04.12.2009

Perusopinnot 2009-2012

Etnologian perusopintojen antamat tiedot ja taidot ovat tärkeitä inhimillisen kulttuurin ymmärtämiseksi ja tulkitsemiseksi. Opiskelija osaa perusopinnot suoritettuaan

 • selittää mitä etnologia ja sen tutkiminen ovat
 • kertoa omin sanoin etnologian oppihistorian päälinjat
 • luetella etnologian oppihistorian merkittävimmät tutkijat ja sijoittaa heidät osaksi tieteenalaa
 • esitellä etnologian oppihistoriassa tapahtuneet muutokset ja analysoida niitä
 • löytää ympäröivästä arkitodellisuudesta etnologisia tutkimuskohteita
 • lukea tieteellistä kirjallisuutta

 

Opiskelija on selvillä etnografian perusteista: hän

 • tunnistaa etnologian kentät
 • hallitsee etnologisten aineistonkeruumenetelmien perusteet
 • tunnistaa etnologisen tutkimuksen eettiset kysymykset

 

ETNP101 Johdatus etnologiaan 6 op
Opiskelija

 • on selvillä etnologian tutkimustraditioista (kansatiede, folkloristiikka ja kulttuuriantropologia) siten, että
 • osaa vertailla niitä ja nimetä yhteydet ja näkökulmien eroavaisuudet niiden välillä
 • osaa nimetä etnologian peruskäsitteet
 • osaa selittää oppihistorian perusteet
 • osaa sijoittaa etnologisen tutkimuksen tieteen kenttään
 • osaa luetella etnologian käyttämät tärkeimmät tutkimusmenetelmät.

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen luentokurssin luennoille sekä mahdollisen oheiskirjallisuuden lukeminen ja tenttiminen luentotentin yhteydessä. Suoritetaan ennen muita perusopintojen opintojaksoja.

Ajoitus: 1. lukuvuoden syksy
Arviointi: numeerinen arviointi

Oheiskirjallisuus: Lönnqvist, Bo et al. (toim.): Kulttuurin muuttuvat kasvot (1999)


ETNP102 Etnologian teoriat 4 op

Opiskelija

 • osaa sijoittaa etnologisen tutkimuksen tieteen kenttään
 • osaa luetella etnologian käyttämät tutkimusmenetelmät ja sijoittaa etnologisen tutkimuksen tieteen kenttään
 • osaa lukea tieteellistä tekstiä ja etsiä siitä keskeiset asiat sekä sijoittaa tekstin tieteenalan kontekstiin,
 • selviytyy tiedonhankinnan perusteista itsenäisesti: osaa hakea tietoa tietojärjestelmistä asiasanojen ja käsitteiden avulla
 • osaa käyttää etnologian peruskäsitteitä

Suoritustapa: luentokurssi

Ajoitus: 1. lukuvuosi
Arviointi: numeerinen arviointi

Kirjallisuus: oheiskirjallisuus ilmoitetaan luennolla

 

ETNP103 Etnologian perintö 4 op

Opiskelija osaa

 • erottaa etnologian ja kulttuurien tutkimuksen osa-alueet: etnologian, folkloristiikan, kansatieteen, kulttuuriantropologian ja uskontotieteen sekä vertailla niitä toisiinsa analyyttisesti
 • antaa esimerkkejä alan keskeisistä tutkijoista, tutkimuksista ja tutkimussuuntauksista kullakin etnologian ja kulttuurien tutkimuksen osa-alueella eri aikoina
 • löytää etnologisesta tutkimuskirjallisuudesta tieteen ajallisesti kerrostuneen ja kumuloituneen luonteen sekä tuoda sen esille tekstissä

Suoritustapa: Kirjatentti tai luentokurssi ja oheiskirjallisuus, jonka pohjalta tehdään oppimispäiväkirja. Kirjatenttiä varten opiskelija voi valita kaksi kirjaa perustellusti liitteenä olevasta.

