22.05.2015

Opintojakson ETNP115 oppimateriaali, 2015

Valitaan kaksi (2) seuraavista. Muista ilmoittaa valinnat opintojakson tentaattorille/vastuuopettajalle ilmoittautuessasi tenttiin tai sopiessasi muusta suoritustavasta.

  • Murchinson, Julian 2010: Ethnography Essentials: Designing, Conducting, and Presenting Your Research.
  • Davies, Charlotte 2002: Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others. Saatavana elektronisena julkaisuna.
  • Hirsjärvi, Sirkka, Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula (2009, 15., uudistettu painos): Tutki ja kirjoita
  • Laaksonen et al. (toim.) 2004: Kenttäkysymyksiä.