29.01.2007

Historiatieteiden opetussuunnitelma 2005-2007

Historian opintovaatimukset 2005-2007


YLEISOPINNOT

HTKY001     Opintojen suunnittelu (2 op)
Tavoitteena on perehtyminen oman tieteenalan opetussuunnitelmaan sekä eri mahdollisuuksiin ja vaihtoehtoihin, joiden perusteella kartoitetaan ja suunnitellaan tutkintorakennetta. Opiskelija osallistuu syyslukukauden alussa järjestettävälle yhteiselle luennolle opintojen suunnittelusta, jonka jälkeen kukin laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Suunnitelman tarkoitus on auttaa opiskelijaa opintojen hallinnassa ja tavoitteellisessa opiskelussa.  Opinto-ohjaajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen suunnitelma hyväksytään ja siitä keskustellaan tarvittaessa vuosittain.
Tiedekunnan yleisopintoihin sijoitettava kurssi on pakollinen historian pääaineopiskelijoille.
Vastuuopettaja: historian amanuenssi
   
           

PERUSOPINNOT ( 25 op)

HISP001    Johdatus historiatieteeseen (5 op)
Kurssin tavoitteena on esitellä ja keskustella yleisesti, mitä historia, historiantutkimus ja historiatiede ovat, sekä johdattaa opiskelijat historian eri osa-alueiden pariin. Kurssilla käsitellään yleistä historian teoriaa, mm. tutkimuksen merkitystä, historiaa ja aikaa, subjektiivisuuden ja objektiivisuuden ongelmia sekä rationaalisuutta. Kurssilla opiskelijat saavat myös katsauksen historiantutkimuksen menetelmiin pääpainon ollessa lähdekritiikin esittelyssä sekä laadullisissa ja määrällisissä tutkimusmenetelmissä.
Kurssi antaa yleisen tiedollisen perustan aineopintojen suorittamiselle.
Kurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syyslukukaudella osallistumalla luennolle ja opetukseen liittyviin verkkokeskusteluihin.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: Suomen historian yliassistentti

Peruskurssi (20 op)
Kurssin suorittamalla opiskelija saa perustiedot ennen muuta eurooppalaisten yhteiskuntien, politiikan, talouden ja kulttuurin kehityksestä esihistoriasta nykyaikaan.
Luentoja järjestetään eri aikakausien osalta vuosittain vaihtelevasti. Luennoilla Suomen, talous- ja yleisen historian edustajat käsittelevät kokonaisuuksia oman oppiaineensa uusimman tutkimustiedon valossa. Koko kurssi on myös mahdollista suorittaa kirjatentteinä, jolloin jokainen aikakausi tentitään yhtenä kokonaisuutena, ellei toisin ilmoiteta. Kronologinen suoritusjärjestys on suositeltava, mutta ei pakollinen. Koko peruskurssi suoritetaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.
Arviointi: luento- tai kirjatentit numeerisella asteikolla
Kirjallisuus:
HISP002    Esihistoria ja antiikki (3 op)
Winks, Robin W., Mattern-Parkes, Susan P., The Ancient Mediterranean World: From the Stone Age to A. D. 600 (Oxford University Press, 2004)
Huurre, Matti, 9000 vuotta Suomen esihistoriaa (7. painos, 2001)
HISP003    Keskiaika (3 op)
Heikkilä, Tuomas,  Niskanen, Samu, Euroopan synty. Keskiajan historia (2004)
Kallioinen, Mika,  Kirkon ja kruunun välissä. Suomalaiset ja keskiaika (2001)               
HISP004    Uusi aika (1500 - 1800) (5 op)
Cameron, Euan (ed.), Early Modern Europe: An Oxford History (1999)
Karonen, Petri, Pohjoinen suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521 - 1809 (1999).
HISP005    Uusin aika ja nykyhistoria (1800 -) (9 op) HUOM. Osio voidaan tenttiä kahdessa osassa:
1800-luku (Gildea, Klinge) ja 1900-luku (Goff et al., Meinander).
Gildea, Robert, Barricades and Borders. Europe 1800 - 1914 (1996)
Klinge, Matti, Keisarin Suomi (1997)
Goff, Richard, Moss, Walter, Terry, Janice,  Upshur, Jiu-Hwa, The Twentieth Century. A Brief Global History (5th ed., 1998)
Meinander, Henrik, Tasavallan tiellä. Suomi kansalaissodasta 2000-luvulle (1999)

               

AINEOPINNOT (55 op)

PAKOLLINEN OSUUS (19 op)

HISA001    Tutkimusmenetelmät (5 op)
Luentokurssilla syvennetään perusopintojen Johdatus historiatieteeseen -kurssin teemoja ja perehdytään historian eri tutkimussuuntauksien kehitykseen 1800-luvulta nykypäivään. Lisäksi esitellään perusteellisemmin joitain historiantutkimuksen nykysuuntauksia sekä niiden menetelmiä (tarkastelussa voivat olla esimerkiksi aate-, mentaliteetti- ja psykohistoria, mikrohistoria, kulttuurihistoria, poliittinen historia, elämänkerrallinen tutkimus, historiallinen sosiologia, uusinstitutionaalinen taloushistoria, liiketoimintahistoria jne.).
Kurssi suoritetaan toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella ja se edellyttää aktiivista osallistumista.
Arviointi: numeerinen asteikko
   
