19.01.2009

Opetussuunnitelma 2007-2009

 

            HISTORIAN OPETUSSUUNNITELMA 2007 - 2009

 

                    YLEISOPINNOT

 

HISY001    Opintojen suunnittelu (2 op)

Tavoitteena on perehtyminen oman tieteenalan opetussuunnitelmaan sekä eri mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin, joiden perusteella kartoitetaan ja suunnitellaan tutkintorakennetta. Opiskelija osallistuu syyslukukauden alussa järjestettävälle yhteiselle luennolle opintojen suunnittelusta, jonka jälkeen kukin laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelman tarkoitus on auttaa opiskelijaa opintojen hallinnassa ja tavoitteellisessa opiskelussa.  Opinto-ohjaajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen suunnitelma hyväksytään ja siitä keskustellaan tarvittaessa vuosittain.

Kurssi on pakollinen historian pääaineopiskelijoille.

Vastuuopettaja: historian amanuenssi

 

                   PERUSOPINNOT ( 25 op)

 

 

HISP001    Johdatus historian tutkimukseen (5 op)

Kurssin tavoitteena on johdattaa opiskelijat tieteelliseen ajatteluun ja tutkimuksen maailmaan. Kurssilla viritellään analyyttistä ja kriittistä ajattelua, opitaan lukemaan ja ymmärtämään tutkimustekstejä sekä harjoitellaan kirjallista tieteellistä keskustelua ja argumentointia. Kurssilla perehdytään yleisesti tieteen ja erityisesti historiatieteen kannalta keskeisiin käsitteisiin, käsityksiin ja suuntauksiin. Pedagogisena tavoitteena on vuorovaikutteinen yhdessä oppiminen luentojen sekä verkkokeskustelujen ja niihin liittyvien oheisaineistojen avulla.

Kurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja: professori

 

 

Peruskurssi (20 op)

Kurssin suorittamalla opiskelija saa perustiedot ennen muuta eurooppalaisten yhteiskuntien, politiikan, talouden ja kulttuurin kehityksestä esihistoriasta nykyaikaan.

Luentoja järjestetään eri aikakausien osalta vuosittain vaihtelevasti. Luennoilla Suomen, talous- ja yleisen historian edustajat käsittelevät kokonaisuuksia oman oppiaineensa uusimman tutkimustiedon valossa. Koko kurssi on myös mahdollista suorittaa kirjatentteinä, jolloin jokainen aikakausi tentitään yhtenä kokonaisuutena, ellei toisin ilmoiteta. Kronologinen suoritusjärjestys on suositeltava, mutta ei pakollinen. Koko peruskurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Arviointi: luento- tai kirjatentit numeerisella asteikolla

 

Kirjallisuus:

 

HISP002    Esihistoria ja antiikki (3 op)

Winks, Robin W., Mattern-Parkes, Susan P., The Ancient Mediterranean World: From the Stone Age to A. D. 600 (Oxford University Press, 2004)

Huurre, Matti, 9000 vuotta Suomen esihistoriaa (7. painos, 2001)

HISP003    Keskiaika (3 op)

Heikkilä, Tuomas,  Niskanen, Samu, Euroopan synty. Keskiajan historia (2004)

Kallioinen, Mika,  Kirkon ja kruunun välissä. Suomalaiset ja keskiaika (2001)

HISP004    Uusi aika (1500 - 1800) (5 op)

Wiesner-Hanks, Merry E., Early Modern Europe, 1450 – 1789 (2006)

Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 (1999).

HISP005    Uusin aika ja nykyhistoria (1800 -) (9 op) HUOM. Osio voidaan tenttiä kahdessa osassa:

1800-luku (Gildea, Klinge) ja 1900-luku (Goff et al., Meinander).

Gildea, Robert, Barricades and Borders. Europe 1800 - 1914 (1996)

Klinge, Matti, Keisarin Suomi (1997)

Goff, Richard, Moss, Walter, Terry, Janice,  Upshur, Jiu-Hwa, The Twentieth Century. A Brief Global History (5th ed., 1998)

Meinander, Henrik, Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999)

 

 

                     AINEOPINNOT (55 op)

 

 PAKOLLINEN OSUUS (19 op)

 

 

HISA001    Tutkimusmenetelmät (5 op)

Kurssilla perehdytään historiantutkimuksen keskeisimpiin tutkimusmenetelmiin ja teoreettisiin viitekehyksiin.

Kurssi suoritetaan toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella ja se edellyttää aktiivista 

osallistumista.

Arviointi: numeerinen asteikko

 

 

HISA002    Tutkielmakollokvio (14 op, josta tutkielman osuus on 10 op)

Kurssilla perehdytään keskeisimpiin lähdeaineistoihin ja tehdään tutkimussuunnitelma (syyslukukausi) sekä kandidaatintutkielma (kevätlukukausi).

Arviointi: numeerinen asteikko.

