27.08.2009

Lukupiiri

 

Miksi lukupiiri on hyvä opetusmuoto?

 

- Opetusmuotona lukupiiri antaa valmiudet omaksua tietoa syvällisesti ja pitkäkestoisesti, sekä kytkeä uudet asiat jo aikaisemmin opittuun.

- Lukupiiri harjaannuttaa pohdiskelevaan lukutapaan, ja sitä kautta kokonaisuuksien sekä syy- ja seuraussuhteiden hahmottamiseen niin tekstin tasolla kuin tiedollisellakin tasolla.

- Lukupiiri harjoittaa tieteellistä argumentaatiota ja muita tärkeitä työelämätaitoja, kuten ryhmätyötaitoja ja kykyä pitää suullisia esityksiä.

- Lukupiirityöskentelyyn sisältyy myös metodologinen opetus, koska tekstien yhteydessä keskustellaan samalla tutkimuksen rakentamisesta ja argumentaatiosta, sekä tieteellisten tekstien ominaisuuksista.

 

Lukupiirin käytännöistä

 

- Lukupiirin aluksi opettaja tuo esiin tavoitteet ja suoritus- sekä arviointiperusteet, lukupiirin poissaolo- ja korvauskäytännöt.

- Opettaja jakaa lukupiirin tekstit ja tehtävänannot, mikä voi tapahtua mahdollisuuksien mukaan jo ennen lukupiirin ensimmäistä tapaamista. Lukupiiri voi sisältää esimerkiksi ennakkotehtäviä.

- Lukupiireissä tekstejä luetaan eri tavalla kuin esimerkiksi tenttiin lukiessa. Tarkoituksena ei ole omaksua mahdollisimman paljon nippelitietoa, vaan lukea ajatellen ja pohdiskellen, sekä kokonaisuuksia että syy-seuraus-suhteita hahmottaen.

- Lukupiirissä opiskelijan velvollisuus on olla aktiivisesti läsnä, lukea tekstit ja keskustella niistä, tehdä annetut tehtävät ja noudattaa muutoinkin lukupiirille asetettuja tavoitteita

- Mikäli näin sovitaan, opiskelijoiden olisi hyvä lukupiirin alussa hahmotella omia oppimistavoitteitaan suhteessa lukupiirin tavoitteisiin ja ohjelmaan esimerkiksi oppimispäiväkirjassa. Kurssin päättyessä opiskelijat voivat vastaavasti kirjoittaa itsearvioinnin, jossa he pohdiskelevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista, ja substanssiosaamisensa sekä muiden taitojen (tieteellisen tekstin lukeminen ja analysointi jne.) kehittymistä.

- Lukupiirin arviointi suoritetaan aktiivisen osallistumisen, alustusten, ryhmätöiden ja kirjallisten töiden perusteella aina kyseisen lukupiirin ohjelmasta riippuen