HISA002    Tutkielmakollokvio (14 op, josta tutkielman osuus on 10 op)
Opintojaksossa opiskelija perehtyy erilaisiin lähdeaineistoihin ja niiden tulkintaan sekä harjaantuu laatimaan kirjallisia esityksiä käyttämällä kriittisesti alkuperäislähteitä ja aiempaa tutkimusta.
Käsiteltävät lähdeaineistot:
- Julkinen aikalaisaineisto (lehdistö ja muut tiedotusvälineet, alkuperäislähteenä käytetty kirjallisuus, lentokirjaset ym.)
- Sosiaaliset ja taloudelliset rakenteet (väestö, seurakunnallinen ja kirkollinen aineisto, perunkirjat, taloudellinen aineisto)
- Hallinnan lähteet (hallinto ja politiikka, esim. valtiopäiväasiakirjat, diplomaattikirjeenvaihto)
- Kertova aineisto (julkinen ja yksityinen aineisto, tuomiokirjat, kirjeenvaihto, päiväkirjat jne.)
Opiskelijat osallistuvat myös kirjaston järjestämille tiedonhankinnan kursseille (Tiedonhankinnan opintopolku A).
Opintojakso suoritetaan toisen lukuvuoden aikana. Syyslukukaudella ovat lähdeaineistoja esittelevät yhteiset luennot ja myös seminaariryhmät aloittavat työskentelynsä jo syyslukukaudella. Opiskelija valitsee ohjatusti tutkielman aiheen ja saa seminaarin ohjaajalta yksilöllistä ohjausta alkuperäislähteistöön, kirjallisuuteen ja metodologiaan. Kevätlukukaudella seminaarityöskentely jatkuu: opiskelija laatii ja esittää tutkielmansa sekä toimii toisen opiskelijan tutkielman opponenttina.
Arviointi: numeerinen asteikko.
Historiaa sivuaineena opiskelevien seminaarityötä ei tarkasteta kandidaatintutkielmana eivätkä he tee maturiteettia.
   
HISY096    Kypsyysnäyte eli maturiteetti (1 op)
Pääaineopiskelijoille tarkoitettu kypsyysnäyte kuuluu kaikille pakollisiin kieli- ja viestintäopintoihin ja opiskelijat suorittavat sen humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivänä, sen jälkeen kun kandidaatintutkielma on hyväksytty tutkielmakollokviossa. Tarkat ohjeet suorittamisesta löytyvät humanistisen tiedekunnan www-sivuilta.


VALINNAINEN OSUUS (36 op)

Aineopintojen valinnaisilla kursseilla perehdytään historian erikoiskysymyksiin, osa-alueisiin ja maantieteellisiin kulttuurialueisiin. Kokonaisuudet suoritetaan kirjatentteinä, luentokursseina, työryhmätöinä tai esseinä. Muista suoritustavoista, esim. luentopäiväkirjoista ja niiden arvioinnista ilmoitetaan erikseen. Kirjatentit suoritetaan vähintään neljän pisteen kokonaisuuksina erikoistumalla opiskelijan valitsemiin aihepiireihin. Yhden aihepiirin enimmäislaajuus voi olla 12 pistettä.
Historian pääaineopiskelija voi suorittaa kursseja ensimmäisestä lukuvuodesta alkaen.
Arviointi: kirja- ja luentotentit sekä esseet numeerisella asteikolla, ellei toisin ilmoiteta.
   
HISA003    Menetelmäopintoihin liittyviä vaihtoehtoisia kursseja (4 - 12 op)
Tavoitteena on perehdyttää opiskelija erityisosaamista vaativiin tutkimusmenetelmiin osin myös muilta kuin historiatieteen aloilta. Niitä voivat olla muun muassa luento-, harjoitus- ja työryhmäkurssit esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:  paleografia, kartografia, tilastolliset menetelmät, digitaaliset aineistot, laadullinen tutkimus, sisällön- ja diskurssianalyysi, suullinen historia ja muistitieto, historiallinen demografia, antiikin ja keskiajan tutkimuksen menetelmät.
Suoritetaan toisena tai kolmantena opiskeluvuonna.
Arviointi: numeerinen asteikko tai hyväksytty / hylätty.
       
