18.05.2009

Pakolliset yleisopinnot 2009-2012

ETNY001 Opintojen suunnittelu 2 op

Opiskelija

  • tietää mitä ovat pääaine, sivuaine, kieli- ja viestintäopinnot, opetussuunnitelma, opintojakso, opintopiste ja opintokokonaisuus
  • on selvillä kandidaatin- ja maisterintutkintojen rakenteesta
  • tuntee Jyväskylän yliopiston opintosuoritusjohtosäännön (tutkintosääntö) sisällön ja on omaksunut sen hänelle asettamat oikeudet ja velvollisuudet
  • osaa suunnitella opintojaan ja tehdä omakohtaisen opintosuunnitelman sekä muokata sitä opintojen etenemisen myötä

Suoritustapa: Aktiivinen osallistuminen orientaatioluennoille, henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatiminen sekä HOPS-keskustelu vähintään kolme kertaa opintojen aikana Historian ja etnologian laitoksen koulutuskäsikirjassa esitetyn mallin mukaisesti. Pakollinen pääaineopiskelijoille. Sijoitetaan tutkinnossa muihin opintoihin.
Arviointi: hyväksytty / hylätty.