27.11.2015

Etnologian opetussuunnitelma 2012–2015

Etnologia oppiaineena

Etnologia tarkastelee kulttuurisia ilmiöitä ruohonjuuritasolta, ihmisten arjesta käsin. Etnologiassa opiskellaan, miten kulttuurisia ja erityisesti kulttuurin kansanomaisia ilmauksia (etnos = 'kansa') tutkitaan ja miten tutkijan taitoja käytetään työelämässä. Erityistä huomiota kiinnitetään ihmisten kohtaamiseen: opiskelijat opettelevat haastattelemaan ja havainnoimaan sekä etsimään tietoa erilaisista lähteistä. Kiinnostus ihmisten toimintaan ja elämäntapaan sekä omaan ja vieraisiin kulttuureihin yhdistävät kaikkia etnologeja.

Etnologiaa opiskellaan sekä kontaktiopetuksessa että itsenäisesti työskennellen. Opintojaksojen suorittamisen tavoista kerrotaan vuosittain etnologian opetusohjelmassa. Myös opintojaksojen vastuuopettajat mainitaan ohjelmassa. Kukin opiskelija ajoittaa opintonsa henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan. Opetussuunnitelmaan sisältyy vaihtoehtoja, jotka vahvistavat opiskelijan urasuunnitelmia. Etnologiaan sopivat monet sivuaineet, ja ne kannattaa valita omien uratoiveiden mukaan.

Opetussuunnitelmassa mainittu itsenäinen työskentely tarkoittaa joko kirjatenttiä tai esseetä. Esseeohjeet on julkaistu historian ja etnologian laitoksen verkkosivustolla, ja lisätietoja itsenäisestä työskentelystä voi kysyä kunkin opintojakson opetusohjelmassa mainitulta vastuuopettajalta.

 

Sijoittuminen työelämään

Etnologiasta maisteriksi valmistuva voi soveltaa hankkimaansa tietotaitoa monella yhteiskunnallisen ja kansalaisyhteiskunnan toiminnan saralla, jossa tarvitaan osaamista kulttuuri-identiteettien, kollektiivisten mentaliteettien, kulttuuriperintökysymysten, kulttuuristen muutosten, sosiaalisen ja kulttuurisen muistin, muistitiedon tallentamisen sekä kulttuurin teoreettisen ymmärtämisen alalla. Etnologiasta valmistuneet työskentelevät esimerkiksi seuraavilla nimekkeillä: tutkija, museoamanuenssi, museotoimenjohtaja, yksilövalmentaja maahanmuuttajille, tohtorikoulutettava, toiminnanjohtaja, suunnittelija (kansainväliset asiat), toimittaja, lasten osallisuussihteeri, ohjaaja (vastaanottokeskus), tuottaja, asiakkuuspäällikkö (kehitysyhteistyön sektori) sekä kouluttaja (maahanmuuttajatyö). Nimikkeet on poimittu vuonna 2011 tehdyn työllistymiskyselyn vastauksista.

 

Opintojen sisältö:

Yleisopinnot

Perusopinnot 25 op

Aineopinnot 55 op

Syventävät opinnot 40 op + pro gradu -tutkielma 40 op