HISA004      Poliittinen historia (suoritetaan enintään 12 op)
Alapuro, Risto, Suomen synty paikallisena ilmiönä 1890 - 1933 (1995) (2 op)
Jussila, Osmo, Hentilä, Seppo, Nevakivi, Jukka, Suomen poliittinen historia 1809 - 1995 (3. uud.p., 2000) (2 op)
Katajala, Kimmo, Suomalainen kapina. Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150 - 1800) (2002) (3 op)
Black, Jeremy, European International Relations 1648 - 1815 (2002) (2 op)
Clark, Ian, Globalization and Fragmentation. Internalional Relations in the Twentieth Century (1997) (1 op)
Green, E. H. H., Ideologies of Conservatism. Oxford University Press, (2002) (2 op)
Tilly, Charles, Coercion, capital and European states, AD 990 - 1990 (1992) (2 op)
   
   
HISA005    Aate- ja oppihistoria (suoritetaan enintään 12 op)
Tommila, Päiviö, Salokangas, Raimo, Sanomia kaikille. Suomen lehdistön historia (1998) (2 op)    Tommila, Päiviö, Korppi-Tommola, Aura (toim.), Suomen tieteen vaiheet (2003) (2 op)
Sulkunen, Irma, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831 - 1892 (2004) (2 op)
Burrow, John Wyon, The crisis of reason. European thought, 1848 - 1914 (2000) (2 op)
Jacob, Margaret C., Scientific Culture and the Making of the Industrial West (1997) (2 op)
Saastamoinen, Kari, Eurooppalainen liberalismi. Etiikka, talous, politiikka (1998) (2 op)
Skinner, Quentin, The Foundations of Modern Political Thought, Vol. 1: The Renaissance (Repr. 1998) Vol. 2: The Age of Reformation (Repr. 2000) (á 2 op)
Spellman, W. M., European Political Thought 1600 - 1700 (1998) (1 op)

HISA006    Kulttuurihistoria (suoritetaan enintään 12 op)
Katajala, Kimmo (toim.), Manaajasta maalaisaateliin. Tulkintoja toisesta historian, antropologian ja maantieteen välimaastossa (1995) (1 op)
Peltonen, Matti (toim.), Rillumarei ja valistus. Kulttuurikahakoita 1950-luvun Suomessa (1996) (2 op)
Virtanen, Keijo, Kulttuurihistoria - tie kokonaisvaltaiseen historiaan (1987) (1 op)
Suomen kulttuurihistoria 2, Tunne ja tieto (1720 - 1870-luku) (2002) (3 op)
Suomen kulttuurihistoria 3, Oma maa ja maailma (1870 - 1945) (2003) (3 op)
Barber, Richard, The Knight and Chivalry (Rev. ed., 1995) (2 op)
Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe (Revised repr., 1994) (2 op)
Collini, Stefan, Whatmore, Richard, Young, Brian (ed.), History, Religion and culture. British intellectual history 1750 - 1950 (2000) (2 op)

HISA007    Taloushistoria (suoritetaan enintään 12 op)
Suomen taloushistoria (6 p., ks. tarkemmat ohjeet laitoksen kotisivuilta)
Suomen taloushistoria I Agraarinen Suomi (1980)
Suomen taloushistoria II Teollistuva Suomi (1982)
Hjerppe, Riitta, Kasvun vuosisata (1990)

Hyvinvointi (6 op):
Fellman, Susanna, Lindholm, Christian, Tillväxt, omvandling och kris. Finlands ekonomi efter 1945 (1996)
Stearns, Peter N., Chapman, Herrick, European Society in Upheaval. Social history since 1750 (3rd ed., 1992)
Zelizer, Viviana A., The social meaning of money (1997)

Liiketoiminta (6 op):
Cassis, Youssef, Big business. The European experience in the twentieth century. (1997)
Näsi, Juha, et al., Metsäteollisuusyritysten strategiset kehityspolut. Kilpailu, keskittyminen ja kasvu pitkällä aikavälillä (2001) http://www.tekes.fi/julkaisut
Nummela, Ilkka, Toiselta kantilta. Minna Canth liikenaisena (2004)
       
HISA008    Uusi sosiaalihistoria (suoritetaan enintään 12 op)
Einonen, Piia, Karonen, Petri, Arjen valta. Suomalaisen yhteiskunnan patriarkaalisesta järjestyksestä myöhäiskeskiajalta teollistumisen kynnykselle (v. 1450 - 1860) (2002) (2 op)
Matikainen, Olli (toim.), Rikos historiassa (2000) (3 op)
Nygård, Toivo, Erilaisten historiaa. Marginaaliryhmät Suomessa 1800-luvulla ja 1900-luvun alussa (1998) (1 op)
Peltonen, Matti, Kurkela, Vesa, Heinonen, Visa (toim.), Arkinen kumous. Suomalaisen 60-luvun toinen kuva (2003) (3 op)
Bridenthal, Renate, Koonz, Claudia, Stuard, Susan, (eds.), Becoming Visible. Women in
European History (2. ed., 1987) (3 op)
Collini, Stefan, Whatmore, Richard, Young, Brian (ed.), Economy, polity and society. British intellectual history 1750 - 1950 (2000) (2 op)
Le Goff, Jacques, Time, Work & Culture in the Middle Ages (1982) (3 op)

HISA009    Kulttuurialueet (opiskelija valitsee kahdesta alueesta yhteensä enintään 12 op)

