on mahdollista liittää oman suuntautumisvaihtoehtonsa pääaineopintoihin myös muiden suuntautumisvaihtoehtojen opintojaksoja tai muiden oppiaineiden opintoja. Näistä mahdollisuuksista kerrotaan tarkemmin niiden opintojaksojen kohdalla, joita mahdollisuudet koskevat. Opiskelijan valitsema suuntautumisvaihtoehto tulee näkymään sekä alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon todistuksessa pääaineen jälkeen suluissa.

Opintojaksojen arviointi: numeerinen arviointi 0-5, mikäli ei toisin ilmoiteta opintojakson kohdalla.
 

Perusopinnot 25 opintopistettä (1. lukuvuosi)

HTKY001 Opintojen suunnittelu 2 op
Perehtyminen oman tiedealan opetussuunnitelmaan, mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin, jonka perusteella oman opintopolun suunnitteleminen ja valitseminen. Omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamisen harjoitteleminen sekä työskentely heikkouksien voittamiseksi.
Suoritustapa: henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen ensimmäisenä opintovuotena ja sen täydentäminen vuosittain. Opintosuunnitelman esittäminen ensimmäisenä vuotena nimetylle opinto-ohjaajalle ja siitä keskusteleminen (tarvittaessa) vuosittain saman henkilön kanssa. Pakollinen pääaineopiskelijoille, sijoitetaan muihin opintoihin.
Arviointi: hyväksytty / hylätty.
Vastuuopettaja: etnologian amanuenssi

ETTP001 Johdatus etnologiatieteisiin 10 op
Tutustuminen eurooppalaisen etnologian, kulttuuriantropologian ja folkloristiikan peruskäsitteisiin sekä etnologiatieteellisen tutkimuksen pääperiaatteisiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen perusperiaatteiden omaksuminen,  tiedealojen näkökulmien pohtiminen sekä niiden oppihistoriaan perehtyminen.
Suoritustapa: pakollinen luentokurssi.
Ajoitus: 1. lukuvuoden syksy
Arviointi: numeerinen arviointi siten, että opintojakso suoritettava hyvin tiedoin, jotta perusopintojen jatkaminen mahdollista.
Vastuuopettaja: oppiaineiden professorit

ETTP002 Etnologia 5 op
Tutustuminen eurooppalaisen etnologian metodologiaan, käsitteisiin ja tutkimuksen suuntauksiin eri aikoina.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Lönnqvist, Bo - Kiuru, Elina - Uusitalo, Eeva (toim.): Kulttuurin muuttuvat kasvot: johdatusta etnologiatieteisiin (1999). Luetaan sivut 13-33 ja 145-286
Bringéus, Nils-Arvid: Människan som kulturvarelse - en introduktion till etnologi (4., uudistettu painos 1990)
Arvidsson, Alf: Etnologi - perspektiv och forskningsfält (2001)
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETTP003 Kulttuuriantropologia 5 op
Tutustuminen kulttuuriantropologian metodologiaan, käsitteisiin ja tutkimuksen suuntauksiin eri aikoina.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Eriksen, Thomas Hylland: Toista maata? Johdatus antropologiaan (2004); also in English: Small Places, Large Issues: An Introduction to Social and Cultural Anthropology (1st edition 1995 and 2nd edition 2001)
Mauss, Marcel: Lahja: vaihdannan muodot ja periaatteet arkaaisissa yhteiskunnissa (1999); also in English: The Gift: Froms and Functions of Exchange in Archaic Societies (1967)
Vesterinen, Ilmari: Keltaisenmeren takana: elämää ja ilmiöitä Itä-Aasiassa (2003)
Vastuuopettaja: oppiaineen professori

ETTP004 Folkloristiikka 5 op
Tutustuminen folkloristiikan metodologiaan, käsitteisiin sekä tutkimuksen suuntauksiin eri aikoina.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Virtanen, Leea: Suomalainen kansanperinne (1988); also in English: Finnish Folklore (2000)
Apo, Satu - Kinnunen, Eeva-Liisa (toim.): Perinteentutkimuksen terminologia (2001)
Järvinen, Irma-Riitta - Knuuttila, Seppo (toim.): Kertomusperinne: kirjoituksia proosaperinteen lajeista ja tutkimuksesta (1982)
Vastuuopettaja: oppiaineen professori


Aineopinnot 55 opintopistettä (1.-3. lukuvuosi)

Etnologiatieteiden aineopinnot jakautuvat kolmeen erilaiseen osioon: a) kaikille yhteisiin, pakollisiin opintojaksoihin, b) kaikille yhteisiin, valinnaisiin opintojaksoihin sekä c) suuntautumisvaihtoehtojen valinnaisiin opintojaksoihin. Kaikille yhteiset, pakolliset opintojaksot sisältävät ne aineopintojen kohdat, jotka kaikki (pääaine)opiskelijat suorittavat. Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa kandidaatinseminaarin ja seminaarityön tai sen sijaan valitsemansa suuntautumisvaihdon valinnaisia opintojaksoja siten, että vaadittu 55 opintopistettä täyttyy. Kaikille yhteisiä, valinnaisia opintojaksoja voi suorittaa suunnitellusti ja hyväksytyn henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti, kuitenkin siten, että aineopintokokonaisuuteen jää tilaa vähintään kahdelle suuntautumisvaihtoehdon (sisällölliselle) opintojaksolle (valitaan jaksoista ETTA009-026).

Jokainen opiskelija valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa mieltymystensä sekä suuntautumisensa mukaisesti.


