02.03.2011

Syventävät opinnot 2009-2012

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee etnologiaan liittyvän teoreettisen keskustelun ulottuvuudet ja osaa hyödyntää keskustelua käytännön toiminnan jäsentämisessä ja tulkitsemisessa sekä välittää tietoa muille
 • kykenee itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, eettisesti kestävän tiedon tuottamiseen, itsenäiseen tiedonhakuun ja kriittiseen ajatteluun
 • kykenee osallistumaan kulttuuria ja yhteiskuntaa koskevaan keskusteluun kommentoiden, vertaillen, yleistäen ja uusia näkökulmia kehittäen
 • osaa hyödyntää ja soveltaa tutkimustietoa käytännön työtehtävissä

 

ETNS101-102, ETNS050

Opiskelija osaa

 • soveltaa tieteellisen ajattelun ja tutkimuksen periaatteita itsenäisessä tutkimustyössä
 • kirjoittaa tieteellistä tekstiä
 • toteuttaa itsenäisesti tieteellisen tutkimusprojektin (pro gradu –tutkielma)
 • tuottaa uutta, eettisesti kestävää tietoa (pro gradu –tutkielma)
 • arvioida kriittisesti muiden tekstejä ja esittää kritiikkiä julkisesti ja rakentavasti

 

ETNS101 Syventävä kenttätyö 4 op

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa. Soveltuu kesäopinnoiksi.
Arviointi: numeerinen arviointi.
Ajoitus: tehdään ennen maisteriseminaarin aloittamista.

Kirjallisuus (valitse 2):

Amit, Vered: Constructing the field. Ethnographic fieldwork in the contemporary world, 2000. 2 op. (Saatavana elektronisena)

Arvastson, Gösta & Ehn, Billy: Etnografiska observationer, 2009. 2 op.

Boellstorff, Tom: Coming of age in second life. An anthropologist explores the virtually human, 2008. 2 op.

Coleman, Simon Michael and Collins, Peter (eds): Locating the Field. Space, Place and Context in Anthropology, 2006. Saatavissa elektronisena julkaisuna. 2 op.

Davies, Charlotte Aull: Reflexive Ethnography. A Guide to Researching Selves and Others, useita painoksia. Saavana elektronisena julkaisuna. 2 op.

Greenhouse, Carol J. & al.: Ethnography in unstable places. Everyday lives in contexts of dramatic political change, 2002. 2 op.

Sanjeck, Roger (ed.): Fieldnotes. The makings of anthropology, 1990. 2 op.

 

ETNS102 Maisteriseminaari 10 op
Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen seminaarin istuntoihin kahden lukukauden ajan, tutkimussuunnitelman tekeminen ja esittäminen, pro gradu –tutkielman lukujen kirjoittaminen ja esittäminen seminaarissa, vertaisarviointi sekä hops-keskustelu pro gradu –työn ohjaajan ja amanuenssin kanssa.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Ajoitus: maisteriopintojen 1.-2. vuosi

ETNS050 Pro gradu -tutkielma 40 op

Suoritustapa: Itsenäisen tieteellisen tutkielman valmistaminen ohjatusti sovitusta aiheesta.
Arviointi: humanistisen tiedekunnan vahvistaman pro gradu -tutkielmien arviointiasteikon mukaisesti (lisätiedot humanistisen tiedekunnan sivuilta).

 

ETNS103 Etnologisen ajankohtaisen tutkimuksen kriittinen luenta 4 op
Kurssin suoritettuaan

 • opiskelija tuntee tuoreimman ajankohtaisen tutkimuksen
 • osaa sijoittaa ajankohtaisen tutkimuksen tieteenalan traditioon
 • osaa harjoittaa kriittistä ja analyyttista luentaa
 • osaa kirjoittaa kirja-arvioita

Suoritustapa: itsenäisesti tuotetut kirja-arviot (2 kpl) tai luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa. Sopii kesäopinnoiksi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Ajoitus: kandidaatinopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen 1.-2. vuosi

Kirjallisuus: Sovitaan vastuuopettajan kanssa seuraavalla tavalla: opiskelija tekee listan kymmenestä viimeisten viiden vuoden aikana etnologiassa (JY), kansatieteessä (HY, TY), perinteentutkimuksessa (JoY) ja/tai sosiaali- tai kulttuuriantropologiassa (HY, TaY, OY) valmistuneesta väitöskirjasta. Tämän jälkeen hän varaa ajan opintojakson vastuuopettajan vastaanotolle ja sopii hänen kanssaan mitkä kaksi löytämistään väitöskirjoista arvioi kirjallisesti. Ohjeet kirja-arvioiden tekemisestä (pdf-tiedosto) Korpiola, Miia 2006.

