22.05.2015

Etnologian aineopinnot 2012–2015, 55 op

Etnologian aineopinnot painottuvat etnologisen tutkimuksen metodeihin, tieteenteoriaan, käsitteisiin sekä esimerkkeihin keskeisistä tutkimuksen suuntauksista. Opittua sovelletaan omassa tutkielmassa.

Aineopintoihin voi siirtyä perusopintojen jälkeen, ja niiden suorittamiseen on varattava vähintään vuosi tai puolitoista aikaa. Opiskelutavat ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa. Opiskelijoita kannustetaan hakeutumaan kansainväliseen opiskelijavaihtoon aineopintojen vaiheessa.

Aineopintoihin sijoittuvat valinnaiset opintojaksot valitaan opiskelijan henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti. Apuna voi käyttää oheista taulukkoa ja seuraavia ohjeita:

 • Museoalalle suuntautuvat opiskelijat: mahdollisuus valita opintojaksoja, joissa painottuu materiaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulma.
 • Monikulttuurisuudesta kiinnostuneet opiskelijat, jotka suuntautuvat esimerkiksi maahanmuuttajatyöhön tai kolmannen sektorin palvelukseen: mahdollisuus valita opintojaksoja, joissa painottuu sosiaalisten ryhmien, rajojen ja identiteettien tutkimuksen näkökulma.
 • Kansainvälisestä järjestötyöstä, turismista tai kehitysyhteistyöstä kiinnostuneet: mahdollisuus valita opintojaksoja, joissa painottuu vieraiden kulttuurien tutkimus.
 • Jatko-opinnoista kiinnostuneet opiskelijat: mahdollisuus valita opintojaksoja, joissa painottuu teoreettinen/metodinen näkökulma.

Opintojaksot kohdassa “aineeton kulttuuri” tukevat kaikkia mainittuja ammatillisia suuntautumisvaihtoehtoja. Kohtien “yksilö ja yhteisö”, “sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos” ja ”sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit” opintojaksot antavat tutkimuksellisia valmiuksia riippuen siitä, mihin mainituista suuntautumisvaihtoehdoista opiskelijan ammatillinen mielenkiinto kohdistuu. Taulukossa on mainittu myös pakollisia opintojaksoja, mikäli ne selkeästi sijoittuvat johonkin kohtaan. Taulukkoa voi hyödyntää oman osaamisen seurantatyökaluna.

Taulukossa tähdellä merkityt opintojaksot ovat kaikille pakollisia, muut valinnaisia. Opintojaksoista valitaan kustakin vain yksi vaihtoehto.


Yksilö ja yhteisö

Sosiaalinen vuorovaikutus

ja muutos

Sosiaaliset ryhmät,

rajat ja identiteetit

Teoriat ja metodit
Materiaalinen kulttuuri

*ETNA203B

ETNA008B

*ETNS203A

ETNA110C

ETNA206C


*ETNA203C
Aineeton kulttuuri

*ETNA204B

ETNA110A

ETNA112A

ETNA206A

*ETNA204C

ETNA112B

*ETNA205A *ETNA204A

Vieraat kulttuurit

ennen ja nyt

ETNA008A
*ETNA205C

ETNA108A

*ETNA205B

Teoriat ja metodit ETNA110B ETNA206B ETNA008C

*ETNA100

*ETNA200

*ETNA201

*ETNA202

*ETNA104

 

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa tieteellisen tekstin ja osaa tuottaa sitä,
 • osaa luokitella, vertailla, analysoida, arvioida, suhteuttaa ja tuottaa tietoa,
 • tuntee etnologisen tutkimuksen työkalupakin sisällön; osaa arvioida erilaisten tutkimusmenetelmien ja lähestymistapojen vaikutusta tutkimuksessa ja valita tutkimusaiheeseen soveltuvan menetelmän,
 • tunnistaa oman paikkansa etnologian tieteenalan kentässä,
 • osaa käyttää tieteellisiä käsitteitä sekä etsiä tietoa tutkimusaiheesta,
 • tunnistaa oman osaamisensa vahvuuksia ja osaa kertoa niistä sekä
 • tuntee alansa työllistymismahdollisuuksia.

Kansainvälisiä opintoja suoritettuaan opiskelija osaa

 • osaa verkostoitua ja solmia kontakteja oman alansa edustajiin vaihtokohteessa,
 • hahmottaa ja analysoida eri maiden yliopistokulttuurien välisiä eroja,
 • osaa toimia erilaisissa opiskeluympäristöissä sekä
 • osaa käyttää vierasta kieltä etnologisessa suullisessa ja kirjallisessa ilmaisussa.