A) Kaikille yhteiset, pakolliset opintojaksot:

ETTA001 Etnologiatieteiden metodit 6 op
Luentokurssi etnologian, kulttuuriantropologian ja folkloristiikan metodeista, tieteenalojen identiteeteistä ja tutkimuskohteista sekä alojen keskeisistä käsitteistä. Luennot käsittelevät osittain kirjallisuutta, jonka opiskelija tenttii tai ilmoitetulla tavalla osoittaa ymmärtäneensä kurssin päätteeksi. Kirjallisuus ilmoitetaan kurssin yhteydessä luennoilla.
Suoritustapa: luennot, kirjallisuus ja luentopäiväkirja tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan luennoilla.
Ajoitus: 1. lukuvuoden kevät
Vastuuopettaja: oppiaineiden professorit

ETTA002 Kenttätyön perusteet 6 op
Tutustuminen etnologiatieteiden kenttätyömenetelmiin, erilaisten aineistonhankinnan keinojen pohtiminen sekä harjoittelu ja soveltaminen käytäntöön.
Suoritustapa: luennot ja harjoitukset, kerätyn aineiston arkistointi Keski-Suomen Muistiarkistoon.
Oheislukemisto:
Eskola, Jari - Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen (1998)
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 1. lukuvuoden kevät

ETTA003 Kandidaatinseminaari ja -tutkielma 14 op, josta tutkielman osuus 10 op (seminaarin yhteydessä suoritetaan myös viestintäopintojen 3 op)
Valmiuksien hankkiminen tieteellisen tutkielman laatimiseen ja perehtyminen systemaattisen tiedonhaun menetelmiin, lähteiden käyttöön, lähdekritiikkiin sekä tieteelliseen kirjoittamiseen. Seminaari kehittää keskustelu- ja väittelytaitoja sekä kommunikointitaitoja ja johtaa kandidaatintutkielmaan. Vain pääaineopiskelijoille. Seminaari jakautuu tarvittaessa eri suuntautumisvaihtoehtojen mukaisiin ryhmiin tutkielman aiheiden perusteella. Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa kandidaatinseminaarin ja seminaarityön sijaan valitsemansa suuntautumisvaihdon valinnaisia opintojaksoja siten, että vaadittu 55 opintopistettä täyttyy.
Suoritustapa: kaksi lukukautta kestävä seminaari, jossa osallistuminen tieteelliseen keskusteluun, tutkimussuunnitelman laatiminen, tutkimusaineiston kerääminen, kandidaatintutkielman aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen tutustuminen, tutkimusaineiston järjestäminen ja analysoiminen, kandidaatinitutkielman valmistaminen ja sen esittäminen seminaarissa sekä toisen osallistujan tutkielman opponoiminen analysoimalla ja kommentoimalla sitä. Seminaari pitää sisällään äidinkielen viestintäluentoja osana seminaarityöskentelyä. Etnologiatieteitä sivuaineena opiskelevien seminaarityötä ei tarkasteta kandidaatintutkielmana eivätkä he tee maturiteettia.
Oheislukemisto (suoritetaan seminaarin yhteydessä erikseen mainitulla tavalla):
Eco, Umberto: Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään (1989)
Ajoitus: 2. lukuvuosi (sl ja kl)
Vastuuhenkilö: oppiaineiden professorit

ETTY001 Kypsyysnäyte eli maturiteetti 1 op (sijoitetaan kieli- ja viestintäopintoihin)
Maturiteettikokeeseen ilmoittaudutaan humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä siinä vaiheessa, kun kandidaatintutkielma on esitetty kandidaatinseminaarissa ja hyväksytty siellä. Pakollinen pääaineopiskelijoille.
Suoritustapa: tutkielman pohjalta suoritettava kirjallinen koe, jossa äidinkielen taitojen ja valittuun erityisalaan perehtyneisyyden osoittaminen. Tarkat ohjeet maturiteetista ja sen suorittamisesta Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan www-sivuilta (www.jyu.fi/ —> humanistinen tiedekunta).
Arviointi: hyväksytty / hylätty sekä oppiaineen että kielen puolesta.
Ajoitus: suoritetaan kandidaatintutkielman valmistuttua.
Vastuuopettaja: oppiaineiden professorit ja kielentarkastaja


B) Kaikille yhteiset, valinnaiset opintojaksot:

ETTA010 Kansainväliset opinnot (alle 20 opintopistettä; yli 20 opintopisteen kokonaisuuksista muodostetaan erillinen kv-opintojen sivuainekokonaisuus irrallaan pääaineesta). Vaihto-opiskelun aikana ulkomaisessa yliopistossa suoritettavia pääaineen opintoja, jotka suuntautumisvaihtoehdon professori hyväksyy kotiyliopistossa.
Suoritustapa: vaihto-opiskelu ulkomailla, jota edeltää professorin kanssa tehty sopimus opintojen suorittamisesta kohdeyliopistossa sekä suoritusten / opintorekisteriotteen toimittaminen professorille opintojen hyväksymistä varten.
Arviointi: hyväksytty / hylätty TAI sovittaessa ulkomaisessa yliopistossa suoritettu opintojaksojen arviointi
Ajoitus: 2.-3. lukuvuosi
Vastuuopettaja: oppiaineen / suuntautumisvaihtoehdon professori

ETTA011 Työharjoittelu 6 op
Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Laitos suosittelee työharjoittelun suorittamista vasta maisteriopintojen aikana, mutta se voidaan sijoittaa alempaan (kandidaatin) tutkintoon silloin, jos opiskelija ei aio suorittaa ylempää tutkintoa. Ei suoritettavissa mikäli johonkin sivuaineeseen on jo suoritettu työharjoittelu.
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 3. lukuvuosi
Vastuuopettaja: etnologian amanuenssi

ETTA012 Valinnaiset luentokurssit (korkeintaan 10 op)
Pääaineen tai tarvittaessa (mikäli oman suuntautumisvaihtoehdon professori hyväksyy suunnitelman) muiden aineiden valinnaisia luentokursseja sisältävä opintojakso, jonka sisältö on valikoitavissa oman suuntautumisen ja toiveiden mukaisesti.
Suoritustapa: luentokurssien suorittaminen hyväksyttävästi, niiden kirjaaminen ns. “luentopassiin” (luennoitsijan allekirjoitus passiin) ja raportoiminen oman suuntautumisvaihtoehdon professorille. Mikäli tiedossa etukäteen, kurssit on hyvä kirjata henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS) vuosittain etukäteen (helpottaa opintojen suunnittelua).
Vastuuopettaja: kurssien opettajat ja oman suuntautumisvaihtoehdon professori kokonaisuuden osalta

ETTA013 Kuva, katse ja tulkinta 4-8 op
Visuaaliseen antropologiaan sekä kuvan ja äänen tulkintaan kulttuurissa painottuva kurssi, joka järjestetään mahdollisuuksien mukaan vuosittain.
Suoritustapa: luennot, filmit ja harjoitukset, joista ilmoitetaan tarkemmin kurssin järjestämisen yhteydessä laitoksen www-sivuilla.