Historiaa sivuaineena opiskelevien seminaarityötä ei tarkasteta kandidaatintutkielmana eivätkä he tee maturiteettia.

 

 

HISY096          Kypsyysnäyte eli maturiteetti (1 op)

 

Pääaineopiskelijoille tarkoitettu kypsyysnäyte kuuluu kaikille pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin ja opiskelijat suorittavat sen humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, sen jälkeen kun kandidaatintutkielma on hyväksytty tutkielmakollokviossa. Tarkat ohjeet suorittamisesta löytyvät humanistisen tiedekunnan www-sivuilta.

Vastuuopettaja asiasisällön puolesta: kollokvioryhmän vetäjä

Arviointi: hyväksytty / hylätty

 

 

 

VALINNAINEN OSUUS (36 op)

 

Aineopintojen valinnaisilla kursseilla perehdytään historian erikoiskysymyksiin, osa-alueisiin ja maantieteellisiin kulttuurialueisiin.

Kokonaisuudet suoritetaan kirjatentteinä, luentokursseina, työryhmätöinä tai esseinä. Muista suoritustavoista, esim. luentopäiväkirjoista ja niiden arvioinnista ilmoitetaan erikseen.

Kirjatentit suoritetaan vähintään neljän pisteen kokonaisuuksina erikoistumalla opiskelijan valitsemiin aihepiireihin. Yhden aihepiirin enimmäislaajuus voi olla 12 pistettä.

Historian pääaineopiskelija voi suorittaa kursseja ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen.

Arviointi: kirja- ja luentotentit sekä esseet numeerisella asteikolla, ellei toisin ilmoiteta.

 

 

HISA003    Menetelmäopintoihin liittyviä vaihtoehtoisia kursseja (suoritetaan  enintään 12  op)

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisosaamista vaativiin tutkimusmenetelmiin osin myös muilta kuin historiatieteen aloilta. Niitä voivat olla muun muassa luento-, harjoitus- ja työryhmäkurssit esimerkiksi seuraavista aihepiireistä: paleografia, kartografia, tilastolliset menetelmät, digitaaliset aineistot, laadullinen tutkimus, sisällön- ja diskurssianalyysi, suullinen historia ja muistitieto, historiallinen demografia, antiikin ja keskiajan tutkimuksen menetelmät.

Suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuonna.

Arviointi: numeerinen asteikko tai hyväksytty / hylätty.

Kirjallisuutta, ks. esim.:

Alapuro, Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890 - 1933 (1995) (2 op)

Ginzburg, Carlo, Johtolankoja. Kirjoituksia mikrohistoriasta ja historiallisesta metodista (1996) (1 op)

Katajala, Kimmo (toim.), Manaajasta maalaisaateliin. Tulkintoja toisesta historian, antropologian ja maantieteen välimaastossa (1995) (1 op)

Pitkänen, Kari, Deprivation and Disease. Mortality during the great Finnish famine of the 1860s (1993) (1 op)

Richter, Melvin, The History of Political and Social Concepts. A Critical Introduction (1995) (1 op)

 

 

 

HISA004    Poliittinen historia (suoritetaan enintään 12 op)

Jussila, Osmo, Hentilä, Seppo, Nevakivi, Jukka, Suomen poliittinen historia 1809 - 1995 (3. uud.p., 2000) (2 op)

Karonen, Petri, Tarjamo, Kerttu (toim.), Kun sota on ohi. Sodista selviytymisen ongelmia ja niiden ratkaisumalleja 1900-luvulla (2006) (2 op)

Katajala, Kimmo, Suomalainen kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150 - 1800) (2002) (3 op)

Black, Jeremy, European International Relations 1648 - 1815 (2002) (2 op)

Clark, Ian, Globalization and Fragmentation. Internalional Relations in the Twentieth Century (1997) (1 op)

Green, E. H. H., Ideologies of Conservatism. Oxford University Press, (2002) (2 op)

Tilly, Charles, Coercion, capital and European states, AD 990 - 1990 (1992) (2 op)

 

 

HISA005    Aate- ja oppihistoria (suoritetaan enintään 12 op)

Tommila, Päiviö, Salokangas, Raimo, Sanomia kaikille. Suomen lehdistön historia (1998) (2 op)

Tommila, Päiviö, Korppi-Tommola, Aura (toim.), Suomen tieteen vaiheet (2003) (2 op)

Hyrkkänen, Markku, Aatehistorian mieli (2002) (2 op)

Burrow, John Wyon, The crisis of reason. European thought, 1848 - 1914 (2000) (2 op)

Munck, Thomas, The Enlightenment. A Comparative Social History 1721 – 1794 (2002) (2 op)

Saastamoinen, Kari, Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka (1998) (2 op)

Skinner, Quentin, The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1: The Renaissance (Repr. 1998) Vol. 2: The Age of Reformation (Repr. 2000) (á 2 op)