 

ETNS104 Muisti 4 op
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee muistin ja muistelun tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja osaa kertoa niistä omin sanoin
 • osaa käyttää muistin ja muistelun tutkimuksen peruskäsitteitä
 • osaa analysoida muistiin perustuvia aineistoja
 • osaa soveltaa muistintutkimuksen teoreettista ja analyyttista käsitteistöä tutkimuksessaan
 • osaa arvioida muistin ja muistelun merkitystä etnologisen tutkimuksen kannalta
 • tunnistaa muistiin perustuvien aineistojen käytön tutkimuseettiset kysymykset
 • osaa kertoa yhteisöllisen muistiorganisaation toiminnan periaatteista ja arvioida sen toimintaa kriittisesti

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opiskelija voi itse valita mainituista kirjoista itselleen sopivat siten, että niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä on neljä ja että vähintään yksi kirjoista on vieraskielinen. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa. Soveltuu kesäopinnoiksi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Ajoitus: kandidaatinopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen 1.-2. vuosi
Kirjallisuus:
Berqvist, Magnus – Svensson, Birgitta (red.): Metod och minne: etnologiska tolkningar och rekonstruktioner (1999), 2 op

Connerton, Paul: How Societies Remember (1991), 2 op

Erll, Astrid – Rigney, Ann (eds.): Mediation, Remediation, and the Dynamics of Cultural Memory (2009), 2 op
Fingerroos, Outi & al (toim.): Muistitietotutkimus: metodologisia näkökulmia (2006), 2 op

Haanpää, Riina, Rikosten jäljet: etsivän työtä yhteisön, suvun ja perheen muistissa (2008), 2 op

Korkiakangas, Pirjo: Muistoista rakentuva lapsuus. Agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa (1996), 2 op

Perks, Robert – Tompson, Alistair (eds.): Oral history reader (1998), 2 op, saatavana elektronisena aineistona

Schwenkel, Christina: The American war in contemporary Vietnam. Transnational Remembrance and Representation, 2009. 2 op.

 

ETNS105 Mentaliteetti 4 op
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • tuntee mentaliteetin tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat
 • osaa käyttää mentaliteetin tutkimuksen peruskäsitteitä
 • osaa soveltaa mentaliteetin tutkimuksen teoreettista ja analyyttista käsitteistöä tutkimuksessaan
 • osaa arvioida mentaliteetin merkitystä etnologisen tutkimuksen kannalta

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opiskelija voi itse valita mainituista kirjoista itselleen sopivat siten, että niiden yhteenlaskettu opintopistemäärä on neljä ja että vähintään yksi kirjoista on vieraskielinen. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa. Soveltuu kesäopinnoiksi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Ajoitus: kandidaatinopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen 1.-2. vuosi
Kirjallisuus:

Apo, Satu: Viinan voima: näkökulmia suomalaisten kansanomaiseen alkoholiajatteluun ja –kulttuuriin (2001), 2 op

Carrier, James G. (ed.): Occidentalism. Images of the west, 1995. 2 op.

Darnton, Robert: The Great Cat Massacre and Other Episodes in French Cultural History (1984), 2 op
Laurén, Kirsi: Suo – sisulla ja sydämellä (2006), 2 op

Roper, Lyndal: Oedipus and the Devil: Witchraft, sexuality and religion in early modern Europe (1994), 2 op

Said, Edward W.: Orientalism, 1978 (myös suomeksi, useita painoksia). 2 op.

Siikala, Anna-Leena (ed.): Myth and Mentality: Studies in Folklore and Popular Thought (2002), 2 op

Anna-Leena Siikala, Anna-Leena: Suomalainen samanismi: mielikuvien historiaa (1992), 2 op

Stark, Laura: The Magical Self: Body, Society and the Supernatural in Early Modern Rural Finland (2006), 2 op

Valinnaiset opintojaksot 14 op:

Valinnaiset opintojaksot sopivat hyvin kesäopinnoiksi, jolloin ne suoritetaan humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä tai erillisen, tentaattorin kanssa etukäteen tehdyn sopimuksen mukaisesti esseinä.