ETTA014 Kansallisuus, etnisyys ja identiteetti 6 op
Mainittujen etnologiatieteissä keskeisten käsitteiden syvällinen tarkastelu alojen keskeisen kirjallisuuden avulla.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Pentikäinen, Juha - Hiltunen, Marja (toim.): Cultural Minorities in Finland: an Overview towards Cultural Policy (1995, 2., korjattu painos / 2nd, rev. edition)
Hall, Stuart: Identiteetti (1999)
Eriksen, Thomas Hylland: Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives (2002)
C) Suuntautumisvaihtoehtojen valinnaiset opintojaksot (2.-3. lukuvuosi):

Opiskelija valitsee vapaasti aineopintojen alkaessa sen suuntautumisvaihtoehdon, joka häntä kiinnostaa. Hakemusta tai ilmoitusta asiasta ei tarvitse tehdä. Opiskelija voi tarpeen vaatiessa (esimerkiksi oman tutkimusaiheensa vuoksi) valita myös muiden kuin oman suuntautumisvaihtoehtonsa opintojaksoja. Tästä on syytä sopia oman suuntautumisvaihtoehdon professorin kanssa etukäteen. Jotkut opintojaksot ovat pakollisia ko. suuntautumisvaihtoehdon valinneille; tästä mainitaan opintojakson kohdalla erikseen. Suuntautumisvaihtoehdon mukaisia opintojaksoja on sisällytettävä (pääaine)opintoihin vähintään kaksi.

Jaksot suoritetaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti siten, että niiden ja kaikkien muiden opintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä täsmää aineopintojen pistemäärän kanssa. Opiskelija voi itse vapaasti valita kuhunkin kohtaan kirjallisuuden annetuista vaihtoehdoista suorittamansa pistemäärän mukaisesti. Oppiaineen professori on oman suuntautumisvaihtoehtonsa vastuuopettaja ja vastaa siihen kuuluvista opintojaksoista.


ETTA020-ETTA025 Etnologian suuntautumisvaihtoehto:

ETTA020 Näkökulmia etnologisen tutkimuksen periaatteisiin 4-8 op
Paneutuminen eurooppalaisen ja pohjoismaisen etnologian tieteenalan identiteettiin, tutkimuksen lähestymistapoihin ja kulttuurin kuvauksiin. Huomautus: pakollinen etnologian suuntautumisvaihtoehdon valinneille.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia, Ruotsala, Helena (toim.): Polkuja etnologian menetelmiin (2005), 2 op
Burke, Peter: Popular Culture in Early Modern Europe (1994), 2 op
Kaschuba, Wolfgang: Einfürung in die Europäische Ethnologie (1999), 2 op
Ehn, Billy - Löfgren, Orvar: Kulturanalys: ett etnologiskt perspektiv (1982), 2 op
Korhonen, Teppo: Tervehdys ja hyvästely (1996), 2 op
Talve, Ilmar: Suomen kansankulttuuri (3., tarkistettu ja täydennetty painos 1990), 2 op
Vesterinen, Ilmari (toim.): Viron perinnekulttuuri (1997), 2 op

ETTA021 Aineellinen kulttuuri 4-8 op
Aineellisen kansankulttuurin keskeisten ilmiöiden kokonaishahmottaminen. Perehtyminen uudempaan, esineitä problematisoivasti ja erilaisissa konteksteissa tarkastelevaan tutkimukseen.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Pearce, Susan M.: On Collecting. An Investigation into Collecting in the European Tradition (1995), 2 op
Korhonen, Teppo: Tekniikkaa, taidetta ja taikauskoa. Kirjoituksia aineellisesta kulttuurista (1999), 1 op
Vesterinen, Ilmari - Lönnqvist, Bo (toim.): Pandoran lipas: virvatulia esineiden maailmasta (2001), 2 op
Ljungström, Åsa: Öster om Arlanda. En etnologisk studie av berättelser och föremål i en hemslöjdsinventering (1997), 2 op
Sammallahti, Leena: Suomalainen kansanomainen jalaskehto (1980), 2 op
Lehtinen, Ildikó: Marien mekot: volgansuomalaisten kansanpukujen muutoksista (1999), 1 op
Räsänen, Matti: Savokarjalainen ateria: savokarjalainen ruoka ja ruokakulttuuri muuttuvassa maailmassa (1980), 1 op TAI Knuuttila, Maarit - Pöysä, Jyrki - Saarinen, Tuija (toim.): Suulla ja kielellä. Tulkintoja ruuasta (2004), 1 op
Räsänen, Matti: Ruoka ja juoma sosiokulttuurisena kuvastimena (1980), 2op