     Pohjoismaat ja Baltia:
        Gustafsson, Harald, Nordens historia. En europeisk region under 1200 år (1997) (2 op)
        Katajala, Kimmo (ed.), Northern Revolts. Medieval and Early Modern Peasant Unrest in the Nordic Countries (2004) (2 op)
        Alenius, Kari, Viron, Latvian ja Liettuan historia (2000) (2 op)
    Venäjä:
        Hosking, Geoffrey A., A History of the Soviet Union 1917 - 1991 (1992) (3 op)
        Pipes, Richard, Russia Under the Old Regime (2. ed., 1995) (2 op)
        Riasanovsky, Nicholas V., A History of Russia (6th ed., 2000) (4 op)
    Afrikka ja Lähi-itä:    
        Iliffe, John, Africans. The History of a Continent (1995) (2 op)
        Morris, Benny, Righteous Victims. A History of the Zionist-Arab Conflict 1888 - 2001 (2001) (4 op)        
        Hitti, Philip Kûri, The Arabs. A Short History (2. rev ed.,1996) (2 op)

     Amerikka:
        Norton, Mary Beth, et al., A People and a Nation. A History of the United States (Brief 6th ed., 2003) (3 op)
        Valtonen, Pekka, Latinalaisen Amerikan historia (2001) (3 op)
    Aasia:
        Beasley, W. G., The Rise of Modern Japan (2nd ed., repr. 1997) (2 op)
        Kulke, Hermann, Rothermund, Dietmar,  History of India (1998) (2 op)
        Pomeranz, Kenneth, The great divergence: China, Europe, and the making of the modern world economy (2000) (2 op)
 
HISA010    Ulkomaiset opinnot (valinnainen opintojakso, suoritetaan enintään 12 op)
Ulkomaisessa vaihdossa suoritettuja opintoja, joista on alustavasti sovittu ennen vaihtoon lähtöä ja jotka rekisteröidään kohdeyliopiston todistusten ja / tai opintorekisteriotteiden perusteella.
Arviointi: kohdeyliopiston arvosteluasteikko sovellettuna kotiyliopistoon
               
HISA011    Työharjoittelu (valinnainen opintojakso, enintään 6 op)
Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Työharjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti vasta maisteriopintojen aikana, mutta se voidaan tarvittaessa sijoittaa kandidaatintutkintoon silloin, jos opiskelija ei aio suorittaa ylempää tutkintoa. Työharjoittelua ei voi sijoittaa pääaineeseen, mikäli harjoittelu on tehty jonkin sivuaineen yhteydessä.
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: amanuenssi   
      

SYVENTÄVÄT OPINNOT (80 op)

YHTEINEN OSUUS (7 op)

Syventävien opintojen kaikille historianopiskelijoille yhteisessä osuudessa perehdytään historianfilosofian peruskysymyksiin ja historiankirjoitukseen. Kvantitatiivisten lähestymistapojen kurssilla käsitellään erityisesti historiantutkijan yleisimmin tarvitsemia tilastomenetelmiä ja aineistojen tulkintaan sekä tietokantoihin liittyviä seikkoja.
Historian pääaineopiskelijat voivat suorittaa syventäviä opintoja jo kandidaattivaiheen aikana. Yhteisen osuuden ja menetelmäopintojen kaikkia luentoja ei järjestetä joka vuosi.

HISS001     Historianfilosofia (2 op)
Suoritusmuoto: luento tai kirjallisuus
Arviointi: luento- tai kirjatentti numeerisella asteikolla.
Vastuuopettaja: yleisen historian professori
Kirjallisuus:
Stanford, Michael, An introduction to the philosophy of history (1998)

HISS002     Historiankirjoitus (4 op)
Suoritusmuoto: luennot tai kirjallisuus
Arviointi: luento- tai kirjatentti numeerisella asteikolla.
Vastuuopettajat: Suomen ja yleisen historian professorit
Kirjallisuus:
Breisach, Ernst, Historiography. Ancient, medieval & modern (2nd ed., 1994) tai
Setälä, Päivi, Suvanto, Pekka, Viikari, Matti, Historiankirjoituksen historia (1983)
Tommila, Päiviö, Suomen historiankirjoitus. Tutkimuksen historia (1989). Teoksen tukena luetaan Suomen tieteen historia 2, historiantutkimuksen osuus.