Spellman, W. M., European Political Thought 1600 - 1700 (1998) (2 op)

 

 

HISA006    Kulttuurihistoria (suoritetaan enintään 12 op)

 

Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden (2005) (4 op)

Peltonen, Matti (toim.), Rillumarei ja valistus. Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa (1996) (2 op)

Virtanen, Keijo, Kulttuurihistoria - tie kokonaisvaltaiseen historiaan (1987) (1 op)

Suomen kulttuurihistoria 2, Tunne ja tieto (1720 - 1870-luku) (2002) (3 op)

Suomen kulttuurihistoria 3, Oma maa ja maailma (1870 - 1945) (2003) (3 op)

Blanning, T. C. W., The Culture of Power and the Power of Culture. Old Regime  Europe, 1660 – 1789 (2002) (3 op)

Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe (Revised repr., 1994) (2 op)

Collini, Stefan, Whatmore, Richard, Young, Brian (ed.), History, Religion and culture. British intellectual history 1750 - 1950 (2000) (2 op)

  

HISA007    Taloushistoria (suoritetaan enintään 12 op, suositellaan kahden kokonaisuuden tenttimistä)

              

 Suomen taloushistoria:

Suomen maatalouden historia I. perinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle (2003) (2 op)

Ojala, Jari, Eloranta, Jari, Jalava, Jukka (toim.), Muutoksen merkit. Kvantitatiivisia perspektiivejä Suomen taloushistoriaan (2007) (2 op)

Ojala, Jari, Eloranta, Jari, Jalava, Jukka (toim.), The Road to Prosperity. An Economic History of Finland (2006) (2 op)

 

Yleinen taloushistoria:

Berend, Ivan T., An Economic History of Twentieth-Century Europe, Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization (2006) (2 op)

Landes, David, S., The wealth and poverty of  Nations. Why some are so rich and some so poor (2001) (3 op)

Maddison, A., (2005)-Growth and Interaction in the World Economy. The Roots of Modernity, AEI, http://www.aei.org/docLib/20050425_MaddisonFinal.pdf Huom. tentitään vain yhdessä jonkun kokonaisuuteen kuuluvan laajemman teoksen kanssa.

Magnusson, Lars, Den synliga handen. Nation, stat och det industriella bygget (2005) (1 op)

 Hyvinvointi:
Fogel, Robert William, The Escape from Hunger and Premature Death, 1700-2100: Europe, America, and the Third World (2004) (2 op)
Lindert, Peter H.,  Growing Public: Social Spending and Economic Growth since the Eighteenth Century. Two volumes. Cambridge University Press (2004) (4 op)

 

Liiketoiminta:

Cassis, Youssef, Big business. The European experience in the twentieth century (1997) (2 op)

Juha-Antti Lamberg, Juha Näsi, Jari Ojala ja Pasi Sajasalo (toim.): The Evolution of Competitive Strategies in Global Forestry Industries (2006) (2 op)
Nummela, Ilkka, Toiselta kantilta. Minna Canth liikenaisena (2004) (2 op)

 

 

HISA008    Uusi sosiaalihistoria (suoritetaan enintään 12 op)

Einonen, Piia, Karonen, Petri, Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860) (2002) (2 op)

Matikainen, Olli (toim.), Rikos historiassa (2000) (3 op)

Moilanen, Laura-Kristiina, Sulkunen, Susanna (toim.), Aika ja identiteetti. Katsauksia yksilön ja yhteisön väliseen suhteeseen keskiajalta 2000-luvulle (2006) (2 op)

Kinnunen, Tiina, Kivimäki, Ville (toim.), Ihminen sodassa. Suomalaisten kokemuksia talvi- ja jatkosodasta (2006) (2 op)

Bridenthal, Renate, Koonz, Claudia, Stuard, Susan, (eds.), Becoming Visible. Women

in European History (2. ed., 1987) (3 op)

Collini, Stefan, Whatmore, Richard, Young, Brian (ed.), Economy, polity and society. British intellectual history 1750 - 1950 (2000) (2 op)

Le Goff, Jacques, Time, Work & Culture in the Middle Ages (1982) (3 op)

 

 

HISA009    Kulttuurialueet (opiskelija valitsee kahdesta alueesta yhteensä enintään 12 op)

 

Pohjoismaat ja Baltia:

Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år (1997) (2 op)

Katajala, Kimmo (ed.), Northern Revolts. Medieval and Early Modern Peasant Unrest in the Nordic Countries (2004) (2 op)

Bengtson, Herman, Den höviska kulturen I Norden. En konsthistorisk undersökning (1999) (2 op)

Alenius, Kari, Viron, Latvian ja Liettuan historia (2000) (2 op)

Venäjä:

Hosking, Geoffrey A., A History of the Soviet Union 1917 - 1991 (1992) (3 op)

Pipes, Richard, Russia Under the Old Regime (2. ed., 1995) (2 op)