ETTA022 Muisti ja muistelu 4-8 op
Perehtyminen muistin ja muistelun tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin, peruskäsitteistöön sekä muisteluaineistojen analyysiin ja tulkintaan.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Connerton, Paul: How Societies Remember (1991), 2 op
Ollila, Anne (toim.) Historical Perspectives on Memory (1999), 2 op
Korkiakangas, Pirjo: Muistoista rakentuva lapsuus: agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa (1996), 2 op
Ukkonen, Taina: Menneisyyden tulkinta kertomalla: muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomuksen tuottamisprosessina (2000), 2 op
Kirss, Tina - Kõresaar, Ene - Lauristin, Marju (eds.): She Who Remembers Survives: Interpreting Estonian Women’s Post-Soviet Life Stories (2004), 2 op

ETTA023 Ihminen, elinympäristö ja elämäntapa  4-8 op
Agraariympäristöjen, kaupunkien ja teollisuusyhteisöjen elämäntavan ja sen muutosten hahmottaminen etnologian nykytutkimukseen perehtyen.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa. Myös tentittävä kirjallisuus on sovittava etukäteen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Hannerz, Ulf: Exploring the City: Inquiries toward an Urban Anthropology (1980), 2 op
Åström, Anna-Maria - Korkiakangas, Pirjo - Olsson, Pia (eds.) Memories of My Town: The Identities of Town Dwellers and Their Places in Three Finnish Towns (2004), 2 op
Tapaninen, Anna-Maria: Kansan kodit ja kaupungin kadut: etnografinen tutkimus eteläitalialaisesta kaupungista (1996), 2 op
Anttila, Veikko: Jyväskylän Tourula: pienyhteisötutkimus (1982), 2 op
Spoof, Sanna Kaisa: Savikkojen valtias: Jokelan tiilitehtaan sosiaalinen ja fyysinen miljöö (1997), 2 op
Åström, Anna-Maria: Sockenboarne: herrgårdskultur i Savolax 1790-1850 (1993), 2 op
Junkala, Pekka – Sääskilahti, Nina: Kadun risteyksessä: Etnologinen analyysi kaupunkitilasta (1999), 1 op

ETTA024 Etnologian tutkimusalueita 4-8 op
Paneutuminen etnologian eri aikakausien ja eri elämänalueiden tutkimuksiin sekä tieteenalan kannalta huomionarvoisiin teoksiin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Vilkuna, Kustaa: Lohi: Kemijoen ja sen lähialueen lohenkalastuksen historia (1975), 2 op
Lönnqvist, Bo: Dräkt och mode i ett landsbygdssamhälle 1870-1920 (1972), 2 op
Anttila, Veikko: Talonpojasta tuottajaksi: Suomen maatalouden uudenaikaistuminen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella (1974), 2 op
Vuorela, Toivo: Suomalainen kansankulttuuri (1975 tai 1983), 2 op
Frykman, Jonas - Löfgren, Orvar: Den kultiverade människan (1979), 2 op
Geertz, Clifford: The Interpretation of Cultures: Selected Essays (1973), 2 op

ETTA025 Sukupuoli ja kulttuuri 4-8 op
Perehtyminen kulttuuritieteiden sukupuolitutkimukseen kiinnittämällä huomiota erityisesti biologisen ja kulttuurisen sukupuolen eroavaisuuksiin sekä naisen ja miehen kulttuuriseen rooliin historiallisessa perspektiivissä.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Sipilä, Petri: Sukupuolitettu ihminen - kokonainen etiikka: onko sukupuoli oikein? (1998), 2 op
Lundgren, Britta - Lövkrona, Inger - Martinsson, Lena: Åtskilja och förena – etnologisk forskning om betydelser av kön (1996), 2 op
Löfström, Jan: Sukupuoliero agraarikulttuurissa: “Se nyt vaan on semmonen” (1999), 2 op
Helsti, Hilkka: Kotisynnytysten aikaan: etnologinen tutkimus äitiyden ja äitiysvalistuksen konflikteista (2000), 2 op
Verdier, Yvonne: Tvätterskan, sömmerskan, kokerskan: livet i en fransk by genom tre kvinnoyrken (1981), 2 op


ETTA030-ETTA035 Kulttuuriantropologian suuntautumisvaihtoehto:

ETTA030 Kulttuuritulkinnat 4-8 op
Perehtyminen kulttuurin tulkinnan problematiikkaan, tulkitsijan rooliin sekä tulkinnan kontekstuaalisuuteen ja intertekstuaalisuuteen. Huomautus: pakollinen kulttuuriantropologian suuntautumisvaihtoehdon valinneille.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Geertz, Clifford: Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology (1983), 2 op
Benedict, Ruth: Kulttuurin muodot (useita painoksia), 2 op
Douglas, Mary: Puhtaus ja vaara: ritualistisen rajanvedon analyysi (2000); also in English: Purity and Danger: an Analysis of Concepts of Pollution and Taboo (1st edition 1966), 2 op
Jouhki, Jukka: Imagining the Other: orientalism and occidentalism in Tamil-European relations in South India (2006), 2 op
Hänninen, Riitta: Leikki: ilmiö ja käsite (2003), 2 op

ETTA031 Ihminen ja ympäristö 4-8 op
Luonnon, fyysisen ympäristön ja ihmisen vuorovaikutuksen hahmottaminen sekä perehtyminen teknologian, ympäristön ja kulttuurin suhteisiin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Ingold, Tim: The Appropriation of Nature: Essays on Human Ecology and Social Relations (1986), 3 op
Sarmela, Matti: Kohtalon lait eivät katoa: elämää Pohjois-Thaimaan kylissä. (2004), 2 op
Hurskainen, Arvi: Cattle and Culture: The Structure of a Pastoral Parakuyo Society (1984), 2 op
Diamond, Jared: Tykit, taudit ja teräs. 13 000 viime vuoden lyhyt historia jokaiselle (2003). Luetaan sivut 1-87 ja 317-459, 2 op.

