11.02.2013

HuK- ja FM-tutkintojen yleiset osaamistavoitteet

Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK)

 

HuK-opinnoissa (180 op) suoritetaan pääaineesta 80 op ja lisäksi sivuaineen/-aineiden opintoja 85-90 op. HuK-tutkintoon voi kuulua vain perus- ja aineopintoja. Lisäksi siihen kuuluu yleisopintoja (kieli- ja viestintäopintoja sekä muita laitoksen määrittelemiä opintoja).

Pääaineen kandidaattiseminaarissa laadittava kandidaatintutkielma on HuK-tutkinnon opinnäytetyö.

Oppiaineiden opetussuunnitelmissa ja vuosittaisissa opetusohjelmissa määritellään, miten opinnot kootaan oppiaineiden ja yhteisen opetuksen tarjonnasta.

HuK-tutkinnon osaamistavoitteet (HTK)

 • Hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön
 • Hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti
 • Arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä oman alansa työtehtävissä sekä tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun
 • Hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot
 • Osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja -yhteisöissä
 • Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan
 • Tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen.

Filosofian maisterin tutkinto (FM)

Maisteriopinnoissa (120 op) suoritetaan syventävät opinnot pääaineesta (80 op) sekä lisäksi sivuaineen opintoja, pääaineen täydentäviä opintoja tai valinnaisia opintoja (40 op).

FM-tutkinnon osaamistavoitteet

 • Hallitsee oman tieteenalansa keskeiset sisällöt ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
 • Osaa tuottaa uutta tietoa ja toimia oman alansa kehittäjänä
 • Osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä
 • Hallitsee monipuolisesti asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
 • Arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
 • Tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut elinikäisen oppimisen ajatuksen
 • Osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja omaa valmiudet tieteelliseen jatkotutkimukseen omalla alallaan