Riasanovsky, Nicholas V., A History of Russia (6th ed., 2000) (4 op)

Afrikka ja Lähi-itä:

Iliffe, John, Africans. The History of a Continent (1995) (2 op)

 

Morris, Benny, Righteous Victims. A History of the Zionist-Arab Conflict 1888 - 2001 (2001) (4 op)

Hitti, Philip Kûri, The Arabs. A Short History (2. rev ed.,1996) (2 op)

Amerikka:

Henriksson, Markku, Kanada. Vaahteranlehden maa (2006) (2 op)

Norton, Mary Beth, et al., A People and a Nation. A History of the United States (Brief 6th ed., 2003) (3 op)

Valtonen, Pekka, Latinalaisen Amerikan historia (2001) (3 op)

Aasia:

Beasley, W. G., The Rise of Modern Japan (2nd ed., repr. 1997) (2 op)

Kulke, Hermann, Rothermund, Dietmar,  History of India (1998) (2 op)

Pomeranz, Kenneth, The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy (2000) (2 op)

 

 

HISA010    Ulkomaiset opinnot (Valinnainen opintojakso, suoritetaan enintään 12 op)

Ulkomaisessa vaihdossa suoritettuja opintoja, joista on alustavasti sovittu ennen vaihtoon lähtöä ja jotka rekisteröidään kohdeyliopiston todistusten ja / tai opintorekisteriotteiden perusteella.

Arviointi: kohdeyliopiston arvosteluasteikko sovellettuna kotiyliopistoon

 

 

HISA011    Työharjoittelu (Valinnainen opintojakso, enintään 6 op)

Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Työharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti vasta maisteriopintojen aikana, mutta se voidaan tarvittaessa sijoittaa kandidaatintutkintoon silloin, jos opiskelija ei aio suorittaa ylempää tutkintoa. Harjoittelupaikat on ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joiden opintoihin ei sisälly opintorakenteensa puolesta harjoittelua tai jotka eivät ole vielä tehneet työharjoittelua.

Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja: amanuenssi

 

 

 

                       SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 op)

 

YHTEINEN OSUUS (7 op)

 

Syventävien opintojen kaikille historianopiskelijoille yhteisessä osuudessa perehdytään historianfilosofian peruskysymyksiin ja historiankirjoitukseen. Kvantitatiivisten lähestymistapojen kurssilla käsitellään erityisesti historiantutkijan yleisimmin tarvitsemia tilastomenetelmiä ja aineistojen tulkintaan sekä tietokantoihin liittyviä seikkoja. Kurssi järjestetään vuosittain kevätlukukaudella.

Historian pääaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja jo kandidaattivaiheen aikana. Yhteisen osuuden ja menetelmäopintojen kaikkia luentoja ei järjestetä joka vuosi.

 

HISS001    Historianfilosofia (2 op)

                   Suoritusmuoto: luento tai kirjallisuus

                   Arviointi: luento- tai kirjatentti numeerisella asteikolla

                   Vastuuopettaja: historian yliassistentti

          Kirjallisuus:

                   Stanford, Michael, An Introduction to the Philosophy of History (1998)

 

HISS002    Historiankirjoitus (4 op)

                   Suoritusmuoto: luennot tai kirjallisuus

                   Arviointi: luento- tai kirjatentti numeerisella asteikolla

                   Vastuuopettajat: Suomen ja yleisen historian professorit

          Kirjallisuus:

                   Breisach, Ernst, Historiography. Ancient, medieval & modern (2nd ed., 1994) tai

                   Setälä, Päivi, Suvanto, Pekka, Viikari, Matti, Historiankirjoituksen historia (1983)

Tommila, Päiviö, Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia (1989). Teoksen tukena luetaan Suomen tieteen historia 2, historiantutkimuksen osuus.

 

HISS003    Kvantitatiiviset lähestymistavat (+ tietokannat) (1 op)

Suoritusmuoto: luento- ja harjoituskurssi tai kirjallisuus

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja: taloushistorian professori

Kirjallisuus:

Eggeby, Eva, Söderberg, Johan, Kvantitativa metoder för samhällsvetare och

 humanister (1999)

 

 

OPPIAINEKOHTAISET OPINNOT

 

 

SUOMEN HISTORIA

 

 

SHIS001    Menetelmäopinnot (10 op)

Kurssilla perehdytään syvällisesti historiantutkimuksen metodologiaan ja historiallisen tiedon merkitykseen ja sen muutoksiin tavoitteena opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen itsenäisen tutkielman laatimiseen.

Menetelmäopinnot suoritetaan ennen syventävien opintojen seminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa.