ETTA032 Yksilö ja yhteiskunta 4-8 op
Perehtyminen sosiaalisuuden eri tasoihin, yksilön ja yhteiskunnan suhteeseen sekä sosialisaatioon, vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Swantz, Marja.-Liisa: Blood, Milk and Death: Body Symbols and the Power of Regeneration among the Zaramo of Tanzania (1995), 2 op
Tiilikainen, Marja: Arjen islam: somalinaisten elämää Suomessa (2003), 2 op
Kinnunen, Taina: Pyhät bodarit: yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa (2001), 2 op
Saressalo, Lassi: Kveenit: tutkimus erään pohjoisnorjalaisen vähemmistön identiteetistä (1996), 2 op
Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista (1980), 2 op

ETTA033 Antropologeja ja kenttätöitä 4-8 op
Perehtyminen eri antropologien kenttätyökokemuksiin ja -metodeihin, refleksiivisyyteen ja kenttätyön eettisiin kysymyksiin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Powdermaker, Hortense: Stranger and Friend: The Way of an Anthropologist (1966), 2 op
Hastrup, Kirsten: A Passage to Anthropology: Between Experience and Theory (1995), 2 op
Lévi-Strauss, Claude: Tropiikin kasvot (1997 tai 2003), 3 op - Also in English and French: Tristes Tropiques.
Söderholm, Stig: Liskokuninkaan mytologia: rituaali ja rocksankarin kuolema: Jim Morrison -kultin etnografinen tulkinta (1990), 1 op
Anttonen, Marjut: Etnopolitiikkaa Ruijassa: suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla (1999), 2 op

ETTA034 Uskontoantropologia 4-8 op
Perehtyminen uskonto- ja uskomusjärjestelmiin, uskonnonharjoittamiseen sekä uskonnon kulttuuriseen merkitykseen kollektiivisena ilmiönä ja yksilötasolla.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Hyry, Katja - Pentikäinen, Juha (toim.): Uskonnot maailmassa (5., uudistettu painos 2004), 3 op
Anttonen, Veikko: Ihmisen ja maan rajat: “Pyhä” kulttuurisena kategoriana (1996), 2 op
Palva, Heikki - Pentikäinen, Juha (toim.): Uskonnot maailmanpolitiikassa (1999), 2 op
Waardenburg, Jacques: Usko ja uskonnot: systemaattinen johdatus uskontotieteeseen (1986), 2 op
Eliade, Mircea: Pyhä ja profaani (2003), 1 op

ETTA035Antropologia ja turismi 4-8 op
Perehtyminen matkailun erityispiirteisiin ja niiden kulttuuriseen kokemiseen sekä turismin merkitykseen yksilön, yhteisön ja ympäristön kannalta.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Urry, John: The Tourist Gaze (2. painos 2002), 2 op
Länsman, Anni-Siiri: Väärtisuhteet Lapin matkailussa: kulttuurianalyysi suomalaisten ja saamelaisten kohtaamisesta (2004), 2 op
Petrisalo, Katriina: Menneisyys matkakohteena: kulttuuriantropologinen ja historiatieteellinen tutkimus perinnekulttuurien hyödyntämisestä matkailuteollisuudessa (2001), 1 op
MacCannell, Dean: The Tourist: A New Theory of the Leisure Class (1999), 2 op
Jokinen, Eeva - Veijola, Soile: Oman elämänsä turistit (1990), 1 op


ETTA040-045 Folkloristiikan suuntautumisvaihtoehto:

ETTA040 Kertomus ja kerronta 4-8 op
Tutustuminen perusopintoja syvällisemmin kertomuksen, kerronnan ja kertojan tutkimukseen.
Suoritustapa: kirjatentti tai essee tai mahdollinen luento, sovitaan tentaattorin kanssa jos erillisiä ohjeita esimerkiksi luentokurssista ei ole ilmoitettu etukäteen.
Kirjallisuus:
Finnegan, Ruth: Oral Traditions and the Verbal Arts: A Guide to Research Practises, s. 1-53 (1992), 1 op
Kaivola-Bregenhøj, Annikki: Kertomus ja kerronta (1988), 2 op
Bal, Mieke: Narratology. Introduction to the Theory of Narrative (1997), 3 op
Laaksonen, Pekka (toim.): Kertojat ja kuulijat (1980), 2 op
Siikala, Anna-Leena: Tarina ja tulkinta: tutkimus kansankertojista (1984), 2 op

ETTA041 Kansanusko ja mytologia 4-8 op
Perehtyminen kansanuskon maailmaan ja etenkin suomalaiseen mutta myös vertailevaan mytologiaan.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Harva, Uno: Suomalaisten muinaisusko (1948), 2 op
Haavio, Martti: Suomalainen mytologia (1967), 2 op
Krohn, Kaarle: Suomalaisten runojen uskonto (1915), 2 op
Dundes, Alan (ed.): Sacred Narrative: Readings in the theory of Myth (1984), 2 op
Eliade, Mircea: Ikuisen paluun myytti: kosmos ja historia (1993), also in English: Cosmos and History. The Myth of the Eternal Return (1985), 1 op

ETTA042 Populaari- ja mediakulttuuri 4-8 op
Perehtyminen populaari- ja mediakulttuurin ilmiöihin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Berger, Arthur Asa: Narratives in Popular Culture, Media and Everyday Life (1997), 2 op
Collins, Jim: Uncommon Cultures: Popular Culture and Post-Modernism (1989), 2 op
Dégh, Linda: American Folklore and the Mass Media (1994), 2 op
Fiske, John: Understanding Popular Culture (1989), 2 op
Koistinen, Tero - Sevänen, Erkki - Turunen, Risto (toim.): Musta lammas: kirjoituksia populaari- ja massakulttuurista, (1995), 2 op
Hietala, Veijo: Kuvien todellisuus: johdatus kuvallisen kulttuurin ymmärtämiseen ja tulkintaan (1993), 2 op
Kinnunen, Eeva-Liisa & al. (toim.): Vitsistä videoon: uusia kirjoituksia nykyperinteestä (1996), 2 op