 

ETNA100, ETNA200-202, ETNA104-105 Etnologinen tutkimus I

ETNA100 Etnologinen tutkimusprosessi 4 op

(teoriat ja metodit + teoriat ja metodit)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hahmottaa etnologisen tutkimusprosessin ja sen erityispiirteet,
 • tietää, mitä on etnografia,
 • ymmärtää tutkimusongelman, aineistojen, menetelmien ja raportin välisen suhteen,
 • tunnistaa keskeiset laadullisen aineiston analyysimenetelmät sekä
 • osaa etsiä tietoa annetusta aiheesta.

Opiskelutapa: suositellaan suoritettavaksi kontaktiopetuksena. Muut opiskelutavat: kysy vastuuopettajalta.

Ajoitus: suositellaan suoritettavaksi ennen kandidaattiseminaaria.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus:

Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.) 2008: Ääniä arkistosta: haastattelut ja tulkinta.

Korkiakangas, Pirjo et al. (toim.) 2005: Polkuja etnologian menetelmiin.

Kurki, Tuulikki (toim.) 2004: Kansanrunousarkisto, lukijat ja tulkinnat.

 

ETNA200 Etnologian teoriat II 5 op
(teoriat ja metodit + teoriat ja metodit)

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää mitä tieteenteorialla ja -filosofialla tarkoitetaan,
 • osaa eritellä tieteellisen tiedon luonnetta sekä
 • tunnistaa etnologian kannalta keskeiset tieteenteoreettiset suuntaukset ja traditiot.

Opiskelutapa: suositellaan suoritettavaksi kontaktiopetuksena.

Ajoitus: suoritetaan samana opiskeluvuotena kuin kandidaattiseminaari.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Opintojaksoon liittyvä kirjallisuus:

Frykman, Jonas & Gilje, Nils (eds.) 2003: Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture.
Geertz, Clifford: Interpretation of Cultures. (Useita painoksia).

Raatikainen, Panu 2004: Ihmistieteet ja filosofia. Saatavana elektronisena aineistona.

 

ETNA201 Menetelmäopinnot I (haastattelu ja havainnointi) 4 op

ETNA202 Menetelmäopinnot II (tekstit ja visuaaliset dokumentit) 4 op

(teoriat ja metodit + teoriat ja metodit)

Molemmat opintojaksot suoritettuaan opiskelija

 • osaa käyttää etnologian tutkimusmenetelmiä sekä valita niistä tutkimusaiheeseen soveltuvat,
 • on perillä tutkijan roolin merkityksestä etnologisissa tutkimusmenetelmissä,
 • tunnistaa erilaiset aineistotyypit ja tietää niiden syntyprosessit, säilytyksen ja käytön sekä
 • hallitsee aineistoetiikan.

Opiskelutapa: kontaktiopetus, harjoitukset. Opintojaksoissa harjoitellaan etnologiseen kenttätyöhön kuuluvia aineistonkeruumenetelmiä: haastatellaan ja havainnoidaan sekä tutustutaan arkisto- ja digitaalisten aineistojen käyttöön tutkimuksessa.

Ajoitus: suositellaan suoritettaviksi ennen kandidaattiseminaaria.

Arviointi: hyväksytty/hylätty. Kumpikin opintojakso arvioidaan omana kokonaisuutenaan.

 

ETNA104 Kandidaattiseminaari 4 op

ETNA105 Tutkielma 10 op

(ETNA104: teoriat ja metodit + teoriat ja metodit)

Molemmat opintojaksot suoritettuaan opiskelija

 • osaa tehdä itsenäisen etnologisen tutkimustyön omaan opinto- ja urasuunnitelmaan soveltuvasta aiheesta,
 • tuntee keskeiset laadullisen aineiston analyysimenetelmät ja osaa soveltaa niitä omassa työssään,
 • osaa arvioida oman tutkimusaiheensa tutkimuseettisiä lähtökohtia ja ongelmia,
 • osaa keskustella tieteellisesti, argumentoida ja puolustaa näkemystään sekä
 • osaa arvioida opiskelijakollegoidensa töitä.

Opiskelutapa: aktiivinen osallistuminen lukuvuoden mittaiseen seminaariin, tutkimussuunnitelman laatiminen, tutkimusprosessin itsenäinen toteutus, seminaarityön kirjoittaminen, oman tutkimuksen esittely ja toisen työn vertaisarviointi. Pääaineopiskelijoiden tutkielma arvioidaan kandidaatin tutkintoon liittyvänä tutkielmana. Suositellaan myös sivuaineopiskelijoille.

Arviointi: ETNA104: hyväksytty/hylätty, ETNA105: numeerinen arviointi.

 

ETNA203 Materiaalinen kulttuuri I 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa jäsentää ympäröivää esinemaailmaa osana yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa,
 • osaa tunnistaa ja analysoida esineisiin liittyviä merkityksiä ja tulkintoja sekä
 • osaa sijoittaa aineellisen kulttuurin tutkimuksen etnologian tieteenalan kenttään.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.
Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + materiaalinen kulttuuri):

Appadurai, Arjun (ed.) 1988: The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective.