Arviointi: numeerinen asteikko

Vastuuopettaja: Suomen historian professori

 

Pakollinen kirjallisuus (3 op):

Kalela, Jorma, Historiantutkimus ja historia (2. p., 2002, myös ensimmäinen painos käy)

Jarrick, Arne, Söderberg, Johan, Praktisk historieteori (1993)

Valinnaiset ja syventävät menetelmäosiot (7 op)

Valinnaiset osiot voivat käsittää erilaisia syventäviä menetelmäopintoja, kuten syventävän käsiala- ja lähdeaineistokurssin, kartta-aineiston tutkimuskurssin, muita vastaavia seminaari- ja työryhmätyyppisesti toteutettavia opintoja sekä kirjallisuutta ja esseitä. Esseiden lähteet ja laajuus sovitaan vastuuopettajan kanssa.

 

Esimerkkejä esseiden pohjana käytettävästä kirjallisuudesta:

Ehrnrooth, Jari, Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905 - 1914 (1992)

Historiantutkimuksen tila ja tulevaisuus. Historiallinen Aikakauskirja 1/2003

Kalb, Don and Herman Tak, Critical Junctions. Anthropology and History beyond Cultural Turn (2004)

Renvall, Pentti, Nykyajan historiantutkimus (1983)

Teräs, Kari, Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880 - 1920 (2001)

Vilkuna, Kustaa H. J., Viha. Perikato, katkeruus ja kertomus isostavihasta. (2005)

Ylikangas, Heikki, Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Väkivaltarikollisuus Etelä-Pohjanmaalla 1790 - 1825 (1976)

 

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa osan opinnoista essee-muotoisena, tulee hänen sopia asiasta etukäteen vastuuopettajan kanssa. Esseen tekemiseen liittyvät ohjeet ovat seuraavat:

Essee laaditaan seuraavia ohjeita noudattaen jostakin tentaattorin kanssa sovittavasta teoksesta, jonka ”sisuksiin” essee pureutuu: opiskelija analysoi miten tutkimus on tehty (menetelmät, käytetyt lähteet, kysymyksenasettelu jne). Tässä tapauksessa tutkimuksen tulokset eivät ole suurimman kiinnostuksen kohteena, vaan nimenomaan tekotapa ja keinot tuloksien saamiseksi. Esseessä on siis analysoitava, miten po. tutkimus on tehty. Kirjareferaatit yms. eivät ole hyväksyttävissä. Esseen suositeltava mitta on 7 - 10 sivua (2 op). Erityistapauksissa essee voi olla kolmen tai neljän opintopisteen laajuinen. Tekijän tulee pohtia esseessään sitä, kuinka teosta voi hyödyntää oman tutkielman valmistelussa. Siksi on välttämätöntä, että tutkimus liittyy edes jossain määrin omaan opinnäyte- tai muuhun tutkielmatyöhön.

 

 

SHIS002    Syventävien opintojen seminaari (10 op)

Seminaari jakautuu kahteen osaan, joista ensin on käytävä pro gradu -työn tutkimussuunnitelman laatimiseen keskittyvä seminaari. Tutkimussuunnitelmavaiheen rinnalla tai jälkeen osallistutaan toiseen osioon, jossa laaditaan esitelmä pro gradu -työn aihepiiristä, toimitaan toisen seminaarilaisen esitelmän opponenttina ja yhden kerran pöytäkirjanpitäjänä.

Arviointi: numeerinen arviointi

 

Vastuuopettajat: Suomen historian professorit

 

 

SHIS003    Valinnainen kirjallisuus (13 op)

Eri alojen kirjallisuutta voidaan korvata luennoilla, työryhmillä ja esseillä. Kirjallisuus  suoritetaan mahdollisimman suurina saman aihepiirin kokonaisuuksina.

Arviointi: numeerinen arviointi

Vastuuopettajat: Suomen historian professori

 

Esimerkkejä kirjallisuudesta

Varhaismoderni yhteiskunta:

Eilola, Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa (2003) (2 op)

             Englund, Peter, Suuren sodan vuodet (3. p., 2003) (3 op)

Englund, Peter, Voittamaton. Erään miehen tie Ruotsin suurvalta-aikana (2001) (4 op)

Lappalainen, Mirkka, Suku, valta, suurvalta. Creutzit 1600-luvun Ruotsissa ja Suomessa (2005) (3 op)

Matikainen, Verenperijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500-1600-luvulla (2002) (2 op)

 Vilkuna, Kustaa H. J., Paholaisen sota (2006) (2 op)

 

Aate- ja oppihistoria:

Frängsmyr, Tore, Svensk idéhistoria. Bildning och vetenskap under tusen år (2004) (3 op)

Jalava, Marja, Minä ja maailmanhenki. Moderni subjekti kristillis-idealistisessa kansallisajattelussa ja Rolf Lagerborgin kulttuuriradikalismissa n. 1800 – 1914 (2005) (3 op)

Karkama, Pertti, Kansakunnan asialla. Elias Lönnrot ja ajan aatteet (2001) (2 op)

Lamberg, Marko, Nuoruus ja toivo. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1934 - 2003 (2004) (3 op)

Lindberg, Bo, Den antika skevheten. Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige (2006) (2 op)