ETTA043 Sukupuoli ja folklore 4-8 op
Perehtyminen sukupuolen merkitykseen folkloressa ja perinteessä ja sen tutkimuksessa.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Nenola, Aili - Timonen, Senni (toim.): Louhen sanat: kirjoituksia kansanperinteen naisista (1990), 2 op
Apo, Satu - Nenola, Aili - Stark-Arola, Laura (eds.): Gender and Folklore: Perspectives on Finnish and Karelian Culture (1998), 2 op
Pöysä, Jyrki - Siikala, Anna-Leena (toim.): Amor, Genus & Familia: kirjoituksia kansanperinteestä (1998), 2 op
Kupiainen, Tarja: Kertovan kansanrunouden nuori nainen ja nuori mies (2004), 2 op
Stark-Arola, Laura: Magic, Body and Social Order: The Construction of Gender through Women’s Private Rituals in Traditional Finland (1998), 2 op

ETTA044 Yksilö folkloristisessa tutkimuksessa 4-8 op
Perehtyminen kertoja- ja (oma)elämäkertatutkimuksen tutkimustraditioihin.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Aro, Laura: Minä kylässä. Identiteettikertomus haastattelututkimuksen folklorena (1996), 2 op
Pentikäinen, Juha: Marina Takalon uskonto: uskontoantropologinen tutkimus (1971), 2 op
Timonen, Senni: Minä, tila, tunne: näkökulmia kalevalamittaiseen kansanlyriikkaan (2004), 2 op
Stahl, Sandra Dolby: Literary Folkloristics and the Personal Narrative  (1989), 2 op
Linde, Charlotte: Life Stories: The Creation of Coherence (1993), 2 op
Josselson, Ruthellen - Lieblich, Amia (eds.): The Narrative Study of Lives (1993), 2 op

ETTA45 Mentaliteetti 4-8 op
Perehtyminen mentaliteetin käsitteeseen, sen ilmentymiin ja tutkimukseen.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Knuuttila, Seppo: Kansanhuumorin mieli: kaskut maailmankuvan aineksena (1992), 2 op
Apo, Satu: Naisen väki: tutkimuksia suomalaisten kansanomaisesta kulttuurista ja ajattelusta (1995), 2 op
Apo, Satu: Viinan voima: näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja -kulttuuriin (2001), s. 14-274, 338-390, 2 op
Peltonen, Matti: Matala katse: kirjoituksia mentaliteettien historiasta (1992), 2 op
Siikala, Anna-Leena (ed.): Myth and Mentality. Studies in Folklore and Popular Thought (2002), 2 op
Siikala, Anna-Leena: Suomalainen samanismi: mielikuvien historiaa (1992), 2 op

Syventävät opinnot 40 + 40 opintopistettä (maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi)

Etnologiatieteiden syventävät opinnot jakautuvat kolmeen erilaiseen osioon: a) kaikille yhteisiin, pakollisiin opintojaksoihin, b) kaikille yhteisiin, valinnaisiin opintojaksoihin sekä c) suuntautumisvaihtoehtojen valinnaisiin opintojaksoihin. Kaikille yhteiset, pakolliset opintojaksot sisältävät ne syventävien opintojen kohdat, jotka kaikki (pääaine)opiskelijat suorittavat. Sivuaineopiskelijat voivat halutessaan suorittaa maisteriseminaarin tai sen sijaan valitsemansa suuntautumisvaihdon valinnaisia opintojaksoja siten, että vaaditut 40 opintopistettä täyttyvät. Työharjoittelun (kaikille yhteinen, valinnainen opintojakso) voi liittää syventäviin opintoihin halutessaan.


A) Kaikille yhteiset, pakolliset opintojaksot:

ETTS001 Pro gradu -praktikum 5 op
Pro gradu -tutkielman aiheen valitseminen, tutkimussuunnitelman esittäminen sekä aiheen tematiikkaan, käsitteisiin, metodologiaan sekä kirjallisuuteen syventyminen. Tieteellisen kirjoittamisen perusteiden, tiedonhankinnan ja lähteiden käytön kertaaminen. Suoritetaan ennen ETTS002 ja ETTS003 -opintojaksoja.
Suoritustapa: ohjattu työskentely seminaarissa, joka kestää yhden lukukauden verran.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 1. lukuvuoden syksy
Vastuuopettaja: oppiaineiden edustajat

ETTS002 Syventävä kenttätyö 5 op
Pro gradu -tutkielman aineiston kerääminen tutkimussuunnitelman mukaisesti sekä sen käsittelyyn sekä analysoimiseen liittyvien kysymysten pohtiminen. Suoritetaan ETTS001 jälkeen ja ennen ETTS003-opintojaksoa.
Suoritustapa: luennot ja ohjaajan opastuksella tapahtuva kenttätyö sekä kenttätyön raportointi.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 1. lukuvuoden kevät
Vastuuopettajat: oppiaineiden edustajat

ETTS003 Maisteriseminaari 5 op
Tieteelliseen ajatteluun sekä tieteellisen tekstin tuottamiseen perehtyminen. Seminaarin aikana on tarkoitus saada valmiiksi lukuja pro gradu -tutkielmasta ja esittää ne sekä opponoida toisen opiskelijan tuottamia tekstejä. Oppiaineen harkinnan mukaan vuosittain vaihtelevasti voidaan järjestää vapaaehtoinen toisen lukukauden jatko maisteriseminaarille. Mikäli opiskelija suorittaa sekä pakollisen maisteriseminaarin että vapaaehtoisen jatkoseminaarin, maisteriseminaari kirjataan suoritetuksi laajuudella 10 op.
Suoritustapa: yhden lukukauden kestävä seminaari, jonka aikana kirjoitetaan ja esitetään vähintään ohjaavan professorin määrittelemä osuus pro gradu -työstä.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 2. lukuvuoden syksy
Vastuuopettaja: oppiaineiden professorit