Ajoitus: 1. lukuvuosi
Arviointi: numeerinen arviointi

Kirjallisuus:

Anttila, Veikko: Talonpojasta tuottajaksi: Suomen maatalouden uudenaikaistuminen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella (1974), 2 op

Lehtonen, Juhani U.E.: U. T. Sirelius ja kansatiede (1973), 2 op

Ehn, Billy – Löfgren, Orvar: Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en kulturvetenskap. Natur och kultur (1996), 2 op

Hannerz, Ulf: Exploring the City: Inquiries toward an Urban Anthropology (1980), 2 op

Hellspong, Mats & Löfgren, Orvar: Land och stad. Svenska samhällen och livsformer från medeltid till nutid (1994), 2 op

Kuusi, Matti: Perisuomalaista ja kansainvälistä (1985), 2 op

Layton, Robert: An Introduction to Theory in Anthropology (1997), 2 op

Lévi-Strauss, Claude: Tropiikin kasvot (useita painoksia), 2 op, saatavana myös useilla eri kielillä

Lönnqvist, Bo: Ting, rum och barn: historisk-antropologiska studier i kulturella gränser och gränsöverskridande (1992), 2 op

Pentikäinen, Juha: Marina Takalon uskonto: uskontoantropologinen tutkimus (1971), 2 op

Piela, Ulla et al. (toim.): Kalevalan kulttuurihistoria (2008), 2 op

Sarmela, Matti: Suomen kansankulttuurin kartasto, osa II: folklore (1994), 2 op

Nenola, Aili: Inkerin itkuvirret = Ingrian laments (2002), 2 op

Virtanen, Lea: Suomalainen kansanperinne (1988), 2 op

Vesterinen, Ilmari: Keltaisenmeren takana: elämää ja ilmiöitä Itä-Aasiassa (2003), 2 op

 

ETNP104 Etnologian ajankohtaisia kysymyksiä 5 op

Opiskelija osaa

 • antaa esimerkkejä etnologiassa tehtävästä ajankohtaisesta tutkimuksesta
 • selata kirjallisuuslistassa annettuja lähteitä ja valita itsenäisesti niistä sopivan lukupaketin
 • listata suomalaiset ja pohjoismaiset yliopistolaitokset sekä kertoa omin sanoin ajankohtaisia tutkimuskysymyksiä
 • yhdistää tutkijoita oppiaineisiin ja tutkimussuuntiin
 • luetella Helassa ja etnologiassa käynnissä olevat tutkimusprojektit ja tutkijat
 • tunnistaa ja nimetä alan tärkeimmät koti- ja ulkomaiset julkaisukanavat.

Suoritustapa: Etnologian alan suomalaisten ja pohjoismaisten laitosten etsiminen verkkoympäristöstä sekä niiden opetukseen ja tutkimukseen tutustuminen, valitsemiensa artikkelien kirjoittajien sijoittaminen etnologian tieteenalaan (sekä artikkelin aiheen että kirjoittajan tiedeyhteisön sijainnin mukaan) verkkoympäristön avulla; kirjatentti tai luentokurssi ja oheislukemisto, jonka pohjalta tehdään oppimispäiväkirja. Kirjatenttiä varten opiskelija voi valita artikkelit alla olevasta luettelosta siten, että yksi opintopiste vastaa vähintään 70 sivua tekstiä.

Ajoitus: 1. lukuvuosi
Arviointi: numeerinen arviointi

Luettelo aikakauskirjoista:

Elore (elektronisena aineistona)

Ethnologia Fennica

Ethnologia Scandinavica

Ethnologia Europaea

Folklore (elektronisena aineistona)

Oral tradition (elektronisena aineistona)

Rig

Suomen Antropologi (myös elektronisena aineistona)

Ajoitus: 1. lukuvuosi

 

ETNP105 Etnologian kentät 6 op

Opiskelija

 • tunnistaa ja osaa nimetä etnologian kentät ja tutkimuseettiset kysymykset
 • osaa määritellä tärkeimmät metodiset käsitteet (kenttä, metodi ja etnografia) ja suhteuttaa ne toisiinsa
 • tuntee etnologisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja käytänteet
 • osaa suunnitella kenttätöitä

Suoritustapa: kirjatentti

Ajoitus: 1. lukuvuosi
Arviointi: numeerinen arviointi

Kirjallisuus:

Kuula, Arja: Tutkimusetiikka: aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys (2006), 2 op

Knuuttila, Seppo – Laaksonen, Pekka – Piela, Ulla (toim.): Kenttäkysymyksiä (2004), 2 op

Knuuttila, Seppo – Laaksonen, Pekka – Piela, Ulla (toim.): Tutkijat kentällä (2003), 2 op

Ajoitus: 1. lukuvuosi