 

Poliittinen historia:

Einonen, Piia, Poliittiset areenat ja toimintatavat. Tukholman porvaristo vallan käyttäjänä ja vallankäytön kohteena n. 1592 – 1644 (2005) (2 op)

Hyvärinen, Matti [et al.], Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (2003) (3 op)

Jussila, Osmo, Suomen suuriruhtinaskunta 1809 - 1917 (2004) (4 op)

Kallenautio, Jorma, Suomi kylmän rauhan maailmassa. Suomen ulkopolitiikka Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995 (2005) (3 op)

Kuisma, Markku, Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi. Kansallis-Osake-Pankki 1940 - 1995 (2004) (3 op)

 

Rakenteet ja toimijat historiassa pitkällä aikavälillä:

Fellman, Susanna, Uppkomsten av en direktörsprofession. Industriledarnas utbildning och karriär i Finland 1900 - 1975 (2000) (2 op)

Karonen, Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa 1600 - 1920 (2004) (2 op)

Lamberg, Marko, Dannemännen i stadens råd. Rådmanskretsen i nordiska köpstäder under senmedeltiden (2001) (3 op)

Ojala, Jari, Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan pikkukaupungeissa. Purjemerenkulun kannattavuus ja tuottavuus 1700 - 1800-luvulla (1999) (3 op)

Vilkuna, Kustaa H. J., Valtakunnan eduksi, isänmaan kunniaksi, ruukinpatruunalle hyödyksi. Suomen rautateollisuus suurvalta-ajalla (1994) (2 op)

 

 

SHIS004     Työharjoittelu (Valinnainen opintojakso, enintään 6 op)

Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun vain yhden kerran opintojensa aikana. Harjoittelupaikat on ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joiden opintoihin ei sisälly opintorakenteensa puolesta harjoittelua tai jotka eivät ole vielä tehneet työharjoittelua.

Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.

 

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja: amanuenssi

 

 

SHIS005    Pro gradu -tutkielma (40 op)

Tavoitteena on kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä tutkimusongelmaa sekä laatia menettelytapojen hallintaa osoittava itsenäinen tutkielma sovitusta aiheesta.

Pro gradu -tutkielmaa ryhdytään laatimaan syventävien opintojen seminaarin aikana.

Vastuuopettaja: Suomen historian professori

 

 

TALOUSHISTORIA

 

THIS001    Menetelmäopinnot (10 op)

Kurssilla perehdytään syvällisesti erityisesti taloushistorian kannalta historiantutkimuksen metodologiaan ja historiallisen tiedon merkitykseen ja sen muutoksiin tavoitteena opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen itsenäisen tutkielman laatimiseen. Kurssi voidaan järjestää osin yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa.

Arviointi: numeerinen arviointi

Vastuuopettaja: taloushistorian professori

 

Pakollinen kirjallisuus (6 op)

Jarrick, Arne, Söderberg, Johan, Praktisk historieteori (1993)

Rawski, Thomas G., Economics and the historian (1996)

North, Douglass Cecil, Structure and change in economic history (1981)

 

Oppihistoriallinen osio (4 op)

Kindleberger, Charles P., Historical economics. Art or science (1990)

Blaug, Mark, Economic history and the history of economics (1986)

Lamberg, Juha-Antti, Ojala, Jari (toim.), Uusi institutionaalinen taloushistoria. Johdanto tutkimukseen (1997)

 

THIS002    Syventävien opintojen seminaari (10 op)

Seminaari jakautuu kahteen osaan, joista ensin on käytävä pro gradu -työn tutkimussuunnitelman laatimiseen keskittyvä seminaari. Tutkimussuunnitelmavaiheen rinnalla tai sen jälkeen osallistutaan toiseen osioon, jossa laaditaan esitelmä pro gradu -työn aihepiiristä ja toimitaan toisen seminaarilaisen esitelmän kommentaattorina.

Arviointi: numeerinen arviointi

Vastuuopettaja: taloushistorian professori

 

THIS003    Valinnainen kirjallisuus (13 op)

Eri alojen kirjallisuutta voidaan korvata luennoilla, työryhmillä ja esseillä. Kirjallisuus  suoritetaan mahdollisimman suurina saman aihepiirin kokonaisuuksina.