HISS003    Kvantitatiiviset lähestymistavat (+ tietokannat) (1 op)
Suoritusmuoto: luento- ja harjoituskurssi tai kirjallisuus
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: taloushistorian professori
Kirjallisuus:
Eggeby, Eva, Söderberg, Johan, Kvantitativa metoder för samhällsvetare och humanister (1999)


OPPIAINEKOHTAISET OPINNOT

SUOMEN HISTORIA

SHIS001    Menetelmäopinnot (10 op)
Kurssilla perehdytään syvällisesti historiantutkimuksen metodologiaan ja historiallisen tiedon merkitykseen ja sen muutoksiin tavoitteena opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen itsenäisen tutkielman laatimiseen.
Menetelmäopinnot suoritetaan ennen syventävien opintojen seminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa.
Arviointi: numeerinen asteikko
Vastuuopettaja: Suomen historian professori (Petri Karonen)

Pakollinen kirjallisuus (3 op) tentitään yhtenä kokonaisuutena:
Kalela, Jorma, Historiantutkimus ja historia (2. p., 2002)
Jarrick, Arne, Söderberg, Johan, Praktisk historieteori (1993)

Valinnaiset ja syventävät menetelmäosiot (7 op)
Valinnaiset osiot voivat käsittää erilaisia syventäviä menetelmäopintoja, kuten syventävän käsiala- ja lähdeaineistokurssin, kartta-aineiston tutkimuskurssin, muita vastaavia seminaari- ja työryhmätyyppisesti toteutettavia opintoja sekä kirjallisuutta ja esseitä. Kunakin lukukautena annettavasta opetuksesta ks. tarkemmin laitoksen opinto-ohjelma.

Mikäli opiskelija haluaa suorittaa osan opinnoista essee-muotoisena, tulee hänen sopia asiasta etukäteen vastuuopettajan kanssa. Esseen tekemiseen liittyvät ohjeet ovat seuraavat:

Essee laaditaan seuraavia ohjeita noudattaen jostakin tentaattorin kanssa sovittavasta teoksesta, jonka sisuksiin essee pureutuu: opiskelija analysoi miten tutkimus on tehty (menetelmät, käytetyt lähteet, kysymyksenasettelu jne). Tässä tapauksessa tutkimuksen tulokset eivät ole suurimman kiinnostuksen kohteena, vaan nimenomaan tekotapa ja keinot tuloksien saamiseksi. Esseessä on siis analysoitava, miten po. tutkimus on tehty. Kirjareferaatit yms. eivät ole hyväksyttävissä. Esseen suositeltava mitta on 7 - 10 sivua (2 op). Erityistapauksissa essee voi olla neljän opintopisteen laajuinen. Tekijä saa mieluusti pohtia esseessään sitä, kuinka teosta voisi käyttää hyväksi oman tutkielman valmistelussa. Siksi olisi toivottavaa, että tutkimus liittyisi edes jossain määrin omaan opinnäyte- tai muuhun tutkielmatyöhön. Ohessa on kuitenkin lueteltu joitakin esimerkkejä suositeltavista tutkimuksista, joiden pohjalta essee voidaan laatia:

Historiantutkimuksen tila ja tulevaisuus. Historiallinen Aikakauskirja 1/2003
Renvall, Pentti, Nykyajan historiantutkimus (1983)
Ehrnrooth, Jari, Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja niiden vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905 - 1914 (1992)
Kettunen, Pauli, Suojelu, suoritus, subjekti. Työsuojelu teollistuvan Suomen yhteiskunnallisissa ajattelu- ja toimintatavoissa (1994)
Teräs, Kari, Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 2880 - 1920 (2001)
Ylikangas, Heikki, Puukkojunkkareitten esiinmarssi. Väkivaltarikollisuus Etelä-Pohjanmaalla 1790 - 1825 (1976)
       
SHIS002    Syventävien opintojen seminaari (10 op)
Seminaari jakautuu kahteen osaan, joista ensin on käytävä pro gradu -työn tutkimussuunnitelman laatimiseen keskittyvä seminaari. Tutkimussuunnitelmavaiheen rinnalla tai jälkeen osallistutaan toiseen osioon, jossa laaditaan esitelmä pro gradu -työn aihepiiristä, toimitaan toisen seminaarilaisen esitelmän opponenttina ja yhden kerran pöytäkirjanpitäjänä.
Arviointi: numeerinen arviointi
Vastuuopettajat: Suomen historian professori  ja yliassistentti       

SHIS003    Valinnainen kirjallisuus (13 op)
Eri alojen kirjallisuutta voidaan korvata luennoilla, työryhmillä ja esseillä. Kirjallisuus suoritetaan mahdollisimman suurina (vähintään 4 op) saman aihepiirin kokonaisuuksina.
Esimerkkejä kirjallisuudesta

Varhaismoderni yhteiskunta:
Eilola, Rajapinnoilla. Sallitun ja kielletyn määritteleminen 1600-luvun jälkipuoliskon noituus- ja taikuustapauksissa (2003) (2 op)   
Matikainen, Verenperijät. Väkivalta ja yhteisön murros itäisessä Suomessa 1500-1600-luvulla (2002) (2 op)
Englund, Peter, Pultava (3. p., 1993) (2 op)
Englund, Peter, Suuren sodan vuodet (3. p., 2003) (3 op)
Englund, Peter, Voittamaton. Erään miehen tie Ruotsin suurvalta-aikana (2001) (5 op)
Gustafsson, Harald, Political Interaction in the Old Regime. Central power and local society in the eighteenth-century Nordic states (1994) (1 op)