Opiskelija osaa:

 • valita omaan suuntautumiseensa ja pro gradu –tutkielmaansa sopivat opintojaksot
 • lukea kriittisesti etnologista tutkimuskirjallisuutta valitsemastaan aihepiiristä
 • arvioida etnologian keskeisiä tutkimusalueita ja selittää niiden merkityksen tieteenalalle
 • laajentaa omaa tietämystään itseä kiinnostavista tutkimuksen teemoista
 • analysoida opintojakson sisällön merkitystä sekä kulttuurissa että tutkimuksessa
 • kehittää, esittää ja toteuttaa valitsemaansa aiheeseen soveltuvan etnografiseen menetelmään perustuvan tutkimusprojektin

 

ETNS106 Uskomusjärjestelmät ja uskonnon haasteet 4-8 op

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointi: numeerinen arviointi

Ajoitus: kandidaatinopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen 1.-2. vuosi

Kirjallisuus:

Bowie, Fiona: The Anthropology of Religion: An Introduction (2006), 2 op
Fingerroos, Outi: Haudatut muistot: rituaalisen kuoleman tulkinnat Kannaksen muistitiedossa (2004), 2 op

Fingerroos, Outi et al.: Uskonnon paikka (2004), 2 op

Hall, Kathleen D.: Lives in translation. Sikh youth as British citizens, 2002. 2 op

Martikainen, Tuomas et al. (toim.): Islam Suomessa: muslimit arjessa, mediassa ja yhteiskunnassa (2008), 2 op

Parkin, David: The Sacred Void: Spatial Images of Work and Ritual among the Giriama of Kenya (1991), 2 op

Stark, Laura: Peasants, Pilgrims and Sacred Promises: Ritual and the Supernatural in Orthodox Karelian Folk Religion (2002), 2 op

Varisco, Daniel: Islam Obscured: The Rhetoric of Anthropological Representation (2005), 2 op, saatavana elektronisena aineistona.

Vertovec, Steven: The Hindu diaspora. Comparative patterns, 2000. 2 op.


ETNS007 Etnografinen tapaustutkimus 4-8 op
Kirjallisuus sovitaan yhdessä ohjaavan professorin kanssa vastaanotolla.
Suoritustapa: kirjatentti, johon opiskelija etsii pro gradu -tutkielmaansa liittyvää kirjallisuutta ja sopii tentittävistä teoksista pro gradu –tutkielman ohjaajan kanssa vastaanotolla.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Ajoitus: kandidaatinopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen 1.-2. vuosi

 

ETNS008 Kulttuuri, historia ja politiikka 4-8 op
Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Ajoitus: kandidaatinopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen 1.-2. vuosi
Kirjallisuus:

Aarnipuu, Petja: Turun linna kerrottuna ja kertovana tilana (2008), 2 op

Anttonen, Pertti J. et al (eds.): Folklore, Heritage Politics and Ethnic Diversity (2000), 2 op

Bennett, Tony: The Birth of the Museum: history, theory, politics (1995), 2 op

Clifford, James: The Predicament of Culture: Twentieth-Century Ethnography, Literature, and Art (1988), 2 op

Hobsbawm, Eric – Ranger, Terence (eds.): The Invention of Tradition (1992), 2 op

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara: Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage (1998) 2 op

Ortner, Sherry B.: Anthropology and social theory, 2006. 2 op.

Siikala, Anna-Leena et al. (eds.): Creating Diversities: Folklore, Religion and the Politics of Heritage (2004), 2 op

Tilley, Helen & Gordon, Robert J.: Ordering Africa. Anthropology, European imperialism and the politics of knowledge, 2007. 2 op.

Tonkin, Elizabeth: Narrating our pasts. The social construction of oral history, 1999. 2 op.

