21.01.2013

Euroopan integraatio -opintokokonaisuus, opetussuunnitelma 2009-2012

EUIP100 Euroopan integraation historia (5 op), pakollinen opintojakso

Kuvaus: Opintojakso perehdyttää Euroopan taloudellisen integraation historiaan.

Taustaksi tarkastellaan pääpiirteet Euroopan taloudellisten suhteiden avautumisesta 1800-luvulla ja sulkeutumisesta uudelleen maailmansotien välisenä aikana. Painopiste on Länsi-Euroopan taloudellisessa integraatiossa toisen maailmansodan jälkeen: Euroopan Yhteisöjen perustamiseen liittyvässä historiassa, yhteisten politiikka-alueiden (maatalous-, liikenne- ym. politiikka) ja päätöksentekojärjestelmän kehittymisessä sekä Euroopan yhteisöjen kehittämisessä Euroopan Unioniksi.

Suoritustapa:Luento tai kirjatentti

Kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.

 

Kirjallisuus:

Kemppinen, Suomi Euroopan unionissa (4. p., nettijulkaisu)

Erkkilä & Tiilikainen; avain EU-käsitteisiin

Dinan: Europe Recast: A History of European Union

Raunio & Tiilikainen (toim.): Euroopan rajat, Laajentuva Euroopan unioni.

 

EUIP150 Euroopan integraation pitkä historia (5 op)

Kuvaus: Opintojakson tarkoituksena laajempi kuva taloudellisesta kehityksestä Euroopassa ja sen eri osissa.

Suoritustapa: Kirjatentti humanistisen tiedekunnan yleisenä tenttipäivinä

Kirjallisuus, Kolme (3) teosta seuraavista:

Hudson/Williams (toim.), Divided Europe, Society and territory

Kapteyn, The Stateless Market, The European dilemma of integration and civilisation

Sapelli, Southern Europe Since 1945. Tradition and modernity in Portugal, Spain, Italy, Greece and Turkey

Tilly, Coercion, Capital and European States, A D 990-1992.

 

EUIP200 Euroopan historia (5 op)

Kuvaus: Opintojakso perehdyttää eurooppalaisuuden sekä Euroopan yhtenäisyyden historiaan. Jakso sisältää johdatuksen Euroopan historiaan, varsinkin maanosan sisäiseen yhtenäisyyteen ja erilaisuuteen johtaneisiin kehityslinjoihin. Lähtökohtina ovat antiikin kulttuuriperintö sekä katolinen kristillisyys ja feodalismi, joista päädytään renessanssin, itsevaltiuden, valistuksen ja vallankumousten Eurooppaan. Tuloksena nationalismin ja federalismin pirstoma, mutta samalla nopeasti vaurastuva maanosa. Mitkä olivat näissä asetelmissa paneurooppalaisuuden mahdollisuudet? Mikä oli ja mikä on Euroopan identiteetti?

Suoritustapa: Luento(ja) ja/tai yhtenä kokonaisuutena suoritettava kirjatentti. Kirjallisuuden voi valita vapaasti annetuista vaihtoehdoista; yhteensä 3 kirjaa.

Kirjatentit humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus:

Sihvola, Toivon vuosituhat: Eurooppalainen ihmiskuva ja suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuus (1998)

Mikkeli, Euroopan idea (1993)

Wilson-Van der Dussen (eds.), The History of the Idea of Europe (1995, Revised Ed.)

Halmesvirta (toim.), Eurooppalainen ihminen (1994)

Kaelble, A Social History of Western Europe, 1880-1980 (1990).

 

EUIP300 (KTTP615) Euroopan taloudellinen integraatio (5 op)

Tavoitteet:

Opintojakson lopussa opiskelijan odotetaan pystyvän:

  • nimeämään taloudellisen integraation tärkeimmät teoreettiset perusteet
  • selittämään miten kaupan vapauttaminen ja yhtenäismarkkinat vaikuttavat jäsenmaiden talouksiin
  • arvioimaan miten EU vaikuttaa jäsenmaiden taloudelliseen kehitykseen
  • selittämään miten ja perustelemaan taloustieteen näkökulmasta miten ja miksi valittua politiikkalohkoa EU:ssa harjoitetaan
  • arvioimaan miten valittu politiikkalohko vaikuttaa jäsenmaiden taloudelliseen kehitykseen
  • soveltamaan käsiteltyjä teorioita EU:n tapahtumien tulkintaan

Sisältö:

Taloudellisen integraation teoriat ja Euroopan integraation taloudelliset vaikutukset:

Taloudellisen integraation lyhyt historia ja EU:n budjetin periaatteet. Kaupan vapauttamisen ja yhtenäismarkkinoiden vaikutukset, kasvuvaikutukset sekä työmarkkinavaikutukset. Rahataloudellisen integraation perusteet.

Soveltuvin osin talouden kannalta keskeiset EU:n politiikkalohkot: rahapolitiikka, kilpailupolitiikka, aluepolitiikka, maatalouspolitiikka, ympäristöpolitiikka.

Kirjallisuus:

Baldwin, R. & Wyplosz, C. 2006. The Economics of European Integration, 2nd edition, soveltuvin osin.

Widgren, M. 2001. Euroopan integraation talous ja politiikka, soveltuvin osin.

McDonald F. & Dearden S. 1999. European Economic Integration, 3rd edition, soveltuvin osin.

Esitiedot: KTTP110 Kansantaloustieteen peruskurssi.

 

EUIP450 Politiikka ja kansalaisuus Euroopan unionissa (5 op)

Kuvaus: Opintojakso johdattaa ymmärtämään Eurooppaa poliittisena tilana, jossa pyritään integroitumaan ja jossa vaikuttaa poliittisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti hyvin erilaisiia valtioita. Samalla alueelle kehittyy uudenlainen kansalaisuus. Sen tärkeitä rakennetekijöitä ovat eurooppalaiset hyvinvointivaltiot sekä toisaalta työelämän suhteita muokkaavat yhteiskunnalliset perustendenssit.

Suoritustapa: Kirjatentti.

Opetus: Kirjatentit humanistisen tiedekunnan yleisinä tenttipäivinä.

Kirjallisuus:

Hix Simon: The Political System of the European Union (2.p.)

Saari, Uusi aikakausi, Yhdentyvä Eurooppa ja sosiaalipolitiikka

Tiihonen & Tiihonen, Kohti globaalivastuuta, Maailmanhallinta - politiikkaa, talouttaja demokratiaa.

 

EUIP710 Harjoitustyö (5 op)

Kuvaus: Opintojakson tavoitteena on syventää tietoja Euroopan integraatiosta omalta erikoisalalta ja harjoitella kirjallista esitystä.

Suoritustapa: Kirjallinen harjoitustyö Euroopan integraatioon liittyvästä aiheesta., josta on sovittava etukäteen.

 

EUIP900 Erikoiskurssit (max. 6 op)

Kuvaus: Valinnaisiksi erikoiskursseiksi hyväksytään koti- ja ulkomailla suoritetut akateemiset standardit täyttävät EU-aiheiset kurssit, joita ei sisälly opintokokonaisuuden tarjontaan.

Suoritus: Vapaamuotoinen korvaavuusanomus liitteineen amanuenssi Satu Matikaiselle