 
Aate- ja oppihistoria:
Heininen, Simo, Heikkilä, Markku, Suomen kirkkohistoria (4. p., 2002) (2 op)
Lamberg, Marko, Nuoruus ja toivo. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1934 - 2003 (2004) (3 op)
   
Poliittinen historia:
Jussila, Osmo, Suomen suuriruhtinaskunta 1809 - 1917 (2004) (4 op)
Kallenautio, Jorma, Suomi katsoi eteensä. Itsenäisen Suomen ulkopolitiikka 1917 - 1955 (1985) (2 op)
Hyvärinen, Matti [et al.], Käsitteet liikkeessä. Suomen poliittisen kulttuurin käsitehistoria (2003) (3 op)
Kuisma, Markku, Kahlittu raha, kansallinen kapitalismi. Kansallis-Osake-Pankki 1940 - 1995 (2004) (3 op)
Paasivirta, Juhani, Pienet valtiot Euroopassa. Kansainvälisen järjestelmän muutoksia 1800- ja 1900-luvuilla (2. p., 1988) (2 op)
   
Rakenteet ja toimijat historiassa pitkällä aikavälillä:
Fellman, Susanna, Uppkomsten av en direktörsprofession. Industriledarnas utbildning och karriär i Finland 1900 - 1975 (2000) (2 op)
Karonen, Petri, Patruunat ja poliitikot. Yritysjohtajat taloudellisina ja poliittisina toimijoina Suomessa 1600 - 1920 (2004) (2 op)
Lamberg, Marko, Dannemännen i stadens råd. Rådmanskretsen i nordiska köpstäder under senmedeltiden (2001) (3 op)
Ojala, Jari, Tehokasta liiketoimintaa Pohjanmaan pikkukaupungeissa. Purjemerenkulun kannattavuus ja tuottavuus 1700 - 1800-luvulla (1999) (3 op)
Vilkuna, Kustaa H. J., Valtakunnan eduksi, isänmaan kunniaksi, ruukinpatruunalle hyödyksi. Suomen rautateollisuus suurvalta-ajalla (1994) (2 op)

SHIS004    Työharjoittelu (valinnainen opintojakso, enintään 6 op)
Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun vain yhden kerran opintojensa aikana. Harjoittelua ei voida sijoittaa syventäviin opintoihin, mikäli se on tehty jo aineopintoihin tai johonkin sivuaineeseen.
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: amanuenssi

SHIS005    Pro gradu -tutkielma (40 op)
Tavoitteena on kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä tutkimusongelmaa sekä laatia menettelytapojen hallintaa osoittava itsenäinen tutkielma sovitusta aiheesta. Pro gradu -tutkielmaa ryhdytään laatimaan syventävien opintojen seminaarin aikana.
Vastuuopettaja: Suomen historian professori


TALOUSHISTORIA

THIS001    Menetelmäopinnot (10 op)
Kurssilla perehdytään syvällisesti erityisesti taloushistorian kannalta historiantutkimuksen metodologiaan ja historiallisen tiedon merkitykseen ja sen muutoksiin tavoitteena opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen itsenäisen tutkielman laatimiseen. Kurssi voidaan järjestää osin yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa.
Arviointi: numeerinen arviointi
Vastuuopettaja: taloushistorian professori

Pakollinen kirjallisuus (6 op)
Jarrick, Arne, Söderberg, Johan, Praktisk historieteori (1993)
Rawski, Thomas G., Economics and the historian (1996)
North, Douglass Cecil, Structure and change in economic history (1981)
Ojala, Jari, Mitä nyt taloushistoria? Historiallinen Aikakauskirja 2003 / 1

Oppihistoriallinen osio (4 op)
Kindleberger, Charles P., Historical economics. Art or science (1990)
Blaug, Mark, Economic history and the history of economics (1986)
Lamberg, Juha-Antti, Ojala, Jari (toim.), Uusi institutionaalinen taloushistoria. Johdanto tutkimukseen (1997)

THIS002    Syventävien opintojen seminaari (10 op)
Seminaari jakautuu kahteen osaan, joista ensin on käytävä pro gradu -työn tutkimussuunnitelman laatimiseen keskittyvä seminaari. Tutkimussuunnitelmavaiheen rinnalla tai sen jälkeen osallistutaan toiseen osioon, jossa laaditaan esitelmä pro gradu -työn aihepiiristä ja toimitaan toisen seminaarilaisen esitelmän kommentaattorina.
Arviointi: numeerinen arviointi
Vastuuopettaja: taloushistorian professori

THIS003    Valinnainen kirjallisuus (13 op)
Eri alojen kirjallisuutta voidaan korvata luennoilla, työryhmillä ja esseillä. Kirjallisuus suoritetaan mahdollisimman suurina (vähintään 4 op) saman aihepiirin kokonaisuuksina.
Arviointi: numeerinen arviointi
Vastuuopettaja: taloushistorian professori

Rakenteet ja toimijat historiassa pitkällä aikavälillä (ks. Suomen historia)
   
