23.10.2012

Opinto-ohjaus HELAssa

HELAssa opintojen ohjausta toteutetaan JY:n tutkintosäännön mukaisesti. Ohjaus on holistista, opiskelijakeskeistä. Se jakautuu opintojen ohjaukseen, uraohjaukseen ja persoonallista kasvua tukevaan ohjaukseen.

HELAn ohjaussuunnitelma esitetään kokonaisuudessaan HELAn koulutuskäsikirjassa (pdf-dokumentti). Ohjaus perustuu opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelmaan (HOPS), jonka sisältö ja tarkoitus käydään läpi ensimmäisenä opiskeluvuotena opintojen suunnittelukursseilla (ETNY001 ja HISY001). Opiskelija päivittää suunnitelmaansa tarpeen mukaan, ja sitä käydään läpi HOPS-keskusteluissa opiskelijan ensimmäisenä, kolmantena ja viidentenä opiskeluvuotena. Keskusteluissa ovat läsnä opintojen vaiheesta riippuen amanuenssi ja oppiaineen yliopistotutkija/yliopistonlehtori tai professori. Opiskelija voi tarpeen mukaan varata ajan HOPS-keskusteluun myös toisena ja neljäntenä opiskeluvuotenaan.

Amanuenssit tarkastavat tentteihin ilmoittautumiset, rekisteröivät opiskelijan suoritukset ja neuvovat niihin liittyvissä ongelmissa.

Amanuenssit vastaavat yhdessä muun henkilökunnan kanssa uraohjauksesta antamalla tietoja sivuaineista, pohtimalla yhdessä opiskelijan kanssa hänen tulevaisuuttaan sekä järjestämällä yhdessä ainejärjestöjen kanssa erityisiä työelämäpäiviä laitoksessa. Lisäksi he vastaavat vuosittain opiskelijoiden tuetun työharjoittelun järjestelyistä, ottavat vastaan harjoitteluraportit ja neuvovat harjoittelupaikkojen valinnassa.

Amanuenssien vastaanotolla keskustellaan oppimisen tavoista,  henkilökohtaisista tavoitteista ja niiden saavuttamisen keinoista sekä mahdollisista ongelmista opiskelussa. Amanuenssit neuvovat, opastavat ja ohjaavat tarvittaessa opiskelijat tilanteen mukaan oikean yhteistyötahon luokse tilanteen mukaan. Kv-opiskelijavaihdon yhdyshenkilönä on historian amanuenssi Satu Matikainen.

Opetushenkilökunta antaa opinto-ohjausta sekä neuvoo uraan ja tieteen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä.

Apua ja tukea opintojen alkuvaiheissa antavat oman oppiaineen opiskelijatutorit.

HELAn henkilökunta on tavattavissa vastaanottoaikoina. Varsinkin opetukseen ja kandidaatin- sekä pro gradu –työn ohjaukseen liittyvissä kysymyksissä on hedelmällistä hakeutua ohjaajan vastaanotolle.