Öhlander, Magnus (red.): Bruket av kultur: hur kultur används och görs socialt verksamt (2005), 2 op

 

ETNS107 Arki ja uuden kansanelämän tutkimus 4-8 op

Suoritustapa: kirjatentti tai vaihtoehtoinen suoritustapa, joka sovitaan erikseen tentaattorin kanssa. Opintojaksosta voidaan järjestää myös luentokurssi, joka ilmoitetaan erikseen lukuvuoden opetusohjelmassa.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Ajoitus: kandidaatinopintojen 3. vuosi tai maisteriopintojen 1.-2. vuosi

Kirjallisuus:

Bourgois, Philippe: In search of respect. Selling crack in El Barrio, 2010. 2 op.

Hannikainen, Matti – Lohikoski, Pia (toim.): Työväki lähtee – mihin suuntaa tutkimus? (2008), 2 op

Kortelainen, Kaisu: Penttilän sahayhteisö ja työläisyys: muistitietotutkimus (2008), 2 op

Laine, Leena – Markkola, Pirjo: Tuntematon työläisnainen (1989), 2 op

Miller, Daniel & Slater, Don: The internet. An ethnographic approach, 2000. 2 op.

Parikka, Raimo (toim.): Suomalaisen työn historiaa: korvesta konttoriin (1999), 2 op

Peltonen, Ulla-Maija: Punakapinan muistot: tutkimus työväen muistelukerronnan muotoutumisesta vuoden 1918 jälkeen (1996), 2 op

Saaritsa, Sakari – Teräs, Kari (toim.): Työväen verkostot (2003), 2 op

Salmi-Niklader, Kirsti: Itsekasvatusta ja kapinaa: tutkimus Karkkilan työläisnuorten kirjoittavasta keskusteluyhteisöstä 1910- ja 1920-luvuilla (2004), 2 op

Sumiala, Johanna: Median rituaalit. Johdatus media-antropologiaan, 2010. 2 op.

Suoranta, Anu: Halvennettu työ: Pätkätyö ja sukupuoli sopimusyhteiskuntaa edeltävissä työmarkkinakäytännöissä (2009), 2 op

Tiilikainen, Marja: Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa, 2003. 2 op.

 

ETNS014-017 Työelämäopinnot, mahdollista valita yksi 6 op opintojakso

Opiskelija

 • tunnistaa konkreettisesti opintojen aikana oppimansa tiedot ja taidot, jotka hyödyttävät häntä käytännön työelämässä sekä osaa soveltaa oppimaansa työelämässä
 • osaa kertoa omaksumistaan tiedoista ja taidoista mahdolliselle työnantajalle sekä kirjoittaa itsenäisesti työhakemuksen
 • osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida tutkimusprojektin
 • osaa kirjoittaa harjoitteluraportin

 

ETNS014 Työharjoittelu 6 op

Opiskelijoita ohjataan projektityyppisiin, tutkimushankkeisiin liittyvään harjoitteluun.

Suoritustapa: harjoittelupaikan mahdollinen etsiminen, harjoittelusuunnitelma, ohjattu harjoittelu ja harjoitteluraportti. Lisätiedot http://www.jyu.fi/hum/laitokset/hie/opiskelu/opiskeluohje/tyoharjoittelu .

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Ajoitus: maisteriopintojen ensimmäinen tai toinen vuosi

 

ETNS015 Työelämäpedagogiikka 6 op

Yhteistyössä OKL:n kanssa järjestettäviä yleispedagogisia opintoja muille kuin aineenopettajakoulutuksessa oleville.

Suoritustapa: luennot ja pienryhmät, mahdollinen osallistuminen tiedelukion opetukseen sekä aineopintojen valinnaisten opintojaksojen lukupiirien suunnitteluun ja toteutukseen ohjatusti. Järjestetään tarpeen mukaan.

 

ETNS016 Projektit ja johtaminen 6 op

Projektimuotoinen opiskelu ja työskentely laitoksen tutkimusryhmissä (gradutyö).

Suoritustapa: ohjattu kurssi yhteistyössä laitoksen tutkimusprojektien kanssa.

 

ETNS017 Asiakirjahallinta 6 op

Yhteistyössä arkistonhallinnan maisteriohjelman (Ahmo) kanssa, josta suoritetaan kokonaisuudet:

AHAS001 Asiakirjahallinnan perusteet (verkkokurssi, 3 op)

AHAS002 Asiakirjahallinnan normivaatimukset (JYMA, 3 op)