Liiketoimintahistoria:
Chandler, Alfred D. Jr., Scale and scope. The dynamics of industrial capitalism (3rd pr., 1994) (4 op)
Chandler, Alfred D. Jr., The visible hand. The managerial revolution in American business (1981) (3 op)
Fellman, Susanna, Uppkomsten av en direktörsprofession. Industriledarnas utbildning och karriär i Finland 1900 - 1975 (2000) (2 op)

Biologisen elintason tutkimus:
Komlos, John, The biological standard of living on three continents. Further explorations in anthropometric history (1995) (2 op)
Steckel, Richard H., Floud, Roderick, Health and welfare during industralization (1997) (3 op)

Väestöhistoria:
Koskinen, Seppo (toim.), Suomen väestö (1994) (2 op)
Livi-Bacci, Massimo, A concise history of world population (1997) (2 op)
Pitkänen, Kari J., Deprivation and disease. Mortality during the great Finnish famine of the 1860s (1993) (1 op)

Maatalous:
Suomen maatalouden historia I. Perinteisen maatalouden aika esihistoriasta 1870-luvulle (2003) (4 op)  
Suomen maatalouden historia II. Kasvun ja kriisien aika 1870-luvulta 1950-luvulle (2004) (3 op)
Slicher Van Bath, B. H., The agrarian history of Western Europe A.D. 500 - 1850 (1966) (2 op)

  ̋Klassikot"
 Valitaan seuraavista:
 Landes, David, S., The wealth and poverty of  Nations. Why some are so rich and some so poor (2001) (4 op)
 Snooks, Graeme Donald, The dynamic society. Exploring the sources of global change (1996) (3 op)
 Anderson, J. L., Explaining long-term economic change (1995) Tentitään jonkin toisen teoksen yhteydessä.
 Mokyr, Joel, The lever of riches. Technological creativity and economic progress (1990) (2 op)
 Mokyr, Joel, The gifts of Athena. Historical origins of the knowledge economy (2002) (2 op)
 Vries, Jan de, The economy of Europe in an age of crisis 1600 - 1750 (1994) (2 op)

Instituutiot:
North, Douglass Cecil, Institutions, institutional change and economic performance (2002) (1 op)
Olson, Mancur, The logic of collective action. Public goods and the theory of groups (1977) (1 op)
Williamson, Oliver E., The economic institutions of capitalism. Firms, markets, relational  contracting (1985) (2 op)

THIS004    Työharjoittelu (valinnainen opintojakso, enintään 6 op)
Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun vain yhden kerran opintojensa aikana. Harjoittelua ei voida sijoittaa syventäviin opintoihin, mikäli se on tehty jo aineopintoihin tai johonkin sivuaineeseen.
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: amanuenssi.
   
THIS005    Pro gradu -tutkielma (40 op)
Tavoitteena on kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä tutkimusongelmaa sekä laatia menettelytapojen hallintaa osoittava itsenäinen tutkielma sovitusta aiheesta.
Pro gradu -tutkielmaa ryhdytään laatimaan syventävien opintojen seminaarin aikana.
Vastuuopettaja: taloushistorian professori

 
YLEINEN HISTORIA

YHIS001    Menetelmäopinnot (10 op)
Kurssilla perehdytään syvällisesti historiantutkimuksen metodologiaan ja historiallisen tiedon merkitykseen ja sen muutoksiin tavoitteena opiskelijoiden tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen itsenäisen tutkielman laatimiseen.
Menetelmäopinnot suoritetaan ennen  laudaturseminaaria tai samanaikaisesti sen kanssa.
Suoritustapa: luento ja tehtäviä tai kirjallisuus
Arviointi: numeerinen arviointi
Pakollinen kirjallisuus (suoritetaan yhtenä kokonaisuutena):
Marwick, Arthur, The New Nature of History: Knowledge, Evedence, Language (2001)
Burke, Peter (ed.), New perspectives on historical writing (2001)
Valinnainen kirjallisuus (tentitään seuraavista 2 teosta):
Burke, Peter, History and social theory (1996)
Evans, Richard J., In Defence of History (2000)
Munslow, Alun, The New History (2003)
Skinner, Quentin, Visions of Politics, Volume I: Regarding Method (2002)

YHIS002    Laudaturseminaari (10 op)
Kaksi lukukautta kestävä seminaari, jonka tavoitteena on pro gradu -tutkielman valmistelu. Opiskelija laatii seminaariesitelmän pro gradun aihepiiristä ja toimii toisen seminaarilaisen esitelmän opponenttina.
Arviointi: numeerinen arviointi
Vastuuopettajat: yleisen historian professorit

