20.10.2014

Laitos ja henkilökunta - kuka tekee mitäkin

HELAssa (historian ja etnologian laitos) aloittaa joka vuosi opintonsa kymmeniä opiskelijoita. Kaikkiaan opiskelijoita on läsnä satoja joka vuosi. Pääaineita ovat etnologia, Suomen historia, taloushistoria sekä yleinen historia. Historian perus- ja aineopinnot ovat yhteiset. Lisäksi HELA antaa opetusta Euroopan integraatio –opintokokonaisuudessa (sivuaine) ja arkistonhallinnan maisteriohjelmassa.

Henkilökunta jakautuu tutkimus- ja opetushenkilökuntaan (professorit, lehtori, yliopistotutkijat, yliopistonopettaja, tutkijatohtorit ja tohtorikoulutettavat) sekä hallintohenkilöstöön (opintoasiat: 2 amanuenssia).

 

Henkilökunta - kuka tekee mitäkin?

Laitoksen henkilökuntaan kuuluu kymmeniä ihmisiä useilla eri nimikkeillä. Heidän koulutuksensa vaihtelee työtehtävistä riippuen. Opetushenkilökuntaan kuuluvilla on vastaanottoajat, joita on syytä noudattaa. Ne ja lisätiedot kustakin henkilökunnan jäsenestä löytyvät kohdasta 'henkilökunta'.

Eri henkilöt saattavat tehdä erilaisia työtehtäviä samasta nimikkeestä huolimatta, mutta pääsääntöisesti tehtävänjako on opiskelijan näkökulmasta seuraava (Huom! Listassa ei yritetäkään esittää ko. ihmisten kaikkia työtehtäviä):

professori johtaa tutkimusryhmiä, tutkii ja opettaa. Hän on oman alansa senioriasiantuntija laitoksessa. Professorit luovat ja ylläpitävät tiedealansa ja laitoksen suhteita ympäröivään yhteiskuntaan ja sen eri toimijoihin.

lehtori opettaa pääsääntöisesti ja tutkii.

yliopistotutkija tutkii ja opettaa jonkin verran.

tutkijatohtori tutkii ja opettaa muun muassa erikoisalaansa kuuluvia asioita.

tohtorikoulutettava valmistelee väitöskirjatyötään ja osana tätä prosessia opettaa. Pääpaino on kuitenkin väitöskirjatyössä.

dosentti (arvonimike) edustaa oman alansa erityisasiantuntemusta. Häntä voidaan käyttää esimerkiksi pro gradu –työn tarkastajana, väitöskirjatyön toisena ohjaajana tai luentokurssin opettajana. Osa dosenteista toimii laitoksessa opetus- tai tutkimusvirassa.

amanuenssi (opintoasiat, Salminen ja Matikainen) neuvoo, ohjaa, opastaa, vastaa opintohallinnosta sekä tiedotuksesta, koordinoi opetussuunnitelmien ja opinto-ohjelmien tekemistä sekä hoitaa työharjoittelu- ja kansainväliseen opiskelijavaihtoon liittyviä asioita. Amanuenssi on opiskelijan linkki henkilökuntaan, humanistiseen tiedekuntaan sekä yliopiston hallintoon.

osastosihteeri vastaa talousasioista, laskutuksesta ja hankinnoista.

laitoksen johtaja linjaa ja johtaa laitoksen toimintaa sen kaikilla eri sektoreilla. Humanistisen tiedekunnan dekaani valitsee laitosjohtajan, ja hänen toimivaltaansa säätelevät asetukset ja säädökset.

laitoksen varajohtaja vastaa laatutyön johtamisesta ja laitoksen kokoelmista.

laitoksen pedagoginen johtaja vastaa opetuksen kehittämisestä ja koulutuksen suunnittelusta. Hänen apunaan toimii opetuksen kehittämisryhmä.

laitoskokous kokoontuu yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Henkilöstöhallintotehtävien hoito on jaettu humanistisen tiedekunnan palvelukeskuksessa eri ihmisille. Henkilöstötiimi hoitaa määräykset, virkavapausanomukset, poissaolot, loma-asiat ja työtodistukset. Taloustiimi hoitaa apurahat, tuntiopetuspalkkiot ja muut vastaavat. Opintotiimin vastuulla on opintohallinnon prosessien sujuvuus.