Arviointi: numeerinen arviointi

Vastuuopettaja: taloushistorian professori

 

Rakenteet ja toimijat historiassa pitkällä aikavälillä (ks. Suomen historia)

 

Liiketoimintahistoria:

Chandler, Alfred D. Jr., Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism (3rd pr., 1994) (4 op)

Chandler, Alfred D. Jr., The visible hand. The managerial revolution in American business (1981) (3 op)

 

Fellman, Susanna, Uppkomsten av en direktörsprofession. Industriledarnas utbildning och karriär i Finland 1900 - 1975 (2000) (2 op)

 

Biologisen elintason tutkimus:

Komlos, John, The biological standard of living on three continents. Further explorations in anthropometric history (1995) (2 op)

Steckel, Richard H., Floud, Roderick, Health and welfare during industralization (1997) (3 op)

 

Väestöhistoria:

Koskinen, Seppo (toim.), Suomen väestö (1994) (2 op)

Livi-Bacci, Massimo, A concise history of world population (1997) (2 op)

Pitkänen, Kari J., Deprivation and disease. Mortality during the great Finnish famine of the 1860s (1993) (1 op)

 

Maatalous:

Myrdal, Janken & Söderberg, Johan, Dynamics of Continuity: The Agrarian Economy of Sixteenth-Century Sweden (1991) (3 op)

Suomen maatalouden historia II. Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle (2004) (3 op)

Suomen maatalouden historia III. Suurten muutosten aika. Jälleenrakennuskaudesta EU-Suomeen (2004) (3 op)

 

²Klassikot²

Valitaan seuraavista:

Anderson, J. L., Explaining long-term economic change (1995) Tentitään jonkin toisen teoksen yhteydessä

Mokyr, Joel, The lever of riches. Technological creativity and economic progress (1990) (2 op)

Mokyr, Joel, The gifts of Athena. Historical origins of the knowledge economy (2002) (2 op)

Snooks, Graeme Donald, The dynamic society. Exploring the sources of global change (1996) (3 op)

Vries, Jan de, The economy of Europe in an age of crisis 1600 - 1750 (1994) (2 op)

 

Instituutiot:

North, Douglass Cecil, Institutions, institutional change and economic performance (2002) (2 op)

Olson, Mancur, The logic of collective action. Public goods and the theory of groups (1977) (2 op)

Williamson, Oliver E., The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational  contracting (1985) (2 op)

 

 

THIS004    Työharjoittelu (Valinnainen opintojakso, enintään 6 op)

Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun vain yhden kerran opintojensa aikana. Harjoittelupaikat on ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joiden opintoihin ei sisälly opintorakenteensa puolesta harjoittelua tai jotka eivät ole vielä tehneet työharjoittelua.

Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja: amanuenssi.

 

 

THIS005    Pro gradu -tutkielma (40 op)

Tavoitteena on kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä tutkimusongelmaa sekä laatia menettelytapojen hallintaa osoittava itsenäinen tutkielma sovitusta aiheesta.

Pro gradu -tutkielmaa ryhdytään laatimaan syventävien opintojen seminaarin aikana.

Vastuuopettaja: taloushistorian professori

 

               

YLEINEN HISTORIA

 

YHIS001    Menetelmäopinnot (10 op)

Kurssilla perehdytään syvällisesti historiantutkimuksen metodologiaan ja historiallisen tiedon merkitykseen ja sen muutoksiin tavoitteena opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen itsenäisen tutkielman laatimiseen.

Menetelmäopinnot suoritetaan ennen  laudaturseminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa.

Suoritustapa: luento ja tehtäviä tai kirjallisuus

Arviointi: numeerinen arviointi

Vastuuopettaja: yleisen historian professori

 

Pakollinen kirjallisuus (suoritetaan yhtenä kokonaisuutena ennen valinnaista osuutta, 5 op):

Burke, Peter (ed.), New perspectives on historical writing (2001)

Marwick, Arthur, The New Nature of History: Knowledge, Evedence, Language (2001)

 

Valinnainen kirjallisuus (tentitään seuraavista 2 teosta, muusta korvaavasta kirjallisuudesta voidaan sopia tentaattorin kanssa, 5 op):

Burke, Peter, History and social theory (1996)

Evans, Richard J., In Defence of History (2000)

Munslow, Alun, The New History (2003)

Skinner, Quentin, Visions of Politics, Volume I: Regarding Method (2002)

 

 

YHIS002    Laudaturseminaari (10 op)

Kaksi lukukautta kestävä seminaari, jonka tavoitteena on pro gradu -tutkielman valmistelu. Opiskelija laatii seminaariesitelmän pro gradun aihepiiristä ja toimii toisen seminaarilaisen esitelmän opponenttina.

Arviointi: numeerinen arviointi

Vastuuopettajat: yleisen historian professorit

 

 

YHIS003    Valinnaiset teokset (13 op)

Kirjallisuutta voidaan korvata luennoilla, työryhmillä ja esseillä. Kirjallisuus suoritetaan mahdollisimman suurina saman aihepiirin kokonaisuuksina.