YHIS003    Valinnaiset teokset (13 op)
Kirjallisuutta voidaan korvata luennoilla, työryhmillä ja esseillä. Kirjallisuus suoritetaan mahdollisimman suurina (vähintään 4 op) saman aihepiirin kokonaisuuksina.
Arviointi: numeerinen arviointi
Sheehan, James J.,  German History 1770 – 1866. (Oxford History of Modern Europe, 1993) (5 op)
Craig, Gordon A.,  Germany, 1866–1945 (Oxford History of Modern Europe). Oxford University Press (alunperin 1980, myös saksaksi) (4 op)
Ullrich,Volker, Die nervöse Grossmacht 1871–1918. Aufstieg und Untergang des deutschen Kaiserreichs. (1999) (3 op)
Goldhagen, Daniel, Hitler’s Willing Executioners (myös saks.) (1997) (3 op)
Ingrao, Charles W., The Habsburg Monarchy 1618–1815. (Cambridge University Press, 2000) (2 op)
Sked, Alan, The Decline and Fall of the Habsburg Empire 1815 – 1918. (Second Edition 2001) (2 op)       
Romsics, Ignác, Hungary in the twentieth Century. (1999) (3 op)

Plakans, Andrejs, The Latvians. A short History. (1995) (1 op)
Vardys, Stanley – Sedaitis, Judith, Lithuania. The Rebel Nation. (1997) (1 op)
Hiden, John – Salmon, Patrick, The Baltic Nations and Europe. Estonia, Latvia and Lithuania in the Twentieth Century. (1995) (1 op)
Misiunas, Romuald – Taagepera, Rein, The Baltic States. Years of Dependence 1940–1990. (1993) (2 op)
Raun, Toivo, Viron historia (englanniksi uusi laitos: Estonia and the Estonians (2002) (2 op)
Hovi, Kalervo, Puolan historia. (1994) (1 op)
White, James D., The Russian Revolution, 1917 – 1921. A Short History. (2 op)
Pipes, Richard, The Formation of the Soviet Union: Communism and Nationalism 1917–1923 (1997) (2 op)
Figes, Orlando, Natasha’s Dance. A Cultural History of Russia (2002) (3 op)
Malia, Martin, The Soviet Tragedy. A History of Socialism on Russia, 1917–1991 (1994) (3 op)

Lefebvre, Georges, The French Revolution (Routledge 2001) (On yliopiston kirjaston Ebrary-elektronisten kirjojen tietokannassa) (2 op)
Outram, Dorinda, The Body and the French Revolution (Fontana 1989) (1 op)
Bury, J. P. T.,  France 1814 – 1940. (Routledge 2003) (2 op)
Aldrich, Robert, Greater France: A Short History of French Overseas Expansion. (Palgrave 1996) (2 op)

Marwick, Arthur,  British Society Since 1945 (2003) (3 op)   
Morgan, Kenneth O., Britain Since 1945. The People’s Peace (Oxford 2001) (4 op)
Stevenson, John, British Society 1914–1945 (1986) (3 op)
Pugh, Martin,  The Making of Modern British Politics, 1867–1939 (1993) (2 op)
Stearns, Peter N., Industrial Revolution in World History (1998) (2 op)
McCusker, John J., The Economy of British America, 1607 - 1789 (with supplementary bibliography) (2 op)
Fogel, Robert William, Without Consent or Contract. The Rise and Fall of American Slavery (1994) (3 op)
Riukulehto, Sulevi The Concepts of Luxury and Waste in American Radicalism, 1880–1929 (1998) (1 op)
   
Krötzl, Christian, Pietarin ja Paavalin nimissä. Paavit, lähetystyö ja Euroopan muotoutuminen (500 – 1250). (SKS 2004) (1 op)
Armstrong, David, Lloyd, Lorna, Redmond, John, From Versailles to Maastricht. International organisation in the twentieth century (1996) (2 op)
Gaddis, John Lewis, We Now Know. Rethinking Cold War History (1998) (2 op)
Gartner, Lloyd P., History of the Jews in modern times. (Oxford University Press 2001) (2 op)
Angerman, Arina, et al., Current issues in women’s history (1989) (2 op)
Smith, Roger, The Fontana history of the human sciences (1997) (6 op)

YHIS004    Työharjoittelu (valinnainen opintojakso, enintään 6 op)
Työelämään tutustuminen harjoittelun aikana ja suhteiden solmiminen tulevaisuuden työuran helpottamiseksi. Opiskelija voi suorittaa työharjoittelun vain yhden kerran opintojensa aikana. Harjoittelua ei voida sijoittaa syventäviin opintoihin, mikäli se on tehty jo aineopintoihin tai johonkin sivuaineeseen.
Suoritustapa: harjoittelupaikan aktiivinen etsiminen ja siitä sopiminen vastuuopettajan kanssa, harjoittelun suorittaminen harjoittelupaikan osoittaman vastuullisen ohjaajan alaisuudessa sekä harjoitteluraportin kirjoittaminen.
Arviointi: hyväksytty / hylätty
Vastuuopettaja: amanuenssi.

YHIS005     Pro gradu -tutkielma (40 op)
Tavoitteena on kehittää kykyä hahmottaa ja käsitellä tutkimusongelmaa sekä laatia menettelytapojen hallintaa osoittava itsenäinen tutkielma sovitusta aiheesta.
Pro gradu -tutkielmaa ryhdytään laatimaan laudaturseminaarin aikana.
Vastuuopettaja: yleisen historian professori