Edwards, Elizabeth & al. (eds.) 2006: Sensible Objects: Colonialism, Museums and Material Culture. Saatavana elektronisena aineistona.

Vaihtoehto B (Yksilö ja yhteisö + materiaalinen kulttuuri):

Miller, Daniel 2001: Home Possessions: Material Culture behind Closed Doors. Saatavana elektronisena aineistona.

Turunen, Arja 2011: Hame, housut vai hamehousut. Vai mikä on tulevaisuutemme? Naisten päällyshousujen käyttöä koskevat pukeutumisohjeet ja niissä rakentuvat naiseuden ihanteet suomalaisissa naistenlehdissä 1889–1945.

Vaihtoehto C (Teoriat ja metodit + materiaalinen kulttuuri):

Korkiakangas, Pirjo & al. (eds.) 2008: Touching Things – Ethnological Aspects of Modern Material Culture.

Bronner, Simon, J. 1992: Grasping Things: Folk Material Culture and Mass Society in America.

 

ETNA204 Muisti ja kerronta I 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee muistin ja kerronnan tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat,
 • tuntee kerronnan ja muistin tutkimuksen traditiot ja osaa esittää esimerkkejä tutkimuksista sekä
 • osaa arvioida muistelun ja kerronnan merkityksen osana inhimillistä kulttuuria.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.
Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Teoriat ja metodit + aineeton kulttuuri):

Fingerroos, Outi, Haanpää, Riina, Heimo, Anne & Peltonen Ulla-Maija (toim.) 2006: Muistitietotutkimus. Metodologisia kysymyksiä.

Abbott, H. Porter 2002: The Cambridge Introduction to Narrative.

Vaihtoehto B (Yksilö ja yhteisö + aineeton kulttuuri):

Korkiakangas, Pirjo 1996: Muistoista rakentuva lapsuus: agraarinen perintö lapsuuden työnteon ja leikkien muistelussa.

Makkonen, Elina 2010: Muistitiedon etnografiaa tuottamassa.

Vaihtoehto C (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + aineeton kulttuuri):

Connerton, Paul 1989: How Societies Remember.

Ukkonen, Taina 2000: Menneisyyden tulkinta kertomalla. Muistelupuhe oman historian ja kokemuskertomusten tuottamisprosessina.

 

ETNA205 Vieraana kulttuurissa I 4 op

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää vierauden ja monikulttuurisuuden merkityksen etnologiassa ja kansainvälistyvässä maailmassa,
 • osaa havaita ja eritellä kulttuurisia rakenteita, eroja ja samankaltaisuuksia sekä
 • ymmärtää etnisyyteen ja identiteettiin liittyvää problematiikkaa.

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.
Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit + aineeton kulttuuri):

Martikainen, Tuomas (toim.) 2006: Ylirajainen kulttuuri. Etnisyys Suomessa 2000-luvulla.

Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli 2003: Erilaisuus.

Vaihtoehto B (Teoriat ja metodit + vieraat kulttuurit ennen ja nyt):

Robben & Sluka (toim.) 2007: Ethnographic Fieldwork: An Anthropological Reader.

McLean & Leibing (toim.) 2007: The Shadow Side of Fieldwork: Exploring the Blurred Borders between Ethnography and Life.

Vaihtoehto C (Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit + vieraat kulttuurit ennen ja nyt):

Pulma, Panu 2006: Suljetut ovet. Pohjoismaiden romanipolitiikka 1500-luvulta EU-aikaan.

Seurujärvi-Kari, Irja (toim.) 2000: Beaivvi mánát: Saamelaisten juuret ja nykyaika.

 

Valinnaiset opintojaksot, 12 op

Opintojaksot valitaan oman opinto- ja urasuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

Tavoitteena on, että opiskelija

 • hahmottaa etnologisen tutkimuksen kentän osa-alueet,
 • tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan liittyen etnologian eri osa-alueisiin,
 • hallitsee valitsemansa etnologian osa-alueet sekä
 • ymmärtää erilaisten tutkimuskohteiden vaatimat erilaiset lähestymistavat ja tutkimusmenetelmät.

 

ETNA110 Kulttuurinmuutokset 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Yksilö ja yhteisö + aineeton kulttuuri):

De Certeau, Michel 1994: The Practice of Everyday Life.

Helsti, Hilkka et al. (toim.) 2006: Modernisaatio ja kansan kokemus Suomessa 1860-1960.

Vaihtoehto B (Yksilö ja yhteisö + teoriat ja metodit):

Foucault, Michel 2005 [2000, 1980]: Tarkkailla ja rangaista.