ETTS004 Tieteenteoria etnologiatieteissä 5 op
Etnologiatieteiden juurien ja tilan käsitteleminen filosofian ja aatehistorian virtauksissa, eurooppalaisen ihmiskuvan hahmottaminen sekä “oman” ja “vieraan” tematiikan tarkastelu kriittisesti.
Suoritustapa: pakollinen luentokurssi tehtävineen tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Suoritetaan yhtä aikaa maisteriseminaarin kanssa.
Ajoitus: 1. lukuvuoden kevät
Vastuuopettaja: oppiaineiden professorit

ETTS050 Pro gradu -tutkielma 40 op
Itsenäisen tieteellisen tutkielman valmistaminen ohjatusti sovitusta aiheesta.
Arviointi: humanistisen tiedekunnan vahvistaman pro gradu -tutkielmien arviointiasteikon mukaisesti (lisätiedot www.jyu.fi —> humanistinen tiedekunta)
Vastuuopettaja: oppiaineiden professorit


B) Kaikille yhteiset, valinnaiset opintojaksot:

ETTS010 Työharjoittelu 6 op
Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Suorittaminen mahdollista vain, mikäli työharjoittelua ei ole suoritettu aiemmin joko kandidaatintutkinnossa tai sivuaineessa.
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: 2. lukuvuosi
Vastuuopettaja: etnologian amanuenssi


C) Suuntautumisvaihtoehtojen valinnaiset opintojaksot (1. ja 2. lukuvuosi):

Alemman korkeakoulututkinnon suuntautumisvaihtoehto/pääaine määrittää ensisijaisesti opiskelijan suuntautumisvaihtoehdon, mutta neuvottelemalla oppiaineiden professorien kanssa sitä voi myös muuttaa. Opiskelija voi tarpeen vaatiessa (esimerkiksi oman tutkimusaiheensa vuoksi) valita myös muiden kuin oman suuntautumisvaihtoehtonsa opintojaksoja. Tästä on syytä sopia oman suuntautumisvaihtoehdon professorin kanssa etukäteen. Opintojaksot ETTS020, ETTS030 ja ETTS040 ovat pakollisia ko. suuntautumisvaihtoehdon valinneille. Näiden lisäksi suoritetaan vähintään kaksi eri opintojaksoa sen laajuisina, että vaadittu opintopistemäärä täyttyy. Opiskelija voi itse vapaasti valita kuhunkin vapaavalintaiseen kohtaan kirjallisuuden annetuista vaihtoehdoista suorittamansa pistemäärän mukaisesti. Kunkin oppiaineen professori toimii oman suuntautumisvaihtoehtonsa vastuuopettajana.


ETTS020-024 Etnologian suuntautumisvaihtoehto:

ETTS020 Oppihistoria 4-8 op
Syventävä perehtyminen etnologian oppihistorian keskeisiin teorioihin, lähestymistapoihin ja klassikkoteoksiin. Pakollinen suuntautumisvaihtoehdon valinneille.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Vuorela, Toivo: Ethnology in Finland before 1920 (1977), 1 op
Räsänen, Matti (ed.): Pioneers: The History of Finnish Ethnology (1992), 2 op
Voget, Fred V.: A History of Ethnology (1975), s. 310-538, 2 op
Lehtonen, Juhani U.E.: U.T. Sirelius ja kansatiede (1972), 2 op
Niiranen, Timo: Axel Olai Heikel: suomalais-ugrilaisen kansatieteen ja arkeologian tutkija (1987), 2 op
Sääskilahti, Nina: Kansa ja tiede: suomalainen kansatiede ja sen kohde 1800-luvulta 1980-luvulle (1997), 1 op


Seuraavista opintojaksoista valitaan vähintään kaksi:

ETTS021 Historiallinen antropologia 4-8 op
Syventävä perehtyminen historiallisen antropologian tutkimukseen, jossa arkielämän ilmiöitä (inhimilliset kokemukset, elämänhistoriat, mentaliteetti, ihmiskuva, ilmiöt, esineet jne.) tarkastellaan laadullisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Le Goff, Jacques: History and Memory (1992), 2 op
Ariès, Philippe - Duby, Georges - Chartier, Roger (toim.): Omassa huoneessa. Yksityiselämän historiaa renessanssista valistukseen (2001), 2 op
Lüdtke, Alf (ed.): The History of Everyday Life: Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life (1995), 2 op
Ginzburg, Carlo: Johtolankoja: kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista (1996), 2 op
Lönnqvist, Bo (toim.): Arjen säikeet: aikakuvia arkielämään, sivilisaatioon ja kansankulttuuriin (2000), 2 op
Lotman, Juri - Uspenskij, B.A.: The Semiotics of Russian Culture (1984), 2 op

ETTS022 Sivilisaatioprosessi ja modernisuus 4-8 op
Syventävä perehtyminen tapojen historiaan eri kulttuuri-ilmiöiden tutkimuksen kautta sekä sivilisaation ja modernin vaikutukseen kulttuurissa. Erilaisten teoreettisten ajatusten sovellusmahdollisuuksien pohtiminen suhteessa etnologiatieteellisiin aineistoihin sekä aihepiiriin liittyvien käsitteiden syvällinen ymmärrys.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Elias, Norbert: History of Manners (1982), 2 op
Baudrillard, Jean: The System of Objects (1996), 2 op
Hoppu, Petri: Symbolien ja sanattomuuden tanssi: menuetti Suomessa 1700-luvulta nykyaikaan (1999), 2 op
Liedman, Sven-Erik: I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria (1997), 2 op
Lyon, David: Postmodernity (1991), 2 op