Arviointi: numeerinen arviointi

Vastuuopettaja: yleisen historian professori

 

Craig, Gordon A.,  Germany, 1866B1945 (Oxford History of Modern Europe). Oxford University Press (alunperin 1980, myös saksaksi) (4 op)

Goldhagen, Daniel, Hitler=s Willing Executioners (myös saks.) (1997) (3 op)

Ingrao, Charles W., The Habsburg Monarchy 1618B1815. (Cambridge University Press, 2000) (2 op)

Romsics, Ignác, Hungary in the twentieth Century. (1999) (3 op)

Sheehan, James J.,  German History 1770 B 1866. (Oxford History of Modern

Europe, 1993) (5 op)

Sked, Alan, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815 B 1918. (Second Edition 2001) (2 op)

Ullrich,Volker, Die nervöse Grossmacht 1871B1918. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs. (1999) (3 op)

Figes, Orlando, Natasha=s Dance. A Cultural History of Russia (2002) (3 op)

Hiden, John B Salmon, Patrick, The Baltic Nations and Europe. Estonia, Latvia and Lithuania in the Twentieth Century. (1995) (1 op)

Hovi, Kalervo, Puolan historia. (1994) (1 op)

Malia, Martin, The Soviet Tragedy. A History of Socialism on Russia, 1917B1991

(1994) (3 op)

Misiunas, Romuald B Taagepera, Rein, The Baltic States. Years of Dependence 1940B1990. (1993) (2 op)

Pipes, Richard, The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism 1917B1923 (1997) (2 op)

Plakans, Andrejs, The Latvians. A short History. (1995) (1 op)

Raun, Toivo, Viron historia (englanniksi uusi laitos: Estonia and the Estonians (2002) (2 op)

Vardys, Stanley B Sedaitis, Judith, Lithuania. The Rebel Nation. (1997) (1 op)

White, James D., The Russian Revolution, 1917 B 1921. A Short History. (2 op)

 

Aldrich, Robert, Greater France: A Short History of French Overseas Expansion. (Palgrave 1996) (2 op)

Bury, J. P. T.,  France 1814 B 1940. (Routledge 2003) (2 op)

Lefebvre, Georges, The French Revolution (Routledge 2001) (On yliopiston kirjaston Ebrary-elektronisten kirjojen tietokannassa) (2 op)

Outram, Dorinda, The Body and the French Revolution (Fontana 1989) (1 op)

 

 Black, Jeremy, Eighteenth-century Britain, 1688 – 1783 (2001) (2 op)

Fogel, Robert William, Without Consent or Contract. The Rise and Fall of American Slavery (1994) (3 op)

Marwick, Arthur,  British Society Since 1945 (2003) (3 op)

McCusker, John J., The Economy of British America, 1607 - 1789 (with supplementary bibliography) (2 op)

Morgan, Kenneth O., Britain Since 1945. The People=s Peace (Oxford 2001) (4 op)

Pugh, Martin,  The Making of Modern British Politics, 1867B1939 (1993) (2 op)

Riukulehto, Sulevi The Concepts of Luxury and Waste in American Radicalism, 1880B1929 (1998) (2 op)

Stearns, Peter N., Industrial Revolution in World History (1998) (2 op)

Stevenson, John, British Society 1914B1945 (1986) (3 op)

 

Ahonen, Kalevi, From Sugar Triangle to Cotton Triangle. Trade and Shipping between America and Baltic Russia, 1783 – 1860 (3 op)

Angerman, Arina, et al., Current issues in women=s history (1989) (2 op)

Armstrong, David, Lloyd, Lorna, Redmond, John, From Versailles to Maastricht. International organisation in the twentieth century (1996) (2 op)

 Black, Jeremy, Eighteenth Century Europe 1700 – 1789 (2 op)

Gaddis, John Lewis, We Now Know. Rethinking Cold War History (1998) (2 op)

Gartner, Lloyd P., History of the Jews in modern times. (Oxford University Press 2001) (2 op)

Krötzl, Christian, Pietarin ja Paavalin nimissä. Paavit, lähetystyö ja Euroopan muotoutuminen (500 B 1250). (SKS 2004) (1 op)

Hokkanen, Markku, Quests for Health in Colonial Society. Scottish Missionaries and Medical Culture in the Northern Malawi Region, 1875 – 1930 (3 op)

Matikainen, Satu, Great Britain, British Jews and the International Protection of Romanian Jews, 1900 – 1914 (2 op)

Smith, Roger, The Fontana history of the human sciences (1997) (6 op)

 

 

YHIS004    Työharjoittelu (Valinnainen opintojakso, enintään 6 op)

Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun vain yhden kerran opintojensa aikana. Harjoittelupaikat on ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, joiden opintoihin ei sisälly opintorakenteensa puolesta harjoittelua tai jotka eivät ole vielä tehneet työharjoittelua.

Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.

Arviointi: hyväksytty / hylätty

Vastuuopettaja: amanuenssi

 

 

YHIS005    Pro gradu -tutkielma (40 op)

Tavoitteena on kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä tutkimusongelmaa sekä laatia menettelytapojen hallintaa osoittava itsenäinen tutkielma sovitusta aiheesta.

Pro gradu -tutkielmaa ryhdytään laatimaan laudaturseminaarin aikana.

Vastuuopettaja: yleisen historian professori