Giddens, Anthony 1991: Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age.

Vaihtoehto C (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + materiaalinen kulttuuri):

Diamond, Jared 2003: Tykit, taudit ja teräs: ihmisen yhteiskuntien kohtalot.

Bauman, Zygmunt 1998: Globalization: The Human Consequences.

 

ETNA008 Sukupuoli, ruumiillisuus ja kulttuuri 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.
Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Yksilö ja yhteisö + vieraat kulttuurit ennen ja nyt):

Abu-Lughod, Lila 1993: Writing Women’s Worlds.

Stark, Laura. 2011. The Limits of Patriarchy.

Vaihtoehto B (Yksilö ja yhteisö + materiaalinen kulttuuri):

Kinnunen, Taina 2008: Lihaan leikattu kauneus: kosmeettisen kirurgian ruumiillistuneet merkitykset.

Puuronen, Anne 2004. Rasvan tyttäret. Etnografinen tutkimus anorektisen kokemustiedon kulttuurisesta jäsentymisestä.

Vaihtoehto C (Sosiaaliset ryhmät, rajat ja identiteetit + teoriat ja metodit):

Moore, Henrietta 2007: The Subject of Anthropology: Gender, Symbolism and Psychoanalysis.

Butler, Judith 1990: Gender Trouble.

 

ETNA206 Yksilö, yhteisö ja ympäristösuhde 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.

Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A, B tai C opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Yksilö ja yhteisö + aineeton kulttuuri):

Lappi, Tiina-Riitta 2007: Neuvottelu tilan tulkinnoista: etnologinen tutkimus sosiaalisen ja materiaalisen ympäristön vuorovaikutuksesta jyväskyläläisissä kaupunkipuhunnoissa (saatavana elektronisena aineistona).

Ruotsala, Helena 2002: Muuttuvat palkiset: elo, työ ja ympäristö Kittilän Kyrön paliskunnassa ja Kuolan Luujärven poronhoitokollektiiveissa vuosina 1930–1995.

Vaihtoehto B (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + teoriat ja metodit):

Appadurai, Arjun 1996: Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Saatavana elektronisena aineistona.

Ingold, Timothy 2000: The perception of the environment: essays on livelihood, dwelling and skill. (Luetaan kaksi ensimmäistä osaa, part I ja part II.) Saatavana elektronisena aineistona.

Vaihtoehto C (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + materiaalinen kulttuuri):

Snellman, Hanna 2003: Sallan suurin kylä – Göteborg. Tutkimus Ruotsin lappilaisista.

Anna-Maria Åström & al. (reds.) 2001: Gränsfolkets barn. Finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv.

 

ETNA112 Elämänkaari ja sukupolvet 4 op

Opiskelutapa: itsenäinen työskentely tai opetusohjelmassa mainittu kontaktiopetuskurssi.

Arviointi: numeerinen arviointi.
Kirjallisuus: valitaan vaihtoehto A tai B opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Vaihtoehto A (Yksilö ja yhteisö + aineeton kulttuuri):

Saarikoski, Helena (toim.) 2005: Leikkikentiltä. Lastenperinteen tutkimuksia 2000-luvulta.

Vakimo, Sinikka 2001: Paljon kokeva, vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä.

Vaihtoehto B (Sosiaalinen vuorovaikutus ja muutos + aineeton kulttuuri):

Purhonen, Semi & Hoikkala, Tommi (toim.) 2008: Kenen sukupolveen kuulut: suurten ikäluokkien tarina.

Tervo, Katja 2008: Metsän hiljaiset. Metsätyön rakennemurrosten kolme sukupolvea.

 

ETNA013 Valinnaiset luentokurssit (1-4 op)

Opintojaksoon sijoitetaan sellaiset yksittäiset suoritukset, jotka voidaan hyväksyä etnologian opinnoiksi erillisestä sopimuksesta. Opintojaksoon sijoitetaan myös luentopassiin kerätyt luennot. Ohjeet luentopassista löytyvät historian ja etnologian laitoksen verkkosivustolta.

Opintojaksoon halutusta suorituksesta sovitaan etukäteen ja suoritus hyväksytetään jälkikäteen opiskelijan hops-ohjaajalla.

Arviointi: keskiarvo suoritettujen opintojaksojen arvosanoista tai suoritetun yhden opintojakson arvosana.

 

ETNA011 Kansainväliset opinnot (korkeintaan 6 op)

Opintojaksoon voidaan sijoittaa ne ulkomaisessa yliopistossa suoritetut etnologian tieteenalaan liittyvät opinnot, joita ei voida sijoittaa opetussuunnitelman muihin opintojaksoihin. Yli 20 opintopisteen laajuiset opinnot merkitään opintorekisteriin yhtenäisen kv-opintojen otsikon alle.