ETTS023 Kulttuurien kohtaamisia 4-8 op
Syventävä perehtyminen suomalaisiin vähemmistöryhmiin sekä suomalaisuuteen muiden kulttuurien yhteydessä. Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Grönfors, Martti: Suomen mustalaiskansa (1981), 1 op
Lehtola, Veli-Pekka: The Sámi People: Traditions in Transition (2002), 2 op
Ruotsala, Helena: Muuttuvat palkiset: elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930-1995 (2002), 2 op
Åström, Anna-Maria - Lönnqvist, Bo - Lindqvist, Yrsa: Gränfolkets barn: finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytisk perspektiv (2001), 2 op
Anttonen, Marjut: Etnopolitiikkaa Ruijassa: suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla (1999), 2 op
Sintonen, Teppo: Etninen identiteetti ja narratiivisuus: Kanadan suomalaiset miehet elämänsä kertojina (1999), 2 op
Snellman, Hanna: Sallan suurin kylä - Göteborg: tutkimus Ruotsin lappilaisista (2003), 1 op

ETTS024 Etnologian erityiskysymyksiä 4-8 op
Syvällinen perehtyminen eurooppalaisen ja pohjoismaisen etnologisen tutkimuksen erilaisiin suuntauksiin ja lähestymistapoihin. Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Vastuuopettaja: oppiaineen professori.


ETTS030-034 Kulttuuriantropologian suuntautumisvaihtoehto:

ETTS030 Oppihistoria ja klassikot 4-8 op
Syventävä perehtyminen kulttuuriantropologian oppihistorian keskeisiin teorioihin, lähestymistapoihin ja klassikkoteoksiin. Pakollinen suuntautumisvaihtoehdon valinneille.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus (kaksi ensimmäistä pakollisia):
Lett, James: The Human Enterprise: A Critical Introduction to Anthropological Theory (1987), 2 op
Eriksen, Thomas Hylland - Nielsen, Finn Sivert: A History of Anthropology (2001), 2 op
Mikäli suoritus enemmän kuin 4 opintopistettä, valitaan sopiva määrä seuraavien tutkijoiden teoksia ja hyväksytetään valinta vastuuopettajalla:
Benedict, Ruth; Douglas, Mary; Evans-Pritchard, E. E.; Firth, Raymond; Geertz, Clifford; van Gennep, A.; Granqvist, H.; Harris, Marvin; Mair, Lucy; Karsten, Rafael; Kuper, Adam; Landtman, Gustav; Lewis, Oscar; Malinowski, Bronislaw; Mead, Margaret; Morgan, Lewis H.; Murdock, George Peter; Radcliffe-Brown, Alfred Reginald; Turner, Victor; Westermarck, Edvard; White, L.

Seuraavista opintojaksoista valitaan vähintään kaksi:

ETTS031 Soveltava antropologia 4-8 op
Syventyminen kulttuuriantropologian käytäntöjen ja tiedon soveltamiseen yhteiskunnallisessa ongelmanratkaisussa ja monitieteellisessä kontekstissa. Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

ETTS032 Antropologian erityiskysymyksiä 4-8 op
Perehtyminen kulttuuriantropologian erityiskysymyksiin. Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

ETTS033 Alueellinen antropologia 4-8 op
Syvällinen perehtyminen valittuun kulttuurialueeseen. Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

ETTS034 Antropologian nykysuuntauksia 4-8 op
Syventävä tutustuminen kulttuuriantropologian ajankohtaisiin tutkimusongelmiin ja -suuntauksiin. Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.


ETTS040-044 Folkloristiikan suuntautumisvaihtoehto:

ETTS040 Oppihistoria ja klassikot 4-8 op
Folkloristiikan, kerronnan ja kertomuksen tutkimuksen klassikoihin syventyminen. Pakollinen suuntautumisvaihtoehdon valinneille.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Lord, Albert Bates.: The Singer of Tales (useita painoksia), 2 op
Harva, Uno: Altain suvun uskonto (1933), 2 op
Kvideland, Reimund & al. (eds.): Folklore Processed, (1992), 2 op
Kvideland, Reimund - Sehmsdorf, Henning K. (eds.): Nordic Folklore: Recent Studies (1989), 2 op
Foley, John Miles: The Theory of Oral Composition: History and Methodology (1988), 2 op
Krohn, Kaarle: Folklore Methodology: Formulated by Julius Krohn and Expanded by Nordic Researchers (1926/1971), 2 op

Seuraavista opintojaksoista valitaan vähintään kaksi:

ETTS041 Folkloristiikan teoria ja metodologia 4-8 op
Folkloristiikan tutkimusongelmiin ja näkökulmiin keskittyminen sekä niiden syvällinen ymmärtäminen osana etnologiatieteitä.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.
Kirjallisuus:
Apo, Satu: Ihmesadun rakenne: juonien tyypit, pääjaksot ja henkilöasetelmat satakuntalaisessa kansansatuaineistossa (1986), 2 op
Bauman, Richard: Story, Performance, and Event: Contextual Studies of Oral Narrative (1986), 2 op
Knuuttila, Seppo: Tyhmän kansan teoria: näkökulmia menneestä tulevaan (1994), 2 op
Finnegan, Ruth: Oral Poetry: Its Nature, Signifigance and Social Context (1977), 2 op
Vansina, Jan: Oral Tradition as History (1985), 2 op
Siikala, Anna-Leena - Vakimo, Sinikka (eds.): Songs Beyond the Kalevala: Transformations of Oral Poetry (1994, s. 15-38, 91-298), 2 op

ETTS042 Suullinen ja kirjallinen kulttuuri 4-8 op
Syvällinen suullisen ja kirjallisen kulttuurin tutkimukseen perehtyminen. Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

ETTS043 Kuva ja ääni folkloristisessa tutkimuksessa 4-8 op
Kuvan ja äänen (musiikin) tutkimukseen syventyminen. Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.

ETTS044 Mieli ja kieli folkloristisessa tutkimuksessa 4-8 op
Syvällinen perehtyminen mentaliteetin tutkimukseen erityisesti mielen- ja kielenfilosofisista lähtökohdista käsin. Tentittävä kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaisesti.
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan yhdessä tentaattorin kanssa.