07.11.2012

Laitoksen apurahat ja opintoihin liittyvien kulujen korvaaminen

Historian ja etnologian laitos ei myönnä perustutkinto-opiskelijoilleen varsinaisia apurahoja opintoihin. Myöskään ainejärjestöille tai muille opiskelijaryhmille ei voida maksaa toiminnan kuluja apurahoina. Ainejärjestöjen on kuitenkin mahdollista anoa esimerkiksi matka-avustuksia tai tapahtumajärjestelyiden avustuksia. Näistä sovitaan aina etukäteen tapauskohtaisesti.

Kaukolainojen ja matkojen korvaaminen

Yliopiston pääkirjaston ja Jyväskylän maakunta-arkiston tai muuta kautta hankittavat kaukolainat:

Kyseessä tulee aina olla opinnäytetyön ohjaajan hyväksymä ja välttämättömäksi katsoma lähdeaineisto ja tutkimuskirjallisuus.

Opiskelijan tulee kartoittaa tarvittava lähteistö siten, että opinnäytetyötä kohti tilattava aineisto olisi yhdellä listalla, jolloin kokonaiskustannukset voidaan arvioida mahdollisimman tarkkaan. Työn ohjaaja hyväksyy tilausluvan allekirjoituksellaan ja toimittaa siitä kopion pedagogiselle johtajalle. Ennen kaukolainatilausta tulee myös selvittää yliopiston kirjaston sähköisten kokoelmien tarjoamat mahdollisuudet ja internetissä oleva arkistomateriaali.

Alkuperäisiä ja niihin verrattavia lähdeaineistoja voidaan tilata vain pro gradu -töitä varten ja silloinkin hyvin harkiten. Laitoksen maksama aineisto luovutetaan työn valmistuttua laitokselle muiden käytettäväksi.

Matkat

Pro gradu -töiden materiaalinkeruumatkoihin tulee olla oppiaineen pääedustajan hyväksymä tarkka suunnitelma.

Avoin yliopisto ja kesäyliopisto

Historian ja etnologian laitos ei korvaa opiskelijoille avoimessa tai kesäyliopistossa suoritettujen opintojen kustannuksia (päätös 29.5.2009).